in samenwerking voor vrede Meer eenheid in de verdediging van het Westen Een permanent comité zal als „opperbevel" fungeren Amerika laat ook na 1952 Europa niet los Twee Finse zeelui vonden de vuurdood Indonesië kiest zijn eigen weg Beroep op het geweten Trygve Lie over Moskou-reis Avifauna opende zijn poorten mi I Rome en Londen deden keuze voor de vrede: heiligen en opperbevel v. Vrijdag 19 Mei 1950 DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN Wéér melkbrood Costarica's schat geroofd V. S. en Canada lid van de O. E. E. S.? Amerikaanse diploma ten moeten Boekarest verlaten Amerikaans superfort neergestort ONDER LO U NDER DE P E Fatale brand op schip in Amsterdamse haven Technische hulp aan Aziatische landen Auto met atoomgehei men verdwenen Mgr. Jachym gewijd Het zal vechten tegen elke agressie m De Motorbedevaart naar Rome Longkanker en roken Opbouw van ideale gezinnen Naar tweede Techn. Hoogeschool? Stalin maakt het nog best Alphens vogelparadijs had eerste gasten Grote diefstal van kunstvoorwerpen V.. WEERBERICHT Het hoofddoei is: de vrede N.-Atlantisch opperbevel Brieven van „de grote drie'' naar Moskou en Wenen Ook na 1952 laat Amerika Europa niet los Documenten werden later teruggevonden Woensdagmiddag Het de politie van XewVork het alarmerende bericht circu leren, dat een auto, waarin een actetas met atoomgeheimen lag, spoorloos verdwenen was. In de tas zaten tien blauwdrukken van een nieuwe atoomzuil. Hoewel, naar men verzekerde, de gegevens in handen van onbevoegden niet „bijzonder gevaar lijk" zouden zijn. bevatten enkele ervan tóch geheimen- HEMEL EN AARDE vmm Officiële deelnemers aangewezen LANDDROSTEN VAN ELTEN EN TUDDERN SS Vijftig jaar arbeid voor redelijke volksgezondheid Rapport commissie-Holst spoedig verwacht na vijf jaar opgelost De verwachting van heden- tot morgenavond luidt: Zwakke tot matige wind draaiend naar Zui delijke richtingen. Vannacht flinke opklaringen. Morgen overdag toenemende bewolking met later in het Zuiden van het land plaatselijk enige regen. Iets zachter dan vandaag. Zaterdag 20 Mei: Zon op 4.48 uur. onder 20.34 uur; maan op 6.14 uur, onder O.OO uur. NIEUWESCHIEDAMSCHE COURANT ii l Geloof De besprekingen van de Atlantische Raad zijn gisteren besloten. De twaalf deelnemende ministers gaven de sfeer van geheimhouding, die vier dagen lang rond deze conferentie had gehangen, op de slotzitting prijs en 250 verslaggevers en 25 fotografen maakten hier dankbaar gebruik van. Zij verzamelden zich in de muziekzaal van het Lancaster House in Londen, waar de ministers om de beurt een korte toespraak hielden, waarin zij getuigden van hun geloof in de defensieve betekenis van het pact en hun vertrouwen uitspraken in de op deze conferentie genomen besluiten. Minister Stikker achtte het mogelijk, dat deze vierde bijeenkomst van de Raad een keerpunt zal betekenen in de ontwikkeling van de Atlantische samenwerking. Deze twaalf toespraken vormden de of meer dan de aangesloten landen dreigt, bekroning van vier dagen hard werken, i het hoofd kan worden geboden. Dit moet Het communiqué, dat gisteravond werd j worden bereikt door gecoördineerde plan uitgegeven, bewijst wel, dat de ministers werkelijk vorderingen hebben gemaakt en, vooral op organisatorisch en defensief terrein, zekere mate van overeenstem ming hebben bereikt. In politieke kringen acht men deze conferentie inderdaad de vruchtbaarste en belangrijkste van' alle vergaderingen, die de pact-leden tot nog toe gehouden hebben. De ministers verzekeren in dit com munique dat zij vastbesloten zijn, de vrijheid, die de gemeenschappelijke basis van het pact is. te verdedigen te gen elke mogelijke dreiging van agres sie of ondermijning, direct of indirect. '.Daar de ministers zich de kracht en wil tot vrede van hun landen bewust zijn, staan zij klaar om elke gelegenheid aan te grijpen voor het bereiken van een werkelijke en blijvende oplossing van in ternationale vraagstukken", aldus het do cument. „Doch zo lang als sommige landen niet bereid'zijn tot samenwerking op basis van gelijkheid en wederzijds respect, ge loven zij, dat het handhaven van de vrede .en de verdediging van de vrijheid de orga nisatie van een toereikende militaire de fensie vereist. Zij hebben dienovereenkomstig besloten znet vereende krachten een verdedigings stelsel te vormen, waarbij over moderne wapens kan worden beschikt en waardoor aan elk gevaar van buiten af, dat voor Sind« enkele dagen mogen de bakkers weer mei^ of melkpoeder in het brood verwerken. Ue minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft dit m een beschikking; toegestaan. In bakkerskringen heerst voldoening over de beschikking. Hiermede wordt te gemoetgekomen aan een iang gekoester de wens. In de eerste jaren na de oorlog was het verwerken In het brood niet mo gelijk, omdat er ecu aanzienlek: tekort aan melk en zuivelproducten bestond. Na de opheffing van de melkdistributie kon n°g geen toestemming worden gegeven om melk in het. brood te verwerken, aan gezien men het enerzijds voor de natio nale economie wenselijk achtte, zo veel mogelijk zuivelproducten 'te exporteren, anderzijds de broodprijs niet wilde aan tasten, die bij de verwerking van melk ongetwijfeld stijgen zou. Het verwerken van melk in brood zal, zoals dit voor de ooriog het geval was, afhankelijk zijn van de vraag naar melkbrood, omdat de prijs hiervan hoger is dan van water brood. De president van Costarica, Otilio Date Blanco, heeft drie dagen nationale rouw afgekondigd in verband met de diefstal van het beeld van O.L. Vrouw der Engelen, de titel, waaronder Maria reeds eeuwen lang wordt vereerd als de Patrones van Costarica. In de loop der tfjden hebben de gelo vigen goud en juwelen voor dit beeld van zwarte steen afgegeven, zodat de waarde ervan geschat wordt od 1 mil- lioen dollar. Protestantse kringen hebben uiting ge geven aan hun verontwaardiging over de diefstal, om de geruchten uit de wereld te helpen, dat zij het beeld gestolen zou den hebben. totaal zijn 600.000 dollar uitgeloofd voor de teruggave van het beeld. nen en "emeenschappelijke inspanning. De oonferc .„tie heeft dienovereenkomstig enige besluiten genomen". Het voornaamste van deze besluiten Is wel, dat de ministers een uit een perma nent comité bestaand „opperbevel" hebben ingesteld, dat tot taak heeft de strijdkrach ten te ontwikkelen, die nodig zijn voor de verdediging van het Westen. Elk van de twaalf ministers zal een plaatsvervanger aanwijzen, die in het comité zitting neemt. Deze benoemingen moeten binnen de kortst mogelijke tijd gedaan worden, op dat de comitéleden zo spoedig mogelijk uit hun midden een voorzitter kunnen kiezen, die zich geheel aan zijn nieuwe functie zal wijden. Naar Reuter meent, zal het „opper bevel" zijn hoofdkwartier te Londen krij gen en vermoedelijk grotere invloed heb ben, dan enige andere op het ogenblik be staande internationale groep. De directe defensiestrategie zou echter aan een kern van militairen toevertrouwd" blijven. Deze verantwoordelijkheid rust op het ogenblik bij de Engels-Frans-Amerikaanse groep, die te Washington zetelt. Als candidaten voor de hoogste functie in het opperbevel worden genoemd gen. Dwight Eisenhower, thans hoofd van de Columbia-universitelt, Averell Harriman, Foster Dulles en Lewis, Douglas. Voo'fts is een Atlantische raad voor de Oceaanscheepvaart opgericht, waarin ver tegenwoordigers van de twaalf ledenstaten zitting zullen hebben. Deze raad zal de ministers moeten inlichten over de han- delsscheepvaart, gezien in het licht van de defensie van het Westen. Londen heeft een week van diploma tieke hoogspanning achter de rug. Vóór de conferentie van de N.-Atlanische Raad vergaderden „d,e grote drie" Acheson, Bevin en Schuman om de problemen van de „koude oorlog" te bespreken. Naar verluidt, zijn zij o.m. overeengekomen een krachtige brief naar Moskou te sturen, waarin zij zullen protesteren tegen de vorming van een „Oost-Duits leger" en voorts de terugkeer van de nog in het sovjet-gebied verblijvende Duitse krijgs gevangenen zullen eisen. Ook de kwestie van. het Oostenrijkse vredesverdrag is besproken. De drie heb ben een gezamenlijk schrijven naar Wenen gezonden, waarin, naar men aanneemt, de Russen verantwoordelijk worden gesteld voor de impasse t.a.v.' het vredesverdrag; tevens zullen de Westelijken Wenen ver laging van de bezettihgskosten toezeggen, aldus verwacht men. De conferentie van de Grote Drie te Londen heeft op het gebied van de onder linge economische samenwerking tussen de landen een belangrijk resultaat geboekt. ï«i een gemeenschappelijke verklaring blijkt n.i., öat dc V- g. er in hebben toe gestemd na beëindiging van de Marshall hulp de banden met het economisch her stel van Europa te laten voortbestaan, geworden over de noodzakelijkheid, dat er een zeer nauwe samenwerking tussen de V. S. en Canada enerzijds en de Euro pese Marshall-landep anderzijds tot stand moest worden gebracht. Tijdens de besprekingen zou de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Acheson, er op gewezen hebben, dat, hoewel het Europese herstelprogramma in 1952 eindigt, de „Amerikaanse belangstel ling voor Europa na die datum zeker zal blijven bestaan". De Canadese minister van buitenlandse zaken, Lester Pearson, heeft namens zijn regering een verkla ring van soortgelijke strekking afgelegd. Het is de bedoeling, dat Canada en Ame rika op een informele basis een werkover- eenkomst met de O.E.E.S. aangaan, waar- De Roemeense regering heeft de V. S. gevraagd, het personeel van de Ameri- kaanse legatie, te Boekarest tot tien perso- nen te verminderen. Na de oorlog, aldus de, communistische regering van Roeme nië, hebben de Amerikanen de bezetting van de legatie al te sterk gemaakt en onder de employé's bevinden zich vele „spionnen". Een Amerikaans Superfort dat met zes tien inzittenden .op weg was van Bermuda naar Engeland is neergestort. Er zijn geen overlevenden. Het toestel had motorstoring en verongelukte vlak bij het vliegveld La- gens op de Azoren. Het vloog direct in brand. Plesman neemt Plesman eens goed op de korrel. Ter gelegenheid van het feit, dat Schiphol 30 jaar als burgerluchthaven bestond, bood het K.L.M.- personeel zijn directeur, dr. A. Plesman, diens borstbeeld aan, vervaardigd door het hoofd van de documentatiedienst, de heer S. Maas. Donderdag de O.E.E.S. verzocht de V. S. en Canada uit ie nodigen zich zo spoedig mogelijk met haar werk te associëren. Het besluit wordt in verband gebracht met een uf andere vorm van voortzetting der financiële en economische hulp aan Europa na 1952. Reeds de vorige week waren de mi nisters van buitenlandse zaken het eens europa te laten voorlees»»»»- .- --—-k awgaau, w»— Daartoe hebben Fraiikriik en Engeland i wide landen met de O.E.E.S. kunnen - - deelnemen aan besprekingen van de actie cue inzake de betrokken economische pro blemen verricht moeten worden. Mer. is van mening, dat deze voorlopige overeen komst in de toekomst zal moeten over gaan in een formele organisatie Op de conferentie van het Britse ge menebest te Sydney is nagenoeg over eenstemming bereikt over het Austraii- sche voorstel, dat de landen van het ge menebest acht millioen pd.st. zullen be steden aan technische hulp voor de Azia tische landen, aldus wordt uit gezagheb bende kringen te Sydney vernomen. Het voornaamste doel van het plan is, dat er een fonds van de landen van het gemenebest zou worden ingesteld voor de opleiding van technici en geleerden van Aziatische landen in de landen van het gemenebest. Gemeld wordt. dat. nu Engeland het Australische voorstel tot instelling van het fonas heeft aanvaard, Australië ac eoord zal gaan met het. Britse plan voor de uitvoenng Van het voorstel. De bestuurder was een inspecteur van een in aanbouw zijnde atoominstallatie. Hij had de auto in Brooklyn geparkeerd om te gaan lunchen. Toen hij terugkwam, was de wagen verdwenen. Later werd de wagen in de buurt van Coney Island onbeheerd aangetroffen. De actetas met blauwdrukken was nog aan wezig. Men weet niet, of de documenteu zijn ingezien en wellicht gecopieerd. De politie stelt een onderzoek in. zij ac^ het niet onmogelijk, dat de mensen, die met de auto zijn weggereden, alleen maar een plezierritje hebben willen maken en onkundig waren van de aanwezigheid van de atoomgeheimen. Gistermorgen ont even over vieren is de brandweer yan Amsterdam gealar meerd voor een kleine brand in een man schappenverblijf aan boord van het Fin se s.s. „Inkeri Nurminèn". Tot grote ontsteltenis van de brandweermannen, die met zuurstofapparaten het verblijf bin nendrongen, vonden z|j er drie opvaren, den die met brandwonden waren over dekt. Het waren de 21-jarige stoker J. F. yoltancn, die 21-jarige matroos M. F. Luukka en de 51-jarige matroos N. I. Loytinen. De twee eersten waren reeds overleden voor een arts van de genees kundige dienst hen kon helpen. Het derde slachtoffer is in zeer eim- stige toestand naar het 'Buitengasthuis vervoerd. Een vierde opvarende, die zich in een kajuit bevond, welke hjj door de rookontwikkeling nipt meer durfde ver laten, kon door de brandweer worden gered. De brand zeit was zeer onbetekenend, De brandweer, die met twee motorspui ten en de drijvende spuit Jason naar het schip was gekomen, kon het vuur met een straal op de scheepswaterlelding in korte tijd doven. Reder en kapitein van het schip is de hee- h. O. Wittfooth. Volgens de Rijkspolitie te water, be last met het onderzoek naar de oor zaak van de brand, is het vrijwel zeker, dat het vuur ontstaan is, doordat een der mannen nonchalant is geweest met een sigaret. Het derde slachtoffer, de matroos N. I. Loytinen is overgebracht naar het Onze Lieve Vrouwegasthuis. Zijn toestand is redelijk. Er dreigt geen onmiddellijk le vensgevaar. De stoffelijke resten van de beide omgekomenen zijn opgebaard in het Wilhelmina Gasthuis. Er is nog niet bepaald of zjj in Nederland, dan wel in Finland zullen worden begraven. De verslagenheid onder de leden van de bemanning van het schip is zeer groot. Het schip was Woensdagmiddag leeg in de Amsterdamse haven gearri veerd om cokes te iaden. Vóór Zondag had het weer weg willen varen. Het meet ongeveer 2000 ton. De aangekondigde wijding van de Oostenrijkse hulpbisschop, mgr. Jachym, die de vorige maand tijdens de vragen- stelling voor zijn toen voorgenomen wijding te Wenen, verzocht zijn bisschops benoeming ongedaan te maken, doch later zijn bezwaren terugnam, heeft gisteren in de kerk van Santa Maria dell' Anima te Rome plaats gehad. Zij werd verricht door de aartsbisschop van Wenen, kardi naal Innitzer. Mgr. Jachym, die 40 jaar oud is, zou één der jongste hulpbisschoppen zijn. In de buurt van Bagdad zijn gisteren dijken opgeblazen om te voorkomen, dat de stad onderwater loopt. Die duizend huizen zijn reeds vernield door het woest- stromende water van de Tigris, dat de hoofdstad omringt. Duizenden mannen en vrouwen vechten wanhopig om hun be zittingen in veiligheid te brengen. Bagdad, een historische stad met talrijke minaretten en torens, telt 800.000 inwoners Hemeltje, wat een weertje des ochtends met Hemelvaart hé! Er zullen wel heel wat plannen uit de vaart zijn genomen. En hei zag er tevoren zo veelbelovend uit. Een heldere avond op de voorafgaande Woensdag ende weerprofeten voor spelden koude en regen. Dat beloofde dus een mooie dag te worden. Laat nu het weer het op een accoordje hebben ge gooid met de weerkundigen en laat het nou inderdaad regenen. Ja, het weer is toch maar nooit te vertrouwen! Het begon al knap vroeg en de z.g. „dauwtrappers" behoefden niet op een droogje te trappen: nattigheid konden zij genoeg voelen, doch wfj betwijfelen, of er velen „ingetrapt" zijn. Persoonlijk hadden wij geen plannen. Als wij een dagje op stap willen gaan, kiezen wij bij voorkeur niet Hemelvaarts dag daarvoor uit, omdat het water op die dag met een vaart uit de hemel pleegt te komen, waardoor onze plannen figuurlijk en letterlijk in het water zouden vallen. Nadat honderdduizenden honderdmaal naar de lucht hadden gekeken, klaarde het 's middags wat op. Zal men bij al dat staren naar de hemel wei eens gedacht hebben aan de Hemel? Zulks zou toch eigenlijk niet gek zijn op Hemelvaartsdag. Immers, al voelen wij er in de regel niet veel voor, er vaart achter te zetten om te gaan. hemelen, eens zullen wij toch bij de grote vaart naar de Hemel moeten monsteren en Hemelvaartsdag is wel hij uitstek een dag voor een figuurlijk genomen sloepenrol. Maar ook hiermede is het een rare we reld! Een mens blijft graag op de aarde en koestert een zekere schuwheid voor de vaart naar de Hemel. En toch zou deze in vele opzichten krankzinnige wereld niet zonder het bestaan van een Hemel te ver klaren zijn. ANALYST. „Wij zijn niet van plan ons te laten dwingen partij te kiezen in de wereld- tegenstelling, die door het Westen is gccreürd. Evenmin kunnen wij partij kiezen in de koude oorlog, waar beide partijen fout zijn". Zo zei de officiële woordvoerder van het Indonesische ministerie v. buitenlandse zaken Hadji Agus Salim, tijdens een persconferentie te Djakarta, waarop hij namens Moh. Hatta over Indonesië's bnitenlandse po litiek sprak. Agus Salim merkte volgens A.P. op, dat het Westen heeft gedacht, dat Indo nesië slechts te kiezen heeft tussen twee wegen. „Maar", zo vervolgde hij, „na 300 jaar in de politiek door het Westen te zijn onderwezen, willen wij laten zien, dat wij de weg van het Oosten wensen te volgen. Wij moeten de derde weg in slaan ónze eigen weg en wij hopen, dat de UNO ons zal steunen". Op de vr*ag of Indonesië zich niet be dreigd voelt door het opdringend com munisme, antwoordde Snlim: „communis ten zijn overal ter wereld. verdraagzaam- heid tegenover het communisme, in zo verre dit een geloof is, zullen wij moeten leren. In zo verre het nationale leven wordt bedreigd, zullen wij er tegen vech ten evenals tegen elke agressor De na tionale strijd om de onafhankelijkheid te gen Nederland heeft geleerd, dat wij vechten kunnen als onze onafhankelijk heid in gevaar is". Ariis Salim was voorts no" van me ning, dat de strijd in Malakka onmiddel lijk door de Veiligheidsraad zou moeten worden behandeld, aangezien „ook hier de echte vrijheidsstrijd gemakkelijk voor communistische agitatie wordt uitge maakt". Verleden Zondag 14 Mei zijn de bede vaartstochten gehouden, voor de Ned. motorrijders, wier huldeblijk in Juni a.s. aan de H. Vader te Rome zal worden aangeboden. Aan deze tochten is deelgenomen door 317 motorrijders, die een gezamenlijke afstand van rond 44.000 kilometer heb ben afgelegd. De ritten gingen naar Amersfoort, Handel (NJB.) en Roermond. Uit" de deelnemers aan deze tochten zijn de volgende persenen aangewezen, die aan de officiële Motorbedevaart naar Rome zullen deelnemen als officiële ver tegenwoordigers van Katholiek motor rijdend Nederland: uit Noord-Nederland de heer A. v. Zijl, Twjjnderslaan 50. Haarlem en uit Zuid-Nederland de heer P. Jacobs, B 56 Zeeland CN.B.) De bedevaart begint op 10 Juni te Eindhoven, terwijl de deelnemers op Zondag 25 Juni a.s. in het vaderland worden terug verwacht. Zoals bekend nemen de deelnemers een register van handtekeningen mee, welk register aan de H. Vader zal worden aangeboden. Het ziet er naar uit, dat bijna Uitsluitend mannen door longkanker worden aanget ast en dat deze ziekte te maken heeft met het roken van sigaretten, zo heeft de president van de Amerikaanse vereniging voor kankerbestrijding, Alton Ochsner. volgens een Reuterbericht uit Saranac Lake, verklaard. De ziekte grijpt om zich heen. De meesten die aan longkanker lijden,- zijn ook zware rokers. Bjj K. B. is tot 23 April 1951 verlengd de termijn van benoeming van dr A Blaauboer tot landdrost van het drost ambt Elten en H. M. J. Dassen tot land drost van het drostambt Tuddern. „Struisvogelpolnick", kunnen onvriendelijke mensen zeggen, maar de struisvogel vindt het opperbest. Na de opening van het vogelpark Avifaunate Alphen a. d. Rijn, ziet men mr. dr. L. Kortenhorst, voor zitter van de Ticeede Kamer, met zijn echtgenote (links) in gezelschap van lady Nichols, de echtgenote van de Engelse ambassadeur, belang stellend toezien bij het voederen van een struisvogel. Peze j Turkije voor de algemene verkiezingen. Er werd zii vei Rechts laat eennbureau bevindt zich in de openlucht in het j k gestemd en ook V 7" Voor ae algemene verkw. lCil kenbaar tr Turkse dames lieten zich de kans niet ontgaan bngte trekken Turken behoeven echter niet naar stem 1o Rechts laat eenT S'™lbureau bevindt juist haar stembiljet in da bus verdwijmm.. ,vÜftig jaar geleden een twaalftal VfCf!"9!n9en, die in,^et, belang van de volksgezondheid werkzaam wa ren, besloten om federatief samen te wer- ken. waartoe het Nationaal Comité tot be strijding Van de handel in vrouwen werd opgericht.en welk comité intussen zijn werkzaamheden op veel bredere basis voert, kenmerkte dezé arbeid tot verho- g-n? .La" ^et zedelijk peil in Nederland zich tooral door strijd. De strijd tegen de onzedelijkheid ;s als nationale beweging steeds van de hoofd stad uit gevoerd. Internationaal heeft En geland de leiding genomen in de strijd tegen de handel jn blanke slavinnen. In Nederland hebben twee stromingen het particulier initiatief op dit terrein steeds ondersteund: de zuiver christelijke naastenliefde en de vrouwenbeweging. Mr. H. M. L. H. Sark, de voorzitter van het Nationaal comité, die in een bijeen komst Woensdagmiddag te Utrecht ter herdenking van het gouden jubileum een overzicht van het werk der zedelijke volksgezondheid gaf. noemde het een be grijpelijke signatuur, dat de nationale be weging sterk op de verschillende levens beschouwingen is georiënteerd. Na de bevrijding traden veal nieuwe leden-instellingen toe, speciaal op gees telijk-hygiënisch gebied, zodat thans 30 landelijke verenigingen bij het comité zijn aangesloten. Mr. Sark appèlleerde aan het geweten" van alle medewerkers om zich op de na oorlogse verschijnselen te bezinnen en achtte vooral preventief werk en voor lichting gewenst; Nadat mr. Schouten, die namen» do mi nister van Justitie aanwezig was dr. Leydesdorff vertegenwoordigde de minis ter van Sociale Zaken het woord ge voerd had en erop gewezen, dat het ze delijk leven na twee wereldoorlogen meer ontwricht is, dan de oprichters van het Nationaal Comité in 1900 konden be vroeden, hield de secretaris, mr. A. Boü- man, een referaat over de juridische en sociale aspecten van het werk voor de zedelijke volksgezondheid. Zeer bevreemdde het ons, dat de heer Bouman als woordvoerder van een co mité, waarbij ook katholieke verenigin gen en instellingen zijn aangesloten, pleit te voor iets, dat met de katholieke mo raal in strijd is, n.i het op recept tegen goedkope prijzen beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen. Positiever was de psychiater dr. A. M. W. Reverijnen, die betoogde dat wij in- plaats van echtscheidingen gemakkelij ker te maken moeten meehelpen aan de opbouw van ideale gezinnen. Ook dr. Severijnen drong aan op betere voorlich ting, waarbij hij constateerde, dat nog geen derde gedeelte van onze meisjes door haar ouders worden voorgelicht. Tenslotte heeft madame Le Roy, van de Féderation absolutioniste internatio nale over het internationale werk gespro ken. Naar wij vernemen wordt het rapport van de commissie-Holst inzake het tech nisch hoger onderwijs, thans spoedig ver wacht. Van particuliere zijde wordt ver nomen, dat het advies van de commissie zal gaan in de richting, welke gunstig is voor de oprichting van een tweede Tech nische Hogeschool. Tryjve Lie, de secr.-gen. van de Ver. Natie», heeft op een persconferentie te Moskon verklaard, dat h|j „geen reden had om ontevreden te zijn" over zfjn bespre kingen met Stalln, Molotov, Vlsjinsky en andere sovjet-leiders. Lie vond het nodig, buitenlandse berichten als zou de gezond heid van Stalin te wensen overlaten, met „vuile leugens" te betitelen. „HU zat even dicht bij me als u nu", zei Lie tegen de verslaggev ers. „Hij leek mij even gezond en levenslustig als (oen ik hem in 1946 ontmoette". vangen was. Hij had er gesproken over de algemene internationale situatie, over j-g», „fi de kwestie van de Chinese vertegenwoor- Het was wel een zeer exotische vogel, daar op het podium van de nog maar pas gereed gekomen restaurantzaal van „Avi- fauna" te Alphen aan de RUn, die met stijgende belangstelling scheen te luiste ren naar hetgeen er van het met bloemen omgeven spreekgestoelte tot de honder den aanwezigen werd gezegd. Een statige witte vogel, die niet floot of kwaakte hetgeen op dat moment ook niet gepast zou zijn geweest doch maar stil zijn kortstondig, geurend leven stond te lei den. HU bestond van snavel tot poten uit frisse, witte bloemen en vertegenwoor digde zo „in één persoon" de flora en fauna van het Internationale Vogelpark, dat Woensdagmorgen officieel voor het publiek werd opengesteld. Vele officiële personen wat-en er bU- een, 'toen omstreeks kwart voor 11 de heer J. van den Brink, broer van de initiatiefnemer tot dit vogel-dorado, de gasten welkom heette. Onder hen bevon den zich vertegenwoordigers van de mi nisters van Economische Zaken, van Ju stitie en van Wederopbouw en Volks huisvesting, voorts dr L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer een' groot aantal leden van Eerste en Tweede Kamer, leden van Prov. Staten en ge meentebesturen in Zuid-Holland en ge zanten van vele buitenlandse mogend heden. De heer Van den Brink stond enkele ogenblikken stil bij de werkzaamheden, die tot de totstandkoming van dit park hebben geleid. Hieraan hebben, zo zei hij, naast eerste klas vogeldeskundigen, een voudige grondwerkers, vaklieden en di verse kunstenaars hun beste krachten gegeven. Spreker legde de nadruk op de betekenis van „Avifauna", die niet al leen cultureel, maar ook economisch is- Immers, de directie van het vogelpark wil niet alleen het Nederlandse publiek vogels uit alle werelddelen laten zien. diging in de V. N. en over de zgn. koude verhandelen aan andere landen oorlog" Een definitief oordeel" over het 3-t" dt V' S' Dit k°Y da" 0nze resultaat van zijn bezoek kan pas overk«nnf" verheteren- Spreker richtte tenslotte een woord van twee of drie maanden, of mogelijk nog1 j.nwl'iV later, worden cevelri ald„* r if 5*a?k tot allen, die aan de oprichting van het vogelpark hebben meegewerkt. Alphens burgemeester, de heer E. C. Witschey, nam, nadat tolken de wel komstwoorden van de heer Van den Lie verzekerde. vnend»cha£ip«lJJi« dat hij wijze te op bijzonder Motkou out- j 1928. later, worden geveld, aldus meende Lie. De buitenlandse correspondenten hadden echter de indruk, dat Lie wat de Chinese kwestie betreft wel énige vorderingen ineende te hebben gemaakt. Lie- is reeds vijfmaal in zijn leven in Moskou geweest voor de eerste maal in Brink voor de buitenlandse gasten had den vertaald vervolgens het woord. Hij wees op het grote nut, dat „Avifauna"' als recreatieoord zal kunnen gaan hebben en en de ondernemingslust van de heer v. d. Brink, die hij een „Hollander van de uitte zijn bewondering voor het initiatief oude stempel" noemde en die hier zijn plannen thans bekroond ziet „Innig hoop ik, dat het park zal leiden tot het toenemen van 's mensen genegen heid voor het dier. in dit geval de vogel en dat de aanschouwing daarvan nader zal mogen voeren tot Hem, die er de Schepper van is". Na de openingsplechtigheid maakten de genodigden een rondgang door het park. De Haagse recherche Is er In samen werking met de Amstelveense politie, na vUf jaar in geslaagd een verzame ling zeer kostbare Aziatische kunst voorwerpen, die kort na de bevrijding werd gestolen, te achterhalen en de diiven te arresteren. De verzameling, die o.a. bestaat uit jade, porcelein, juwelen en lakwerk werd in de bevrijdingsdagen ontvreemd uit een opslagplaats in de Zuyiichemstraat" te Den Haag. De kostbare voorwerpen wa ren in het bezit van een kunsthandelaar, die had moeten onderduiken Aangezien deze man geen gelegenheid' had gehad een specificatie van zijn bezittingen te maken, werd het polirte-onderzoek ten zeerste bemoeilijkt. Totdat de politie de zer dagen een spoor in banden kreeg toen de dieven m contact traden met een rijke Amerikaan aan wie zij het gestolene wil den verkopen Zij hadden blijkbaar geen geiegenhe d gehad de kunstvoorwerpen eerdei van de hand te doen. De Ameri kaan, die vermoedelijk te goeder trouvr is. werd geschaduwd. m het gevolg dat men te weten kwam. waa de onderhan delingen werder gevoerd Het was een huis in de Haagse Obrwh'straat. De po litie omsingelde dit huis en wist de die ven te arresteren. Het zijn de 45-jarig» autohandelaar W. L.. de 51-jarige koop man F. J. S. n de 56-jarige koopman W S„ allen uit Den Haag. Ook de verzame ling werd in het huis ontdekt Zij was van verschillende scnuilpiaatsen hierheen gebracht. Naar de men'ng van de kunst handelaar w« zij nog compleet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1950 | | pagina 1