DE BALKAN-OPROERMAKER EN DE ÜUITSCHE OPPERRECHTER. Heeft de president van liet hof al stelling genomen CHAUTEMPS' PLANNEN DE LUCHT-WAPENS. DONDERDAG 30 NOVEMBER 19.33 DIMITROFF, VERDEDIGER VAN HET DUITSCHE COMMUNISME. „Ik verbied deze vraag F' Wat vcildet Gij eigenlijk vragen?" TORGLER,S RESPECT VOOR DEN DUITSCHEN AMBTENAAR. OP 25 EN 26 FEBRUARI TE REMSCHEID. BELGIë EN DE WERELDSITUATIE. HET DüITSCIIOOSTENRIJKSCH GRENSINCIDENT ANTJ.DUITSCHE BETOOGING TE PARIJS. OPNIEUW VOOR 4 WEKEN VERBODEN. De opheffing der Belgische neutraliteit. IIELDIN VAN VIJFTIEN JAAR. HET GROOTE PROBLEEM. DUITSCHLAND EN ZIJN BUREN. AMERIKA'S MARINE BLIJFT DROOG. TREINONTSPORING IN GRIEKEN. LAND. KAISER1N HERMINE. DE EERSTE STOOT TEGEN HET NIEUWE KABINET. SCHOENER IN DEN STORM. De „Mynonie R Kirby" hulpeloos op zee: de bemanning gered. BERGINSTORTING TE NAPELS. MIJNONGEVAL BIJ AKEN. HET SPAANSCHE KABINET. Protest van den bond voor den vrede te Stockholm. „DIT KIND IS HET TYPE VAN EEN PASCAL." RUSLANDS VERHOUDING TOT HET VATICAAN. DE PRESIDENT VAN ARGENTINIË EN HET KATHOLICISME. ENGELAND ZAL DE POLITIEK VAN EENZIJDIGE ONTWAPENING MOETEN OPGEVEN. ALS LITWINOFF TE ROME - ARRIVEERT. s DE CHINEESCHE OOSTERSPOORWEG HOOP OP EEN KEIZERSZOON IN JAPAN. DRIJVENDE MIJNEN IN DE OOSTZEE SCHILDERIJENDIEFSTAL IN POLEN. LEIPZIG, 29 November (VAN ONZEN COR- RESPONDENT) De heele zitting van vandaag was weer aan den gewapenden opstand ge wijd en r-» de beantwoording van de vraag, of ae cojnmunistische partij van Duitschland einde Februari van dit jaar alles in orde bad gemaakt, om op een zeker teeken van leer te trekken en met geweld een staatsgreep tot stand te brengen. Wordt deze vraag in historischen zin beves tigd, dan oppert de justitie er dadelijk een andere, die de intellectueele medeplichtigheid van de aangeklaagden aan de niet uitgebarste, gewapende omwenteling behelst. De strafkamer namelijk van het opperste gerechtshof, waar mede we nu te doen hebben, heeft in den loop van den zomer de intelleetueele mede plichtigheid aan een daad van hoogverraad na der omschreven en het komt er nu op aan, de aangeklaagden in het van der Lubbe-proces in de mazen dezer omschrijving te verstrik ken. Maar dat is een aangelegenheid van een verre toekomst. Voorloopig zijn we nog met de historie bezig en met de zes of zeven commissarissen van politie, die al twee dagen verhoord zijn ge worden, maar toch nog geen overtuigende be wijzen van een acuut revolutionnair gevaar hebben kunnen leveren. In het voorbijgaan zij er ook nog op gewezen, dat het bijvoeglijk naamwoord „gewapend", hetwelk de misdaad van opstand zoo aanzien lijk verscherpt, tot nu een object van speculatie gebleven is. Er zijn vele ernstige dingen over wapens gehoord, die bij de communisten in be slag genomen zijn, over springmiddelen en der gelijke, maar preciese cijfers zijn ons tot nog toe niet opgediend geworden. Afgezien daarvan, kan ov,er het begrip „wa penen" ook nog van meening verschild wprdei). In het uittreksel, dat indertijd door de regee ring .uit het in beslag genomen communistische geheime archief gemaakt werd, wordt zelfs een kapotte boor en een gummislang tpt een „wapen" verheven. Maar dat terzijde. De dag van heden begint aan Dimitroff te behooren. Deze Bulgaar verkeert in een zeer paradoxe positie. Wanneer men bewijzen kan, dat hij zien tijdens zijn verblijf in puitschland met Duitsche communistische aangelegenheden bezig gehouden heeft, gaat hij wegens hoog verraad voor vele jaren het tuchthuis in. Maar door een samenloop van omstandigheden is hij nu de man geworden, die het Duitsche com munisme tegen Duitsche rechters verdedigen moet, want Torgler, van wien we op nationaal- socialistisch gezag nog steeds het vreeselijkste moeten gelooven, is bij nader inzien toch niets anders dan een stakkerige kleermaker en hier in schuilt reeds weder een waarschuwing, om toch niet al te veel geloof aan de verhalen over een gewapenden opstand te hechten, welke -onder Torgler's leiding had moeten uitbreken. Maar dat is ook weer een zaak op zichzelf. Wat Dimitroff betreft heeft deze vandaag een der glansrijkste beurten gemaakt van het gan- sehe proces. Het is verbazingwekkend, hoe snel hij Duitsch bijleert en hoezeer hij er reeds in slaagt, zijn vragen in een pakkenden en tegelijk goed gestyleerden vorm in te kleeden. Zijn accent schaadt hem daarbij niet, maar verleent zijn vragen veeleer een extra relief. Dimitroff stelt vragen van klemmende pre ciesheid en van onverbiddelijke logica. Hij in formeert bij al die getuigen van de vorige dagen die zoo eindeloos verkiezingsliteratuur en krantenartikelen voorgelezen hebben, welke concrete aanwijzingen ze kunnen overleggen, dat er in Februari door de autoriteiten voor een gewapenden opstand gevreesd werd, welke tegenmaatregelen zij troffen en dergelijke. Met ijzige kalmte brengt hij de eene vraag na de andere te berde en ach, wat een droevig figuur maakt de president tegenover hem. Het is pijnlijk dit te moeten zeggen maar welk een uiterlijk decorum weet onze Bal kan-oproermaker tegenover den hoogsten rech ter van een Westerschen staat te bewaren. De president snauwde en schimpte en keef, maar Dimitroff ging onverstoorbaar aan de vast legging van de eerste historische waarheid voort. Deed hij zijn mond open dan beet de presi dent hem toe: „Ik verbied deze vraag" Om dan dadelijk daarop te laten volgen: „Wat wil- det gij eigenlijk vragen? En wanneer Dimitroff dat dan gezegd had, werd de zaak opgelost met de uitgesproken vraag, evenals de nog niet uitgesprokene ook weer te verbieden. In het algemeen genomen werden er slechts een paar vragen toegelaten, maar de antwoor den droegen weinig of niet tot de versterking bij van de waarschijnlijkheid der opstands theorie. Over 4e toelaatbaarheid van enkele andere vragen trok het hof zich in beraad terug. Een groot aantal andere van zeer klemmend en zeer precies karakter werd echter zonder meer afgewimpeld en men overdrijft niet wanneer men zegt, (jat de president door de verstikking van zooveel logische vragen het bewijs voor de onhoudbaarheid van de opstandstheorie on danks zichzelven gegeven heeft. Hij wilde dit natuurlijk piet en ik voeg er dit uitdrukkelijk aan tpe wijl de president zich in zijn geirri- teerdheid ook een opmerking heeft laten ont vallen, waaruit men de conclusie kon .trekken, da.t hij, voor zijn pefsoon, in de omschrev.en kwestie al stelling genomen heeft, terwijl nog bij lange na niet alle getuigen zijn gehoord. Tot deze getuigen behoorde vandaag ook nog e.en rechter van instructie uit Dresden, die zeer veel gevallen van communistische misdaden te onderzoeken gehad heeft en op grond daarvan verhooj-d werd- Maar deze rechter, die in toon verbazend veel agrj een goeden recruten-drilier deed denken, bracht het niet verder dan tot dat. wat we allemaal reeds lang weten, n.l. dat in de communistische partij neiging tot opstand altijd latent aan wezig is en dat men in die partij zijn eigen inzichten heeft over de toelaatbaarheid van dingen, welke wij misdaden noemen. Maar hij faalde erin, het bewijs te leveren, dat die nei ging tot opstand in Februari j.i. bijzonder aan wezig was en aldus kwam Dimitroff ertoe te vragen, of het dan niet het aangewezen ding was, de zes millioen voormalige Duitsche com munisten allemaal naast eikander voor ihet rijksgerecht ais aangeklaagden te doen plaats nemen, want innerlijk hebben dezen allemaal de theorieën aangehangen, welke men gedu rende de laatste dagen als iets geheel nieuws voor het hof uitgesponnen heeft en uiterlijk hebben zij die aanhankelijkheid altijd beleden en nimmer ontkend. Tfprgler, die alweer zonder verdediger was. heeft vandaag ook een duit in het zakje .ge legd. „Als lid van den Pruisischen staatsraad", zoo zei hij tegen den voomaamsten getuige, die door de politie gezonden was, „heb ik vaak referaten van den president der Beriijnsche politie en van den minister, onder wien de politie ressorteerde, aangehaald en deze refe raten waren gebaseerd op de gegevens, welke hij, de getuige, aan zijn superieuren ver stekte. Er werd daar echter geen gewag ge maakt van een groot aantal dingen, die de getuige nu tegen de communisten uitspeelt." Torgler vroeg, of de getuige dat opvallende verschijnsel verklaren kon en hij voegde er de nauwelijks bedekte insinuatie aan toe, dat de getuige zijn bakens met het verloop van de politieke getij verzet had. Hiervoor ontving hij een ernstige berisping van den president en meteen was de soi-disant communistische oproermaker weer onzichtbaar klein geworden. „Hoe", zoo riep hij in zijn verweer bijna weenend en handenwringend uit, „hoe kan men er in 's hemelsnaam toe komen, mij van beleediging van een ambtenaar in functie te verdenken. Ik, die als goed Duitsch ambtenaar, zij het dan al van de corftrhunistische partij, toch zooveel eerbied voor alles, wat ambtelijk is, koester". Gelukkig ging Torgler toen zitten, want we werden allemaal een beetje wee, maar we we ten sedert vandaag toch niet, wat prettiger voor den man in kwestie zal zijn, om na vrij spraak in de stevige handen van minister Goering te vallen, dan wel naar Moskou opge zonden te worden. MINISTER HIJ MANS VOOR DE KAMER. Oskar Miiller kreeg belangrijk nieuws uit Berlijn BERLIJN, 29 November (W.B.). Na de mid dagpauze stelt beklaagde DIMITROFF voor, een nieuwen getuige te hooren, doch de Ober- reichsanwalt wens.cht, dat dit verzoek niet wordt ingewilligd, waarop Dimitroff antwoordt, dat de procureur-generaal blijkbaar bang is voor zijn verzoek. OBERREICHSANWALT: Ik verzoek de ver onderstelling, dat ik uit angst verwerping van het verzoek verlang, van de hand te wijzen. Het gaat slechts om zakelijke overwegingen. De VOORZITTER noemt Dimitroff's optre den een grov.e onbehoorlijkheid. Dimitroff's ver zoek wordt daarna door den senaat van de hand gewezen. Daarna is getuige KriminaJLsekretar BROSIG aan het woord. Deze begint met de verklaring, dat hij nog een belangrijke mededeeling voor het proces heeft te .doen. Óp 25 en 26 februari 1933 is te Rerpscheid een conferentie gehouden van den strijdhond tegen het fascisme, waaraan ongeveer duizepd functionarissen hebben deel genomen. De rijksïeider van den strijdhond, Oskar Müller, moet daarbij o.a. het volgende hebben gezegd: „Wij zullen ons den dag, waarop wij er op los slaan niet door anderen laten be palen. Wij zullen hem zelf bepalen. Op den dag, dat wij er op los slaan, zullen paleizen branden." Tijdens de rede van Müller is een koerier ver schenen. Müller moet toen verklaard hebben, dat hij uiterst belangrijke mededeelingen ont vangen had en direct naar Berlijn terug moest keeren. Getuige Brosig voegt er aan toe, dat Oskar Müller zich in Sehutzhaft bevindt. De voorzitter stelt daarop voor, Müller als getuige te dagvaarden. De rechter van instructie bij het rijksgerecht, Loesche, doet vervolgens als getuige mede deeling van zijn ondervindingen, die hij bij zijn vele instructies over de voorbereiding van een gewapehden communistischen opstand heeft opgedaan. Öp grond van het omvangrijke materiaal is getuige tot de overtuiging gekomen, dat achter de vele afzonderlijke communistische organi saties de ernstige bedoeling was van het partij bestuur tot het organiseeren van een revolutie. Advocaat dr. SEUFFERT, die als plaatsver vanger van Torgler's advocaat optreedt, vraagt, of bij de vele hoogverraadsprocessen Torgler als verdachte of getuige is genoemd. Getuige LOESCHE „Ik zou diens naam heb ben genoemd, indien hij was voorgekomen bij de gevallen, die ik hier heb behandeld. Mij is de naam uit andere werkzaamheden goed be kend. Ik heb eenigen tijd geleden een vlug schrift in beslag laten nemen, dat hoogverraad ten doel had en dat den r.aam van Torgler droeg". OBERREICHSANWALT: „Ik kan hetzelfde zeggen, want ik heb nog veel meer vlugschrif ten in beslag genomen". DIMITROFF wenscht een duidelijke verkla ring, of de brand in den rijksdag, volgens de opvatting van getuige, het begin moest zijn van een gewapenden opstand. GETUIGE antwoordt, dat in zijn voor-onder zoek daarvan geen sprake is geweest. „De com munistische partij heeft ook veel te voorzich tig gewerkt, om dergelijke dingen langs dien weg vooraf bekend te maken, want dan zou een dergelijke actie tot mislukken veroordeeld geweest zijn". Pe zifting wordt daarna tot Vrijdag verdaagd. Een gemeenschappelijk onderzoek. WEENEN, 29 November. (W.B.) Naar de „Neue Freie Presse" meldt, is gisteren op de Eckenheim gemeenschappelijk door een Gos- tenrijksche en een Duitsche conmissie een on derzoek ingesteld. Er werd een grensopmeting gedaan, waarbij bleek, dat de rijksweersoldaut Schumacher, toen hem de doodelijke kogel trof, zich op Duitschen bodem bevond. Ook de bloedvlekken bevinden zich, naar is vastgesteld, op Duitschen grond, nabij de grens. PARIJS, 29 November. (R.O.) Gisterenavond heeft een groep van ongeveer 150 personen getracht, een betooging te houden voor het Duitsche gezantschapsgebouw alhier. Hoewel zij herhaaldelijk door de politie werden verdreven, slaagden zij er niettemin in, onder de kreten „weg met het fascisme" en „laat Dimitroff vrij" om .met flesschen menie te gooien, die echter het gezantschaps- gebouw niet troffen, doch stukbraken op een belendend perceel. Ten slotte wist de politie de rust te herstel len. Twaalf betoogers werden gearresteerd, waaronder een Italiaan en een Bulgaar. ESSEN, 28 November (H.N.) De „Katholi.- scher Anzeiger fur Bochum und Umgebung" is opnieuw voor den tijd van vier weken ver boden. BRUSSEL, 29 November. (R.O.) Bij de debat ten over de begrooting van buitenlandsche za ken heeft minister Hijmans een groote rede gehouden over den internationalen toestand. De ontwapeningsconferentie, aldus Hijmans, moet haar taak niet opgeven. België heeft er geen enkel bezwaar tegen, dat de groote mo gendheden onder eikaar delibereeren, maar het verlangt, dat niets, dat België betreft, bui ten België om besproken en geregeld wordt. Tijdens die politieke conferenties heeft Bel gië echter jegens zich zelf en jegens Europa zijn plicht te doen. Het moet door daden zijn wil toonen en zijn capaciteit, om zich te ver dedigen. België wil den vrede, uit liefde voor den vrede, en tevens uit verstandelijke over wegingen. Niemand zal het land van agressieve plannen verdenken. Het is echter noodig, dat de wereld v/ete, dat België vast besloten is, aan alle aanvallen en veroveringslusten van ande ren weerstand te bieden. Ook moet België zijn pogingen voegen bij die van Frankrijk en Engeland, om den vol kenbond te handhaven. Het moet er naar stre ven, het Locarno-pact, dat ook na Duitsch- lands uittreden uit den bond intact bleef, en niet eenzijdig kan worden opgezegd, ook in de toekomst te doen handhaven, duurzaam en onaantastbaar. Het pact van Locarno, dat door België, Frankrijk, Engeland, Itaiië en Duitschland on derteekend werd, constateert de opheffing van de Belgische neutraliteitsverdragen. Die ver dragen werden vernietigd door den oorlog en België geniet sindsdien een volkomen, onvoor waardelijke en onbeperkte souvereiniteit. Bij de debatten, die op de rede van Hymans volgden, constateerde afgevaardigde Joris, dat de concentie van Oechy failliet is. Spreker betreurde het, dat de onderhandelingen, om met Nederland tot een economisch accoord te geraken, waren afgebroken. Waarom, aldus Joris, blijft Nederland halsstarrig ons als een verplicht neutraal land beschouwen? Om van ons eenige compensatie te erlangen, voor bet geval onze neutraliteit moet beschouwd wor den als door Nederland te zijn opgeheven? Ik ben van oordeel, aldus spreker, dat België iedere compensatie moet weigeren. Hijmans: „Ik meen zeer duidelijk te zijn ge weest in mijn rede, toen ik sprak over de op heffing onzer neutraliteit". Joris: .inderdaad, en dat moet maar eens goed verstaan worden in Nederland." Van Cauwelaert: ,Jk vrees zeer, dat gij u vergist ten aanzien van hetgeen in NSRerland over de Belgische neutraliteit is gezegd." Joris: „Dat geloof ik niet." Gift van de Carnegie-sticliting aan een Zweedsch meisje. STOCKHOLM, 28 November. (V. D.) De Car- negie-stichting heeft een mooi gouden horloge met inscriptie en een gift van 600 uitgereikt aan Gunhild Leimer, een Zweedsch meisje, voor haar heldenmoed, door haar betoond, toen zij haar vijf jongere zusjes en broertjes van een jammerlijken dood heeft gered. Gunhild, die pas vijftien jaar is, was op de bovenverdieping van het huis, de kleintjes be neden, toen op de benedenverdieping plotseling brand uitbrak. Zij nam de kinderen een voor een bij de hand, leunde zoover mogelijk üif een raam en liet de kinderen zoo naar beneden vallen om ze te redden. Een tienjarig meisje echter weigerde den sprong te wagen. Ofschoon de vlammen reeds dreigend naderbij lekten en dichte rookwolken een verstikkenden damp verspreidden, nam Gunhild nog den noodigen tijd, om haar zusje door middel van een laken naar beneden te laten zakken. Toen zijzelf voor den sprong gereed was, was zij reeds zoo over dekt met brandwonden en verblind door den rook, dat zij den afstand, welke haar van den beganen grond scheidde, verkeerd schatte. Zij wel op haar rug en brak haar ruggegraat, met bet gevolg dat zij voor haar leven invaliede zal zijn. De toelage stelt het moedige meisje in staat zich door een specialist te laten behandelen en een vak te leeren, dat het haar mogelijk zal maken haar brood te verdienen. LONDEN, 29 November. (R.O.) De onder staatssecretaris van buitenlandsche zaken, Eden, verklaarde heden in een te Londen ge houden rede, dat in Europa thans een probleem alle andere overheerscht, het probleem ni. van Duitschlands betrekkingen tot zijn buren. Spreker erkende, dat die verzoening uiterst moeilijke kanten heeft en de taak van bemid delaar evenzeer. „Wij kunnen helpen, om tot een accoord te leiden, maar wij kunnen de partijen daartoe niet dwingen". Reuter meldt uit Washington: Senator Swanson, de marine—minister heeft bekend gemaakt, dat de intrekking van een drankver bod, voor de marine geen verschil zal uitmaken. Deze blijft „droog". In 1S62 keurde het congres een wet goed, waarbij het gebruik van alcohol aan boord van marine-vaartuigen werd verboden. Bier mocht verkocht worden aan de beman ning tot 1899, toen een verbod ook hieraan een einde maakte. Duizenden ..Speakeasies" in New York zijn ten ondergang gedoemd. De nieuwe-staatscom- missie voor alcoholische dranken weigert n.l. vergunning te verstrekken voor den verkoop van sterken drank aan elke inrichting, die tijdens de prohibitie zuiver een „bar" was, dus onderscheiden van een restaurant. Ook worden vergunningen geweigerd aan „Speakeasies", die niet minstens een jaar za ken drijven. Deze twee beperkende bepalingen maken het voor vele bestaande „speakeasies" uitermate moeilijk, een wettige vergunning te krijgen. BERLIJN, 29 November. (W. B.) De president van den rijksdag deelt mede, dat de nieuwgeko- zen rijksdag tegen Dinsdag 12 December a.s. te 3 uur namiddags wordt bijeengeroepen. ATHENE, 29 November. (V. D.) Woensdag is door tot nu toe onbekende oorzaak de per sonentrein AtheneOlympia ontspoord. De locomotief werd geheel vernield. De machinist werd op slag gedood, terwijl de stoker levens gevaarlijk werd gewond. Van de passagiers werd niemand gekwetst. PARIJS, 29 November. (R.O.) Aan de „Matin" wordt het volgende uit Doorn ge meld: „De ex-keizer heeft bekend gemaakt, dat zijn vrouw, prinses Herroine, voortaan most worden gekend onder den titel van „Kaiserin' Onze correspondent te Parijs meldt ons: De minister-president heeft, zooals men weet, het voornemen te kennen gegeven, om na het afleggen der regeeringsverklaring Zaterdag aanstaande, direct de behandeling der finan- cieele voorstellen te vragen. Dus de verdaging der interpellaties te vragen, die altijd de aan leiding zijn tot een debat over de regeerings verklaring. De regeering zou daardoor ongeveer een week winnen, om het terrein voor haar eerste contact met de kamers voor te bereiden. Tegen die wijze van doen, die geheel nieuw zou zijn, is de oppositie onmiddellijk opgekomen en groote beteekenis wordt toegekend aan de verklaringen naar aanleiding daarvan in de wandelgangen der kamer afgelegd door oud minister-president Tardieu. Tardieu heeft gezegd, dat het niet de kamer leden zijn, die de schuld dragen van den nood toestand. Het eene ministerie volgt het andere op en komt steeds met dezelfde voorstellen, zij het dan in andere formuleering, voor de in krimping der ambtenaarsinkomsten. Ook nu wordt dat spel voortgezet. Aldus handelende zet men het land tegen de partijen op, terwijl de schuld ligt bij een enkele partij, met een minderheidsregeering, die nauwelijks over 200 stemmen beschikt. Die hardnekkigheid gaat op fascisme lijken. In 1926 was de toestand precies zoo en toen werd ook gevraagd, de radikalen te volgen, uit patriottisme, ter verdediging van den franc. Had men toen naar die lokstemmen geluisterd, dan ware Poincaré nimmer de ge legenheid gegeven, de financien te herstellen. Herriot zelf stemde toen tegen het ministerie Caillaux-Briand, om de nationale unie moge lijk te maken. Tlrans moet hetzelfde geschieden en als de. heer Chautemps uitstel van het debat over de regeeringssamenstelling vraagt, dan zal Tardieu zelf tusschenbeide komen, om die wijze van doen op de tribune te hestrijden. Het is duidelijk, dat wanneer er oppositie is tegen het verdagen van het debat, de heer Chautemps door dat feit alleen reeds genood zaakt zal zijn, de vertrouwenskwestie te stellen. Men zou dan dezen zonderlingen toestand krij gen, dat de regeering Zaterdag zich zou moeten staande houden door middel van de kartel- meerderheid, iets wat slechts mogelijk is op grond van verklaringen, die beloften zijn aan de socialisten, en zich onmiddellijk daarna tot de rechterzijde moet wenden, om haar hulp te vragen voor haar voorstellen, die voor de socia listen onaanvaardbaar zijn. Het is ,te voorzien dat een dergelijke dans op het slappe koord zelfs voor den heer Chautemps al te hachelijk zou zijn. LONDEN, 29 November. (V. D.) De schoe ner „Mynonie R. Kirby", welke twee dagen geleden uit de haven van Falmouth was ver trokken voor een expeditie naar de Zuidzee, is in de buurt van Brest in een hevigen storm geraakt en door de bemanning verlaten. Een Duitscher en een Engelschman hadden de expeditie uitgerust. De bemanning bestond, behalve uiflMen Engelschen kapitein, uit Duit- schers. Op 100 mijlen ten Westen van Brest werd de schoener door eèn geweldigen storm overvallen en zoodanig heen en weer geslingerd, dat spoe dig de beide masten over boord gingen. De hulpmotor kon niet op gang worden gebracht, zoodat het schip hulpeloos op de woelige zee ronddreef. Het Egyptische stoomschip „Star of Ramleh" heeft het schip op sleeptouw kunnen nemen. Na korten tijd brak de kabel evenwel af, zoo dat de „Kirby" opnieuw hulpeloos was. Toen de Nederlandsche sleepboot „Zwarte Zee" in de buurt kwam, nam dit schip den schoener nogmaals op sleeptouw, doch opnieuw knapte de kabel af. Van St. Mary (Sciïly- eilanden) werd een reddingsboot uitgezonden, waarna de geheele bemanning uit haar hache lijke positie kon worden gered. Het wrak drijft op zee rond. Twee menschen gedood, acht gewond. ROME, 29 November. (H.N.) Te Napels heeft een instorting van den berg Ecchia plaats ge had. De aardmassa's kwamen op een huis van twee verdiepingen terecht, dat ingestort is. Er zijn twee personen gedood en 8 gewond. De kroonprins vertoefde gedurende geruimen tijd op de plaats van het ongeluk. Zestig jaar geleden had op dezelfde plaats een soortgelijk ongeluk plaats, waarbij 60 per sonen om het leven gekomen zijn. Een andere aardverschuiving had in een voorstad van Napels plaats, waardoor een groep arbeiders, die bij den bouw van een tun nel werkzaam zijn, getroffen werd. Een hun ner werd gedood, een andere ernstig gewond. Achttien mijnwerkers ingesloten. AKEN, 29 November (W.B.) Ia de mijn „Carolus Magnus" te Palenberg zijn achttien mijnwerkers tengevolge van een instorting in gesloten. Men is terstond met het reddingswerk be gonnen en hoopt de mijnwerkers uiterlijk hedenavond te kunnen bevrijden. Officieel wordt nog medegedeeld, dat de achttien ingesloten mijnwerkers allen in leven zijn, naar zij de reddingsbrigade door middel van klopteekens mededeelden. MADRID, 29 November. (R.O.) Naar het so cialistische orgaan „Él Socialist.a" meldt, heeft de minister van justitie Asensi, in den gisteren gehouden kabinetsraad voorgesteld den uit slag der verkiezingen te annuleeren en op nieuw de constitueerende cortes bijeen te roepen. Minister Asensi zou voornemens zijn uit protest tegen de verkiezingsmanoeuvres van zekere partijen, af te treden. Naar het socia listische blad verder meldt, zal de dag van heden van beslissende beteekenis zijn. MADRID, 29 November. (R.O.) De radicaal- socialistische minister van justitie, Botelja Asensi, heeft zijn ontslag ingediend. BOEDAPEST, 29 November (V.D.). Uit Re- sica wordt gemeld, dat in een mijn op 5 K.M. afstand van deze stad een mijngang is inge stort, waarbij 12 arbeiders werden bedolven. Vijf hunner werden gedood, terwijl de overige zeven ernstig werden gewond. MONTENEGRO ZAL OP ANDERE MANIER ZIJN PLICHT JEGENS DE DOODEN DOEN. BELGRADO. 28 November (R.O.) De auto riteiten hebben besloten, de in Montenegro be staande oude gebruiken', om bij begrafenissen officieele klaagpersonen te engageeren, feesten aan te richten ter eere van de dooden, zich zelf te verminken bij wijze van rouw en het haar. af te knippen van de vrouwen, die 'in rouw zijn, te verbieden. Vooral echter zal erop gelet worden, dat voortaan bij begrafenisplechtigheden geen ge bruik meer zal worden gemaakt van sterken drank. Volgens de oude traditie in Montenegro wer den dergelijke rouw- en feestpartijen zelfs door de armste families gehouden, die zich vaak jaren in de schuld staken, alleen om „hun plicht te doen tegenover de dooden". De autoriteiten zien thans in, dat dergelijke gebruiken het yolk hebben verarmd, Reichsminister Goebbels heeft schik om een goeden zet van een arbeidster op de tentoonstelling van Kerstiverk van de Thüringsche glasblazers. TEGEN NIET-VERLEENING VAN DEN VREDESPRIJS. STOCKHOLM, 28 November. (R.O.) De bond voor den vrede te Stockholm heeft een protest gepubliceerd tegen het opnieuw niet verleenen van den Nobelprijs voor den vrede door de Nobel-commissie te Oslo. In dit protest verklaart de bond, dat in de 32 jaar, dat het Nobel-instituut bestaat, de prijs slechts 25 maal is uitgekeerd. Ook wordt er over geklaagd, dat de Nobel- commissie te veel de voorkeur geeft aan pre sidenten, ministers en diplomaten en dat de Nobelprijs te zelden wordt uitgereikt aan parti culiere personen en organisaties, die arbeiden voor den vrede en ontwapening. Een vriend van Alfred Nobel, den oprichter van het fonds, heeft verklaard, dat het doel van de uitkeering was de vredesidealisten te helpen. In overeenstemming met Nobel's wensch heeft de Stockholmsche bond voor den vrede voor gesteld, den prijs uit te keeren aan krachtige voorstanders van ontwapening of aan organisa ties met een krachtig vredesprogramma. Indien niet een persoon voor den prijs in aanmerking kan komen, stelt de hond voor, het geld te verdeelen onder de organisaties, die voor den vrede arbeiden. Tot dusver is de prijs slechts driemaal aan vcreenigingen uitgereikt, n.l. in 1904 aan het instituut voor internationaal recht te Gent, in 1910 aan het bureau vobr den internationalen vrede te Bern en in 1917 aan de internationale commissie voor het Roode Kruis te Genève. Kolja is pas negen jaar, docli reeds een wonder van geleerdheid. Reuter seint uit MoskouEen spe ciale commissie van vooraanstaande leeraren heeft een 9-jarigen knaap, zoon van een leer- aar, geëxamineerd, die een buitengewoon groote kennis van wiskunde aan den dag legde. Het volkscommissariaat voor onderwijs be sloot, den knaap uit zijn woonplaats, Tobolsk, naar Moskou te laten komen. Het kind verried een exceptioneele kennis van de rekenkunde, algebra en meetkunde, trigonometrie en natuurkunde. Volkomen rustig beantwoordde hij nauw keurig verschillende gecompliceerde mathema tische vragen en loste hij de moeilijkste op gaven op. Wanneer hij een enkelen keer een fout maakte, herstelde hij zich terstond. Naar zijn moeder meedeelde, kon de kleine Kolja Dimitrijo reeds op 4-jarigen leeftijd vloeiend lezen en met 6 jaar kon hij reeds vermenigvuldigen en deelen. Ook in de let terkunde is Kolpa goed thuis. Hij heeft reeds Gogol, Tolstoi, Turgenew en Dickens met goed begrip gelezen. Naar de meening van prof. Salkind zijn bij Kolja de mathematische functies het sterkst ontwikkeld. Toch is hij geen mechanische rekenkunste- haar. Hij heeft niet alleen een fenomenaal ge heugen, doch vertoont ook bijzonder hoog ont wikkelde kundigheden. Prof. Tschistjakow zegt: „In mijn 40-jarige praktijk heb ik zoo'n geval nog niet ontmoet. Zulk een wonderkind als Kolja komt hoogstens eenmaal in de 100 jaar voor. Dit kind is het type van een Pascal. Het volkscommissariaat voor onderwijs heeft besloten alles te doen, om Kolja's ontwikkeling te bevorderen. De kosten voor zijn opleiding en levensonderhoud zullen door den staat wor den bestreden. MOSKOU, 29 November. (V.D.) Naar aan leiding van geruchten over onderhandelingen tusschen Litwinoff en den kardinaal-staats secretaris Pacelli tijdens Litwinoff's aanstaand bezoek aan Rome, wordt te Moskou van de zijde van het volkscommissariaat .van buiten landsche zaken medegedeeld, dat van derge lijke onderhandelingen niets bekend is. De betrekkingen tusschen Moskou en het Vaticaan zijn zuiver een kwestie van wereld beschouwing. De sovjet-regeering is bereid normale be trekkingen met het Vaticaan te openen. Zoo- als vanzelf spreekt, zullen deze betrekkingen echter andere vormen moeten hebben dan de betrekkingen van het Vaticaan met andere landen. Eenig recht van controle op het katholiek religieuse leven in Rusland zou de soviet- regeering niet kunnen dulden, omdat volgens de heerschende opvatting de sovjet-unie vol komen vrijheid voor alle religieuse belijde nissen toestaat. Bij gelegenheid van zijn bezoek kort geleden aan de hoofdstad van Brazilië, Rio de Janeiro, gebracht, heeft de president van Argentinië in een interview aan de pers woordelijk het vol gende verklaard: Ik ben Katholiek en ben er van overtuigd, dat de godsdienst de onontbeerlijke grondslag is der samenleving, vooral in den ontredderden toestand waarin de wereld thans verkeert. De jeugd vooral zal haar kracht moeten zoeken in de zedelijke beginselen welke zij moet gaan putten in de lessen der kerk. Wij moeten de grondslagen der maatschappij vestigen op de tradities van ons geslacht om in de toekomst weer de zegèhingeh' te'kühriën verwachten welke op onze voorvaderen hebben gerust"» In het hoogerhuis heeft de hertog van Suther land de vraag gesteld, of de regeering een verklaring kan afleggen over de huidige sterk te van de Britsche luchtvloot, in verhouding tot die der andere Europeesche mogendheden en of de regeering voornemens is, in verband met den huidigen internationalen toestand, de Britsche luchtvloot uit te breiden. Spreker verklaarde, dat als Londen dóór een luchtaanval verwoest wordt, geheel Engeland verwoest is, terwijl Frankrijk en Duitschland ook zonder hun hoofdsteden kunnen blijven voortleven. Sedert het einde van den oorlog heeft groot- Britannië zijn luchtvaartbegrooting met 8 pet. verlaagd, terwijl Frankrijk en Amerika de hunne respectievelijk met 112 en 108 procent hebben verhoogd, terwijl Duitschland de beste handelsvliegtuigen ter wereld bezit Allen moeten samenwerken, om een nieuwen oorlog te Verhinderen, doch mocht er een nieuwe oorlog uitbreken, dan mag Engeland althans niet hulpeloos zijn. Ook de conservatief lord Lloyd verzocht om een definitieve verklaring der regeering, dat zij besloten is, een defensieve luchtvloot te vormen, sterk genoeg om het land te verde digen. De leider der labour-oppositie, lord Ponson- by, verklaarde in een rede, dat het betreurens waardig zou zijn, indien de regeering er toe zou overgaan, op het huidige tijdstip tot uit breiding van haar luchtvloot te besluiten. De minister voor de luchtvaart, lord London derry, die voor de regeering arkwoordde, ver klaarde, dat Engeland een yterke luchtvloot heeft voor defensieve doeleinden. Engeland was bij het einde van sen oorlog de eerste luchtvaartmogendheid ter wereld, terwijl het thans op de vijfde plaats staat. Frankrijk heeft 1650 vliegtuigen, sovjet-Rus land 1300 a 1500, de Ver. Staten 1000 a 1100, Italië meer dan 1000, terwijl Engeland slechts 750 vliegtuigen heeft. Engeland zal de politiek van eenzijdige ont wapening moeten opgeven. Duidelijk is voor de geheele wereld bewezen,, dat de Britsche regeering het ernstig gemeend heeft met de ontwapening in de lucht 'en het is daarom niet noodig, daarvan ook nog een. voorbeeld te geven. Het schijnt, aldus verklaarde lord London derry verder, dat er landen zijn, die niet be reid zijn, over te gaan tot afschaffing of be perking van hun militaire strijdkrachten in de lucht. Maar als de vlootpariteit niet kan worden verkregen door vermindering, moet da pariteit bereikt worden door opvoering der be wapening. De Britsche regeering heeft dus geen andera keuze, dan te beginnen met het uitbreiden harer bewapening, doch terzelfder tijd zullen alle mogelijke pogingen in het werk worden gesteld, om door een overeenkomst de pari teit tusschen de landen op het laagst mogelijke niveau vast te stellen, dat door de andere lan den kan worden goedgekeurd. De president der Ver. Staten heeft een ver hooging van den Amerikaansche luchtvloot, goedgekeurd, Japan en Sovjet-Rusland hebben een uitgebreid program opgesteld tot verhoo ging van de hunne. De minister gaf aan het huis de verzekering, dat de regeering den toestand opmerkzaam gadeslaat en dat het optreden der andere re geeringen een reactie der Britsche politiek ten? gevolge zal hebben. De huidige betrekkelijke zwakte' van Engeg land in de luciit zal niet blijven bestaan/ Het program van zijn onderhoud met Mussolini. ROME, 29 November. (R. O.) Naar hier wordt medegedeeld, zal het plan tot herziening van den volkenbond alleen dan worden bespro ken, indien Litwinoff, de zaak aan de orde stelt. Wel zullen waarschijnlijk de volgende on derwerpen worden behandeld: lo. de ontwa pening: 2o. een blok voor het Oostelijk deel der Middellandsche Zee, dat Italië, Rusland en Turkije omvat, en de instemming heeft van. Griekenland; 30. een ruilhandel van Russische grondstoffen tegen Italiaansche industrie-pro- ducten; 4o. het vraagstuk van Ruslands buiten landsche betrekkingen in het algemeen. Proces tegen 22 sovjet-ambtenaren, "j CHARBIN, 29 November. (V.D.) De Mand- sjoerijsche justitie heeft tegen 22 sovjetamb tenaren, die vroeger in dienst van den Chinee- schen Oosterspoorweg stonden, een vervolging ingesteld wegens hoogverraad. De beklaagden bevinden zich reeds geruimen tijd in voorar rest. Het proces zal zeer binnen kort plaatsvin den voor de militaire rechtbank te Charbin, TOKIO, 29 November. (R.O.) De keizer en de keizerin van Japan verwachten in Januari hun vijfde kind. De bevolking stelt groot belang in deze aan staande blijde gebeurtenis en vurig wordt ge hoopt, dat'de kleine een jongen zal zijn, die zijn vader, keizer Hiro Hito, kan opvolgen als de 125ste van een onafgebroken reeks van monarchen. De drie nog levende kinderen van het keizer lijk paar zijn allen meisjes, die niet voor opvol ging in aanmerking kunnen komen. Het vierde kind, eveneens een prinses, is bp een leeftijd van zes maanden overleden. STOCKHOLM, 28 November. (R.O.) Twee Zweedsehe onderzeeers zijn van hier vertrok ken om een nabij de kust van Gotland drijven de mijn op te pikken. Volgens een mededeeling van het Zweedsehe marine-bestuur drijven er nog veie mijnen in het noordelijke deel van den Atiantischen Oceaan rond, de laatste overblijfselen van da Duitsche en Russische mijnenvelden uit den wereldoorlog- Ofschoon deskundigen van meening zijn. dat de mijnen uitgewerkt zijn wordt toch c'e grootst mogelijke voorzichtigheid in acht genomen om ongelukken te voorkomen. In de eerste jaren na den oorlog spoelden bijna dageiijks mijnen op de Zweedsehe kust aan. Deze werden door militaire deskundigen on schadelijk gemaakt. WARSCHAU, 29 November. (R. O.) Op een afgelegen terrein nabij Warschau heeft men. drie waardevolle 16de eeuwsche schilderstuk ken gevonden, welke Napoleon geschonken heeft aan den beroemden Poolschen generaal Krasinski, en die onlangs gestolen waren uit de Krasinski-bibliotheek. Drie verdachten zijn gearresteerd, onder wie een vrouw, die bekende, den bewaker aan deh praat te hebben gehouden, terwijl inmiddels de beide mannen den diefstal ten uitvoer brach ten. Ook worden 12 miniaturen vermist, maar de ze z^n nog niet teruggevonden, 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 8