„ADRESSEN" Stuyvenberg's Triplex TIM TYLEM EN tócrs;»'') Weerverwachting. j STADSNIEUWS. ROTTERDAM. Strijd tegen de paardendieven. Heeft rebel oat gedaan? kam Nie- JK X WiL HET in ieoeR DONDERDAG 25 MEI 1939 Zon op 4.52. Zon onder 21.02. Z Maan op 13.17. Maan onder 1.33 Wielrijders lichten op van 21.32 1 tot 4.21. fmiii 1111111 ii 11111 in 1111 miiiiul De woning van den restaurateur uitgebrand. Het vuur met tien stralen gebluscht. BRAND MAASSTATION. EEN TERUGBLIK. RECOLLECTIE. DAM 41 GARAGE „UNIOUE" Bnrff- KnapperUaan 12 doodelijk ongeluk. AANRIJDING. bevordering ESPERANTO BIJ HET ONDERWIJS BURGERLIJKE STAND A. A. Z. S. SCHEEPVAART. MOTORSCHIP OP DE MAAS GEKAPSEISD. De bemanning ivist bijtijds op een sleepboot te springen. HET NEDERL. TOONEEL. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS. GELEIDEHONDENFONDS VOOR BLINDEN PIET HEINVLOOT IN HET BLAAKKW ARTIER. Feestelijke ontvangst. I W u/. a pA"5> Op n TIM! Hj IS GEVAAR ^JNT1.! 0 w*utims x X£E baas^x COfyftiCHT ^PCRA MUtUPi r NECfH s Oat PAAR.D /AANC? BAAS W/OROeNy^ /Als i£ aiek tf bp (VENiVoo^i SOAN A\AAR GEVAL WEI-, EENS PRO- BEE REM II I I 1111 l 11 l l I I i I i i i u 1iillillMf Een koele inslag. Voor Tweijte, Achterhoek en - Limburg: Koeler overdag, meest zwaar bewolkt, later eenige lichte regen, zwakke tot matigen wind uit Noordelijke richtingen. Voor het overige gedeelte van ons land: Iets koeler overdag, ge- E deeltelijk bewolkt, droog weer, j§ meest matige Noordelijke tot Noord-Oostelijken wind. 1 VRIJDAG. Voor 'de wielrijders. IN den afgeloopen nacht is door tot nu toe onbekende oorzaak brand uitgebroken in de woning van den restaurateur van het Maasstation, welke woning geheel is uitgebrand. Het vuur werd bestreden met tien stralen. De onder de woning gelegen dterde klasse wachtkamer kreeg groote waterschade, terwijl de eerste en tweede klasse wachtkamer slechts geringe waterschade opliep. Stagnatie in den treinenloop heeft zich niet voorgedaan. De eerste trein naar Utrecht om 5 uur 23 is op tijd ver trokken. XiLVIII Uit een Zéemansdagboek (28) Op de reede van Probolingo lag er destijds behalve wij, slechts één schip, een Holland- sche bark van Amsterdam, en van zelf bracht ik daar aan boord menig bezoek tijdens wij daar in lading lagen, ook al om reden het een sohip was 't welk de vlag voerde van schrijvers eigen natie, doch niet omdat ik daar een Nederlandsche bemanning vond, want slechts de stuurlieden en de kok waren mijn landslieden, terwijl de overigen tot al lerlei nationaliteit behoorden. Probolingo is intusschen zeer schoon gelegen, en behalve uitvoer van suiker en meerdere koloniale artikelen, was er daar een groote visschers- vloot. Zoodra dan ook 's morgens het dag licht zichtbaar werd, trok vandaar een heele vldot zeer typisch Indische vaartuigen ter yisscherij, meestal vanwege windstilte roeiende, doch allen met zeilen gemaakt van gevlochten matwerk en uitvarende begeleid door gezang, op de maat waarvan door alle schepelingen tegelijk, aan de roeiriemen werd getrokken. Een en ander leverde dan ook een niet te vergeten schouwspel en geleek alles meer op een vertooning, opgevoerd om naar te kijken, dan op een bedrijf om den broode. Meestal in den namiddag keerde dan ook dié Vloot in de z.g. Kali (haven) terug en was dat gedoe bij het binnenvaren en het lossen van de vangst, wel iets zeer bijzonders om te aanschouwen, vooral al die halfnaakte vis- schers, die toch niet te vergelijken zijn met onze, in oliejas en Zuidwester gestoken vis- se rheden. Langs de haven stonden daar kioskeUenlgen afstand van elkaar kleine wn doch m"ar TT iets te drinken kon koo- keliikc vharn Zlch daarvan niets sma kelijks van voor, want men kreeg daar voor een stuiver een glaasje water daarin een stukje ijs, welk laatste artikel destijds van Amerika werd aangevoerd en dus vrij duur was. Er waren daar toen nog geen ijsfabrie ken zooals heden en was dus ijs een luxe. Inmiddels ging bij ons aan boord het laden van suiker steeds door, al waren dan ook on ze kapitein met vrouw en kroost, benevens meerderen der bemanning nog steeds te ver pleging aan den wal. Wij verzeilden van Pro bolingo intusschen naar Kraksaan, een dorp op eenigen afstand van Probolingo gelegen alwaar onze lading zou worden gecomple- teerd en evenzoo deed de Hollandsehe bark, dé6 u!"061 in onze nabijheid daar op de ree- KrakssüS HSgen. en met hetzelfde doel. zee aan een gele#en een eindweegs van de 'i water st anelstroomend riviertje waarvan men ter weerzijde was over^^ a°t 't daar meestal schaduw- Wal t Z<?° langs de oevers zoo nu cm dan'elnT^ ST gator, (soort krokodil) rustig zi 8- Alli" groot daar langs de kant groeiend b?P de zon zag koesteren. Meermalen sine een der onzen zoo'n monster met een egcn riem op den rug, zonder dat daarvan°dI minste notitie werd. genomen. Wel zag men soms opeens zoo'n beest te water schieten doeh zulks gebeurde alleen wanneer er een visch of andere prooi werd waargenomen. Hoe 't mogelijk iei dat de Javanen daar ter plaatse, althans hij 't dorp, zoo maar te water gaan en daarin rustig rondploeteren, is niet te begrijpen. Toch vernamen wij, dat vaak een zwemmer, die zich te ver waagt, door zoo'n monster werd gegrepen en verslonden. Voor die monsters leek anders dat riviertje een paradijs en was 't dus geen wonder dat ze daar steods rustig voortteelden. Na eenige weken daar te hebben gelegen, kwamen van lieverlede de leden onzer be manning, vrijwel hersteld aan boord en was ge ïjkertajd onze lading gecompleteerd, waarop aanstalten werden gemaakt de reis r Europa te aanvaarden. Hierover later. CHARLIE CHAPLIN IN MONOPOLE-THEATER Vanaf Vrijdag a.s. zal in Monopole-thea- ter, ter gelegenheid van de vijftigste ver jaardag van Charlie Chaplin, een film draaien die samengesteld is uit deel en van de ver schillende films dlie dezen jkleinen film held beroemd gemaakt hebben. Een ieder die wel eens een bioscoop bezoekt kent Chaplin, de spotter, de verdediger van ar men en kleinen, de kleine man die steeds getrapt wordt maar die toch altijd baas van de situatie blijft. Deze film is samengesteld en gesynchroniseerd door de N.V. Monopole- film. Als tweede hoofdfilm (draait in dit programma „Drie wenschen" een Neder- landsch filmwerk waarin meespelen de vol gende Nederlandsche artisten: Annie van Duyn, Jan Teurlings, Jules Verstraete, Piet Bron, Mimi Boesnach, Guus Oster, Aaf Bouber, A. M. de Jong, en Herman Bouber. De maandelijksche recollectie zal morgen avond (Vrijdag) gehouden worden in de bij kerk aan de Aleidastraat. Aanvang om 8,15 uur. is 't Goedkoopste en 't beste Alle soorten hulsvljjtartikelen RecL 106S 6 ',"Ut - TELEFOON 68100 - 1014S 7 Gistermorgen omstreeks 10.30 uur heeft op de werf „de Nieuwe Waterweg" een doodelijk ongeluk plaats gehad. De 52-jarige H. P. uit Rotterdam was be zig mei het monteeren van een leuning aan een daktrap. Toen hij daartoe een gloeiend stuk ijzer tussohen de trap en de dokwand klemde, schoot dit uit en verloor hij het evenwicht. Hij viel in het dok en bekwam een sohedelbasisfractuur. Hij is naar het ge meente-ziekenhuis vervoerd, alwaar hij na overfeed 8311 dC bekomen verwondingen Gisteravond omstreeks 7.45 uur had op den hoek OverschieschestraatOverschiesche- dwarsstraat een aanrijding plaats tusschen ?.tn^eSW ge vrachtauto en de wielrijdster D. wonende alhier. Het rijwiel werd be schadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De bestuurder van de auto, waar van het nummer bekend is, is doorgereden. De heer D. A. P. W. v. d. Ende, klerk le klasse ter Gemeente-secretarie is benoemd adjunct-commies bij de administratie van van perale- Thesaurie bij het Departement DE RADIO-CENTRALE Programma 5, Vrijdag 26 Mei. Luxemburg 8.2(1-9.50 Eng. concert; Di versen 9.50—10.35; Luxemburg 10.35—11.05 Eng. concert; Diversen 11.0512.20; Brussel (Fr.) 12.2012.50 gram.; 12.501.20 radio orkest; 1.301,50 concert; 1,502.20 gram.; Luxemburg 2.353.20 gevar. prog-r.; Luxem burg of Div. 3.204.20 gevar. progr.; Luxem burg 4,20—5,50 gevar. progr.; Diversen 5.50 —6.20; Brussel (Ned.) 6.207 uur kinder uurtje; Gramofoonplatenconcert 78 uur; Diversen 88.20; Brussel (Ned.) 8.209.05 gram.; 9.2010,20 orkest; 10.3011 uur con cert; Brussel (Fr.) 1111,20 dansmuziek; Di versen 11,2012 uur. De Plaatselijke Commissie meldt ons Alle onderwijskrachten bij het L.O. in Schiedam (van het Bizonder als van het Openbaar Onderwijs) hebben kennis kunnen nemen van de brochure „Esperanto op de school", die hun dezer dagen persoonlijk is uitgereikt. Daarin werd o.a. uiteengezet wat Esperanto is, wat het Landelijk Bureau „Esperanto bij het onderwijs" wil, hoe groot en. hoe Mgemeen de steun is, die 't Bureau bij zijn actie reeds heeft verworven. Het Plaatselijk Comité in Schiedam gaat intusschen voort met de uitvoering van haar plannen, die weer wat vastere vorm aan genomen hebben en die zich voorloopig speciaal met het onderwijzend personeel bezig houden. Immers, om Esperanto op school te kunnen onderwijzen (hetzij onder de schooluren hetzij na schooltijd) heeft men allereerst daarvoor bevoegde leerkrachten noodig, aan elke school minstens één. De Commissie stelt zich nu voor om ge durende de a.s. wintermaanden een cursus te organiseeren uitsluitend voor onder wijzers (essen). Deze cursus zal begin October aanvangen, maar van te voren (in de maand September) zal nog een propa- gandavergadering plaats hebben, waarin een bekend Esperantist een causerie zal houden over Esperanto. Nadere gegevens over een en ander zullen per circulaire nog vóór de zomermaanden aan alle onderwijskrachten medegedeeld worden. Intusschen heeft de Commissie voldoende vertrouwen én in het idealisme én in de beroepsliefde èn in de zin voor realiteit van den Nederlandschen onderwijzer om aan le nemen, dat haar plannen volkomen, zullen slagen; te meer nu er een samenwerking bestaat, die nieuw is in de geschiedenis van het Esperanto. H. M. de Koningin, in gezelschap van Koning Leopold, te Brussel, op weg naar den treindie Hunne Majesteiten heden morgen naar Luik bracht, voor een bezoek aan de tentoonstelling aldaar. GEHUWD; J. A. Poth 33 jaar en W. H Hoogstad 27 jaar B. van Loopik 22 jaar en p. M. D. Lourens 23 jaar W. B. van der Heiden 27 jaar en J. Kalden 27 jaar G. W. J. Springer 22 jaar en H. Th. van Baarle 19 jaar M. Zwamborn 33 jaar an C. M. Willemse 27 jaar J. van Diejen 22 jaar en C. Voets 17 jaar J. B. Schoei 26 jaar en C. J. van Lith 22 jaar P. Mak 23 jaar en L. H. Goudappel 27 jaar Th. M. Borsboom 29 jaar en R. W, van de Koppel 25 jaar A. Th. Riemslag Baas 28 jaar en H. Th. L. van den Oever 23 jaar. OVERLEDEN: H. A. M. Holierhoek 52 jaar, echtg. van E. H. M. Chambon, Dr. Nolet- straat 1 Gisteravond heeft het algemeen afdee- lings-ziekenfonds Schiedam in gebouw Een dracht haar jaarvergadering gehouden. Het jaarverslag van den seoretaris, den heer C van Wijngaarden, vermeldde dat het ledental op 31 Dec. 1937 13195 en op 31 Dec. 1938 14074 was. Voor de tandheelkundige kliniek bedroeg het aantal leden van A.A.Z.C. 13537 tegen 12586 in het vorig jaar. De bruto- ontvangsten bedroeg 169079,74. Aan poli- kliniekkaarten werden uitgegeven 1566385. Aan buik- en breukbanden, elastieke kousen en brillen werd betaald 3062.74. SCHIEDAM, 24 Mei. Aangekomen s.s. Bal- tia, ledig van Einden, om te dokken in de Wiltonhaven. SCHIEDAM, 24 Mei. Vertrokken: Ned. s.s. Rozenburg, ledig naar Casablanca; Zuid- Slavisch s.s. Serafin Topic, ledig naar Rot terdam; s.s. Jonna, ledig naar Rotterdam. Gisteravond om kwart over 6 voer op de Maas ter hoogte van het kolenterrein van de gemeente het zeemotorscheepje „Agina", kapitein-eigenaar de 59-jarige H. E. Pattje uit Groningen. Het 332 bruto ton metende motorscheepje was even te voren uit de Lek haven gekomen met een deklast balen uien Vermoedelijk is de lading gaan schuiven, want op een gegeven oogenblik begon het scheepje aan bakboordzijde over te hellen om eenige minuten later 50 70 meter uit den wal te kapseizen. De kapitein en de vijf overige leden van de bemanning wisten nog bijtijds op de langszij komende sleepboot „Nieuwe Maas" te springen. Met behulp van drie sleepbooten heeft men geprobeerd het bootje, dat onderste boven op het water lag naar de Keilehaven te sleepen, doch dit is niet gelukt, want het is vermoedelijk met de stuurhut aan den grond vastgeloopen. De lading is verloren gegaan. Het scheep je was verzekerd. Vanmorgen is het motorzeevrachtschip „Agina", dat gisteravond op de Nieuwe Maas gekapseisd is, door v. d. Tak's Bergingsmaat schappij gelicht en in takels door een bok naar de Keilehaven gebracht. Daar zal eerst de boot worden gelost, waarna het schip zal worden leeggepompt. Sluit het seizoen te Rotterdam. Ten besluite van het seizoen geeft het Ned Tooneel met het Pinkster-weekeind nog een drietal voorstellingen te Rotterdam, waarvan wij noemen: Zaterdagavond „Schijn en werkelijkheid" van Paul Vincent Carroli en Zondagavond „Pygmalion" van G. B. Shaw, beide alleen voor volwassen bezoekers te recommandeeren. Om goed half drie vannacht werd de 62-jarige restaurateur van het Maasstation de heer J. Sier uit zijn slaap gewekt door een hevigen knal. Daar men overdag ver schillende vertrekken van het station met terpentijn had schoongemaakt, dacht de restaurateur aanvankelijk aan een kleine explosie, doch toen hij de deur van de slaapkamer opende en de gang inkeek, zag hij tot zijn grooten schrik, dat de huiskamer in lichter laaie stond. In allerijl waar schuwde hij zijn vrouw alsmede de twee bij hem inwonende buffetjuffrouwen en daar de toestand reeds van dien aard was, dat iedere minuut vertraging tot de meest erge gevolgen zou kunnen leiden, vluchtten de bewoners in nachtgewaad naar buiten. Het vuur greep zoo snel om Zich heen, dat de restaurateur zelfs geen kans mee had om een geldkistje, dat in een kast stond nog in vei ligheid te brengen. Een van de buffetjuffrouwen is onmid dellijk naar den stationschef den heer Fige gegaan, die woont aan de andere zijde van het station en toen deze kwam, sloegen de vlammen reeds fel naar buiten. Inmiddels was echter ook de brandweer gewaarschuwd en vrij spoedig na de eerste melding van middelalarm was slangenwagen 8 onder lei ding van onderbrandmeester G.. Wijtemans op het terrein van den brand aanwezig. Direct daarop kwamen ook de slangenwagens 9 en 11 onder leiding van brandmeester Baljon. In een minimum van tijd waren vier slan gen uitgelegd, waarvan twee werden geleid binnendoor het brandende perceel en twee over de overkapping van het terras naar het dak. Onder de woning van den restaurateur, welke woning is gelegen aan de Westzijde van het Zuidelijk gedeelte van het Maas station, bevinden zich de derde klasse wachtkamer, een garderobe en een bagage depót en aangezien in dit depót nog goede ren waren opgeslagen werd door den sta tionschef onmiddellijk order gegeven dit depót te ontrujmen, waarin men ook is ge slaagd. Ook werd terstond de stroom afge nomen van het net onder de overkapping en twee electrische treinen, die er stonden, zijn door een locomotief buiten de overkapping gebracht. 6 Ofschoon de brand zich aanvankelijk niet zoo erg liet aanzien, meende hoofdman G. van Sillevoldt, die inmiddels de leiding had overgenomen, dat het toch raadzaam was een motorspuit te ontbieden en om drie uur begon motorspuit III met vier stralen te werken, welke werden bediend door gasten van slangenwagen 22. Twee stralen werden aan de zijde van de Oosterkade onmiddellijk op het brandende perceel gericht, één werd binnendoor geleid en de andere over de overkapping. Om kwart over drie werd het even be nauwd, want de vlammen sloegen toen zóó fel naar buiten, dat er groot gevaar dreigde voor de overkapping, welke bestaat uit ge- creosoteerd hout en rust op gegoten ijzeren kolommen. Zou dit alles gloeiend worden, dan zou de overkapping wel eens kunnen in storten. Een teede motorspuit alsmede de motorladder werden ontboden en spoedig daarop arriveerde de motorspuit II waarvan een straal, bediend door gasten van slangen wagen 37 werd gericht op dat deel van de overkapping, hetwelk onmiddellijk grenst aan de woning. Zoo werd op een gegeven oogenblik de strijd tegen de vuurzee slangenwagen 12 deed ook mee met één straal ondernomen met tien stralen. Dank zij de kolossale hoeveelheid water was het pleit spoedig gewonnen en al brandde het dan nog flink in de woning, om half vier was alle gevaar voor uitbreiding vermeden en een uurtje later kon men reeds met de nablussching beginnen. De woning, welke bestaat uit zeven ka mers en een keuken, is radicaal uitgebrand, olechts het hierboven bedoelde geldkistje alsmede een schilderij, waarop de echtge- noote van den restaurateur bijzonder was gesteld en een tegeltableau zijn door de brandweer in veiligheid kunnen worden ge bracht. Voor de rest is alles verloren gegaan. De restaurateur was wel verzekerd, maar toevallig had hij juist eenige weken geleden zijn brandverzekering verlaagd. De derde klasse wachtkamer, welke onder de woning is gelegen heeft groote waterschade beko men, de eerste en tweede klasse wachtka mer daarentegen slechts in geringe mate. De treinenloop heeft van den brand geen hin der ondervonden en de eerste trein om 5 uur 23 naar Utrecht kon normaal vertrek ken. Op het terrein van den brand waren aan- 27 Mei: Groote Schouwburg, Schijn en werkelijkheid (Ned. Tooneel), 8.15 uur (volw.) 28 Mei: Groote Schouwburg, Pygmalion (Ned. Tooneel), 8.15 uur (voor volw.) Dagelijks: Tivoli-Schouwburg, Als je maar nooit wat zegt (De Rotterdammers) 8.30 uur (boven 18 jaar). Bioscopen: Goedgekeurde program ma's tot en met Donderdag 25 Mei in: Grand, 't Zit in de lucht; Luxor: De vierde komt niet (volw.); Doelen: De pastoor van Kirch- feld (boven 18 jaar); Studio: 'n Reuze-type (volw.); Scala: Jongensstad; Prinses: De wildzang en Op glad ijs (boven 18 jaar); Corso: Helene Wilfiir (volw.); Colosseum: Als ik koning was en Mexico lacht (boven 18 jaar); Capitol: Kozakkenbloed en Artis ten en modellen (volw.); Arena: Massa- justitie (boven 18 jaar); Asta: Flash Gordon op Mars (2e defel)Harmonie: Verwaarloosde jeugd en De man die zich zelf vond (volw.); Thalia: Bulldog Drummond in de klem en Een man werd veroordeeld (boven 18 jaar); Olympia: Duivels van de zee en De staats politie (boven 18 jaar); City: Kozakken- bloed (boven 18 jaar); Ooster: De geheim zinnige piloot en Sergeant Berry (boven 18 jaar); Centraal: De bende van Black en Dis cretie verzekerd (volw.); Cineac: Actuali teiten. SCHIEDAM, 25 Mei. Officieele noteering van de commissie uit de Kamer van Koop handel. Moutwijn. Moutwijn 46 pet. ƒ16 per H.L. Spoeling. Spoeling ƒ1,50—1,50 (niet officieel). wezig behalve hoofdman G. van Sillevoldt, die de leiding had, de hoofdlieden J. Bak ker, A. J. Kruis, Th. A. W. Ruys, G. v. d. Burg, W. A. Keeman. Verder de adjunct directeur van den Gem. Technischen Dienst ir. L. J. van Dunné en de adjunct-directeur van den Gem. Vervoer- en Motordienst ir. J. L. G. Kohier en van de Ned. Spoorwegen de heeren ir. van der Veen, chef van de afdeeling weg en werken en mr. Lazonder, inspecteur van het vervoer. De politie, onder opperste leiding van commissaris J. P. Roszbach had voor een flinke afzetting zorggedragen, ofschoon er vannacht slechts weinig publiek op de been was. Zooals gezegd dekt verzekering de schade. Achtereenvolgens hebben gewerkt slan genwagen 8 met één straal, slangenwagen 9 met één straal, slangenwagen 11 met twee stralen, motorspuit III met vier stralen, slangenwagen 12 met één straal en motor spuit II met één straal. Het is ongetwijfeld aan het doortastend optreden van de Rotter- damsche Vrijwillige Brandweer wederom te danken, dat de brand beperkt is gebleven tot het woonhuis. Naar wij vernemen heeft de Propaganda- ^ommissie voor het Neder landsch Geleide- «ondenfonds voor blinden te Rotterdam jfdres Oostzeedijk 203) besloten hare be moeiingen ook uit te strekken tot de ge- oenten Schiedam en Hillegersberg, Ri vepband hiermede zijn als leden tot de ommissie toegetreden de heer K. Auf der ■^oide te Schiedam en A. T. de Jong te Hil- le6eraberg. Zooals reeds gemeld zullen de schepen Roode Leeuw", „Neptunus" en „Vliegend Hert", gedurende de zomermaanden lig plaats hebben in den Blaak. Vrijdag 26 dezer worden de schepen aan den Zuidblaak gemeerd waarna een loop brug aangebracht wordt tusschen den wal en de „Roode Leeuw", welk schip ook in wendig zoo historisch getrouw als mogelijk ingericht is en dat tegen betaling eener klei ne vergoeding dagelijks, óók des Zondags, te bezichtigen zal zijn. Verwacht wordt dat in de komende maan den van die gelegenheid een ruim gebruik zal worden gemaakt zoowel door stadgenoot als door bezoekers van Rotterdam, maar in het bijzonder ook van de zijde der school jeugd. De schilderachtige Piet Heinvloot komt in den Blaak geheel tot haar recht en vormt daar een pittereske illustreering van het óp zich zelf reeds zoo fraaie, oude stadscen trum, welks bewoners uiteraard met deze aanwinst niet weinig ingenomen zijn. Vrijdagavond te 8 uur zal de vloot op haar nieuwe ligplaats officieel worden geïnstal leerd. Het comité „Beurs tot Calandplein", met het comité tot tijdelijke instandhouding der Piet Heinvloot bedoelen haar een feestelijke ontvangst te bereiden, waartoe enkele auto riteiten en andere betrokkenen zijn uitge nood igd. 8 Wethouder De Zeeuw heeft zich bereid verklaard om als eerste bezoeker, het schip dé „Roode Leeuw" aan den Zuidblaak, te betreden, daarna kan ook het publiek toe gang verkrijgen. De harmoniekapel der R.M.I. zal aan de plechtigheid luister bijbrengen en overigens tot half 10 ter plaatse een concert gevefc

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1939 | | pagina 1