GOUDA bijna 7 eeuwen Hart van Holland schiedam Vlaardingen p. - p-j- stad van monumenten, UtLrl industrie en techniek an DORDT tot DRECHT PAGINA 17 LAARDINGEN met zijn bijna 70.000 inwoners geldt voor vele Nederlanders als het modelstadje, waar „alles'* mo gelijk schijnt. De derde stad aan de Nwe Waterweg lijkt het voor beeld voor vele andere, grotere gemeenten, waar de plannen voor uitbreiding niet in zo'n vlot tempo verlopen als de vroede vaderen dat wensen en zelfs den ken. OE DICHTER bij Dordt, hoe rotter het wordt, zegt „men" buiten deze stad. De Dordtenaar laat zich evenwel niet zo snel uit het veld slaan: Maar ben j'er eenmaal in, dan heb j'et naar je zin, kaatst hij terug. Het zijn twee standpunten, die beide iets waars be- "aiiv zitten. Standpunten die natuurlijk ook over en weer §etoge aar zijn, al was het alleen maar omdat de geboren en 11 dordtenaar een chauvinist eerste klas is. Handel-Industrie CHIEDAM is een gemeente die het piint van verza- \1 diging nadert. Op V /MüfeJL papier zit Schie- dam al geperst, gev0rrTlr, Jn 'n dwangbuis, or Rotterdam, Vlaar- Zeniiit6n ^eRt. Met de verwe nds van *n grote lijnen Wan», §0edgekeurde uitbreidings- eind en zal de gemeente haar 12q van stad met een kleine reiki u inwoners over 20 jaar be- *t hebben. Weduwe Dicht bij Laatste fase in moderne zetting llllllllllllllllllllll!lll!llllllllllllllllll!IIIIIINII!llllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llllll!lllllll!lllllllllllllllllllllll!l!lllll!ll!lllllllllllllllllll i IDDELEEUWS van opzet, gegroeid AV-JkÏ /""T in meer dan zeven eeuwen stad- 'ifiil/-ziin naar omvang en betekenis, a 'l lvtri'/ modern en breed van structuur in zijn uitlopers van de jaren na de tweede wereldoorlog, is Delft ge- llri I worden een plaats van meer dan if'Ul V gewone betekenis. Was Delft in vroegere eeuwen een stad van wollen en grachten, daar van zijn nu alleen de grachten ge bleven. De wallen zijn afgegraven en omgebouwd tot ver keerswegen, waaraan een levende stad van deze tijd nu eenmaal een grote behoefte heeft. De spoor baan wordt omhoog gebracht. Er zijn mensen, die nog altijd spijt hebben, dat zij toestonden, dat de Watering- sevest en de Westvest werden geslecht om plaats te maken voor een trambaan. De romantiek van de wan delingen over de smalle stadswallen behoort tot hel verleden. Maar Delft vergat dat verleden niet. Want met man en macht werkte het er aan, dat het monumentale van de binnenstad behouden bleef, ster- nog, hersteld en gerestaureerd werd. TREKPLEISTER De baten van dit driftig werken aan het behoud van cultuurmonumenten van weleer bleven niet uit. Voor toeristen werd Delft een trekpleister, meer dan het ooit geweest was. Museum Het Prinsenhof kreeg een goede naam in het land en daarbuiten. Grote zang manifestaties brachten de bevolking tot enthousiasme. Het militaire schouwspel de Taptoe-Delft werd een begrip en bracht de naam van deze nijvere stad op veler lippen. In de grote na-oorlogse opleving van ds economie had Delft - een niet onbelangrijk aandeel. De industrie was van oudsher het middel van bestaan voor vele van de inwoners.-De brouwerijen en de plateelbakke rijen namen voorname plaatsen in. In de negentiende eeuw ontstonden nieuwe industrieën. De Gist- en Spiritusfabriek, de Lijmfabriek, de Oliefabrieken Oude juwelen Het laat-gotische stadhuis van Gouda in zijn volle glorie. verzetten. De havens ontvingen hoe langer hoe meer niet-vissersschepen Er kwamen nu ook coasters, kleine zeeschepen en binnenvaartschepen „huisvesting" zoeken. De particuliere havens bleken hierbij goede diensten te verlenen. De grootste particuliere haven van Europa is de in 1920 gegraven Vlaar- dingse Vulcaanhaven, die geëxploi teerd wordt door de N.V. Haven bedrijf Vlaardingen-Oost. De vestiging van enkele nieuwe bedrijven luidde vanaf de eerste wereldoorlog een nieuw tijdperk in. Met bedrijven als de Sunlight-zeep- fabrieken van de Unilever, het ge noemde Havenbedrijf Vlaardingen- Oost, de Eerste Nederlandsche Coö peratieve Kunstmestfabriek en de Cincinnati-Nederland N.V. is er in Vlaardingen werkgelegenheid voor 18.000 personen. De Koopmansbeurs in Schiedameen der bouwwerken, ontworpen door de „Rotter damse Italiaan" Jan Giudici. De gemeen telijke woningdienst zetelt hier thans. En er wordt getafeltennist. Scheepvaart en Industrie zijn er, geen visserij. Want Vlaardingen als vissersplaats is niet meer, tenminste als louter en alleen vissersplaats. Slechts één dag in het jaar over heerst de visserij. Dat is op Vlag getjesdag, wanneer zwaar bevlagde loggers al pronkend liggen te wach ten op het uur van de afvaart. Vlaardingen kon echter de bakens Forse aanpak HET stadsbestuur heeft de uitbrei ding van Vlaardingen met forse hand aangepakt. Na de oorlog werden bijna 10.000 huizen gebouwd, er verschenen kerken, tientallen scholen, er kwam een schouwburg voor ruim zeven honderd bezoekers, een modern in- gericht Kolpa-bad, het Delta-hotel, dat gedeeltelijk over het water is gebouwd, er verschenen een flatge bouw voor bejaarden, sportzalen, bijna tweehonderd winkels, een zes tigtal industriehallen, 150 kleine bedrijfspanden, 40 sportvelden en -banen, 4 speeltuinen en 50 ha plantsoen. Kwamen er woningen, er gingen er ook. Voor de sanering van de binnen stad is een opmerkelijk plan ont worpen. In 1947 tekende de gemeen teraad het doodvonnis voor 1600 panden. Reeds hebben oude huizen en winkels plaats gemaakt voor op volgers: moderne woningen. Straks zal daar het Liesplein zijn. Een plein met warenhuizen, flats, restaurants, kantoorgebouwen. Het Liesplein komt vijf meter boven het straat niveau te liggen en wordt doorsne den door een wandel- en verkeers weg van zeventien meter breedte. De uitbreiding van Vlaardingen geschiedt door de vorming van nieu we wijken. Vlaardinger-Ambacht, dat al gereed is, vormt daar een voor beeld van. Deze wijk bestaat uit een afgerond geheel van eengezins woningen. Een ander „zelfstandig" gedeelte van de stad, een compleet woonge deelte met alle voorzieningen, vormt ook de Westwijk, die eind van dit Het oude moet wijken voor het nieuwe in Vlaardingen waar behoudens op Vlagge tjesdag, de haring is uitverkocht.... jaar, begin volgend jaar, gereed komt Daar is plaats voor 20.000 mensen. Nieuwe plannen MAAR noch de sanering in de bin nenstad, noch Vlaardinger-Ambacht en Westwijk bieden voor het ijverige Vlaardingen voldoende expansie. Ten noorden van Rijksweg 20 Rotterdam Hoek van Holland zijn twee woon wijken geprojecteerd met volgens de plannen elk 40.000 inwoners. Een van deze wijken is op papier gereed en staat bekend onder het „plan-Holy". De bouw van het zie kenhuis is de eerste stap ter ver wezenlijking van deze plannen. Over 25 jaar zal het zover zijn, dan zijn alle plannen Vlaardingen ken nende gerealiseerd. In vergelij king met 1962 is Vlaardingen dan alleen al wat betreft het aantal in woners vertweevoudigd: 150.000 mensen zullen dan werken, wonen en leven in Vlaardingen. De grote Amerikaanse Cincinnati-fabriek en de Unilever en vele andere bedrij ven zijn met hun vestiging de bewij zen dat men met en in Vlaardingen een goede keus kan doen. - i ET (GOUDSE) Hart van Holland is door de eeuwen f heen kloppend gebleven tegen alle verdrukking in. VGouda mag in zijn historie behoudens het rampzalige JrT^rfi bombardement in de laatste wereldoorlog dan als direct betrokkene geen oorlogsweeën gekend heb- ben, toch hebben allerlei noodlottige gebeurtenissen vooral ook door invloeden van buitenaf de spreuk „Per aspera ad astra" een zinvolle plaats in het gemeen telijke wapen gegeven. Zo waren er o.a. de grote stadsbranden van 1361 en 1438, de achteruitgang van de pijpenindustrie, waarin de helft van de achttiende eeuwse Pijpenstadbewoners haar brood ver diende en om tenslotte in onze eigen tijd te blijven de stagnatie van de stedelijke groei door het uitblijven van de grenswijziging en de zuigkracht, die mede daardoor wordt uitgeoefend door de grote boezem Rotterdam. Gelukkig is er uiteindelijk een lichtpunt. De kaarsenstad hoeft haar pit niet te doven, nu binnenkort de „was" zal uitvloeien over een groter grondgebied. Duiken we in de geschiedenis van Gouda dan lezen we, dat de St.-Jans- Waag van Pieter Post kerk bij beide grote stadsbranden met de grond gelijk gemaakt werd, maar Aan de Markt vinden we ook de zij zou later nog eens de rode haan Waag, een stoere schepping van Pie- op visitie krijgen. Dat was in 1552, ter Post, die ook het Mauritshuis in toen torenspits en daken, alsmede de Den Haag bouwde Bijna drie eeuwen mooie grote glazen verloren gingen, komen hier reeds wekelijks de kaas- De kerk werd echter opnieuw opge- boeren om er hun goud-gele gestolde trokken. De gebroeders Dirck en polderwijn, de echte Goudse boeren- Wouter Crabeth, Goudse glazeniers, kaas, te laten wegen, kregen daarbij de gelegenheid de kerk Ook deze Waag vroeg dringend om te beglazen. De prachtige glas-in-lood restauratie en zo heeft de tempel ramen, die de stad Gouda werden ge- van de kaasboeren van 14 mei 1956 schonken door vorsten, bisschoppen tot 14 mei 1959 in de steigers gestaan, en stadsbesturen, zijn in de hele we- Had de Goudse schutterij vroeger op reld beroemd geworden. de bovenverdieping haar wapenka mer, thans zetelt er de Goudse VVV, Laat-gotisch stadhuis Goudse Musea Calvé-Delft. Andere industrieën volgden. Spoorijzer, de Kabelfa'brieken, de machinefabriek Reineveld, om er maar enkele op te noemen. SANERING De huisvesting van de werkkrachten van de bedrij ven en industrieën was en bleef een brandend pro bleem. Maar de hoop op een oplossing is gestegen. Delft kreeg bijzonder snel een voorstel tot grenswijziging in de Staten-Generaal besproken en aanvaard, en twee jaar geleden kreeg Delft achthonderd hectare grond voor de bouw van een nieuw stadsdeel voor vijftig duizend inwoners. Men hoopt dit jaar te beginnen. GROEI T H. Een stormachtige groei maakt de Technische Hoge school door. Een kleine aantal jaren geleden nog de enige van het land, nu een van de drie. Het aantal studenten groeide aan tot zevenduizend en deze groei zal doorgaan tot rond tienduizend, naar men verwacht. De T-H. had nieuwe gebouwen nodig. Een complete stadswijk werd bestemd voor nieuwbouw ten behoeve van deze hogeschool, die in de binnenstad in ver ouderde gebouwen gehuisvest was. Miljoenen en mil joenen werden gestoken in de techniek, die steeds be langrijker wordt in de samenleving. En ook T.N.O., de organisatie van het Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, maakte een begin met de bouw van een enorm complex ten dienste van de techniek en de samenleving in het algemeen. HET WESTLAND Delft is gebonden aan het Westland. De Delftse Groenten veiling met een steeds stijgende omzet is een van de blijken van die band. Ook hier, zoals elders in het Westland, grote investeringen in de teelt van tomaten en komkommers. Er komt een nieuw veiling gebouw, er komen nieuwe wegen, verpakking en ver voer van de produkten worden steeds beter georga niseerd en verzorgd. ef. vej-i, eeni|deling deze oude stad Ja en nee. Door de bpftetl heeft Dordt een geheel V een Ti n gehad. Vroeger was ii°;irvan ,er welvarende handelsstad, V ^e grote patriciërs- en pak- la,Wolwe vershaven en qfSen. iïVen nu nog getuigenis af- toh verva6t Paltbuis Stockholm met Vrfgevei kjk naar voren hellende Tbeeirtls daarvan een prachtig lote„ «et. als gevolg daarvan, si,..5 bew7rrakter werd bovendien *ji tfige ïjf telligd door de eigen- hid. gg!ng van de stad op een waren daarom be- et '62en a stad uitsluitend aa-n- Vk 11 in yeerdiensten. Al is Merino twintigste eeuw enige s gekomen, ideaal is de situatie nog niet. Daarom zijn nu al lerlei plannen in de maak: Er,zal een brug komen oostelijk van Papen- drecht over de Merwede, er moet een voetgangerstunnel komen naar Zwijn- drecht, alsmede een brug naar de Hoeksche Waard. Jarenlang is al gedokterd aan de sanering van de binnenstad. Het oude centrum is dermate vervallen en on begaanbaar geworden, dat nodig eens de slopershamer gehanteerd moest worden Welnu, kortelings is het sa neringsplan officieel door de raad vastgesteld. Het voorziet in een zeer rigoureuze verruiming van de bin nenstad. De Spuihaven, een soort singel dwars door de stad, zal worden gedempt en vervangen door een boulevard met veel parkeergelegenheden. De toe- mooi, stil plekje met heibg ontzag door de stadsplanners ontzien. gangsweg naar het centrum wordt verbreed en zal enerzijds een grote winkelgalerij krijgen en aan de an dere kant een groot plein. Centrum van dat plein wordt een uiterst mo dern opgezet, nieuw raadhuis Drechtstedenplan De binnenstad heeft niet alleen meer licht en lucht nodig, er be staat ook nog zoiets als het Drechtstedenplan. Een plan, dat medio juni 1960 in de openbaar heid kwam en waarin Dordt als centrum van negen samenwer kende gemeenten is gesitueerd. In het najaar van 1957 werd aan de stedebouwkundige adviseurs van de gemeenten Alblasserdam, Dubbel dam, Dordrecht, s-Gravendeel, Hen drik Ido Ambacht, Papendrecht, Put- tershoek, Sliedrecht en Zwijndrecht opdracht verleend tot onderling be raad over de meest aanvaardbare structurele ontwikkeling dier ge meenten in het geheel van het zo genoemde Drechtsteden-verband. Bijzondere aandacht is besteed aan de samenwerking tussen Dordt en de nabuurgemeente Dubbeldam, het dorp dat de laatste jaren een ongekende groei meemaakte. Nieuwe wijken met moderne woningen voor de naar lucht snakkende stadsmens, verrezen daar in de onmiddellijke nabijheid van eeuwenoude boerderijen en iets jongere herenbehuizingen In Zwijndrecht liggen de problemen op ander gebied. Het is een dorp dat door de jaren heen een woongemeente bij uitstek was en nog is. De huidige plannen hebben de nodige beroering verwekt omdat de ontwerpers van het Drechtstedenplan voorstellen de gehele tuinbouw, die voor een be langrijk deel onder glas plaats vindt, te verplaatsen naar vervangende complexen op het het eiland IJssel- monde. Het nieuwe centrum van Zwijndrecht met vijvers en nog meer groen dan in het oude gedeelte, komt nabij de agrarische scheidingszone tussen Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht te liggen. In deze ontwik keling komt naast het hoofdcentrum van deze sector in de zo geheten wijk Walbrug, een tweede centrum voor in H.I.Ambacht en Oudelands Am bacht. De ontsluiting van Walburg als hoofdcentrum in deze sector is behalve voor een goede ontwikkeling van het stedelijk potentieel, ook no dig in verband met de noodzakelijke wooncapaciteit van ongeveer 75.000 inwoners in deze sector. In het gebied Sliedrecht, Papen drecht, Alblasserdam, wordt in het plan bijzondere aandacht besteed aan de waardevolle polder- en molen- landschappen. Is Sliedrecht het dorp van waaruit baggeraars over de gehele wereld uitzwermen, Papendrecht daarente gen heeft door de eeuwen heen een stil en rustig bestaan geleid. Het bleef daarom een woongemeente bij uitstek, Geheel anders ligt het weer in het gebied van 's-Gravendeel en Putters- hoek. Daar overheerst in het plan de projectie van het nieuwe zeeha venbekken van de Drechtsteden. Dit zijn de hoofdlijnen van het grote Drechtsteden-plan. Een plan dot natuurlijk in veel meer voorziet dan in enkele zinnen kan worden neergeschreven. Het werk van opperbouwmeester Cornelis Frederiksz van der Goude duidt heden ten dage nog op het his torisch groot-stedelijk karakter van Gouda, dat reeds in 1272 van Floris V stadsrechten verkreeg. Meer nog doet dat ongetwijfeld in het dubbele hart van Holland het stadhuis, dat in zijn schepping iets heeft meegekregen van het oude kasteel, het oude kloos ter (Gouda was rijk aan kloosters) en het oude bedehuis. Het werd in 1448 gebouwd op wat eens een groot moeras was, maar dat werd „drooggelegd"' met het puin, dat de gro te stadsbrand van 1438 zo rijkelijk had achtergelaten. Het werd in 2 jaar vol tooid onder de ver moedelijke architec tuur van Jan Kelder man. Er mocht dan nog al wat puin in de grond zijn gegaan, in de loop der eeuwen bleek deze „veras sing" van het moeras geen stevige grond slag voor het ge bouw. Tenslotte leek zelfs het stadhuis-lot bezegeld, toen nog geen twintig jaar ge leden bleek, dat de fundamenten van het overwegend gotische gebouw zo waren on dermijnd, dat het ge hele gebouw zou in storten. De vroede vaderen besloten tot een grondige restau ratie over te gaan, nadat burgemeester mr. dr. K. F. O. Ja mes de ambtelijke molens in Den Haag wat sneller liet draai en door een ver molmde draagbalk op de regeringstafel te leggen. De stad aan de Gouwe heeft haar culturele rijkdommen dicht bij el kaar liggen. Nog maar nauwedijks van de Markt, staat men alweer op de Haven, waar zich de Goudse mu sea bevinden, n.l. het Catharina Gast huis en De Moriaan. Beide musea zijn ondergebracht in historische ge bouwen. Het Catharina Gasthuis is zes eeuwen lang (tot 1910) zieken huis geweest. Men kan er méér dan de tijd doden, men kan opgaan in de schuttersstukken van de Goudse schutterij, men vindt er interieurs uit de 17de, 18de en 19de eeuw, men vertoeft er in de chirurgijnsgildeka- mer en de folterkamer en men treft er steeds wisselende exposities aan, die immer met grote zorg worden sa mengesteld. „De Moriaan' is een zeventiende eeuws koopmanshuis, dat thans pij pen- en aardewerkmuseum is en als zodanig uniek in Nederland. Wij kunnen uiteraard binnen deze kolommen niet volledig zijn. Zeker niet wanneer wij u in vogelvlucht nog even meenemen naar de am- bachts-, handels- en industriestad Gouda. Gunstig gelegen aan water wegen, spoorwegen en grote ver keerswegen heeft het Hart van Hol land in zijn historie steeds bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op neringdoenden. Voor een Fries, Bra bander of Limburger zijn namen als kaarsenstad, pijpenstad, siroopwafe- lenstad even duidelijke begrippen als voor de Gouwenaar zelf. Goude is het centrum voor kaashandel en bin nenlands koren. Het heeft een grote kaas- en veemarkt. De Goudse in dustrie produceert kaarsen, pijpen, plateel- en aardewerk, garen, zeep, glucose, meubelen, siroop, suikerwer ken, koek- en zuivelprodukten, ma chines enz. Verder zijn er blekerijen, boekdrukkerijen, houtzagerijen, con fectiefabrieken en tal van dienstver lenende bedrijven. ten ^7^ in 1275 Schiedam stadsrech- van gravin Aleida van He- de h6n' aan de stadsgrenzen is er Urcht van Mathenesse woonde, k°öist o wat gebeurd. Met de op- ksririgc.f11 J/leergan2 van Schiedam als Sro^i») ad, later als brandersstad is beVp-j6 stad geleidelijk mee. Het trie ee_ dat de gedistilleerd indus- teken haast eeuwigdurend merk- st>eelt k frhledam heeft gedrukt. Nog r'etlstaH - ^Hjvige leven in de bin- ,&1 hegft z!fh rond deze industrie af, ^iritus Z1i ^ds de opkomst van de «Iders zeer aan be- hiet de i* ingeboet *n vergelijking taaj^y fje?ds groter wordende me- waarvan de tcheeps- dcl«n n v®n de belangrijkste onder- 6ta<j Wrt_VIaar het karakter van een trunli -Si, hepaald naar haar cen- st°bd' of U' Schiedams centrum binten met de drankindustrie, hiers Vergaan alle Sohiedam- kt*?* hehhen ze part noch deel /Ia tfranlaa /^!a °Ver mdustrie, de grapjes die er hiet-tjp.», en de befaamde weduwe- 63 verkocht worden. ^WT0ERIST hoeft niet lang te Mitej. aaar oud Schiedam, dat zich h öien6 Broersvest bevindt. Daar ®UdP ïl115.11 dwalen, er onverwach- K^Sjes ies ontdekken, slopjes, httna Waar .de bewoners de over- heq j zijn huis de hand knn- »ahis Co 7®n' Het mooist is Srhie- 7°°rai in rn langs de grachten. is hr^s de Lange Haven, die li2J Koemarktplein begint. 6atl ftiet v (mout) wijnpakhuizen Aaq J prachtige klokgevels. v?°ie p 6» kange Haven staan meer ^ijvoQrvf5 ouwen. Het kantongerecht v^tW} eel<J, dat vroeger het door de koiityj aTïlSe architect Giudici ge- t 'htilip .^conhuis van de Schiedamse t ischn et was. Van dezelfde his- yWsig s baarde is het feestgebouw i acrym, waar generaties Schie- ®H;>, zich vermaakt hebben sinds aer wie Piet Paalti ens (Fran- k'hs a averschmidt) wiens geboorte- avea 11 de overzijde van de Lange 's de ]f at- Het schoonste gebouw i> WahhPmansbeurs, ook van Giu- J'hgdie nu de gemeentelijke wo- ar hp'i zetelt en tafeltennisclubs ®chte zoeken bij gebrek aan een daveil P?rthal- Dwars op de Lange aih> aaJ Koopmansbeurs loopt dfi llllin n de noordzijde waarvan zich weer enkele typisch Schiedamse buurtjes bevinden. Niet ver van het Zakkendragershuisje, staan Grote Kerk en Stadhuis. In de Grote Kerk is in de 15e eeuw St- Liduima, Schiedams bescherm heilige, begraven. Het stadhuis is wel iswaar aandoenlijk lief maar voor het gemeentebestuur veel te klein ge worden. Het plan voor een hyper modern stadhuis, waarin alle gemeen telijke diensten zullen worden onder gebracht, wacht op rijksgoedkeuring. Het ls geen wonder, dat oud- Schiedam aantrekkingskracht uitoe fent op minnaars van steengeworden kalmte en een eigen sfeer temidden van de uniforme huizenzeeën ln de verre omtrek. Vele jonge kunstenaars hebben zich op zolders van oude grachtenhuizen genesteld. Ze lijken de voorlopers te z(jn van meer cuï- tuurminnaars. Het Schiedams Stede lijk Museum en Pierre Janssen z(jn er al. SCHIEDAM raakt volgebouwd. In de polder Nieuwland tussen de oude stadsgrens en de spoorlijn naar Vlaar dingen zijn in de afgelopen tien jaar 4300 huizen gebouwd, 1000 zijn in aanbouw en 1200 in voorbereiding. Dit jaar nog begint men aan de laat ste uitbreidingsfase van de gemeente: hl. aan tuinstad Kethel. Deze satel lietstad, die tussen de spoorlijn naar Delft en de toekomstige Beneluxweg ten noorden van Rijksweg 20 ligt, voorziet in ruim 10.000 woningen voor ongeveer 37.000 nieuwe inwoners. Alle aandacht van het gemeentebe stuur zal dan kunnen uitgaan naar de sanering van de binnenstad. Deze is eigenlijk al begonnen. In verband met de aanleg van het stadhuisplein zijn»al huisjes gekocht en klaar voor dé èloop. Veel van het oude, hierbo ven als typisch Schiedams beschrevene zal verdwijnen. Pittoreske krotten worden opgeruimd. Het gemeentebe stuur heeft al aangekondigd een sa neringsplan voor de stad te zullen doen opstellen. Dat geeft enige hoop. dat veel van het oude niet ten offer zal vallen aan de ongebreidelde zucht naar modernisering, zoals die in de steden van het Waterweggebied in navolging van Rotterdam heerst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1962 | | pagina 31