De verfraaiïngswerken in de Eeuwige Stad. - Veranderingen aan het station Delftsche Poort te Rotterdam. - De nieuwe missie-overste van Perzië. - Prinses als vriendin der armen DINSDAG 23 JAUARI 1934 EEN MUZIKALE HULDIGING Voor zijn huis aan de Eman- straat te Den Haag wordt de oud-directeur van de Kon. Mil. Kapel, majoor N. A. Bouman op zijn 80sten verjaardag gehul digd door Grenadiers en Jagers met medewerking van de Kapel PRINSES MARIA VAN SAVOYE EN DE ARMEN. De jongste koningsdochter van Italië bij een volksschool waar zij geschenken uitreikte; de Prinses is zéér gezien onder de armen VONKEN-REGEN. Deelnemers aan een laschcursus in een Roermondsche smederij ijverig aan 't oefenen. IIET MEXICAANSCHE RADIOPLAN. Het station XEAF in Nogales, het eerste van Mexico's nieuw-ontworpen keten van 16 stations voor den nationalen omroep. Dit is het eerste station dat houten antenneforens heeft. VAN DEN BOERENDAG IN WEIMAR. Heilbronner deel nemers aan den Boerendag te Weimar, „geknipt" voor het Goethe-Schiller-monument tijdens een wandeling in de stad VISCOUNT HA LIFAX, de groote strijder voor de Hereeniging der Kerken, die dezer dagen op 94- jarigen leeftijd overleed. DE VERBETERING VAN HET D.P.-STATION. Op het vernieuwde perron van het station Delftsche Poort te Rotterdam is een restauratie-box in aanbouw. Pater P. Franssen C.M. die door Z.H. den Paus benoemd is tot algemeen missie overste van Perzië VOOR ROME'S SCHOONHEID. Boven-aanzicht van een deel der 420 meter lange „Corridore de Borgo", een over dekte gang die het Vaticaan met de Engelenburcht ver bindt. Deze gang wordt op order van Mussolini gerestaureerd TWEE GROOTHEDEN IN-EEN. 's Werelds groot ste stoomer, de „Majestic" ligt ter opfrissching in 's werelds grootste dok te Southampton. VERNIEUWINGEN AAN HET D. P.-STATION. Links: de nieuwe toegang tot de perrons van het station Delftsche Poort te Rotterdam. Rechts: een der twee bijna voltooide tunnels die toeganS geven tot het tweede perron. HERMANN BAHRS BEGRAFENIS. De aankomst van het stoffelijk over schot van den bekenden Oostenrijkschen dichter op het kerkhof te Salzburg DISTRICTSDAG DER ST. JOSEPHSGEZELLEN. De gezellen van buiten, opgewacht aan het Centraal Station te A'dam door de AAN DEN VOET VAN DE ENGELENBURCHT. Een der belangrijkste werken ter verfraaiing van Rome is het vrijmaken van hoofdstedelingen, brengen by aankomst aan de Stadhouderskade een vlaggengroet aan den praeses rector J. Th. van Galen. de Engelenburcht die door huisjes was ombouwd. De graaf werken waarbij meer dan 100.000 kub, M. moet worden verplaatst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1934 | | pagina 4