Met ideale vertrektijden... vroeg in de middag Pan American kondigt aan: NAN-CTAD i nvmrrwn? PONTIAC T ROXY PUUR VOOR UW GENOEGEN! INSPECTRICE een derde inspecirice t l ROXY R.K. LYCEA - 'S-HERTOGENBOSCH Wie Roxy rookt heeft goed gekozen. Roxy is mild, heerlijk en ontspannend. Roxy: de ras-sigaret. JONGEDAME OF JONGEMAN jonge mensen de Bijenkorf '4 li m Sl§«« ZATERDAG 38 APRIL 1962 U vertrekt om 13.3C u., en als u aankomt in New York is het pas 16.35 - vroeg genoeg voor doorverbindingen naar alle hoeken van Amerika, of voor een fantastische avond in de stad. Tijdens deze supersnelle non-stop vluch ten geniet u de unieke service van Pan Am: verzorging door veeltalig, voorkomend personeel, ongeëvenaard comfort, ex quise schotels uit Maxim's Parijse keuken en dat "onbetaalbare" extra... ervaring. Raadpleeg uwreisbureau of Pan American (ook voor de nieuwe lage groepstarieven: een besparing van f729.- p.p.) 'S WERELDS MEEST ERVAREN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 'N WONDER VAN TECHNIEK. Echt sportief rijden - dat ervaart U voor de volle honderd procent in de Pontiac Tempest, een van de nieuwste, meest dynamische wagens, de sportiefste compact car Met deze snelle, felle wagen beheerst U de weg altijd (3,2 liter 4-cilinder motor - 5 maal gelagerde krukas Verbluf fend vaste wegligging door volmaakte gewichtsver deling motor voorin, transmissieblok achterinresultaat van gedurfd technisch denken De Tempest is tot enorme prestaties in staat en... natuurlijk echt een Pontiac elegant, luxueus, comfortabelMet genoegen biedt uw dealer U vrijblijvend een proefrit aan. Neem die kans waar om tevens de andere Pontiac-modellen te bekijken nmn PONTIAC - DIVISION OF GENERAL MOTORS N.V. KON. SPHINX-CÉRAMIQUE lO Gevraagd per 1 sept. 1962 LERAAR/LERARES NEDERLANDS 26 lesuren. Sollicitaties te richten aan het dagelijks bestuur van „Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant", Boerhaavestraat 71 te Tilburg, (a.u.b. duidelijk adres vermelden). Achter de schermen van ons bedrijf is op verschillende afdelingen plaats voor met tenminste u.l.o.- opleiding en enige administratieve ervaring. Het werk is afwisselend en vereist verantwoordelijk heidsgevoel en accuratesse. Leeftijd 20-25 jaar. Vijfdaagse werkweek. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan het sollicitatiebureau. Bij DE TIJD-MAASBODE-PERS te Amsterdam is een vacature aan de advertentie afdeling voor een accurate die goed kan typen en een behoor lijk onderwijs heeft genoten. Leeftijd plm. 20 jaar. Brieven met opgave van leeftijd, genoten onderwijs e.d aan de Chef van de Advertentie, afdeling van de Tijd-Maasbode-Pers te A'dam. - n Ae Kj Mli W i I AMERICAN CIGARETTES FINE USA H$ SB v«« vA» fifeS Ingaande 29 april 4x per week, elke zondag, dinsdag, donderdag en za terdag. Vanaf 1 juni dagelijks. Compacts 62 perfectif ViH PETRUS REGOUT TE MAASTRICHT wenst, in verband met de ontwikkeling van de 9 kwaliteitsorganisatie in het concern, in contact te treden met: a. een statisticus van acadamisch of gelijkwaardig niveau, die tot taak zal krijgen het programma van de moderne kwaliteitsbeheersing tot uit- voering te brengen en de daarbij behorende organisaties in het gehele concern verder uit te bouwen en te leiden. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een mathema- tisch ingenieur met ervaring op het gebied van de kwaliteitszorg. b. enige statistisch geschoolde H.T.S.-ers, die be last zullen worden met de leiding en de uitvoering van de kwaliteitszorg in de afzonderlijke fabrie- ken, waarbij zij de beschikking zullen hebben over een aantal controle-functionarissen. Candidaten, die voor een van deze functies belang stelling hebben, worden verzocht hun eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen, vergezeld van pasfoto, te zenden aan de Centrale Personeelsdienst, Boschstraat 24, Maastricht. Amsterdam RIK2 Welke Maatschappelijk Werkster wil bij onze ver eniging komen werken als in een eigen rayon van 75 kinderen? Wij kun nen aanbieden een prettige werksfeer met goede leiding en een behoorlijk salaris. Diploma van R.K. Sociale Academie is gewenst, liefst niet aan tekening kinderbescherming. Een ervaren, wat oudere kracht, geniet onze voorkeur. Indien can didaten geen rijbewijs heeft kan dit behaald wor den met ruime tegemoetkoming in de kosten. Sollicitaties worden gaarne verwacht bij de voor zitter van de R.K. Vereniging „Liefdewerk voor Kinderbescherming" te Amsterdam, mr. J. Bredius, Keizersgracht 261, Amsterdam. Nadere inlichtingen worden ook gaarne verstrekt door ons bureau: Kloveniersburgwal 95, Amster dam, tel. 020—245743. Het bestuur van de afd. 's-Gravenhage /Atief' Nederlandse R.K. Centrale Vereniging terbe ming van Meisjes vraagt wegens uitbreid1®8 pro werkzaamheden, voor haar voogdijafdelinfs Minore" Vereist wordt het diploma van een erkende voor maatschappelijk werk- met aantekening derbescherming. ree^s Ook candidaten die binnenkort afstuderen enige jaren een urgentie-opleiding volgen solliciteren. Salaris is volgens Rijksregeling. Ae Sollicitaties te richten aan het bestuur Y-eO' Vereniging, Scheveningseweg 33 a, Schevenu V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1962 | | pagina 30