/,N3^I30A 31 yVV9N3dO 13H NI SNVH1 ÜI3HDI1I3H WO aridlS 3Q N3A\nH0S 13IN" 0 H U0zn3imi9?{ SU DU ufl% do pof) pp Dili 'udcidj Suof jLdpm ui jundstruq dp)" aravNiwas Miaia ao mm araassraa U9SS9JpY OISI/VQ^l JOpUOZOQ 396t i3w 01 ovcraaoNoa aosNvv CËU 8 31J30H38 JQOaNVV 0>uv :31J30H33 C lZ VNIDVd (Naüiawnxsi/n) aoaNWNaaiaaoHaa 0861—SS61 «61—SS61 0I6I-SS6I S961—SS61 0961-SS61 IIIHIII II 11 I HUI'I MSSHnn aeBBSBBEBO»' maoism) aoaNW wa 3iaaoHaa 0861 SS6t SZ6J-SS6J 0Z6l-SS6i S961-SS6* 096P-SS6J I I sss m 3AJ30 H33 QOflNVV UIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllK'lltllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tlllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiisillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll •pSpsaAaS si nsznaiSipjjaisauj aspuiq -Japajq auiji[3i}s ap ieuAV '91 qSjnquaj -J-B3 uea sadoo ubbi 'Sven naa 0; uaSfuq ua3uimoi[in nam acq saittdj -ajsiioa ua s.apjojajsaud jooa ua 'qosoq •uapno 'Kt SaAvaqassog 'puBjjapaN sar) -eSajftiuoojapoojji Smtqotts ap tot tpiz uaui apnoAi sjopaojq joo\ •saiteSajSuoo -jatsnz apiiBiqsaq puei suo ni' ajin jsao BapBuijo}oi jjaoS 'naSauiftjj 'g }bbj)S -tiaAaujuquapio "«A 'naziiaiSifaji ©qfijaMitoj asp«Bj.iapa>i Snrtqops T 0(X •uaSI'uq aj uftz uaSuiiqiijiu jbb.u uassajpB aj.opia Sod }ojs to I I J .auBuiuies-uieiq u©a uio iSebja dsqosjatsaud Sqtaq tail do Soo taq taui uaAai qptiJnniBuuaAoq taq ub 1 Sujuijoa saepuozSq ua aSipflt sp uaqoidsaS qastpfBja joav jo SuiSqiaqaot ap uba ajiiMuio Suuepuoz -jB i'Seeja Suidaoj" sjapja ug ''„uaftp -eS sntsuqo taui piaquiBBzuaa gjbm ep ui uaanB ubjj azap qoo :suauiuaAa ©p }aui dsqasuaautaS ojbm jooa tpiaS eqiaM sib JOMSjiaq apjjazap st tan 'uaut -aou qftiatsuqo tqoa ftM uaiiunq 'tmoq puBts )o4 SuuapuozjB 'oSrnaq ui aip ppj ■sm ap jooa piaquado uaa uaa'nB" :uas -UBr jSui uba jauq ap tin iBBtuua? Sou Km uajajp BUBunuas-uiapi uba jqooj -suBBjssq ;aq jsao 'apajjui unq Som -apuBBS uaSuiMnaiujaA saitB'Sajguoa na sapjo ftq qoo jatqo'a uaop iio;ntnsui aues -aooip ap do aAjcqag -si aot aisiAa'j ubb taiu 'aijoaiassguijeiaot ap auiBu' taui ua 'SuiuijÓAJatsaud ap sjapp qoo jo 'Sbbja ap tot uaSutMp ua SuiSipajAaquo tot uaAaS uapaj qoot ;ooui 'tlBBq daoj;s -puia ap iJBMqupa stqaajs tap JBepj •jqoBMaSjB uapjoM Sou '}jb;s ep bu ijoij oz 'taoui 'uaqqaq toaj -ja Sutpiaidojatsaud ap juajjuio uat -qoBpaS OMnaiu ap ajjaAaoq ui 'uaAaj ©UBjOJd jaq ui atiojsuai tpuBjaq uajep -ipuBO Jap tod si piappiuiaS UBp jap -uiui taiu rjBBapi aSoq unq uba Suiq -KluazaMjaA ap uba uftz uauunq Jaq -az Bupuiuias-uiapi do uaSuqjaai aj;B }Bp 'uKz iiM pSazaS taiu aauuBB^ •uapuBzaaA at uadoj suBij JajoaS uaS -uidaoj ap 'SuizapijaAjin azap japuoz uaSunaaaiapaux uKz S[B jqoujapuo ua pppuBqaq tpjOM ozftM apjjaz -ap do 'uajatsmjaq at tuaaui uia;s -daoj spóo aip uaSuoC ap uijbbm 'uaj -oqos a iBqiapprui auoMaS do IBp •tra [oav qoot IsKap ^(ttuBjd ap r~~r jbbui 'uaJBMzaq uba ibi aijBU f-l -luias-uiapt taq uaSat UBBtsaq j ■uKz ubh uba aqujds ib pfitjaai sip do jbb'p Jsaozjooa 'piaquaSÓMaq aiBiaos uba piauSizaMUBB ap do tpJOM tajaS qoo uaSuqjaai uba aitaaias ap fiq ja tup 'aptatJaA ..isjoquaMnaaq" uba tuaSaJ aq piaquioojA jooa utz apuozaS uaa ta'u sjatsaud atqoa uba Suiuijoa ©p do tqoijaS 'uaABJis taq Ufttq' 'uaq -OjqaS uaqqaq UBBq BiJBUiuias-uiapi uba jazdo ap öq qoiz aip üatqoizuii aiuapoui e[fB Kg ''iiatqoaA at lm JBBquado taq ut uaj'aAOjaA at ptaqSijiaq arp uio pKJts ©p tMnqos taiu Ciq 'tBp jauq apuiaoüaS -uaAoq uftz uj uésuBp 'jSui'tjKjqos oz si JaSaoJA tam iiqosjaA a;oiê' taq jbbui 'iatsaiJd ap uba uazaM taq tot tJooq -aq piaqSjijaq stq -pKMaSaot si poo ubb uajapuB ap ubp Jaaüi ftq top 'pjBBJatm si piaqasjapuo 'aiaitüassa ua 'aSiüa Ï3H PtajaM aip uBA'uatjaoqaq ua uapou ep tdftjSaq ua PiajaM ap ut uappiui tBBts jbbui 'uajapuB ap uaAoq 'uaAaqj'aA jaaui taiu st nu uba ja;saud ag 'UBBSttn uBq Suipiai uajn apjBAuaA u| ubajbbm 'snjap uaa uio tSBBJA 'tpaoM pjatsiat -a3 auistiBijatEui ua Xauaiaijja 'sisdaas joop aip 'azuo ap sib pfjt üag iqoBM -J3A sjatsaud ap uba 'iaaui CiddBqos -tBBUi ap atBUUBBU JapjBBMz uapjoM uat -siJBUiuias jooa uasiaspiaqtqiqosaS r)<j •ftqjooA Subi SupiniaS si 'pubis a^Cqai -saaS ap jooa èpjaaAjasaj ,,safsnaiiq" ap ainuiBj ap fep 'pftt ap iubm 'uftz ai puozaS uauio>[poA jjftiatsaaS ua qfiiauiBUOH ixauarp ftz •azriaiSiiaj taq dö piaqtqóuaS ajapuozftq uaa' t'aui uep taq ftz 'uftz at uaq.ftqq suaSuoC auoMaS IB Süipiaïdojatsaud ep jooa Suipiaui -ubb ftq' ftz tBp 'iaM suaSuaAO si aot -JBBp "apjBBMJOOA 'paoAaSdo suaSuoC auoMaS sib 'nx snij snBd uba suba\ ap subSioa 'uiotjoji uapjoM uatsijEuiuias aa 'pjBBMaq jasuatuj jatUBui aip do Ufiiq 'uajBCsSuiuuoA 'aisuÏEEUJOOA uftz uf' uaSuot 'ap jooa tuuoA pjoqj[UBiif uaAaSaS ajntBu uba taq iBBuiuaa nu aip 'uizaS tuq laui puuq aa qooqas ap do sib smqf iomoz 'uataouituo et uatouaSsinq uftz uio piaqftjA ajatOjS iaaA uaa uaipuaAoq taiuas' öh '3'JBU -iuias taq uattnq ppjaM ap "taui ïdbi -uod ui ftq tuioii pjBB loijanB uba uaS -uitaouituo aiauntino (ftq ua 'uaiooidtuo ot qftiatsaaS ua qftiauiBqoq qoiz piaq -uaSapS doiOA pds ua uo'ds ui tSftjq uaSuof aa 'tqon.ioA >fft[o>[jouiuBB üftz 'uanatSJOOA uo>{ taiu daqosjatsaud taq do SuipiajaqjooA aznauas uaa jaSaoJA qatz uaui a^pM japuoz spSaj aSuaJts oz aa 'ppaoqosaS InoqjasiftMpjooM ui auBuiuias-uiaiïi taq ppaqjooAftq si tsaai aujapoui apjpzap do i uapjÓM I;m jaisaud uaaS atp ubij tqoajat Ja liaSuof ajapai tup 'i^ebuioS Smqjaui -do apuasfiaxps ap suaa [SM si iuoop -lady at auBUiuias-uiapi taq uba 'uaop at uojiai 'tsiaiaA pesuiuaa nu deqos -jatsaua taq' uba eitounj aSipaq ap do SuipiajaqjooA ajapai aip 'Süüapuoz -jB ap 'ubb japuoz uaipai laoüi piaq -uado ap jaAaoq 'suaa jóao paqaS taiu Sou suaAvnoJt Ja taq si uapi 'uBBSaS pjBfidaS tazjaA japuoz taiu SuiMnatu -J3A azap si ^ftpinniBii -suaSouuaA IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII (sanamaONi 3H3siNH33ioatX3i3) qoshw wa auaoHaa Oi6t/Sï6t S96t/S56t 1096l/5S6t" 086t'SS6l S161/SS61 (natsiann aoauw Na 3xaaoH3a 086l/SS6t Si6t/SS6t Oi6l/SS6t S96t/ïS6t 096t/SS6t I - - JGOflNVV 3XJ30 H39 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii aiIÜtasuoui ap uba Suiiooidtuo ajapuoz -a8 uaa jooa imj ui' uaAaSaSsfud si piaquajoisaq aSu'a at iv 'JaSaoJA ubp uaiBBM ubbS puiM ajassuj puapmpaq uaa st uatsaMaS azito ui BijBUiuias-utaiJi ajsaaui ap d •uftz t^BBuiaS piaqftjA agoA uj jbbui 'uaSuó'jpaSdo uapjoM ;atu taout snaq uaa 'finaqoS paA at ib Sou'sBBpq spoz PiteSajSuoD appBdaq uaa jooa BpuuSudojd aiqouaS uba uauijots ubb uaiptstooiq tam Sutdaoj anud u,oz uaui Sbui ibjooa uatSBt at ubb taru ineq -jooa azap ubb atsaq taq UBp Ja pop uajq •S'JitqoiJ apiBBdaq uaa jooa Jnaij -jooa a/aqaz uaa ib poqos ajaSBi ap do satspui ua suaSuoC paA uaqqaq uaAXnj ub'a tuaSaj uba Suubajo ap suaSpA 'uaop a; puBq ap ubb Sutssoido auauiaSp uaa spui -uianp apuadopiaatin oz ifftpoosJad azap jooa Hftt®2ouiuo si 'tan iauBUTUias-uraiq pq JBBU jo uajrits iooips aJBqppptux auoMaS ap jbbu uooz uftui >p pz :uap -JOM pptsaS Sbbja ap iöoA iaaM ibbui -jtp Jioo 'uajnadsaq at uauaui dBtpsjat -saud taq tot Sutdaoj uaa uajapupt unq ftq aip 'sjapno 'paA uapnz ppjftMtaS -uo "Suiipnqosaa Jat BiJBUiuiastoojS ua -uppi auBsaooip ap ubbis aqftptsaaS jaq -n'oas iot Suipprdo ap jooa "uapaJt a't aot sapjo azap t°t JatBI uio uadopoop uapqos ..aqftppjaM" ap 5100 ue>[ uaui jbbui 'uaSuippido ajBqpppiui ua ajaSBi uaSp uaqqaq 'sattBSajSuooat'ssiui atsaaui aa "uapapaSaisstui ap ui Sioz'piz ap do si pjaatu'aijoaS i'aap tooiS uaa ubajbbm 'pSipjooMÜaSatJaA suajS aspuB[japa_M ap 'uauuiq sattBSaaSuoa ua sapjo auaipS -aj SitJap uitiu aa uftz teets aiiftpis'aeS ajatpioas ap isbem ''tsiftiuazaMjaA uap -JOM UB5i dBqosjatsaud j'aq aipaM sSubj 'uaAaS at ubb uaSaM ape uio ^Ctiuaop -uo pjBBjatm st tan 'Öq tpuiA "'„uaij -bui tuatiB liaAa SuitqoiJ azap do atsrnui -uat qoot ueii uaui jbbui 'Sipou totu si SuttqaiiJOOA appjqaSttn" 'dBqosjajsaud taq uba ppqqftiaSoui ap ubb uaquoqosaS tpjOM tqoBpuÉB SrapM oz snBajnqaznajj -sdaojaq uba [b; fiq ja tBp 'doqossiq uftz pui taq tJnajt'aq 'tnoqjaqftMpjooiq ui uiBpjattog; uiopsiq taq uba ,,lSJoq -uaMnaaa" auBuiuias-uiapi atireiJ taq uba tuaSaj 'u'aAAnfi uba -f -qj -oi^i ,,'uatqoBM at jb tBBts SUB5I Uftz lundsiiuil lip do poo Jioo aznaqsdaojaq azap ftq tBp 'uaij -Jltup uaniM tJBq taq do "saapno apB noz qt jbbim 'uazaiq uadjaq at Suttqoij apaoS ap uaAai "unu uba tundsituq uaa do suaSuot ap uio paoS lóooS iaaq uaa jaqaz s, azap ua Suitqoq -jooAaznaqsdaojaq 'ap uba apouad ap iq uaAai C[a\ uaqajds Jauvo laaAat Ja sib pjaaqjaA uaAa jaqaz st „uaSjftMZ -poop" uauioqiOA jbbui 'tBEftSJSA ,/uat -BjduBB" japuo uaut jbm ubp sjaptre stat iaaq Sou si lua iuapjoM at Jat -saijd do piaqqfnaSoui ap Sitsuja qfn -ajfjOM ftz uaqajdsag iuaqats uauuriq noz uaq ui iatsaiJd uaaS uarqossiui ja jo 'jb apuaoptÓA suaSuoC unq uba tsuioqaot ap jbao SaiJaAo jaq ui qoiz saapno uaSeiA" :uazai at jauq apqaz -ap ui dojapuaA uaAa si Sbbja aip do pjooMtUB ph qatsaq qftpddeqostBeui taq ui attisod auBjojd aqpaM atjod -uii.u sib iiaiz uibbj apjpztaq ui ;aiu sja'uiuii Suidaoa ap ueq uajq 'si stBBid uftz dó ióm uaSuidaoxiatsaud joao laqttJB uaa jauiuinu t!P ut jo 'uazftj Sbbja ap pajtp ib taop 'AQ6T sntsnSnB i pjaatBpaS 'atJBUiuias ua deqosjot -saud jaAo 'mepjatPH uba doqossiq 'ua'suBf "v 'h jSui uba jauq aqfilJop -jaq ap tin juauiSBJj 11a ',,tdeoj eta si poo taq iep 'ftq taiu Ja tqoep uaui ua 'tqoBaS pjaM puets ap uepeuaq az -naqsaaojaq tJOOS uaa SipnoAuaa uap -JOM at jatsaud uio iia\ ap uaSuuq ajapUB J33M ÜI IBp 'J3A utuiuaAa st pftt ap ug suBtou jo jatqop apaap ap 'jóotSBd apaaMt ap 'qBBZ ap jo (ftjapjaoq ap uooz atspno ap tjftjpaq jó Cuapjaoq uba auiBUjaAO aqfqajJa ap taui pjaM piatsaS ufq ua? do Sip -noAuaa dBqosjatsaud taq tot Sutdaoj ap uaSuijq aSiuiuiós ui iep 'jba tam Sou si pht ap jbbui 'uajo ap ui pMnoifiaA uaiqossiui suo tqunq lia "tsaao spoo uba ©abS a'jnd uaa si dBqosjatsaud ta

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1962 | | pagina 39