De Russen hebben het beste leger ter wereld Maar Sovjet-aanval op Europa niet te verwachten WYBERT SCHOON SCHIP IN DE WILHELMSTRASSE" SANOTOGEh Twee artistieke Minderbroeders in het zilver Prijsverlagingen in Frankrijk Nalatenschap prof. Mengelberg onder de hamer VAN Hui melkchocolade Betekenis der Kerk voor de wereld 1 Eisenhower's stafchef getuigt: Tunesische minis ters gearresteerd BELGISCHE BOTERAANKOOP IN DENEMARKEN r "V js H M U" Persberichten Houdt Uw adem fris! J J WOENSDAG 26 MAART 1952 PAGINA S Politiecommissaris moet „De Zonnebloem Door 2i ekte achterop geraakt? In strijd met Benelux-overeenkomsten maar verdwijnen Optreden bij relletjes om Bertha Hertog gelaakt Dulles treedt af als adviseur van Acheson r> BONN: Ribbentrop leefde voort EMIGRANTEN vertrokken naar canada Verscheidene grote gezinnen aan boord van Waterman maakt mensen gelukkig Hoofdprijs van de rebus naar Hengelo Hij wist van niets Binnen twee uur was toch het hoofd nummer eruit, een bedrag van 8000, dat de winnaar besteden kan en de ge lukkige bleek te zijn de heer J. Fh. Slamp uit Hengelo (O.). Toen hij het nieuws telefonisch te horen kreeg, was hij er beduusd van. Hij wist niet eens, dat hij een kaart ingezonden had. Een verrassing van zijn vrouw. De paters Renald Rats en dr Bonfilius Knipping O.F.M. 25 jaar priester Campagne van Pinay heeft succes Explosie in tunnel bij Napels 12000 VOOR TEKENING VAN VAN GOGH Meer sparen blijft goedkoper! n Boterham belegging die nooit verveelt I 90 ct. per 250 gram Drie Nederlandse Bisschoppen naar Rome V. S. HEFFEN EXPORT BEPERKINGEN VOOR KOLEN OP met commentaar Staatskerk mislukking De oude smoes Herscholing van Zusters Ook programma-onderdeel Harry Prikker. „De Sovjet-Unie heeft haar divisies gemoderniseerd en effectiever gemaakt. Gedurende de laatste twee jaar hebben de Russen zich er op toegelegd de kracht, de training en de mobiliteit van hun infanterie divisies te vergroten. Van de ongeveer l.o divisies zijn er 65 gemotoriseerd. De Russen bezitten thans het beste leger ter wereld", aldus lt.-generaal Gruenther, stafchef van generaal Eisenhower, die van Parijs naar Washington is gekomen, om Truman's program voor hulp aan het buiten land voor de Congres-commissie, die over dit programma thans „hearings" houdt, namens zijn chef te steunen. Gruenther schatte de Sovjet-luchtmacht pP 20.000 toestellen en constateerde in het bijzonder gróte vooruitgang bij de (4000) Russische straalvliegtuigen. De Mig-15 achtte hij een ..uiterst goed vlieg tuig" Verder deelde hij mede, dat de Russen zich, wat de marine betreft, spe ciaal toeleggen op onderzeeboten, waar van zij er 300 hebben. Hij wees erop. dat de Duitsers de laatste oorlog ingingen met minder dan 60 van deze vaartuigen Na al deze alarmerende mededelingen liet Gruenther echter een geruststellend geluid horen. Hfl verwachtte niet dat de Sussen tot agressie in Europa zouden overgaan dank zjj het stadium, waarin de Europese verdediging thans is geko- Indien wij de nodige stappen doen zul len zij, daarvan ben ik zéker,de beslis sing daartoe nooit nemen, zei de gene raal. Ais de belangrijkste vraagstukken voor Eisenhower's hoofdkwartier ver meldde hij: 1. De ontwikkeling van de luchtmacht, die als het meest doeltreffende afweer middel tegen agressie wordt beschouwd- 2. De vorming- van reserves voor de .'andstrijdkrachten. 3. De kwestie-Indo-China in verband met de invloed, die dit vraagstuk op Frankrijk .heeft, dat .140.000 man voor dit strijdtoneel moet missen. 4. De Duitse deelneming aan een Wcst- europese defensiegemeenschap. 5. He; handhaven van een gezonde economie. De generaal 'herinnerde er verder aan, Advertentie. Een paar Wybert- jeszijn voldoende om de onaan gename nasmaak van sigaar of ciga- ret te verdrijven. Wybert voorkomt rokerscatarrh. Alléén in dozen 35, 50 en 75 cent sat de uienstplidiit g,e meeste Europese tanden van de Nato verlengd is en dat de defensiebegrotingen verhoogd zijn, ;n sommige landen zelfs tot een critiek punt Giuenther zeide, desgevraagd, niet te twijfelen aan de strijdvaardigheid der ïanaen als het op vechten aan zou ko men. netgeen, naar zijn verwachting, niet he geval zou zijn,' omdat het Westerse defensieplan zeker zou slagen. Dit wei- s"®g®n ls.van vitaal belang voor Europa en Amerika, aldus Gruenther. Gruenther zeide geen „absoluut be trouwbare inlichtingen" te bezitten of „e „satellieten" van de Sovjet-Unie be- r®„ 20uden zijn voor het Kremlin- te strijden. Wel heerste er in brede kringen ontevredenheid. „Ik hoop dat wij hier van voordeel kunnen trekken en in staat zijn de hoop.op vrijheid voor deze landen levend te houden". - De Tunesische premier Tsjenik en drie leden van zijn kabinet, zijn Dinsdagavond gearresteerd, aldus melden te Parijs ontvangen berichten Deze stap volgde onmiddellijk op de Franse eis, dat de regering af zou treden. De Franse resident-generaal in Tune sië. de Hautecloque, eiste gisteren tijdens een dramatisch onderhoud met de Bey, waarbij de hele regering-Tsjenik aanwe zig was, het aftreden van die regering. De Franse regering is bereid de onder handelingen over de toekomstige status van het protectoraat te hervatten, maar niet met Tsjenik c.s., die in feite, zo met opzettelijk, de huidige troebelen in Tu nesië in de hand hebben gewerkt, aldus de Hautecloque. De Bey antwoordde, dat hij verwacht had hervormingsvoorstellen te zullen vernemen; dat was de reden waarom hij het gehele kabinet had uitgenodigd aan wezig te zijn. Hij vroeg tijd om over dit plotselinge verzoek na te denken. De Bey vergaderde daarna twee uur met zijn kabinet en zond na afloop een nota naar de Hautecloque, waarvan de inhoud niet gepubliceerd werd. Betrouwbare bronnen verklaarden, dat de Bey daarin een rechtstreeks antwoord op de Franse eis ontwjjkt en tijd zoekt te winnen. On middellijk daarop volgden de bovenver melde arrestaties. 99 De commissie van onderzoek, inge steld naar aanleiding van de ongere geldheden te Singapore in December 1950, die een gevolg waren van het proees- Bertha Hertog, heeft een rapport inge diend, dat de regering van Malakka aan leiding heeft gegeven, aan de plaatsver vangende commissaris van politie R. C. B. Wiltshire'te verzoeken, zijn ontslag uit de politiedienst aan te vragen. Hoewel de heer Wiltshire van bepaal de beschuldigingen werd vrijgesproken, was de commissie van oordeel, dat hij na latig is geweest in het nemen van maat regelen, waardoor een volledig beeld had kunnen worden verkregen van de ernst der ongeregeldheden. Vijf andere com missarissen en inspecteurs van de po litie te Singapore werden vrijgesproken van de tegen hen ingebrachte beschul digingen. John Foster Dulles, de republikeinse topadviseur van minister Acheson, heeft zijn functie neergelegd. In een brief, die tegelijkertijd met Truman's antwoord te Key West (Forida), waar de president thans vacantie houdt, werd gepubliceerd, deelde Dulles mee, dat de voornaamste taak, die hij op zich nam het ontwer pen en voorbereiden van het Japanse vredesverdragthans voltooid is, nu de senaat het verdrag heeft geratificeerd. Naar verluidt wil Dulles, met het oog op de naderende presidentsverkiezing de handen vrij hebben en niet gebonden zijn aocr banden aan de huidige demo cratische Truman-administratie. Dulles is een der experts op het terrein der buitenlandse politiek der republikeinse Sar^ eS .Werd tot adviseur der regering lli .een poging om op dit terrein een bipartisan-policy" te handhaven. Naar de mening van de Nederlandse regering heeft de Belgische regering door de aankoop van 500 ton boter in Dene marken, zonder voorafgaand overleg te plegen met Nederland, in strijd gehan deld met geest en letter van de Benelux- overeenkomsten op dit punt. Dit antwoordt de minister va" Land bouw mede namens de ministersvan Bui tenlandse en van Economische Zaken op desbetreffende vragen van het Tweede- Kamerlid Droesen (K.v Het voornemen tot de boven bedoelde aankoop werd aldus minister Mansholt, kort voordat de desbetreffende beslissing door de Belgische regering werd geno men door middel van een telefoongesprek namens de Belgische minister van Land bouw kenbaar gemaakt aan de plaats vervangende directeur generaal van de voedselvoorziening. Daarbij werd evenwel niet de vraag gesteld of Nederland de bedoelde hoeveelheid geheel of gedeelte lijk zou kunnen leveren. Gevraagd is slechts of de'Nederlandse minister van Landbouw zoii kunnen instemmen met de invoer door de Belgische regering van 500 ton boter uit Denemarken. Van Nederlandse zijde is uitdrukke lijk te kennen gegeven, dat met dit voornemen niet kon worden ingestemd en dat de desbetreffende hoeveelheid uit Nederland zou kunnen worden be trokken. In het protocol, vastgelegd door de re geringen van België, Luxemburg en Ne- BONN, Dinsdag. HET officiële Duitsland voelt zich doorgaans nogal geprikkeld, wanneer buitenlanders menen gevaren voor een nationaal-socialis- iisch'e herleving te zién. Het heet dan, dat deze gevaren schromelijk worden overdreven. Thans is men echter kennelijk onthutst, nu geble ken is, dat Ribbentrop bij wijze van spreken kans heeft gezien langs slinkse wegen het nieuwe ministerie van buitenlandse za^J?mJtfa°sa®;; ren. In de nieuwe „Wuheimstrasse heerst nu eén stemming als in een kippenhok, waar een vos is mgebro ken. Menige hoge beambte, die^zich er in het laatste jaar weer aan ge wend had met zwarte Ede?"h£®d paraplu naar zijn bureau te komen, heeft zich schuldbewust ver£Cj?olelï in de hoop, dat de vossemlust zat bevredigd zijn voor hij zijn beuU heeft gehad. De vos in kwestie w een werkloze journalist, die m zijn vrije uren eens wat dieper in de docu- mentatie van Neuren berg is gaan snuffelen dan meer bevoegde Duitse instanties tot nu toe hadden ge daan. Michaël Mans- feld, zo heet de speurneus, kwam tot merkwaardige ont dekkingen. 'n Lange reeks van heren, die zich in de bondskanselarij of in het minis terie van. buitenlandse zaken op de hoogste plaatsen had weten te nes telen, bleek minstens door het prae- qicaat „partijgenoot" te zijn besmet, Ribbeptrop tot het bittere einde en ?or -.4 en (*un *e hebben gediend of zelfs regelrecht betrokken te zijn in het gruwelijkste aspect van het Nazi-tijdvak: de Jodenverdelging. De heren kwamen met naam, toe naam en zondenregister in de krant en daar had men de poppen aan het dansen. Dr Adenauer, die de samen stelling van zijn staf klaarblijkelijk in goed vertrouwen aan zijn secon danten had overgelaten, begon met een scherp protest. De krant, die de kat de bel had aangebonden, zou worden vervolgd, indien de aantij gingen niet werden teruggenomen. De „Frankfurter Rundschau", een onafhankelijk, iets naar links georiënteerd blad, schrok dhar niet van terug en daagde integendeel de regering uit een aanklacht in te dienen. Maar niét zodra had dr Adenauer zijn neus wat dieper in de zaak gestoken, of hij zegde een onderzoek toe. Het parlement had zich ook al in de zaak gemengd en zelf een oommissie benoemd, die zou nagaan wat er van de drieste beschuldigingen waar was. DAT is vijf maanden geleden. In de vrees dat de commissie een kapstok zou worden, heeft toén een ander aan de bel getrok ken: de Beierse radio-omroep, een der machtigste pufoliciteitsorganen van de Bondsrepubliek. Het nieuwe „Aussenamt" werd betiteld als „een nazi-burcht", waar meer nationaal- socialisten huisden dan zelfs in Hitler's tijden! Van de 57 hoge beambten waren er niet dan 46 „in de partij geweest. Slechts twee ervan waren noch besmet door het lidmaatschap der .Pa)TU. noch door diensten aan R^entw Enkelen hadden zelfs hoge in de SS en bleken ook door ae documenten der Jodenverdoof- zijn gecompromitteerd. „®W;,,atie potten bleken na deze publicatie niet groot genoeg meer te parlementaire commissie is na uit haar vijf maanden lange zw jg- zaamheid getreden en is komen v - klaren, dat zij binnen een paar maanden wel klaar komen. Dat de beschuldigingen voo- een belangrijk deel steek hou den, heeft zij reeds bij voor baat bevestigd. Met het vertrouwen van de kanselier was volgens haar op schandelijke wijze de spot gedreven. JS31^1!63" Adenauer schijnt dat zelf ook te hebben ontdekt en is van plan de bezem te gaan hanteren. Het eerste slacht- is al gevallen. Het is Herr Herbert tmann, de chef der per£0neelszajken en stadhouder van Rib- gejaagd en uitgeput fi'mitrikt huis terecht^ gelfömèn. 6611 2ieken" ET proces tegen Ribbentrop's Joden-specialiteit Rademacher dat voor enkele weken in Neurenberg g®f*ndlfd is, heeft hem df ^taire £UW gegeven. De pariementaire commissie was er namelijk acate* gekomen, dat hij ee6 waarnemer naar het proces ïten d umet de op dracht- te trachten de bewijsvoering te beperken. aantal van zijn confraters .d^®-f „d,9°r Radema- cher's 2etu^-tL,l te worden belast en P greep om een schandaal ie Y JPnaar het middel der P.PC®S beïnvloeding. Hij schijnt daarbij zelfss met geheel ver geefs ««werkt hU 1?^ maar in elk geval wasi ny te laat om de situatie te.z huidiee TYT®fden voor" namelijk de bmdige Duu,® amfeas_ sadeur m ^rmkenland, von Grund- herr, en P\ Ji® i™Êrs„Vro«gere ver tegenwoordiger in Brussel, von Bar ren, zwaar belast. T)r Adenauer staat thans voor een zware taa!ï; P5f°e+nde zuivering zounaar, *aa^ aanzien, een algehele bebouw van het ministerie nodig m^a' der belaste figuren, benoren tot Adenauer's i- tiemste vertrouwelingen. Zo bijvoor beeld dr Blankenhorn, die vanaf het begin zijn verbindingsman met de geallieerden is geweest. Nu wil het ongeluk, dat staats secretaris, professor Hallstein één der twee volkomen onbesmettèn in het ministerie in de laatste dagen een zeer slechte pers heeft en dat een parlementaire aanval op hem te verwachten is, zodat dr Adenauer heel alleen voor de tobbe met een grote vuile was staat. derland op 21 October 1950, is overeen gekomen, dat voor landbouwproducten, die onderworpen zijn aan het regime van minimumprijzen, de drie landen elkaar preferentie verlenen voor de invoer van deze producten. Vastgesteld kan worden: a, dat boter onderworpen was aan het regime van minimumprijzen b. dat niet was vastgesteld, dat Ne derland de gevraagde hoeveelheid niet zou kunnen leveren; c. dat van Nederlandse zijde was me degedeeld, dat op korte termijn voor extra-aanvoer van boter op de Belgische markt kon worden zorg gedragen. De Nederlandse regering heeft ter stond na het bekend worden van deze aankoop door Hr Ms ambassadeur te Brussel een nota doen overhandigen waar in zij haar teleurstelling heeft uit gesproken over het feit, dat de Belgi sche regering nagelaten heeft overleg met haar Nederlandse Benelux-partner te plegen en waarin zij op grond van het boven gestelde protest heeft aan getekend tegen hetgeen naar haar me ning een inbreuk is op. de gemaakte afspraken. Antwoord op deze nota, die op 13 Februari door Hr Ms ambassa deur werd overhandigd, is nog niet ontvangen. „Waterman" zijn gisteren wederom 835 Nederlandse <ma?5ia jn de reis naar hun nieuwe onvari^ Canada, begonnen. Onder deze ?P„"ende,n bevinden zich 297 kinderen 17 k w-n de twaalf jaar, waarvan weer 17 babies zijn. Er hebben o.a. 3 gezinnen van elk 16 boek°tn<T? passage voor deze reis ge- °°eKL.Een ervan is het gezin van L. J. v- j die landbouwer in Mill was. van de veertien kinderen is de oudste en de jongste 6 jaar. Hun bestemming is Fort Burwell (Ontario). verder komen ér nog een gezin van 13 Personen en 4 gezinnen van 12 op de passagierslijst Voor. "e „Waterman" die de plaats van de aangevaren „Zuiderkruis" inneemt, wordt op 2 April in Halifax verwacht. (Van onze Utrechtse redacteur). In een klein zaaltje van Hotel „Noord- Brabant" te Utrecht hing gisteren aan een der wanden een schilderij van een zonnebloem. Aan een tafel daarvoor troonde notaris F. W. Swane, die eerst een ambtelijk proces-verbaal voorlas en daarna 300 maal herhaalde, hetgeen een hem toegereikte kaart vermeldde: „Zie ken te kunnen helpen is een groot voor recht", zodat hij vreesde er de komende nacht van te zullen dromen. De lazer heeft het reeds begrepen, dat het gir.g om de trekking van de prijs- retous, die ten bate van de Katholieke Nationale Stichting tot bevordering van het welzijn der zieken „De Zonnebloem" "was georganiseerd. De kroon op het werk van de directeur der stichting, de neer Th M. van Emstede, van de voor zitter. kapelaan van Mey uit Deventer en van hun medewerkers en medewerk sters. Wel vroeg deze dag bijzonder veel in spanning van de heer Van Emstede, die als een kat zo lenig over de talloze bak ken kroop om de verschillende nummers uit te zoeken, maar zeer in zijn nopjes was- Waarvoor alle reden, was, als men weet, dat er 312.000 kaarten binnenkwa men, hetgeen evenzovele keren twee kwartjes betekent. Er verliep nogal wat tijd, eer de hoge prijzen uitgeloot waren en de spanning leefde kennelijk op, wanneer een van de hoofdprijzen genoemd werd. De tweede prijs, een huis- of slaapka mer-ameublement gaat naar mej. Van Gestel in Gilze, de derde prijs een brom fiets naar mevr. C. Hogervorst-Ruygers te Rotterdam, de vierde prijs, een was machine naar W. Dekker te Enschede en de vijfde prijs, eén tapijt naar W. Har- c.eman te Veenendaal. Geef Uw kind toch dadelijk Sanatogen. Dat geeft precies die opbouwstoffen, waar zijn bloed en zenuwen naar hunkeren. Z'n eetlust - waar U nu zo mee te tobben hebt - keert terug. Et komt weet kleur op de wangen en allengs wijken zwakte en slapheid voor frisse gezondheid nieuwe levenslust. 9e Hel zenuwsterkende voedsel Twee Minderbroeders, die zich op het gebied van de beeldende kunst vele ver diensten hebben verworven, herdenken morgen (Donderdag) de dag waarop zij 25 jaar geleden op Zondag Laetare in de kloosterkerk te Weert de H. Priesterwij ding ontvingen. Pater dr Knipping, die reeds jarenlang in de Vermeerstraat te Nijmegen woont, studeerde aan de universiteiten van Utrecht en Nijmegen. In 1939 behaalde hij aan de Keizer Karei Universiteit de doc torsgraad in de faculteit der ietteren en wijsbegeerte op een uitgebreid en kost baar uitgegeven proefschrift over de Ico nografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden. Pater dr Knipping, die een veelzijdig man is, heeft een lange reeks van kunsthistorische publicaties op zijn- naam staan. Pater Renald Rats ontving te Amster dam een opleiding in schilderen en teke nen. Jarenlang is hij aan het St. Francis- cus-College te Rotterdam als godsdienst- Door het in werking treden van een nieuwe faze van de anti-inflatiecampag ne van de Franse premier Pinay is de Franse huisvrouwen Dinsdag een aange name verrassing bereid. De prijzen van een aantal eerste levensbehoeften zijn vastgelegd op het peil van 1 Maart. On der deze maatregel vallen o.m. choco lade, koffie, aardnotenolie, vetten, spi ritus, vermicelli en pharmaceutische ar tikelen. Bij eer. voorgaande faze van de cam- fn een tunnel van 4.5 km. lengte, die de omgeving van Napels wordt ge bouwd. als onderdeel van een hydro- e!ectrisch krachtstation, had gisteren ®en zware ontploffing plaats, die aan tenminste 33 arbeiders het leven kostte erwijl 30 anderen gewond werden. onSienKVreest, dat nog meer slachtoffers n1_ ®r "et puin bedolven liggen. De ex- vero°rzaakte in de tunnel, waar een ^e.r 10.° man aan het werk waren uit er, aSlij"ke paniek- Het licht sloeg bencriB aa5? alle kanten stortte puin naar overlJln' ^!et uoodlantaarns trachtten de te bereik koortsachtig de uitgangen liaheia i, "olgens arbeiders, die in vei- hel U ïu"d?n wórden gebracht, leek „de indruk d=? osRebroken". Men kreeg de instortten. sommige delen van de tunnel denzin gele§en bouwketen wor- stations ni '"gericht als eerste-hulp- thans overgIb"nKS(tig jonden worden van Caserta rm naar het ziekenhuis nel. p enkele km. van de tun- In Rome hoor^ö j mededeling van -f een het ongeluk aan nf De y®sPerit ov?r plechtig, da, de .V® Gasp,erl verzekerde zal doen om de geTro«g aldet "fgehjke ïaten betrekkingen^01^^ da "age" In Amsterdam (bü kunstveiling S. J. Mak van Waay) is gisteren de veiling begonnen van stukken uit de nalaten schap van wijlen prof. dr Willem Mengel berg. De opbrengst zal ten goede komen aan de „Willem Mengelberg Stichting", die het landhuis van de overledene be schikbaar stelt als rust- en vacantieoord voor musici, speciaal de leden van het Concertgebouworkest. Eerst kwamen schilderijen, aquarellen, tekeningen, gravures en etsen ter tafel. De belangstelling was zeer groot, vooral van de zijde van handelaren, maar zelfs zij konden er niet stil onder blijven, toen een sepia tekening door Vincent van Gogh, voorstellende „Hutten te Saintes Maries" voor een bedrag van 12.000 eigendom werd van een bieder, die on bekend wenst te blijven. Van de schilderijen bracht een werk uit de Antwerpse school, voorstellende „Het lijden van Christus", dat was in gezet op 500, tenslotte 3900 op. Een Beerstraten, voorstellende „Ijs vermaak op de vestinggracht van de stad Muiden" ging voor 2300 van de hand. In totaal zijn er ruim 1600 stukken op de veiling, die bijna de gehele week zal voortduren. p?gne waren de prijzen van fruit, groen te, boter, melk en kaas reeds verlaagd. Voorts heeft een aantal fabrikanten er in toegestemd vrijwillig hun prijzen te veriagen op o.a. banden voor fietsen en motorfietsen, verschillende huishoudelij ke goederen, schoenen, Franse kaas en kousen. In de meeste gevallen betreft het hier een prijsverlaging van vijf pet. Franse fabrikanten van "kunstmest heb ben er mee ingestemd huai zomerprijzen met ingang van 1 April van. kracht te la ten worden, hetgeen in sommige geval- -en een verlaging van tien pet betekent. Per 1 Mei en 1 Juni zullen de prijzen zoor meststoffen opnieuw worden ver laagd. Maatschappijen voor wegvervoer heb ben besloten hun voorgenomen verho ging van de vrachtprijs niet toe te pas sen. Premier Pinay heeft Dinsdagavond via de radio een beroep gedaan op het Fran se volk om meer te sparen, teneinde hem te helpen bij zijn „red-de-franc"-politiek. De ,,weg van het vertrouwen", die hij nad gekozen, was geen gemakkelijke, al dus Pinay, „in tegenstelling tot belas tingheffing vertegenwoordigt sparen de echte geest van soberheid. Het is vrijwil lig; terwijl belasting tot uitdrukking komt in de prijzen, vermindert het spa ren het verbruik". Pinay verklaarde er zeker van te zijn, dat zijn vertrouwen in het Franse volk zal woraen beloond en dat de franc zal worden gered. EN zou kunnen beweren - hotekenis van d„ k at de vraag naar de beteKenis van de Kerk voor de wereld een theoretische vraag is van weinig werke]ijk e Snvl*oeT^er^®r^®n voorM aan h*j^l'zj^ka®® resuï belang, kunnenaCtfSChel* te maken> Z0U men deze b5te_kenis gunnen afmeten aan de reële K^k'op de wereld Mhpnt^rit d® stellend gebrek aan positieve beïnvloeding en Tanden nijnlijk gemis aan concrete successen. Het kan echter niet de bedoehng zqn^ de feïteHjke invloed en het feitelijk succes d" met de duimstok van menselijk onderzoek en menselijke observatie, wij weten n.l. dat de Kerk goddelijk is van oorsprong en doelstelling e" dat f8? Wezenlijke bete kenis voor de wereld te ruim moet zijn voor menselijke maatstaven. Het gaat w niet om, uit te maken waar Christus' Kerk in de 1<»op^der tijden invloed heeft gehad en waarniet.Het gaater niet om, nauwkeurig te bepalen wat.Ch:ristus Kerk in de wereld bereikt heeft en wat niet. Slechts om éen ding kan het te doen zijn: zo zuiver mogelijk te achterhalen wat God met Zijn Kerk w'l en welke taak^en opdracht voor de wereld Hij aan deze Kerk heeft meegegeven. Wat moet deze Kerk in en voor de wereld doen? In zekere zin moeten de verrichtingen van de Kerk parallel lopen met d'® vanChristus. Als wij b.v. in het Evangelie lezen, dat Christus gekomen is, niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden, dan mogen wij deze woorden prolongeren in de tijd en toepassen op de Kerk. ITGAANDE van deze evangeliewoorden zou ik er allereerst op willen wpzen, dat de betekenis van de Kerk voor de wereld in Gods plan verlossend moet zijn. Onder „wereld verstaan we: alles wat door de natuur gegeven is, alles wat God in de natuur geschapen heeft, samen met en ten bate van de mens. Wanneer de Kerk op deze wereld der mensen verlos sende en bevrijdende invloed heeft, dan is hiermee dus een positieve betekenis van de Kerk aangegeven. Positief in deze zin, dat door deze woorden „de Kerk heeft een verlossende mvloed op de wereld", niet wordt geconstateerd, wat de Kerk tegen de wereld doet of hoe zij zich van de wereld afzijdig houdt, maar wat de Kerk voor de wereld doet en hoe zij in de wereld belang stelt. De Kerk verlost de wereld door de kracht van Christus die in haar lééft. Zij tovert de wereld niet om; sjj heeft geen magische invloed op de wereld; maar overal en telkens wekt zij In de wereld een nieuw begin, een begin van nieuw leven. Door de mens te heiligen, heiligt de Kerk tegelijker tijd de omringende wereld, welke de mens dienstbaar is. Heiliging en verlossing hangen met elkaar samen als gevolg en oorzaak. Door de verlossing immers van Christus, voortgezet in Zijn Kerk, worden wij in feite geheiligden, d.w.z. worden wij mensen in wie iets nieuws, iets van God, begint te leven. Dit nieuwe en goddelijke ontvangen wij uit de schoot der Kerk, die wq daarom onze Moeder noemen. Dit nieuwe godde lijke leven doet ons gelijken op Christus, de Zoon1 van God, geeft ons heiligheid, m.a.w. goddelijke kracht ten goede. Daarom spreken wij van „onze Moeder de Heilige Kerk". De heilige kracht van God, welke zij ons schenkt, werkt bevrijdend, verlossend. Zij geeft ons de reële kans onszelf los te maken van alles wat van deze wereld is en aan deze wereld gebonden, onszelf te ontworstelen aan zonde en kwaad, om alleen te leven voor Hem, Die leeft in ons, in konink lijke vrijheid. „De Heer is de Geest", aldus St Paulus, „en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid" (H Kor. 3,17). DE door Christus en Zijn Kerk bevrijde mens leeft in deze wereld. Hij gebruikt deze wereld als ruimte om zich in te bewegen, als bouem voor zijn voedsel, als materiaal voor zijn arbeid, als terrein voor zijn cultuur. De wereld is de plaats, waar hij geboren wordt, eet, drinkt, slaapt, werkt, bidt, lijdt, zich verheugt, oud wordt en sterft. En in de schoot der aarde wordt zijn lichaam begraven. Deze wereld is dus in de volle zin van het woord de wereld van de mens, of om weer aan te sluiten bij onze gedachten van zojuist de wereld van de door Christus en Zijn Kerk verloste mens. De persoonlijkheid van deze mens beschikt nu over meer en goddelijker energie bij alles wat hij in en met de wereld doet; doch deze sterkere persoonlijkheid is juist door de nieuwe kracht, die hij van de Kerk ontving, in de gemeenschap van de Kerk opgenomen, om zo gezamenlijk met heel de Christen gemeenschap mens en wereld voor te bereiden op het einde dat komen gaat en dat een nieuw begin zal zijn, als voor het Aanschijn Gods hemel en aarde gevloden zijn en als aarde en zee hun doden teruggeven. Dan zal de Kerk, die aan wereld en tijd gebonden is, omdat zij voor wereld en tijd is bestemd, verdwijnen onder de apocalyptische stormloop van de Ene, Heilige, Eeuwige, Onvergankelijke, Almachtige en Alomtegen woordige, tegen de ineenstortende geschiedenis. ~\TAAR deze eindtijd toe is de Kerk op weg, en het j_ Y pad van haar pelgrimage is de wereld. Daarom gaat zij in diepste wezen en naar de meest ge heimvolle bedoelingen Gods eigenlijk aan alle dingen van deze wereld voorbij; d.w.z. zij leeft er niet voor en zal er nooit bij stil mogen staan. Wel echter zal zij zich altijd innig met deze wereld vergroeid en ver bonden weten, omdat het haar natuur is in de wereld te zijn, zoals Christus in de wereld was, mens gewor den met de mensen, vlees met het vlees, stof met de stof. En zoals de Godheid van Christus Zijn lichaam heeft geheiligd, óók toen dit lichaam verkommerde en bezweek onder lijden en dood, zo heiligt Christus' Kerk de wereld, alleen al door in die wereld aanwezig ie zijn en zelfs indien die wereld kreunt en ineen krimpt onder de geselslagen van het kwaad. „Mij is alle macht gegeven In de hemel en op aarde". Met deze woorden proclameert Christus de hele we reld tot Zijn gebied, en zij die de rijkdom van Zijn Verlossing over deze wereld moeten verspreiden, krij gen voor hun activiteit geen andere ruimtelijke be perking dan de grenzen der aarde. Alles wat zich bevindt tussen deze grenzen kan in en door het Christendom worden geheiligd. Vooral alles wat er leeft aan goede initiatieven, hartstochten en verlan gens in de mens zélf kan door de verlossende kracht, die van de Kerk uitgaat, bevrijd worden uit al te menselijk isolement, om geladen te worden met god delijke kracht. Zelfs waar het kwade in deze wereld rijkelijk met het goede vermengd is, zelfs waar de Kerk naar haar menselijke zijde door dit kwaad zou zfln geïnfecteerd, behaalt de Kerk zeker de overwin ning; omdat Zij in haar tijdelijkheid een zekere en veilige weg is naar goddelijke eeuwigheden, zoals Christus in Zijn menselijkheid de weg is naar het goddelijk hart van de Vader. HET mysterie van de ongerechtigheid en van het kwaad zal misschien schijnbare triomfen boeken; triomfen die de Kerk in feite klaarblijkelijk niet vermag tegen te houden. „Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog één die het tegenhoudt. Eerst als deze verdwenen zal zijn, dan zal de goddeloze verschijnen; de Heer Jesus zal hem vernietigen door de adem van Zijn mond, en verlammen door de glans van Zjjn komst" (II Thess.2 7—9) S. JELSMA M.S.C, leraar verbonden geweest. In 1945 vertrok hij naar het Zuiden van ons land, waar hij zich sindsdien geheel aan de beelden de kunst kon wijden. Aanvankelijk werkte hij op het Klei-Atelier te Brunssum. Thans woont hij te Maastricht, waar hij een eigen atelier tot zijn beschikking heeft. Van zijn voornaamste kunstwerken, uit gevoerd in keramiek, noemen wij de Kerstgroep van de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam, de Paasgroep te Delft (H. Joseph), de reliefs en kapitelen voor de door ir Peutz gebouwde kerk van Wessem, het grote relief in de hal van het hoofd gebouw van de Mijn Laura Vereniging te Eygelshoven, het bevrijdingsmonumen tje te Schaesberg en de Madonna-triptiek, welke laatste op de tentoonstelling van religieuze kunst, tijdens het H. Jaar te Rome gehouden, bijzonder de aandacht getrokken heeft. De bisschoppen van Den Bosch, Haar lem en Breda zullen na Pasen naar Rome vertrekken voor het voorgeschreven „ad limina"-bezoek aan de H. Stoel, dat de bisschoppen eens in de vijf jaar moe ten afleggen om de H. Vader verslag uit te brengen over de situatie in hun diocees. De bisschop van Den Bosch, mgr W, Mutsaerts, vertrekt vlak na Pasen. Hij zal worden vergezeld door kanunnik .T. J. M. van Susante, plebaan van de ka thedrale basiliek van Sint Jan en drs J. C. van Overbeek, directeur van het In stituut voor Doofstommen te St. Mi- chiels-Gestel. De bisschop van Haarlem, mgr J. P Huibers, vertrekt Donderdag 17 April tezamen met mgr H. van Hussen, direc teur van het Bureau der Pauselijke Missiegenootschappen te Den Haag en dr M. J. de Jong, secretaris van het bis dom. De bisschop van Breda, mgr J. Baeten, zal tegelijk met een groep missionaris sen, die dan naar Afrika vertrekken, op 28 April de reis naar de Eeuwige Stad aanvaarden. In verband met de verminderde be hoeften van het buitenland en met de verminderde opstopping in de havens zullen, naar het Amerikaanse ministerie van handel aankondigde, met ingang van Dinsdag a.s. de exportbeperkingen voor kolen worden opgeheven. POGINGEN der communistische auto riteiten in Shangai om de Katholieken over te halen zich aan te sluiten bij ce Staatskerk zijn op een complete misluk king uitgelopen. Dit wordt openlijk toe gegeven door een nieuw communistisch blad, dat onder de naam van „Postduif' te Shanghai wordt uitgegeven door de zich katholiek noemende afdeling van de ste delijke commissie voor verzet tegen Am- rika en hulp aan Korea. „Het is ean feit", aldus het communis tisch gezinde blad. ,,dat de Katholieke priesters niet de moed hebben om de regeringsactie voor de Staatskerk te steu nen". 't Is maar wat men onder gebrek aan. moed verstaat. KATHOLIEK Shanghai is een voor beeld van de strijd, die de Chinese Ka tholieken tegen de regeringseisen voeren Niet één priester heeft zich laten over halen. De leken reageren op de regerings actie op een wijze, die een grote teleur stelling voor de communistische autori teiten betekent. De „Postduif geeft een verklaring van de mislukking. De werkelijke beweeg redenen zijn volgens dit blad. dat Shan ghai een centrum is van imperialisme en het bisdom reeds lang onder imperialis tische invloed staat. De rode broeders worden nu langzamer hand vervelend met dat afgezaagde smoesje. Deze nachtmerrie moet maar eens op stal. TSJECHO-SLO WAAKSE zusters, die uit haar kloosters naar concentratiekam pen zijn gevoerd, worden reeds geruime tijd tot zware lichamelijke arbeid ge dwongen. Zij zijn over het algemeen in de textielindustrie tewerk gesteld, waar zij ook in de nachtploegen zijn ingedeeld. Behalve dat zij dienen als goedkope werkkrachten, worden de zusters door de communistische autoriteiten voortdurend ender druk gezet om uit haar congregatie e treden en haar kloosterhabijt af te leggen. In de spaarzame vrije tijd moeten zij aan cursussen deelnemen, die haar „heropvoeding" ten doel hebben. Ook hier zullen de pogingen misluk ken. Want ook deze zusters zijn van he - zelfde groene hout. Geloofstrouw boven- als. Dan hier maar een lang Gethsem- DONDERDAG 27 en Vrijdag 28 Maart zal te Dusseldorf een contact-vergaderi worden gehouden van de Katholieke ar beidersverenigingen uit Europa. De bij eenkomsten zullen worden gehouden in het „Landtagesgebouw". De 'besprekingen zullen hoofdzakelijk handelen over de betrekkingen tussen de Katholieke ar beidersbewegingen onderling en de poli- .ieke vraagstukken in de verschillende landen. Plaatselijk, nationaal en internationaal ?an de gang. Voor het geestelijk en tijde lijk heil van alle volken. Er is nog werk voor stands- en vakorganisatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1952 | | pagina 3