DAMES Modevakschool WONINGEN VOOR GROOTE GEZINNEN DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. STADSNIEUWS erres radio MEER 56ste JAARGANG DINSDAG 23 JANUARI 1934 No. 16853 DEG0EDK00PSTEZAAK „Waar dat wiel draait" BUREAU: KOEMARKT 4, SCHIEDAM' TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 CHR middenstandsvereeniging ROTTERDAMSCHEDIJK 243 aanrijding in de hoogstraat rr op uit om den door het grootkapitaal uitoefenden druk te ondervangen door den middenstand zijn nuttige functie in de maat' gEEN BETERE. hengelen mandoline-concert HOOGSTRAAT 69 - TELEF. 68436 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN KETHEL NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS. De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bij vooruitbetaling: Per drie maanden ƒ3.25; per maand ƒ1.10; per week 25 cents. Bij bezorging franco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar a 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt: Voor 16 regels 1.55 elke regel meer 25 ets. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadv. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.50; 10 regels 1.15 regels 1.50, bij vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. Ver in" t ƒ500.— bij overlijden door een ongeval 500.— bij verlies van beide handen, voeten of oogen; 250— bij verlies van één band, één voet of één oog; ƒ150.— bij verlies van een duim; 75.— bij verlies van Gratis-Ongevallenver^e «i tvvee voorgte ledematen alle vingers van- een hand; 25.— bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad wordt afgedrukt. een wijsvinger 50-- Gisteravond heeft de afdeeling han_ van de Vereeniging van den ChnsteUl d deldrijvenden en industneelen mldd® den in Nederland haar jaarvergadering geh gebouw Irene. gendam, De voorzitter, de heer B. G. buzonder heette de aanwezigen welkom mhetM den vertegenwoordiger van de afdeeling dam van den Chr. Schoenmakersbond, afdeeling zich bij de vereeniging haö ver_ gesloten. Spreker sprak op deze ee bpt be- gadering in het nieuwe jaar namens stuur zijn beste wenschen uit voor '-dden_ zijn de geuite klachten begrijpelijk, d® daar stand moet niet bij de pakken neer eer'oepen hij naar het woord van dr. Knyper S hee{^ is zichzelf te helpen. Over belangstel i t de middenstand in den tegenwoor fascisme trouwens niet te klagen, want zelfs h ,g geen beschermt hem in zijn program. Jregeering vergeten kind meer en de door h&m doen genomen steunmaatregelen moele*n zijn om inzien, dat ze in zijn belang gen° dienen. Als daarmee het algemeen belang te voeren de middenstand niet een klassesWJ .nnemelp za, en zijn dienend standpunt bUJ« behouden hij zijn plaats irj de maatschap^ niet gaan De te nemen maatregelen aar van dien langs den weg van het indivjau, christelijke der organisatie en dan wordt d j nden dat organisaties het hechte cemen maar oQk men God bovenal moet liefne den naaste als zichzelf. organisaties tot Dat toepassend, zal het ne rijken bloei en zegen strek£®"'iaarverslag uit- Na deze openingsrede IS najrd domineerde gebracht, waarin een dans. van den voor wat de voorzitter m he middenstand gedaan had. batig saldo Het financieel verslag oal zien van 36.52. pordrecht heeft De heer M. de K®izefdbestuur een inleiding in opdracht van het hoof voordeel voor elk gegeven over een financie Leert zelf Uw kleedingstukken ver vaardigen aan de sinds jaren in Schiedam gevestigde Ook opleiding voor versch. diploma's. H. M. TH. v. AUPHEN, Dir. Reel. 13458S 15 Spreker wees op de drie Bij of krachtens wetten of verordeningen voorgeschreven en andere officiëele af- en aankondigingen v Gemeentebestuur het DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een ven-zoek van J. Smit alhier, om een verlof B voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden-voorlocaliteit (win kei) van het perceel, gelegen aan de Kreupel straat 6, alhier; en herinneren eraan, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van het ver- lof bij hun College schriftelijk bezwaren kun- nen worden ingebracht. SCHIEDAM, 23 Januari 1934 lid der vereeniging. ~r-komende groepen van in de maatschappij ns^anders en arbeiders, grootkapitalisten. ®°ders een dienende taak waarvan de ™ldlkswelvaart te bevorderen, hebben om de toe jn het beiang van den Mi ünd gedaan is, is het gevolg van het middensta nr„anisaties en daarom zijn deze schaDpii te doen behouden. Het hoofdbestuur heeft zich thans tot taak gesteld voor zijn leden gunstiger voorwaarden te bedingen inzake verschillende verzekeringen, in hoofdzaak brandverzekering en het is in zijn onderhandelingen geslaagd. Spreker behandelde verschillende polisvoor waarden en verzekeringen. mogeliik is Tenslotte is besproken of het niet mogelijk is "n fonds ten voordeele van verbruikers op Om 6611 TOnCiS l J« Upidp te richten in samenwerking met d middenstandsvereenigingen. De g s, om. zooals in Middelburg een instantiem het leven te roepen, waar tegen een kleme ver goeding zegels gekocht kunnen e winkelier bij een bepaald besteed bedrag aan ZIBij even tueele ^ziekte van het hfofd^an het gezin is daartoe dan een bepaalde peering of vergoeding het gevolg. Door deze handeling is de kleine middenstander in zijn strijd tegen het grootbedrijf sterker want er wordt een band verkregen tusschen afnemer en winkelier, lid der organisatie. In een v°lgende vergadering, waar ook een inleid*11» gegeven zal worden van de omzet- belast*"? zal in deze ee[) beslissing genomen worden. met Electro ^amischen_Lu,dspreker ,NVENTA.HAARDEHWenscht beta"ng' Mag ,.'tL»Chtpunt",Ho095Wif|o VERGADERING GE*^^ Naar wij vernemen, zal de Vrijdag 2 Februari des ««neenteraad °P eerste vergadering in 1934 hog^ 2 uur zijn NED, R. K. FABRI1'jKSAUliElDERSB0ND In afwijking van de he^bSstulf de leden hebben ontvangen,^ r K Ur Jler afd Behandeling voor het Haagsche Gerechtshof. De 22-jarige loopjongen A. C. H. te Rotter- darn, heeft op 29 Aug. 1933 in de Hoogstraat te Schiedam een 7Ü-jarige dame, met een door hem bereden rijwiel aangereden. Het slachtoffer kwam te vallen en werd met eenige kneuzingen opgenomen. Te dezer zake veroordeelde de Rotterdamsche Politierechter H. tot 7 dagen hechtenis. u°°§er beroep voor het Haagsche Ge rechtshof voerde verdachte te zijner verdedi- ging aan dat hij plotseling had moeten uit- weg? V°°r eenige personen, die op den rij- V Difi aan§ereden dame, als getuige gehoord, orklaarde, dat zij er nog goed van af gekomen was en zij sprak de hoop uit, dat de jeugdige achte er ook maar goed van af mocht komen. Ee adv.-gen die in deze nog een getuige a decharge mede had doen dagvaarden, ten emde zich te kunnen vergewissen of de schuld van deze aanrijding wellicht bij de aange reden dame zelf kon schuilen, concludeerde, dat H. ter plaatse veel te wild heeft gereden en dat daardoor alléén dit ongeval is veroor zaakt, zoodat hij tot bevestiging van het vonnis concludeerde. Mr. w. v. d. Berg pleitte vrijspraak, subs, pegging van een geldboete. Arrest 5 Febr. aanstaande. :V.:.'r OP DE CRISIS-TRIBUNE tijdens den te Schiedam gespeelden wedstrijd Hermes-D.V.S.Z.F.C. (44). Schiedam ar oumtwiii van den pabrieks arbeidersbond mee, dat de Sadering waarin de eerw. adviseur over 1 natiotlaa]_' socialisme zal spreken, niet op dezer maar op Vrijdag 16 Februari zal worden geh0Ucien Den leden wordt dringend verzocht deze mede- deeling te beschouwen als eenigste bekend making. De eerstvolgende vergadering zal n0g worden geconvoceerd. Zondag hield de S. H. V. „De Zilvervoorn" een onderling concours in de Delftsche Schie. De prijzen werden door de volgende heerer behaald: 1 A de Zwart, 2 F. Doesburg, 3 H. Sanstra en 4 P. Vogelenzang. Gevangen werden 8 maatvisschen met een gewicht van 548 gram. HET SPORTFONDSENBAD De grondwerkers voor den bouw van het Sportfondsenbad zijn thans zoover gevorderd, dat morgen, Woensdag, het heiwerk gereed zal zijn. In totaal zullen dan ongeveer 800 palen van plm. 79 M. lengte door electrische krach* den grond zijn ingeslagen. Dinsdag 6 Februari zal het Mandolinegezel schap O.N.I., directeur de heer B. Hakkert, in Musis Sacrum zijn jaarlijksche feestuitvoe- ring geven. Naast het muziekprogramma zal door leden van O. N. I. een klucht worden opgevoerd. Verder zullen de humorist L. de Bruin en The Famous Hakkert Band voor af wisseling zorg dragen. UITVOERING VAN DE GRAAL. Het is iedereen niet gegeven om de massale raaispelen, die in binnen- en buitenland wor- en opgevoerd, bij te wonen, en daarom ver- lent het niets dan waardeering, dat er van 'Jd tot tijd ook in de afdeelingen getoond wordt, wat de Graalmeisjes zoo al op het ge- p. van spreekkoor, zang en dans presteeren. Gisteravond is er zoo'n uitvoering in vrij ®r°°t formaat gegeven. De zaal van den R.K. olksbond was geheel met belangstellenden ezet, en dezen hebben met heel veel aandacht e afwerking van het zeer gevarieerde pro- g amma gevolgd. Er waren dan ook verschil- en e nummers, die met veel smaak en ver- stand in elkaar waren gezet en met een toe- Wijding, ie als van zelf tot een behoorlijke prestatie moest leiden, werden vertolkt Met bijzondere voldoening hebben we het in spreekkoor uitgevoerde „O kom, o kom Em manuel" en het eveneens aldus weergegeven kersttafeereel gevolgd. Ook de „religieuse dan sen", waarmee de inhoud van bekende kerke lijke gezangen tot uitbeelding werd ge bracht. deden het over het algemeen wel, ter wijl de luchtige volksdansen al een buiten gewoon prettige stemming in de zaal verwek ten. Niet minder succes oogstten de zangeres- sen van onze Graal. Wanneer men ons echter op den man af zou vragen, wat ons minder bekoord en geboeid heeft, dan zouden wij in de eerste plaats de declamatie moeten noemen. Dit is geen depre ciatie van het reciteervermogen der jeugdige executanten, maar de vraag mag worden ge steld, of men wel met een goed resultaat als groep een kort, met minutieuze zorg geschreven gedichtje, waarin elke lettergreep zijn waarde "°eft, kan opzeggen. Een spreekkoor is daar- gernaakt, maar voor de vertolking van 'n' af "nderlijk gedicht, vooral wanneer dat een min heeTeei" iyrischen inslag heeft, lijkt ons een groeo declamatrices een te traag en te Er apparaat- LvdwjZ1',n °ok eenige fragmenten uit het St. ten hiervPel uitgevoerd- Verschillende gedeel- ontroerendp W'aren van groote aangrijpende en TjMiand* rachi. In „Jonge vrouwen van kwamen zinnen en geba- een voor jonge vrouwen al DE INGEBRUIKNEMING VAN HET GEMEENTELIJK COMPLEX. Wat een goeile woning beteekent. Gistermiddag zijn de 36 woningen, die de Gemeente speciaal ten behoeve van groote gezinnen heeft laten bouwen, op officieele wijze ingebruik genomen. Een groot aantal belangstellenden woonde deze plechtigheid, welke in het gymnastiek lokaal der school op het Edisonplein geschiedde, bij. Aanwezig waren o.a. burgemeester Stule- meijer, de wethouders v. Velzen, Slavenburg en Dinkelaar, mr. van Sickenga, gemeentesecre taris, tal van raadsleden en hoofdambtenaren, leden der inmiddels afgetreden Gezondheids commissie en der Schoonheidscommissie, be stuursleden der woningbouwvereeniging St. Jozef, Eendracht, Schiedam Vooruit en Volks huisvesting, en van den R. K. Bond voor Groote Gezinnen, afd. Schiedam. De bijeenkomst werd door den burgemeester geopend. Deze sprak er namens B. en W. zijn vreugde over uit, dat men in zoo grooten getale aan de uitnoodiging om de officieele ingebruikneming der 36 gemeentewoningen voor groote gezinnen bij te wonen, gevolg had gegeven. Wij begrijpen, aldus spr., dat gij gekomen zijt uit belangstelling voor de daden van het gemeentebestuur op het gebied van den woningbouw. B. en W. zijn er aangewend, dat hun daden een voorwerp van aandacht zijn voor den Raad en voor de Pers, maar niet steeds kunnen zij zooals thans de belangstelling der burgerij waarnemen." De burgemeester uitte de hoop, dat het oordeel der aanwezigen over de thans te bekrachtigen daad van het gemeente bestuur slechts goedkeuring en waardeering zou zijn. REDE VAN MR. VAN VELZEN. Hollands Gouwen' ren voor, die o i te strijdbaar JONGEN OMVER GEFIETST De politie heeft gisteren den 14-jarigen J. H in den post aan de Groote Markt verbonden, die door een onbekend gebleven wielrijder was aangereden en een bloedende wonde aan de rechtervoet had opgeloopen. ZWIJNTJE G. F. P. uit Delft deed bij de politie aangif te van diefstal van een damesrijwiel, hetwelk gistermiddag in de gang van het Kantonge recht aan de Lange Haven geplaatst was. Iin IJZERWAREN en I GEREEDSCHAPPEN I PHIUPSLAMPEN enzis Reel. U5S 10 Hierna sprak de wethouder voor den woning- dienst, mr. M. M. van Velzen. Spr. begon met een woord van welkom tot de vele aanwezigen en zei vervolgens, dat thans een begin is ge maakt met de oplossing van het. vraagstuk der huisvesting van groote gezinnen. Zooal geen pionic, dan heeft Schiedam toch getracht, naast hetgeen op dit gebied de woning bouwverenigingen als onderdeel van bouw complexen reeds hebben tot stand gebracht, zich te bewegen in de lijn van bouw van com plexen, uitsluitend bestaande uit woningen voor groote gezinnen. Woningcomplexen, geheel be staande uit groote gezinswoningen, zijn ook gebouwd te Den Haag. Haarlem. Venlo en Den Bosch, eveneens op bescheiden schaal en als begin van uitvoering van grooter taak. Sor. wijdde enkele opmerkingen aan de vraag, of en zoo ja in hoeverre de Overheid op het gebied van woningbouw voor groote gezinnen een taak misschien wel een te lang nog nagelaten overheidsnlicht heeft te vervul len. Een moeilenkheid is, dat de huisvesting van het groote gezin geen zuiver technisch probleem is. doch er bovendien een is van beginselen. Bii beginselen behoeft men nog niet uitsluitend te denken aan godsdienstige of sociale, doch men kan zich hierop oriënteeren of men de gemeenschap ziet als een organi satie dan wel als een niet organisch geheel Met andere woorden, of men de samenlevin" beschouwt als een hoeveelheid individuen, die sleehts in een staatkundig verband, leven dan wel of men dus deze aanvaardt, dat het ge'in de cel is. die de alnha en omega van onze samenleving is, waarin alles groeien moet en wier verzorging beslissend is nhysieke en moreele kracht van een heel volk. Geconstateerd mag worden, dat h°t Neder- landcche volk zich behoudens zeer kleine uit zonderingen stelt op het standpunt, dat tot volle ontplooiing van alle goede karaktereigen schappen ontwikkelen kan. een onafwijsbare voorwaarde is voor de bestendiging van een speciaal in crisistiid hoogst wenscbeliike ge zonde, ordelievende volkskracht. Dat de huis vesting van het gezin naast de geesteliike eischen, welke er te verwezenlijken ziin, een groote misschien beslissende rol speelt, is niet voor betwisting vatbaar. Van welke over wegende beteekenis in deze de woning is, is reeds bij oppervlakkige beschouwing duidelijk en in zijn commentaar op de wijziging van de Woningwet zegt mr. Litaert Peerbolte hierom trent behartenswaardige dingen. Maar de huis vesting van groote gezinnen heeft ook be- teekgnis voor hen, die de gemeenschap en de Volkskracht speciaal beschouwen van het oog punt der hygiëne. Tot welkij hygiënische ram pen, zoowel voor het gezin als voor de om geving, een te kleine woning leidt, kan men lezen in hetgeen dr. Feissen in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting heeft gepubliceerd. Er kan slechts meeningsverschil heerschen over de vraag, op welke wijze de overheid een taak heeft te vervullen en over de begrenzing van die taak. Het is toch duidelijk, dat indien het particulier initiatief in voldoende mate zou hebben voorzien in de noodzakelijke behoefte, de overheidsbemoeiing controleerend zou kun nen zijn, zonder dat van haar de scheppende daad behoeft te worden verlangd. De particu liere voorziening kan echter op dit gebied de scheppende daad van de overheid niet missen. Het is duidelijk, dat het particulier initiatief den woningbouw bedrijft als een economisch aantrekkelijk object, in dien zin, dat de fac toren kapitaal en arbeid hierin een afgebakend rendement trachten te vinden. Volkomen rede lijk geoorloofd en zelfs wenschelijk. Ook dat het geen onnoodig risico in dat opzicht neemt Zoo gezien voelt men zich aangetrokken tot de gangbare woning, welke helaas niet is die van het groote gezin, waarbij nog komt, dat het groote gezin geen constante eenheid vormt. Bovendien vreest de huiseigenaar meer dan normale slijtage bij kroostrijke gezinnen en de lasten van het groote gezin brengen ook de prompte huurbetalingen in gevaar. Allemaal factoren, dlie verklaren, volgens sommigen rechtvaardigen, dat het particulier initiatief zich niet opmaakt om woningen voor groote ge zinnen te bouwen. De voor het groote gezin geëigende woning bevordert het gezinsverband, beschermt de phy- sieke gesteltenis der bewoners en geeft het ge zin de volwaardige plaats die het verdient. Wat betreft de vraag, hoever de taak van de over heid zich op het woninggebied moet uitstrek ken, spr. zou zich willen verklaren niet voor een stelsel van geldelijken bijslag doch voor het systeem, dat de bouwkosten door overheids steun zoo laag worden gesteld, of beter gezegd aldus worden genivelleerd, dat de huur door het gezinshoofd zonder bijslag kan worden be taald. Het complex, dat thans is gereed ge komen, bedruipt zich gelukkigerwijze zelf. Na eenige technische bijzonderheden betref fende de 36 woningen vermeld te hebben en dank te hebben gebracht aan allen, die hebben medegewerkt aan de totstandkoming daarvan, droeg spr. de woningen officieel aan het ge meentebestuur over. Hij herinnerde dan aan het woord van Vader Kolping, den oprichter der St. Jozefgezellenbeweging, dat het leven van een mensch zijn diepsten wortel vindt in den bodem van het gezin en de wethouder be sloot met het afsmeeken van Gods zegen over de toekomstige bewoners van het complex. uitbreiding aan het plan zal moeten worden gegeven. Zijn rede beëindigde de burgemeester met den „materialistischen wensch", dat de talrijkheid der verschillende gezinnen nooit een reden zal zijn voor de bewoners om huurschuld te maken INRICHTING DER WONINGEN. Naar de wethouder in zijn rede meedeelde bedroegen de stichtingskosten 100.743.56 of 20.000 minder dan de raming en het Rijks voorschot, zoodat de woningen resp. voor 5,80 (beneden) en 5.55 (boven) per week kunnen worden verhuurd. Het complex is ontworpen door den directeur van den gemeentel, woning- dienst en den heer C. v. Oortmerssen, opzichter bij dezen dienst. Aannemer was de heer A. C. de Snaijer te Vlaardingen, voor wien de heer P. Eijgenraam aldaar als uitvoerder optrad. Het toezicht bij de uitvoering berustte bij den heer J. v. d. Kraan. Bij dezen bouw heeft men het 1-2-type toege past. d.w.z. elk pand bevat een beneden- en twee bovenwoningen, terwijl elke woning uit een groote woonkamer I van 17 M2, een viertal slaapkamers (uitgezonderd een tweetal hoek woningen) en een keuken bestaat. Drie van de vier slaapkamers zijn van zoodanige afmetin gen, dat daarin twee tweepersoons-bedden ge plaatst kunnen worden. Zoowel de hoekwonin gen als het normale type benedenwoning heb ben een tuin, en elk gezin vindt een antenne inrichting aanwezig, waarop zonder meer een radiotoestel kan worden aangesloten. Met het oog op deze officieele ingebruik neming was een der panden zoowel beneden als boven geheel gestoffeerd, zoodat het ge zelschap, dat de plechtigheid bijwoonde en zich later naar de Van Marumstraat begaf, er reeds eenig beeld van kreeg, hoe de woningen het in de practijk zullen doen Verwacht wordt: Meest zwakke Zuidelijke tot Zuid-Oostelijken wind, helder tot licht be wolkt, droog weer, lichte tot matige vorst des nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Lichten op van 's avonds 4.58 tot 's morgens 7.26. FONDS VOOR VERBRUIKERS In de vergaderingen, die gisteravond gehou den zijn door de Alg. Middenstandsvereeniging Schiedam en door de Chr. Middenstandsver eeniging is besloten, om samenwerking met elkaar en met de R. K. Middenstandsvereeni ging „De Hanze" een fonds ten voordeele van verbruikers op te richten. De bedoeling is om, zooals er Middelburg, een instantie in het le ven te roepen, waarbij tegen een kleine ver goeding zegels gekocht kunnen worden, die de winkelier bij een bepaald besteed bedrag aan zijn klant geeft. Bij ziekte van het hoofd van het gezin is daarvan een uitkeering of vergoe ding het gevolg. Door deze handeling hoopt men den kleinen middenstand in zijn strijd tegen het grootbedrijf sterker te maken. Ver wacht wordt nJ. dat dit systeem den band tusschen winkelier en afnemer zal verstevigen. BRAND Gisteravond ontdekte een. agent van politie in de Leliestraat een volksoploop vóór de wo ning van mej. C. van W. De bewoonster hing uit een zolderraam en kreet luide om hulp. Er zou brand bij haar zijn. Daar de buitendeur dicht was, trapte de agent de deur in, snelde naar boven, bracht de vrouw en haar kind na?- buiten en ont dekte voorts inderdaad eer ge rookontwikke ling. Bij nader onderzoek bleek, dat deze rook uit een emmer kwam, waarin brandende kolen lagen. De agent zette den emmer onder de kraan, liet er water in loopen en de brand was gebluscht. Alleen een mat schroeide. Het bleek, dat de vrouw des huizes de kachel had willen schoonmaken en toen de nog brandende kolen in een emmer gedaan had, waardoor zich rook ontwikkelde. Hierop was zij naar boven gegaan om een raam open te zet ten. Toen zij zag, dat er hoe langer hoe meer rook ontstond, dacht zij, dat er een ernstige brand uitgebroken was en daar zij niet meer naar beneden dorst, wist zij niets beters te doen dan uit het raam om hulp te roepen. R. K. LAND- EN TUINBOUWBOND Morgen, 24 Januari, zal de R. K. Land- en Tuinbouwbond, afd. Kethel, zijn jaarvergade ring houden in het koffiehuis van den heer J. Soeters. Om 8 uur zal in de parochiekerk een H. Mis tot intentie van den L. T. B. worden opgedragen. Het bestuur vertrouwt, dat alle L. T. B.'ers aanwezig zullen zijn en ter H. Tafel zullen naderen om Gods zegen over de be drijven af te smeeken. Na de H. Mis zal bij Soeters gratis thee worden verstrekt. Daarna om 9 uur zal de vergadering aanvan gen. De agenda vermeldt: opening, notulen, jaarverslag, rekening en verantwoording, be stuursverkiezing, subsidie-aanvrage Wit-Gele Kruis, rondvraag en sluiting. Dinsdag 23 Januari Vertooning van „Neerlands Oranjefilm" voor de Ver. „De Princevlag". Gebouw Eendracht. Woensdag 24 Januari Algem. vergadering van de heerenafdeeling der R. K. S. V. „Excelsior". Hotel „De Kroon", half 9. Donderdag 25 Januari Concert van de gem. zangver. „Polyhymnia", R. K. Volksbond, 8 uur. Algem. vergadering van de damesafdeeling der R. K. S. V. „Excelsior". Hotel „De Kroon", half 9. Zondag 28 Januari Feestavond van den Kath. Kring Gorzen. Parochiehuis, 8 uur. Dinsdag 30 Januari Jaarlijksche feestavond van de meisjescongre gatie der St. Liduina-parochie. R. K. Volks bond, 8 uur. Woensdag 31 Januari Algemeene ledenvergadering van den Kath. Kring Gorzen. Parochiehuis, 9 uur. Zondag 4 Februari Liefdadigheidsuitvoering der Vereeniging „St. Elisabeth". R. K. Volksbond, 8 uur. Dinsdag 6 Februari Feestuitvoering van het mandoiinegezelschap O.N.I. Musis Sacrum, 8 uur. Donderdag 8 Februari Opvoering van De Privé-Secretaresse, door de R. K. Schiedamsche Tooneelclub voor de R. K. S. V. Excelsior, 8 uur. ZonJag 11 Februari Opvoering van „Een partijtje poker" door „St, Servatius". R. K. Volksbond, 8 uur. DE TACTISCHE WETHOUDER. Na mr. van Velzen nam de burgemeester nog eens het woord. De wethouder had zooeven velen personen dank gebracht, maar één had hij overgeslagen, piet u't vergeetachtigheid maar uit bescheidenheid, n.l. zichzelf. Namens B. en W.. het gemeentebestuur, ja de geheele burgerij betuigde de burgemeester den wet houder zijn groote erkentelijkheid voor alle moeite, die hij zich bij de voorbereiding van den bouw der 36 woningen heeft gegeven. De besprekingen met het Rijk vergden heel wat tact en geduld, en mr. van Velzen heeft, dank zij deze gaven de zaak betrekkelijk spoedig tot een goed einde gebracht. Door den bouw van deze woningen heeft het gemeentebestuur den grooten gezinnen als bet v/are een hart onder den riem gestoken. De groote gezinnen meenen wel eens. en niet ten onrechte, dat de overheid niet in de eerste plaats haar aandacht aan hun belangen wijdt. Daarom verheugt het spr., die zelf uit een groot gezin voortkomt, dat Schiedam dit com plex heeft doen bouwen. Het gemeentebestuur aanvaardt gaarne de verdere zorg over de wo ningen. Spr. vertrouwt, dat de wethouder weer op den Raad zal kunnen rekenen, wanneer er PROCES-VERBAAL De politie maakte proces-verbaal op tegen C. v. d. B. van hier, die ambtenaren van de Crisis Zuivel Centrale heeft belet, beslag te leggen op zijn melkwagen, paard en melk. SCHOORSTEENBRANDJE Gisteren heeft de politie een schoorsteen brandje gebluscht ten huize van G. aan de Van Dijckstraat. Een gedeelte van den schoorsteen moest worden opengebroken. SCHEEPVAART SCHIEDAM. 20 Jan. Aangekomen: Noorsch ss. Dan, van Londen om kolen te bunkeren in de Wlhelminahaven, het vertrok 20 Jan naar Oslo. SCHIEDAM, 22 Jan. Vertrokken: Fransch s.s. Fort Lamy, met stukgoed naar West-Afrika via Antwerpen: Japansch s.s. Cape Town Maru met stukgoed naar New-York. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 2022 Januari GEBOREN: Bernardina A.„ dochter van J. H. M. Breugelmans en A. M. Calon, Galvani- straat 5 Antonia J„ dochter van J. S. Frank en A. J Hendriks, Boylestraat 28 Johanna, dochter van C J. Perdaems en J. Timmers. Nas- saulaan 75 Clasina H., dochter van F. W van den Bos en J. J. K. Hoogstad, Voorm. H. v. Belois 13 Elisabeth W, dochter van M van Put en E. van den Bos, Ilalleijstraat 46 Jacobus C. J., zoon van A. L. Nagelkerke en J. Mommers, Huijsmansstraat 9 Eveline, dochter van J C. Boterenbrood en E E. van Dam. Nassaulaan 75. OVERLEDEN: A. Tettero, 75 jaar, Huijsmans straat 11a. 23 J a n.: Nutszaal, Holl. Vocaal kwartet 8.13 uur. 24 Jan.: Groote Schouwburg, Lucia di Lam- mermoor (Ital. Opera) 8 uur. 25 Jan.: Groote Schouwburg, Eindexamen (Amsterd. Tooneelver.) 8 uur (voor volwasse nen). 26 J a n.: Groote Schouwburg, Tobias en de engel (Groot Ned. Tooneel) 8 uur (voor volwassenen) 27 J a n.: Doelezaal, Rott. Philh. Orkest, half 4. 28 Ja n.: Groote Schouwburg, Opoe (gezel- schap-Mevr. de Boervan Rijk) 2 en 8 uur (voor volwassenen). Nutszaal, viool-matinée Ruth Posselt (m. m. v. Theo v. d. Pas) half 3. D a g e 1 ij k s: Tivoli-Schouwburg, Vooruit maar weer (Bouwmeester-revue) 8 uur ivoor volwassenen). Thalia, 't Is toch zeker zoo? (Is. Zwaaf-revue) 2,15, 7 en 9.30 uur (voor volwassenen). Bioscopen: Goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 25 Januari in: Grand Théatre, De koningin had bezoek (voor vol wassenen; Luxor, Deviezen-smokkelaars (voor volwassenen)Capitol, Een nacht in Cairo (voor volwassenen); Royal, Het verliefde hotel (voor volwassenen); City, Een nacht in Cairo (voor volwassenen); Roxy, Een nacht in het paradijs (voor volwassenen). Tentoonstellingen: Stu dio '32, werken van Eva Besnyö, Joris [ven» en C. J. Hassoldt, Unger en van Mens: wer ken door Cees Bolding (tot 12 Febr.). Rot terdamsche Kunstkring: Italiaanscbe schilders werkzaam te Parijs en beeldhouwwerken van J. C. Csaky (tot 12 Febr.). Toonzalen Ad. Donker, Witte de Withstraat 22: werken van Greta Bruigom (tot 30 Jan.). Gebr. Koch, Noordblaak 23: werken van Georges Hoger- waard (tot 9 Febr.). SCHIEDAM, 23 Januari Officieele noteering van de commissie uit de Kamer van K'-op- handel. Moutwijn Moutwijn per H. L. ad 46 pet. 110. Spoeling Spoeling 0.80 a 0.90.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1934 | | pagina 1