DE BEHARGSEL6» 1 „ADRESSEN" DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. STADSNIEUWS JTVÜ2 TOxR STOOMSSCHEIIM „EDELWEISS Fa. W. VAN LOON EVENTUEELE KLACHTES NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT 57ste JAARGANG. ZATERDAG 17 FEBRUARI 1934 No. 16875 BUREAU: KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 KORFBAL UIT SCHIEDAM'S VERLEDEN VÓÓR vijftig jaar. DRENTSCHE STOETEN uit de BAKKERIJ v. H. WIJSBROEK Iedere Schiedammer gaat naar: MAGAZIJNEN „DE STER" b ALLE GLASSOORTEN b N.V. Katwijk's Glashandel, Tel. 68735 Inschrijving Nieuwe Leerlingen Westmolenstraat 16-18 - Telef. 68519 PAPAVER-DROGISTERIJEN H. Th. v. d. VLERK 'ADh0UDERSLAAN 37 - TEL. 69655 WANDGedifrtf torren' krekels, ZONDAGSDIENST geneeskundigen en apotheken BESCHERMING VAN DIEREN LAMPEKAP ORNAMENTEN SCHEEPVAART burgerlijke stand v. d. AREND, Hoogstraat 91heeft ze. KETHEL 1= C VISSER HEEFT DE NIEUWSTE VOOR JAARSCOLLECTIE ONTVANGEN. SZ Vakkundige Behangers aanwezig DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN DE BRAND OP DE INDRAPOER\. Raad voor de Scheepvaart meent, dat feiten sterk aan brand stichting doen denken. LOF VOOR DE BRANDWEER. „VLAARDINGEN OOST" ZEGT HET CONTRACT OP. Koemarkt 4 TWEEDE VREDESCONGRES TE ROTTERDAM. De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bij vooruitbetaling: Per drie maanden 3.25; per maand 1.10; per week 25 cents. Bij bezorging franco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar a 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt Voor 16 regels 1.55 elke regel meer 2a cls. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadv. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.50; 10 regels ƒ1.15 regels ƒ1.50, bij vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. Gratis-Ongevallenverzekering: 500.bij overlijden door een ongeval; 500.bij verlies van beide handen, voeten of oogen; ƒ250.bij verlies van één hand, één voet of één oog; ƒ150.bij verlies van een duim; ƒ75.bij verlies van een wijsvinger; 50.bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.— bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad wordt afgedrukt. HUYSMANS EN SCHIEDAM. Prof. Massignon's bezoek aan de St. Liduinafeesten. In het bulletin van de „Société J. K. Huys- mans", een kring van vereerders van dezen Pranschen schrijver, van wiens hand o.a. een levensbeschrijving van St. Liauma is versche- hen, treffen wij een kort relaas aan over de hier verleden jaar gehouden Liduinafeesten, waarbij prof. Louis Massignon uit Parijs als vertegenwoordiger van genoemde „Société" aanwezig was. Wij lezen o.a. het volgende: „De toevloed van pelgrims was enorm en de feesten vonden plaats in die sobere, mannelijke sfeer, welke „onze vriend" (Huysmans, Red. N. S. Crt.) Heeft beschre ven. De grafsteen van de H. Liduina is naar een kloosterkapel overgebracht, waar het links van het altaar verticaal tegen een muur is geplaatst. Ter gelegenheid van deze feesten is er in de pers een aantal artikelen verschenen over de betrekkingen, die Huysmans met zijn Schiedamsche vrienden onderhield Tijdens de Hoogmfs op 30 April werd de menigte vanaf den kansel aan Huysmans herinnerd, en na afloop van de plechtigheid heeft de heer Massignon namens het J. K. Huysmans-gezelschap den bisschop van Haarlem, aan wien pater Meuffels hem had voorgesteld, de reden van zijn komst kunnen meedeelen. De bisschop van Haarlem ver zocht hem, zijn dank aan het Gezelschap over te brengen. Om een blijeren noot te brengen in de eenigszins sombere atmosfeer van deze ter herinnering aan een heilige lijderes georga niseerde feesten, had men zich voor den na middag de medewerking van een katholieke meisjes-organisatie verzekerd, die enkele jaren terug door den bisschop van Haarlem is opgericht om christelijke mysteriespelen op te voeren. Ten getale van achtduizend hebben zij in het grooiste stadion van Schiedam een openluchtvoorstelling van St. Liduina's leven gegeven, althans van een gedeelte van haar leven, namelijk toen zij nog een jong meisje was en nog niet aan het ziekbed gekluisterd. Het tafreei, waar alles om draaide, bestond Ui de uitbeelding van het door Huysmans SS ijsvermaak van St. Liduina en haar liike ziekte iT' 1131 de ^e^Se een ongenees- mogeSk heafHZOrSde- °mdat het ^izoln niet der" waren ra ïïlaaiit echte ijsbanen te vin- gerust wp'k» #ste^s met rolschaatsen toe- zaakten, en om b ontzaglijk lawaai veroor- maken en den Va?et sch°uwsPel vervol- voorstelde, te v®rJan haar' de Hedlge+ ea «neelster 6011 zeer vervaarlijk Uitgedoste speelster g den vel vooistelde^ Deze onverwachte inbreuk op de traditie oogstte een b ewQon groot succes. Naast pater M„e^^ui^n^ateten levens uuwiiia en Nijmegen, treft men in Schiedam een "aantal PaLLl Liduina atsten levens beschrijver van St. na en woonachti„ te Nijmegen, treft men in Schiedam een personen aan, die zich voor de blbu0„„f'„ van Huysmans interesseeren: vooraj g in. dit verband genoemd worden de jonker Koelants, algemeen secretaris Va j^tcomité, die gastwijheid aan den h en.Ss'gnon heeft willen verleenen en b kun«6 nieuwe Liduina-beelden van DUitsche van ujnanrs heeft laten zien, en den heer damseu^sik, redacteur van de Nieuwe Schie_ in sta.üt *"ourant, die den heer Massign0n kennis tetelde van bovengenoemde artikelen nemen, Heelemaal het is altijd is dit verslag wel niet, maar vreemdeling, di^essant te vernemen, hoe een vereerd, thuisge^ °ns met een bezoek heeft halve wij het betten, over ons spreekt. Wes- 1 angstellende lezer» ende relaas voor onze be- _^taalden. WAARjw De Commissaris van wWl*N'G tegen het bemiddelingsb 'e alhier waarschuwt tigd aan de Diergaardela^6®» „Crisis", geves der P. j. h. de Leeuw, w0Ae Rotterdam, hou- Dit bureau heeft ook te Sc^e te Den Haag. tijken aangevangen. Het tr^^am haar prac- in verbinding en als winkenJdet winkeliers bieding ingaan, krijgen zij eenY* op de aan- raam te hangen, waarop vergiet voor het werkloozen tegen gereduceerde p staat, dat kunnen krijgen. i«en waren A.s. Zondag speelt Schiedam I vo0r klasse C van den Ned. Korfbalbond 3e Henegouwerplein te Rotterdam tegen het burg ni. De wedstrijd vangt aan om i2 SCHIEDAM 3 speelt op haar terrein terrein) tegen Hiliegersberg voor de 3e R. K. B. ZICH AAN GLAS BEZEERD In den politiepost Groote Markt is het zes jarig meisje de J. uit de Prinsesteeg verbonden. Zij had een diepe wonde aan een arm, door- dat zij door een ruit heen had gestooten. Dok ter G.. heeft de wond gehecht. Wij lezen in de Nwe Schied. Crt. van 17 en 18 Februari 1884: De kleermaker J. Levi, firma B. J. Levi, al hier, is de minste inschrijver geweest bij 'de op 14 dezer plaats gehad hebbende aanbeste ding van de uniformen voor de agenten van politie en veldwachters, alsmede van de jassen voor brugwachters dezer gemeente, waarom hem de levering is gegund. VóóR VIJF-EN-TWINTIG JAAR. Wij lezen in de Nwe Schied. Crt, van 20 Febr. 1909: Naar wij vernemen, is hier ter st'ecie opge richt een nieuw ziekenfonds, genaamd „Alge meen Ziekenfonds Schiedam". Alle doktoren en apothekers in deze gemeente kunnen lid zijn van dit fonds. De voordeelen, welke dit nieuwe fonds biedt, zijn de volgende: vrije keuze van dokter en apotheker, gratis hulp van specialisten en gratis verstrekking van ziekenverplegingsartikelen. HOOGSTRAAT 22 - TELEFOON 68619 Reel. 128S 20 Hoogstraat - Wilhelminaplein - Rembrandtlaan oor Vloerbedekking, Karpetten, Loopers, Bedden Reel 118 S 4 MODEVAKSCHOOL HEERENPAD 7 Spiairen Maand. 7-9, Donderd. 2-4. Opl. examen. Knippen en naaien. Ook voor eigen gebruik. Reel. 124S 5 G. A. DE WINTER STAAN AAN DE SPITS TEL. 68810, 68924, 69509 Gediplomeerd Uurwerkmaker korte Dam 6, Telefoon 69593 Recl-iaOS 6 ZUIVERAARS SCHIEDAM ov.nicuHiY|, Pe='aliteit in het verdelgen van Niet KAKKERL«KEN, enz.' ehoefl ontruimd te worden. De Zondagsdienst zal worden waargenomen door de geneeskundigen Groenewegen, Bur gemeester Knappertlaan 41; Hoogendijk, Tuin- laan 74, en Meijer, Swammerdamsingel 43. Geopend zal zijn de apotheek van den heer A. F. van Lissa, Hoogstraat lis, die tevens de volgende week den nachtdienst waarneemt. Gisteravond heeft in het Corner House de afdeeling Schiedam van de Ned. Ver. tot be scherming van dieren een ledenvergadering ge- "uden. welke bij afwezigheid van den voor- dr. L. J. Bernard, stond onder leiding van tei-b Se«etaris, den heer M. H. J. C. van Oos- riug°ut- Deze deelde enkele bestuursverande- ben p mede, welke in den loop van 1933 heb- wijzigj a&ts gehad en vertelde voorts van de dergaanSetï' welke de polikliniek hebben on- Het v'oq van het bes?el van het bestuur, het ledental werd met ^VUr terug te brengen op vijf leden, Daar de he<,geiT1eene stemmen aangenomen. bestuursfunctie,!1 Breugelmans en Ulrich hun stuur oorsproab *?a<lden neergelegd, en het be- bleven er dus uit zeven leden bestond, De waarnemendvÜf bestuursleden over. deeling, dat de v0o0orzitter deed hierna mede- 2jjn functie te had gemeend, voor vergadering het besting bedanken, waarop de naar een nieuwen voQl.^achtigde, uit te zien volgende vergadering ben£»- dle dan in de Ingesteld werd de functi6^d kan worden- polikliniek, voor welke func^n concierge der Zich belangeloos beschikbaar stp der leden Voorts werden er mededeelihg d zake een te bouwen paardenstal opb f wagenkamp. Na een geanimeerde beel over het. doel van de vereeniging slpreK1"f voorzitter met een opwekkend woord gadering. er" Laat Uw door on- overtrekken eu bij verhuizing uw overhangen volgens voorschrift G. E. li Mag. ,,'tLiCHlP»NT", Hoogstraat IC9, Tel. 68836 lied. 132Ki DE GRAAL Zondag: 12.151.1.15 uur. Ernstig praatuurtje voor ingekleeden door inej. C. van Deyk; 1.15 1.45 uur. Onthoudingsclub; 3 uur. Inklee- dingscursus. Maandag: Tooneel, 6.30—8 uur; Huisvlijt 8 9.45 uur; Reidansen 89,45 uur; Engelsch 89.45 uur; Lingerienaaien 89.45 uur; Ope rette 89.45 uur; Verloofdenclub 8.158.45 uur. Dinsdag: Missienaaien 89.45 uur; Vlaggen- naaiciub 89.45 uur; Tooneel en Leesclub 3 9.45 uur. Na de Congregatie repetitie voor de viering van de Quatertemperdagen. Woensdag: Reidansen 6.308 uur; Lingerie- naaien 7—8.30 uur; Turnen 8—930 uur; Huis vlijt 89.45 uur; Reidansen 89.45 uur; Con gregatiezang 89.15 uur; Rythm.dansen 8 9.45 uur. Donderdag: Huisvlijt 6.30—8 uur: Lingerie- naaien 78.45 uur; Turnen 7.309 uur; Huis vlijt 8—9.45 uur; Naaien 89.45 uur; Naaien 89.45 uur; Inwijdnigscursus leidsters 910 uur. Vrijdag: 78 uur Ernstig praatuurtje voor aspiranten door mej. M. van Noort; Huisvlijt 78.30 uur; Reidansen 89.45 uur; Tooneel 3 9.45 uur; Costuumnaaien 89.45 uur; Volks zang 89.45 uur; Gregoriaansche Zang 89.45 uur; Religieuse dansen 8.309.45 uur. Zaterdag: Lingerienaaien 4—5.45 uur; Rythm. dansen 89 uur; Tooneel 89.45 uur; Cha ritatieve Naaiclub 89.45 uur. Contributiebetalen van 5 tot 6.30 uur en van 7 tot 8.30 uur. Gelegenheid om te sparen voor een retraite van 7 tot 8 uur. Zondag 25 Februari. Algemeene ledenver gadering. Besprekingen en uitleg van het Paaschspei. Aller opkomst dringend gewenscht. 2425 Februari wordt er een week-end in Scheveningen gehouden voor de ingewijde leden. R. K. S. 'V. EXCELSIOR Voetbal Na een onderbreking van eenige maanden spelen de zwart-witten morgen weer op eigéh grond. Wilhelmus uit Voorburg komt op be zoek. Dit wordt een strijd van nummer één tegen nummer laatst; voor de een een strijd om den kampioenstitel, voor de ander een worsteling om het degradatiegevaar te ont. loopen. Winnen de zwart-witten, dan kan het kam pioenschap hun vrijwel niet meer ontgaan. Het wordt ongetwijfeld weer een interessante kamp, waarvoor wel weer groote belangstelling zal blijken te bestaan. Werkloozen hebben op vertoon van hun stempelkaart vrijen toegang. DANSAVOND Men meldt ons: Donderdagavond gaf mej. J. Jongejan met haar leerlingen een zeer geslaagden, intiemen dansavond, die gehouden werd in de boven zaal van het Cornerhouse alhier. Het programma, dat bestond uit dansen,die alle waren samengesteld door mevr. Xanda Stradowska, was zeer gevarieerd en toonde aan, dat er onder goede leiding ijverig was geoefend en er in betrekkelijk korten tijd door de jongedames reeds veel was bereikt. De door de leidster en alle leerlingen ge, danste ..Konderzeven" hadden veel succes. De nummers na de pauze sloegen zoo in dat zij aiie moesten worden herhaald. Tot slot danste mej. Jongejan zelf, voor wie de avond een groot succes is geworden, op uitstekende wijze „Wienerblut" van Joh. Strauss. De costuumpjes waren eenvoudig maar zeer smaakvol. Alle nummers werden op uitstekende wijze op de piano begeleid door den heer J. Koning. De kleinste leerling bood bloemen aan en na afloop bedankte mej. J. Hoek de leidster voor het geleerde en bood haar een cadeau aan. KEGELEN PASSAGE-THEATER Het geheim van de duikboot Das Blaue vom Himmel De eerste der beide filmen van eenigen omvang, die deze week in het Passage-theater draaien, is, zooals de titel doet vermoeden, een scnsationeele geschiedenis, die zich hoofdzake lijk op zee afspeelt. De film telt dan ook tal van spannende momenten, maar het geheel kan toch niet nalaten een eenigszins humbug- achtigen indruk te maken. Na dit echt Amerikaansche product volgt een meer charmante en genoeglijke creatie: een Aafa-operette, waarin beambten van een on- dergrondsche spoorbaan op jufffrouwen van het plaatskaartenbureau verliefd worden en vlie geniers tegen den blauwen hemel schrijven, aan wie zij hun hart hebben verpand. In deze amusante film treden o.a. Martha Eggerth en Hermann Thimjg op. Een pracht van een stationchef is Jacob Tiedke. Verder brengt het programma, dat wij alleen voor volwassenen geschikt achten, een Betty Boop-geschiedenisje en het optreden van het danspaar Ilova en Fred Larry, dat buitenge woon mooi werk levert. FIETSEN GESTOLEN P. B. deed bij de politie aangifte van dief stal van een damesrijwiel uit den gang van de Openbare Leeszaal. P. G. vermist zijn rijwiel, hetwelk op slot stond voor zijn woning aan het Boerhave- plein. VAN DE TRAPPEN GEVALLEN Gistermorgen viel mej. V. alhier in haar woning van de trap. Zij brak daarbij het rech- ter-onderbeen. In het R. K. ziekenhuis is zij ter verpleging opgenomen SCHIEDAM, 16 Febr. Vertrokken: Ital. s.s. Edda, ledig naar Seattle. SCHIEDAM, 17 Febr. Aangekomen: Jap. s.s. Portland Maru, met stukgoed van Yokohama in de Wilhelminahaven; s.s. Nicolas van Londen. SCHIEDAM, 19 Febr. Vertrokken: motor schoener Oostzee II, kapt. T. Tammes, ledig naar Middelharnis om uien te laden voor Lon den. MIDDLESBRO, ON TEES, 15 Febr. Vertrok ken: s.s. Livonia, naar Schiedam. Aangifte van 1516 Februari GEBOREN: Maria B., dochter van J. Poppe- liers en N. van der Graaf, Villastraat 90 Jacob, zoon van J. de Zeeuw en H. van Toor, Snelliussingel 38 Martinus J., zoon van D. Krommenhoek en R. W. M. Kars, Warande 41 OVERLEDEN: W. C. Krullaars 81 jaar, wed. van H. J. Kruzinga, Nassaulaan 75. Rondgang langs de banen Klasse A. was gisterenavond op bezoek in „Musis Sacrum" te Schiedam en traditie ge trouw kwamen er op die banen eenige clubs zeer bekaaid af. De leiders Noveni wierpen in eigen home en wij konden dus verwachten dat ze haar voorsprong op de overige clubs flink zou vergrooten. Het is echter heel an ders geloopen, Noveni heeft weliswaar nog de leiding, doch het verschil met 2 en 3 is nu reeds tot 5 houten terug gebracht. De serie van Noveni 284 werd door Cornerclub en On der Ons met resp. 295 en 302 overtroffen. Cor nerclub moest de 2e plaats daardoor afstaan aan Onder Ons, doch het verschil is nu mi niem. Eva wist zich keurig op de 4e plaats te handhaven. Ado en Alle Neune bezetten resp. de 5e en 6e plaats. Laatstgenoemde club deed wat van haar verwacht werd en wierp een keurige serie van 289. Met Groot Ham burg en Tous les Neuf gaat het Crescendo. Groot Hamburg met 300 heeft het nu reeds tot de 7e plaats gebracht, na een oogenblik nog zelfs hekkeslufters te zijn geweest. Tous les Neuf maakte gisteren een groóten sprong naar boven, verliet de laatste plaats om nu de 8e in te nemen. De overige clubs boek ten dus allen verlies en verloren een of meer- plaatsen. Excelsior sluit nu de rij. De resultaten van gisterenavond waren: Noveni 284. Onder Ons 302; Excelsiro 242; Cornerclub 295; The Far West 245; Alle Neune 289; Eva 277; Tous les Neuf 304; Ado 273; Vol. 249; Groot Hamburg 300 en Pompenburg 230. De stand is nu: 1. Noveni 1473; 2. Onder Ons 1470; 3. Cornerclub 1468; 4. Eva 1440; 5. Ado 1417; 6. Alle Neune 1405; 7. Groot Ham burg 1385; 8. Tous les Neuf 1351; 9. Vol. 1348; 10. The Far West 1333; 11. Pompenburg 1321 en 12. Excelsior 1292. Dinsdag a.s. wordt door klasse B in Musis Sacrum geworpen. HET SPORTFONDSENBAD Naar wij vernemen, zal het in aanbouw zijnde sportfondsenbad in Augustus van dit jaar gereed komen. Het ligt in de bedoeling, dat dit overdekte zwembad geopend zal wor den met internationale of nationale zwem wedstrijden, waarbij sterke selectie zal worden toegepast of wel waaraan alleen zwemster^ en zwemmers op uitnoodiging zullen mogen deelnemen. VOETBAL A.s. Zondag speelt S. F. C. op haar terrein een plaatselijke ontmoeting tegen Schiedam. Op het Schiedam-terrein wist S. F. C. met 30 te winnen. Sinds dien heeft Schiedam zich hersteld, zoodat een spannende wedstrijd ver wacht kan worden. Reel. 131S 8 VEILING GROENOORD. Rectificatie. Door notaris Schaberg is gisteren geveild de bouwmanshoeve „Groenoord" te Kethel en ■"Taardinger-Ambacht. Het geheel staat op he den in trekgeld op een totaal bedrag vap 50.935. Het cijfer dat gisteren in een bericht werd genoemd was fout. 19 Rotlerdamschealjk 206, (NAAST HEMA) Telefoon 68591 Tevens een uitgebreide sorteering GLASPAPIER Reel. 13518S 20 De raad voor de scheepvaart heeft gisteren uitspraak gedaan inzake den brand aan boord van het motorschip Indrapoera. De raad is van oordeel, dat het onderzoek in deze zaak geen zekerheid heeft opgeleverd be treffende de oorzaak van dezen brand. Dit neemt echter niet weg, dat hier wel eenige ge wichtige gevolgtrekkingen zijn te maken uit de bij het onderzoek gebleken feiten. Vooreerst gelden deze de plaats, waar de brand is ontstaan. Dienaangaande is bij het ver hoor der getuigen van drieërlei opvatting ge bleken, te weten: rooksalon eerste klasse, trap en telefoonkamer. De raad m^ent als vaststaande te moeten aan nemen, dat de brand in den rooksalon eerste klasse is ontstaan. Nu trekt hier dadelijk een feit de aandacht, te weten de zeer korte tijd, welke is verloopen tusschen het oogenblik, waarop nog niets van den brand is bemerkt door personen, welke zich in de nabijheid van dezen rooksalon hebben bevonden en het oogen blik, waarop de vlammen er uit sloegen. De ge tuige V R. heeft te 5 uur een ronde gemaakt en alles in orde bevonden, hij is toen ook nog in de telefoonkamer geweest, heeft daar niets van brand gezien of geroken en naar zijn schatting 4 a 5 minuten later zag hij de vlam men uit den rooksalon slaan. Wel is deze ge tuige bij bedoelde ronde niet in den rooksalon of de conversatiezaal geweest, maar vlammen kunnen er toen nog niet geweest zijn, anders had getuige deze bij zijn ronde zeker opge merkt. Toch stond de rookkamer vijf minuten daarna in lichte laaie. Dit feit op zichzelf doet wel sterk aan brand stichting denken, al ontbreekt een bepaalde positieve aanwijzing op dit punt en al kan een smeuling, welke op den duur in brand is over gegaan, niet absoluut worden uitgesloten geacht. De rooksalon was afgesloten en de werkzaamheden waren daar te 4 uur be ëindigd. De stapels matrassen en beddegoed belemmerden het gezicht over de geheele ruimte benevens het eventueel naar buiten treden van rook. Echter, indien die laatste mogelijkheid niet absoluutuit te sluiten is, dan zou toch ook bij die wijze van ontstaan aan open vuur ge dacht moeten worden, hetzij dan moedwil, hetzij onachtzaamheid in het spel zoude zijn. J Zelf-ontbranding of broeiing kan hier worden uitgesloten. De maatregelen, na den brand genomen, zijn in alle opzichten te roemen. Zoowel het perso neel van den Rotterdamschen Lloyd als de vrijwillige brandweer zijn met de grootste voortvarendheid opgetreden. Aan het doel treffend optreden van dit personeel en vnn de vrijwillige brandweer is het behoud van het schip te danken. Verwacht wordt: Zwakke tot matigen, Noordelijke tot Wes telijken wind, nevelig tot zwaar bewolkt, wei nig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Lichten op van 's avonds 5.44 tot 's morgens 6.43. lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Maandagavond van 9 tot ball 11 repetitie van het gemengd koor van den K. K, Gorzen in het Parochiehuis. lederen Dinsdag bestuursvergadering R K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy", gebouw R K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. d. Putten). Groote zaal van den R. K_ Volksbond. lederen Woensdagavond van half 9 tot half 11 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedams Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ed Flipse. Gebouw Eendracht. lederen Woensdagmiddag van half 5 tot hal1 6 repetitie voor de jongens van het kinderkoor van den K. K. Gorzen m het Parochiehuis lederen Woensdagavond te 8 uur repetitie van het Symphonie-orkest L. v. Beethoven (dir. J. C. M. Feltzer) in Musis Sacrum. lederen Woensdag om half 9 bestuursvergade ring van het afdeelingsbestuur van den Ned. R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 8—10 uur repe titie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond te 8 uur cursusavond van de R. K. Ver. E. H. B. O. in de Broeders- school aan de Nieuwe Haven. lederen Vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur repe titie voor de meisjes van bet kinderkoor van den K. K_ Gorzen in het Parochiehuis. lederen Vrijdag om 8 uur repetitie R. K, Gem. Tooneel vereeniging „Albeidingk Thijm", Gebouw R. K. Volksbond. lederen tweeden Vrijdag der maand bestuurs vergadering van de afd. Schiedam van den Ned. R. K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus". Tusschen 8 en 8.30 uur „klachten" voor de leden, lederen Vrijdagavond van half 9—half 10 so ciale ontwikkelingslezing voor leden der Schie damsche locale Gezellenvereenigmg onder lei ding van den eerw. praeses, in gebouw Nieuwe Haven 121. lederen Zaterdagavond: Ned. R. K. Bond van Houtbewerkers. Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „St. Antonius" van hall 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Maandag 19 Februari Algemeene jaarvergadering der St. Vincen- tiusvereeniging, St. Liduina-gesticht, half 9. Donderdag 22 Februari Ouderavond vanwege de Broedersscholen. R. K. Volksbond, half 8. Vrijdag 23 Februari. Jaarvergadering van den Ned. R. K. Volks bond, afd. Schiedam, 8 uur. Jaarlijksche algem. vergadering van de Schied. Zwemclub. Woensdag 28 Februari Jaarvergadering van den R. K. Bond voor Groote Gezinnen. R. K. Volksbond, 8 uur Conflict met den socialistischen bond. Het Havenbedrijf „Vlaardingen Oost" heeft den socialistischen Bond van Transportarbei ders een schrijven gezonden, waarin per 1 Maart a.s. het contract wordt opgezegd. Ook de beide andere betrokken werknemers organisaties n.l. de R.K. en Chr. Bond van Transportarbeiders ontvingen een dergelijken brief. Echter werd aan laatstgenoemde twee nog medegedeeld, dat de loonen en arbeidsvoor waarden ongewijzigd blijven, doch dat de op zegging noodzakelijk was, daar het de directie niet langer mogelijk was te werken op een contract dat mede door den Centralen Bond van Transportarbeiders is geteekend. over Bezorging of over inca seering van abon- nementsgeldengeiieveu rechistreeks te richten aan de AD M I N ISTRATI E Gelijk bekend, werd na het welgeslaagde vre descongres van Maart 1933 besloten, dat dit in stituut blijvend zou zijn en dat elk jaar in Rot terdam een groot congres plaats zal vinden ten behoeve van den wereldvrede, meer speciaal tol steun aan den volkenbond. Het tweede vredescongres, zal thans plaats hebben op Donderdag 22 Maart a.s. in het ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen aan den Schiedamschen Singel. Het zal tot leiddraad voeren: Een waardig internationalisme tegen een overdreven nationalisme, dat gevaarlijk moei genoemd worden voor den wereldvrede, alsook voor 't eigen geliefde vaderland. Het vredescongres zal onder leiding staan van prof. mr. C. W. de Vries, hoogleeraar te Rot terdam, voorzitter van „Volkenbond en Vrede afd. Rotterdam. Tot voorzitter van het „Comité tot het jaar lijks houden van een vredescongres te Rotter dam" is benoemd, in de plaats van dr W. B. Huddleston Slater, die wegens drukke werk zaamheden bedankte, mr. dr. K. F. O. James te Rotterdam. 17 Feb r.: Groote Schouwburg, De groote reis (Groot Ned. Tooneel) 8.15 uur (voor vol wassenen). Doelezaal, Rott. Philh. Orkest, 3 uur. 18 Feb r.: Groote Schouwburg, De moord zaak Yorck (Groot Ned. Tooneel) 2.15 en 8.15 uur (voor volwassenen). Doelezaal, Residen tieorkest, kwart voor 3. 19 F e b r.: Nutszaal, Ned. Kamerorkest m. m. v. Het Kralingsche Vrouwenkoor, kwart over acht. 20 F e b r.: Nutszaal, Sonaten-avond Ad. Busch en Rudolf Serkin, kwart over acht. D a g e 1 ij k s: Tivoli-Schouwburg. Vooruit maar weer (Bouwmeester-revue) 8 uur. Zondag ook 2 uur. Bioscopen: Goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 22 Februari in: Luxor, Victor en Victoria (voor volwassenen); Studio '32, Dans les rues (voor volwassenen); Royal, Ein Lied geht um die Welt; Roxy, De heeren van Maxim (voorvolwassenen); Grand théatre. De Jantjes (voor volwassenen); Capitol, Het Chineesch bruidje (voor voiw.); Lumière. Die Sonne geht auf; Colosseum, A bedtime story en M. Butterfly (voor volwassenen); Centraal, Drie toffe jongens (voor volwassenen); Corso, Siegfried; Oostertheater, Leise flehen meine Lieder (voor volwassenen); Olympia, Wat zoek je nou? (voor volwassenen). Tentoonstellingen: Stu dio '32, werken van Else Berg en Dick Elffers. Gebr. Koch, Noordblaak 23: werken van Georges Hogerwaard (tot 1 Maart). Schiedam. Passage-theater: Eiken avond om 8.15 uur en op Woensdag. Zaterdag en Zondag des middag': te 2.30: Het geheim van de duikboot en Das Blaue vom Himmel (voor volwassene»).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1934 | | pagina 1