JAPANS BUITENLANDSCHE POLITIEK EEN SPANNENDE WEEK WEER EEN. SCHANDAAL IN FRANKRIJK. IN FRANKRIJK. DOLLFUSS SPREEKT HET WERK VAN DE I. A. C. HERVAT. DINSDAG 23 JANUARI 1934 KALME ZITTING, ONDANKS NIEUW SCHANDAAL. BANKROET MET EEN TEKORT KAN 200 MILLIOEN? VERHOUDING TOT DEN VOLKEN BOND, CHINA, RUSLAND, AMERIKA EN ENGELAND Zware verantwoordelijkheid voor den vrede in Oost-Azie. H. VADER EN DE K ATIf DUITSCHE JEUGD. RIJKSBOERENDAG TE WEIMAR PASTOOR BLANCKE OVERLEDEN. JAPANSCHE MINISTER ARAKI AFGETREDEN. TRAM-ONGELUK TE WIESBADEN. HET NASPEL VAN DEN BRAND DER „GEORGE PHILIPPAR". REQUIEM-MIS VOOR PAUS BENEDICTUS XV. WERELD-POSTCONGRES TE CAIRO. MATUSCHKA ONTOEREKENBAAR VERKLAARD. TIENDE VERJAARDAG VAN LENIN'S DOOD. MOSKOU, 22 Januari. (R.O.) De sovjet- Wordt 1 Februari a.s. geopend. BEGRAFENIS VAN PASQÜIER. TRANSJORDANIE EN 1IEDJAZ. HET MINISTERSCHAP VAN Dr. VAN CAUWELAERT. ENGELSCH VLIEGTUIG NEERGESTORT. TWEE PAUSELIJKE VLIEGTERREIEN Het stoffelijk overschot van de moeder van ex-president Cosgrave van Ierland wordt uit de St. Mariakerk te Dublin naar de rouwkoets gedragen. PARIJS, 22 Januari. (R. OJ De directeur van de beambtenbank, George Alexandre, tegen wien de politie wegens enorme bedriegerijen van de kleine spaarders een arrestatie-bevel had uitgevaardigd, heeft zich in den loop van mid dag bij de politie aangemeld. De rechter van instructie heeft een aanklacht tegen hem ingediend wegens bedrog, misbruik van vertrouwen en overtreding van de wet be treffende de oprichting van vennootschappen en hem terstond in arrest laten stellen. Een bekende figuur uit de Vlaamsche beweging. Onze Brusselsche correspondent meldt ons: In den ouderdom van 86 jaar is overleden pastoor Blancke, een bekende figuur uit de Vlaamsche beweging. Hij behoorde tot de oud-leerlingen van Hugo Verriest, die de „blauwvoeterij-beweging" in het leven riepen; verder was hij medewerker aan de „Vlaamsche Vlagge" en ridder van „den zwijgenden eed", een vereeniging voor het voe ren van den Vlaamschen strijd. Later behoorde hij tot de voornaamste medewerkers van „Het Manneke uit de maan" en schreef hij ook ge dichten. Tot zijn zestigste jaar was de eerw. heer Blancke werkzaam als pastoor te Kortemarck en daarna als pastoor te Wijtschate. LONDEN, 22 Januari. (R.O.) Naar uit Tokio wordt vernomen, is de Japansche minister van oorlog, Araki, om gezondheidsredenen af getreden. Als zijn opvolger wordt generaal Senjurjo Hayashi, de inspecteur-generaal van het mili taire onderwijs, genoemd. Zes personen gewond. WIESBADEN, 21 Januari. (V.D.). I" de voorstad Dotzheim raakte van een stadwaarts rijdende tram de koppeling los tusschen motorwagen en de beide aanhangwagens. Eerst reed de motorwagen door, doch toen deze tot staan werd gebracht, liepen de beide aanhang wagens op den hellenden weg me' kracht tegen den stilstaanden wagen op. ^es personen werden zoodanig gewond, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht. Men seint ons uit Rome d.d. gisteren Hedenmorgen is in de Sixtijnsche kapel een plechtige H. Mis van Requiem opgedragen voor de zielerust van Z. H. Paus Benedictus XV. De H. Mis werd gecelebreerd door den pa triarch van Venetië, Z. H. Em. kardinaal La Fontaine, geassisteerd door de kanunniken van de hoofdbasilieken. De H. Vader assisteerde op den troon en verrichtte aan het slot de absoute ad tumbam. Aanwezig waren twintig kardinalen, bloed verwanten van Paus Benedictus XV en van Paus Pius XI, leden va.-i het corps diplomatique en van den Romeinschen adel, de grootmeester van de Maltheser orde en talrijke ridders. In de Vaticaansche basiliek werden den ge- heelen oehtend H.H. Missen aan het graf van Paus Benedictus XV gelezen, terwijl aan de geloovigen olijftakken werden uitgereikt. BOEDAPEST, 22 Januari (V.D.) Prof. Dr. Julius Donath verklaart in zijn psychiatriscn rapport over Matuschka, den man, die tal van aanslagen op spoortreinen heeft gepleegd, dat deze bij het plegen van de aanslagen niet toe rekeningsvatbaar is geweest. Volgens eenige zoti Matuschka reeds sedert 1911 sterke geeste lijke afwijkingen hebben vertoond. CAIRO, 22 Januari. (R.O.) Den eersten Fe bruari zal koning Foead het wereld-post-con- gres openen, waaraan de gedelegeerden van 93 landen zullen deelnemen en dat ongeveer twee maanden zal duren. Het doel van het congres is een herziening van de internationale post-overeenkomst. Tijdens het congres zal te Cairo een post- tentoonstelling worden gehouden. iviuöi\.uu, zz januari, ut.u.j De sovjet-unie herdenkt heden den tienden verjaardag van den dood van Lenin. Gisteren werd in het groote theater te Moskou onder auspiciën van het hoofdbestuur van de vereeniging van oud bolsjewieken een herdenkingsavond gehouden, waarop ook Slalin, Molotoff, Kaganowitsj, Woroshiloff en Kalinin aanwezig waren- PARIJS, 22 Januari. (R.O.) Te Marseille is hedenmorgen het stoffelijk overschot van de bij de Emeraude-ramp op zoo tragische wijze om het leven gekomen gouverneur van Indo-China, Pasquier, begraven. Een vertegenwoordiger van het ministerie van koloniën hield de lijkrede, waarin hij het groote koloniseeringswerk van den overledene in het Verre Oosten memoreerde. CAIRO, 22 Januari. 'R.O.) De heerscher van Trans-Jordanië, Emir Abdullah, en Ibn Saud, de koning van Hedjaz zullen vermoedelijk bin nenkort in de stad Akuba, aan het noordooste lijk einde van de Roodé Zee een samenkomst hebben. Vermoedelijk zal een Britsch oorlogs schip als neutrale bodem fungeeren. PARIJS, 22 Januari (R.O.) fn aansluiting aan den ministerraad zijn de volgen Je maatregelen genomen in verband met de Stawinsky-affaire. Politiecommissaris Bayard en politie-inspec- teur Bony zijn van den dienst ontheven, tot hun geval door den raad van discipline behan deld is. De commissaris der gemeente-politie van Bayonne, Gibert, is afgezet. Een commissaris van de controle-afdeeling voor gerechtelijk onderzoek, Hennet geheeten, is ter beschikking gesteld. De directeur der gerechtspolitle der prefec tuur, Guichard, die den pensioenplichtigen leeftijd bereikt heeft, heeft om pensioen ge- Onze Brusselsche correspondent meldt ons: Het permanent bestuur van de liberale partij, hield Zondag een vergadering naar aanleiding van de benoeming van den heer van Cauwe- laer t tot minister, waartegen van Waalsche liberale zijde was geprotésteerd. Een paar regeeringsgezinden roemdén de hooge politieke hoedanigheden van dr. van Cauwelaert, dien zij bovendien als een goeden Belg beschouwen. De Walen kregen de toezegging, dat binnen kort weer een verandering ln den boezem der regeèring zal plaats hebben, om er de speci fieke Waalsche vertegenwoordiging in te ver sterken. OPLICHTER GEARRESTEERD TE VENETIë ROME, 22 Januari. (H.N.) Te Venetië is een zekere Arthur Stefani gearresteerd, toen hij daar per vliegtuig uit Rome aankwam. Hij heeft zich te Triest aan oplichtingen tot een bedrag van een millioen lire schuldig gemaakt en ook te Rome oplichtingen gepleegd, vraagd. 'ROME, 22 Januari. (V.D.) De aanleg van twee pauselijke vliegterreinen maakt geleide lijk voortgang. Vermoedelijk zal men met den bouw der noodige hangars in April a.s. gereed zijn. Het eene vliegveld ligt onmiddellijk bij het Vaticaan, het andere in de nabijheid van de pauselijke villa Castel Gandolio, Piloot en passagier gedood. LONDEN, 20 Januari (R.O.) Een particuliere vliegmachine stortte te Sherburn in Elmet (nabij Leeds) op den grond en ging in vlammen op. Piloot en passagier kwamen om het leven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1934 | | pagina 2