~VT HOTELSCHOOL leerling-verpleegsters leerling-verplegers leerling-verpleegsters, leerling-verpleegsters Verpleegster worden GEMEENTELIJK ZIEKENHUIS - ZAANDAM R.-K. ZIEKENHUIS GRONINGEN ENKELE GEDIPLOMEERDE VERPLEEGSTERS NIEUWENOORD' a) Asp. Leerl.-Verplegers b) Leerling-Verplegers c) Gedipl. A-Verplegers KATHOLIEKE HOGERE aantekening kraamverpleging, LEERLING-VERPLEEGSTER LEERLING-ANALISTE LEERLING RÖNTGENLABORANTEN leerling-verpleegsters DONDERDAG 10 MEI 1962 PAGINA 18 R.-K. ZIEKENHUIS ORE DEI TE WOERDEN Sollicitaties te richten aan de Directie. 1 verpleegster diploma A Ook leerlingen 1 verpleegster diploma B of Z Zt'trZ: eni«e kinderverzorgsters EEN VASTE TOEKOMST! Bosstraat 76 - Maastricht - Tel. 04400-13606 Driejarige rijkserkende opleiding voor LEIDINGGEVENDE FUNCTIES in de Hotelbedrijfstak. PERSOONLIJKHEIDSVORMING a) enige laboranten b) enige gediplomeerde doktersassistenten SINT ELISABETH-ZIEKENHUIS TE ALKMAAR DE GOERHAAVE KLINIEK a) een assistente voor de keuken b) een assistente voor de verpleegstershuishouding c) een assistente voor de wasserij Xtf „Br y voo In het psychiatrisch ziekenhuis „Brinkgreven" en het ziekenhuis voor psychisch gestoorde bejaarden „St. Elisabetbsgasthuis" te Deventer kunnen ter opleiding voor het diplo ma Ziekenverpleging B worden ge plaatst en Zij die het ULO-diploma of een ge lijkwaardig diploma bezitten genie ten de voorkeur. Minimum leeftijd 17 jaar. Sollicitaties te richten aan de ge neesheer-directeur, Brinkgreverweg 248, Deventer. Gunstige voorwaarden voor leerlingen. Salaris volgens Rijksregeling, benevens vrije kost, inwoning, geneeskundige verzorging en bewassing. Goede vooruitzichten als het diploma verkregen is, U.L.O.-diploma strekt tot aanbeveling. Goede opleiding. Zonodig wordt een aanvullende opleiding gegeven. 45-urige werkweek. Gunstige verlofregeling. Dienstkleding wordt verstrekt. Tweemaal per maand vergoeding van reiskosten. Voor de vooropleiding van aanvangende 27 augustus a.s. kunnen zich thans reeds meisjes aanmelden. Vereisten: goede gezondheid; 18 jaar; ULO of daarmee gelijk staande vooropleiding. Sollicitaties te richten aan de directeur -geneesheer. vraagt voor spoedige indiensttreding Salaris volgens Rijksregeling. Interessante spaarregeling Ceboden wordt een prettige werkkring in een nieuw ziekenhuis in het centrum van het land GROENEVELD 25 BAARN ffi ,ikw t wi i wiw gelegen op het landgoed Drakenburg Voor onze geestelijke en vaak ook lichamelijke gebrekkige kinderen vragen wij per 1 juni a.s. diploma Kinderbescherming A en of B Mulo wel gewenst maar niet vereist. Salaris volgens rijksregeling. Sollicitaties te richten aan de Directrice. In het R.K. Ziekenhuis „Charitas" te Roosendaal N.B.) kunnen geplaatst worden voor de a.s. cursus. Aanvang preklinische periode 1 sept. gedurende 6 weken. Salaris volgens rijksregeling. Reiskostenvergoeding 2 maal p. m voor zover deze de 2,50 te boven gaat. Eerste aanschaf dienstkleding vrij. Sollicitaties met vermelding van genoten onderwijs te richten aan de directrice. In verband met de ingevoerde 5-daagse werkweek kunnen in HUIZE ST.-SERVA- TIUS te VENRAY geplaatst worden enkele rijksregeling. (Belangrijk verbeterde minimum leeftijd 16V2 jaar. minimum leeftijd 17% jaar. die het B-diploma willen behalen. Salaris volgens salariëring is ingevoerd). Sollicitaties te richten aan het bestuur, STATIONSWEG 46, VENRAY, Tel. 04780-1342 Alle leerlingen zijn verplicht intern, omdat het internaat, gevestigd in kasteel Bethlehem, specifiek is gericht op de Zij, die een U.L.O. B-diploma hopen te verwerven en zij die verwachten te worden bevorderd naar de 4de klas H.B.S. of naar de 5de klas Gymnasium, kunnen zich, liefst spoedig, aanmelden. (Alleen mannelijke leerlingen). M. J. TH. SPRONCK, Directeur. Het hoofd van het laboratorium van het Sint Franciscus Gasthuis, Schiekade 80. Rotterdam, telefoon 01032750 vraagt voor het laboratorium: Sollicitaties te richten aan de Direkteur- geneesheer. Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring. Gunstige studiemogelijkheden voor degenen die in op leiding willen voor analyste. Vrije zaterdag en tegemoetkoming in eventuele reiskosten. Inlichtingen bij het hoofd Dr J. C. A. Mighorst. Voor enige verpleegsters bestaat nog in het gelegenheid om deel te nemen aan de opleiding welke cursus per 1 november 1962 begint. Sollicitaties met inlichtingen en opgave van referenties te richten aan de Adjunct-Directrice. Jongedames, als U er idee in hebt om te worden opgeleid voor het diploma ziekenverpleging A, kunt U als worden geplaatst in het Sint Clara Ziekenhuis, Oost- Varkenoordseweg 324, Rotterdam-Zuid. De minimum leeftijd is 18 jaar. De opleiding duurt ongeveer 3 jaren. Salariëring volgens Rijksregeling. 3 Weken vakantie per jaar. 4 Vakantietoeslag. In ons laboratorium kunnen meisjes geplaatst worden als Salariëring volgens vastgestelde normen. 2—3 Weken vakantie per jaar. 4 Vakantietoeslag. Onze rüntgenafdeling biedt plaats aan Minimum eisen Mulo B. of H.B.S. A. Salariëring volgens vastgestelde normen. 4 Weken vakantie per jaar. 4 Vakantietoeslag. Sollicitaties aan de Direktie. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directrice. Teniersstraat 1, Amsterdam vraagt- voor de cursus, welke aanvangt 1 november 1962. Opleiding voor diploma A. De vooropleiding vangt aan 1 oktober 1962. Minimum vereiste: Di ploma Mulo. Salaris volgens rijksregeling. Vakantie 3 weken -f- 6 extra snipperdagen. Aan leerlingen, die voor een bezoek aan het ouderlijk huis meer dan f 2,50 reiskosten (heen en terug) moeten maken, wordt 2 x per maand een vergoeding betaald. Tijdens de vooropleiding wordt dienstkleding door de kliniek gegeven. De eerste aanschaf van het verpleegstersuniform wordt door de kliniek verstrekt. In het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam is plaats voor: in het bezit van het LN.A.S.-diploma. in het bezit van het I.N.A.S.-diploma. Voor de funktie onder C wordt gezocht een gediplomeerd huishoudkundige voor inrichtingen, in staat zijnde leiding te geven, en ter assistentie, eventueel vervan ging van het hoofd. Leeftijd 25-30 jaar. Sollicitaties schriftelijk aan de geneesheer-direkteur, Schiekade 80.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1962 | | pagina 36