HUIZEN VILLAS FLATS ZAKEN even waf gast vrijheid tanken UW BP man uw gastheer de pomp AMSTELVEEN vrije woningen Luxe Bungalows IS GOUD WA ADD H.B.S.-B of Gymnasium-B DE JONG'S TORENBOUW AMSTELVEEN ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1961 De Vereniging van Belastingconsulenten, FIRMA L. C. en E. W. C. VOGELAAR ie DINTEL00RD vanaf 1 september En een vereenvoudigde tarief-be re kening maakt Clipper Cargo voordeliger en gemakkelijker dan ooit tevoren! Verdere redukties zijn mogelijk dank zij Pan Am's lage tarieven voor bepaalde waren. Voor een gratis kostenberekening, reserveringen en nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot uw vrachtagent of tot Pan American Amsterdam, tel. 34760, of Rotterdam, tel. 127400, Schiphol: tel. 790868. Pan Am's World Wide Marketing Service levert u gratis alle gegevens en publikaties over welke markt ook ter wereld. EEN SOLIDE BELEGGING N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN TE HEERLEN GROOT WINKELHUIS heeft te koop in groot plm. 80 m2 verkoop ruimte winkel te huur of te koop gevraagd, Vooraanstaande wollenstoffenfabriek SLAVENBURG'S Bouw- en onderhoudsbedrijf C.V. biedt aan JONGELUI MET HET DIPLOMA TECHN. SCHOOL resp. H.B.S.-B Winkelpand in centrum van Eindhoven Vondelstraat 17, Amsterdam W., verstrekt gaarne inlichtingen over lidmaatschap, opleiding tot belastingconsulent en examens. STEENBERGEN/DIN TELOOR!) 1961 BELANGRIJKE VERKOPING WEGENS FAILLISSEMENT makelaars in machines en beëdigde taxateurs te AM STERDAM, Kloveniersburgwal 99, telefoon 32565 - 31610, zullen, ingevolge opdracht van belanghebbenden, op WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1961, des voormiddags om tl uur, in Hotel-( a.'é-Restaurant Vroon, Kaaistraat 12 te STEENBERGEN, ten overstaan van NOTARIS C. J. P. 5TCET2ER le Steenbergen publiek verkopen: DE IN UITSTEKENDE STAAT VERKERENDE MA CHINES en INSTALLATIES van het GRAAN- DROOG- en SJCHONINGSSEDRIJF van de w.o. een sorteermachi lie z.g. Kip-Kelly fabr. van Opstal Zevenbergen 1959 met. één dek voor 5 sorteringen; drie sehoningsmachines fabr. van Opstal t.w. Brabant III. V en VII; z.g.a.n. zuigïvlazer ..Kongkilde" D-55 met 15 P.K. motor: zakken-oir.Yjceer- en reinigingsmarhine fabr. Goode Jr, R'dam; Chninoft weeg-automaat 125 Kg. en 2 half-autom. Libra wegers 50-100 Kg.; autom. vloer bascule ..Molenschot" T.B.M.G. 100 Kg.: Cascade droog- toren fabr. Börgeling. Zaandam Hoog 12 m.. met kolen- gestookte heteluchtkachfll, exhausters, motoren, lei dingen en toebehoren: ?einigings- en sorteermachine Linde", type F 8; Petlcus reiniger Itöber. type 20; VERTIKAAL en HORIZONTAAL TRANSPORT w.o. diverge jacobsladders in plaatstalen kokers, opvoerhoogte 5 en 11 m., met direkte aandrijving; in houten kokers van 4.50 tot 13 m.verplaatsbare vyzel ..Byric" doorsn. 85 mm. met aangeb. motor; twee Red Ier kettingtranspor- leurs lang 20 m. br. 20 cm. met S.E.W. reductormotoren 380 volt; transportsohroef in ijzeren trog 6 m x 25 cm. doorsn. met reductormotortwee houten stortkaren van 25 ton inh. en 1 dito van 35 ton; MATERIAAL voor INTERN TRANSPORT o.m. hydr. zakkenheffer fabr. M.T.M. Cuyckmechanische zakkenheffer ..Alfra"; laadplateaux met pick-up: steekwagens; tweewielige auto-aanhangwagen, laadvlak 180 x 95 cm., met lucht banden 160/40; 5000 JUTEZAKKEN; losse gereedschap pen en materialen. Remington schrijfmachine. Sund- strand telmachine, vochtigheidbepalingapparaten; schrijf- bureaux, enz. TE BEZICHTIGEN op MAANDAG en DINSDAG 4 en 5 SEPTEMBER 1961 van 9 tot 4 uur en op DE DAG VAN VERKOOP van 8 tot 10 uur, in de fabriek te DIJTEL- OORD. Havenweg 47 en in de opslagplaats te STEEN BERGEN. Wouwschestraat 24. CATALOGUS op aanvrage te verkrijgen bij de makelaars te AMSTERDAM. Postbus 665, telefoon 32565 - 31610. R.K. Stichting met vaste bronnen van inkom sten en groot eigen bezit, vraagt voor uitbrei ding op gezegelde schuldbekentenis tegen een rente van ö'/r, met een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden. Brieven onder no. 80686 bureau van dit blad. DE SNELSTE VERZENDING OVER DE GEHELE WERELD zoekt voor haar Veredelingsbedrijf een Zijn taak zal bestaan in ontwikkeling, verbetering en onderhoud van technische apparatuur en procédés. In verband met de nieuwbouw en reorganisatie en de hierdoor te verwachten uitgroei, zijn goede toekomst mogelijkheden aanwezig. Vereist wordt opleiding H.T.S. Ervaring :n machine bouw en/of procédétechniek strekt tot aanbeveling, doch is niet noodzakelijk. Voor hen, die dit jaar in het bezit kwamen van het diploma Sollicitaties, met uitvoerige gegevens en recente pas foto, binnen veertien dagen te richten aan het Hoofd "Arbeidszaken, Kanaaldijk 61, Helmond. en die belangstelling hebben voor een werkkring in de werktuigbouwkundige richting, bestaat ge legenheid om te worden opgeleid tot tekenaar constructeur, door middel van een 2-jarige dagcursus. Naast praktische handvaardigheid wordt de be trokkenen theoretische kennis bijgebracht op middelbaar technisch niveau. Het aanvangssalaris is van dien aard dat de jonge cursisten in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien terwijl aan hen, die niet in Eindhoven woonachtig zijn, een belangrijke tegemoetkoming in reis- en/of verblijfskosten wordt toegekend. te koop aangeboden, waarin gevestigd goed rende rend levensmiddelenbedrijf. Brieven onder no. 80595 aan bureau van dit blad. Sollicitatiebrieven, met vermelding van volledige gegevens betreffende persoon, opleiding en ambities te richten aan de afdeling Personeelzaken, Willem straat 20 te Eindhoven, onder TM 61259. gelegen op prima stand te ROTTER DAM, geschikt voor luxe bedrijf. Brieven onder no. 80619, bureau van dit blad. in net TORENGEBOUW van 12 verdiepingen, gelegen hoek Burg. van Sonweg hoek toekomstige Beneiuxbaan: 46 luxe 3- en 4-KAMERFLATS, met compleet ingerichte badkamer super de luxe Kellerkeuken oliestook c.v 12 liften). Prijzen incl grond f 31.500.— t.m. f 45.000.— v.o.n. Hypotheek 757„. Geen erfpacht. Luxe 4-KAMERFLATS, gelegen Biesbosch, hoek toe komstige Beneiuxbaan, met front op het zuiden; uitzicht op park en waterpartij. De flats zijn gebouwd op eigen grond en bevatten 4 kamers, super de luxe Kellerkeuken badkamer met douche, centr. oliestookverwarming. Het gebouw bevat een zespersoonslift. Priis. ,f 30.000.— garages 4.500.— of f 5.000.—. Hypotheek olm. 75%. Geen erfpacht. in de nabij gelegen „Meanders" zijn van de 506 nog enkele flats met premieregeling 1958 DIRECT BESCHIK BAAR. Prijzen incl. grond f 25.000.— t.m. 27.290.— v.o.n (Hierop wordt nog een toeslag van plm. I 800.— tot 1.200.— verleend). Hypotheek 75%. Geen erfpacht. Inlichtingen dagelijks aan de direktiekeet. Keizer Karei- weg bi.i het viaduct (zaterdags tot 14 uur, zondag 13-15 uur). Telefoon 02964-6877. Na 18 uur: W. TEDERS. BADHOEVEDORP Makelaar - Taxateur Telefoon 02968-2510 te Tilburg te DORDRECHT (Wielwijk) te ZWIJNDRECHT Schiedam, telef. 68686. Dordrecht, telef. 9362. wil enkele Voor inlichtingen betreffende het te koop of te huur gevraagd. Brieven met opgave van grootte, ligging etc. onder no. 80661 aan het bureau van dit blad. in deze rubriek kunt U zich richten tot onze Adver tentie-afdeling. Telefoon 22.13.55, toestel 87, A'dam, Benzine en Petroleum Handel Maatschappij N.V Verkooporganisatie van The British Petrtiieum Company Ltd Frederikspiein 42. Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1961 | | pagina 32