VAKANTIE en REIZEN brengen veel RIS. met zich mee l I BEHOREN OOK TOT UITRUSTINGPAKKET N Weldoende stilte in OOSTENRIJKS en heuvelland laag- D Bezit van argeloze reizigers belaagd. Miljoenenclaims Ziek zijn is in het buitenland heel duur. Een vakantie en met name een vakantie in het buitenland, brengt diverse risico's mee. Daar wordt bij de voorbereidin gen nog veel te weinig aan ge dacht. Talloze vakantiegangers hebben hun uitrusting tot in alle details verzorgd, maar het afslui ten vem enkele simpele verzeke ringen blijft dikwijls achterwege. Deze vergeetachtigheid of zorge loosheid wordt soms duur betaald, heel wat duurder dan een ver zekering van het risico geweest zou zijn. Reis- en kredietbrief Na drie jaar toch goeddeels afgeschreven. WOENSDAG 20 MAART 1963 PAGINA 17 seert doorgaans eerst landen waar de verplichting geldt. Wel is het zaak dat men nagaat, of de „groene kaart" die men heeft, helemaal in orde is: soms geldt een verzekering slechts voor een beperkt aantal landen. Meestal is een bedrag verzekerd van 250.000, het be drag dat in Nederland wettelijk ver plicht gaat worden. Het is de vraag of dit bedrag in de toekomst hoog genoeg zal blijken te zijn. Reeds nu gaan di verse instellingen over op een verze kering tot een half miljoen (alle voer tuigen van de A.N.W.B.) of nog hoger (Philips meer dan een miljoen). In Ne derland zijn dergelijke hoge schade claims nog niet voorgekomen. Of het ooit zover zal komen hangt af van de ontwikkeling op het gebied van het smartegeld, dat in ons land nog wei nig wordt geëist c.q. toegekend. In België is dat anders: daar is zelfs een bedrag van 1000 aan smartegeld toe gekend aan iemand die zijn vriend had verloren met wie hij altijd ging vis sen... Tn België dekking nemen. In Nederland is dit niet mogelijk, het is zelfs ver boden aangezien de wet verbiedt verplichtingen aan te gaan zonder grens. Het is overigens een wet zon der sancties... In theorie blijft men al tijd een risico lopen, omdat zich ooit Waar men allereerst om moet den ken is een bagageverzekering. De as suradeuren kunnen u sterke staaltjes vertellen over de wijze waarop in som mige zuidelijke landen het bezit van argeloze toeristen wordt belaagd. Wij boorden van een geval in Italië, waar in een tent compleet was leeggestolen op twintig meter afstand van de pick nickende eigenaar. Dezelfde man con stateerde even later dat hij een lekke band had, hij trok zijn jasje uit en ging het wiel verwisselen. Toen het karwei gebeurd was bleek het jasje, waarin oa. al het geld zat, van de motorkap verdwenen te zijn. Hier was kennelijk een bende aan het werk ge veest. Het gebeurt in deze geyallen maar hoogst zelden dat de politie de gesto len goederen weet te achterhalen. Soms heeft men voor dit opsporings werk nauwelijks interesse. Natuurlijk is het niet zo, dat iedereen die naar het zuiden gaat wordt uitgeschud. Men kan het risico echter afkopen met een premie van enkele guldens, die op het totale vakantie-budget van geen bete- Verzekeringen Een tweede belangrijk risico is dat het geval zou kunnen voordoen dat van ziekten en ongevallen tijdens een iemand bijvoorbeeld een treinramp vakantiereis. Ook als men hiervoor veroorzaakt met vele miljoenen scha- verzekerd is, loopt men in het buiten- de. Degene die dan voor een half mil- land bijzondere risico's, omdat de kos ten van medische behandeling en zie kenhuizen in het buitenland vaak véél en véél hoger liggen dan in Nederland en de Nederlandse verzekering uitke ringen doet op basis van het Neder landse kostenpeil. Wederom voor 1,50 per week kan men zich verzekeren voor 1000 aan medische behandelin gen bij ziekte, idem bij ongevallen en 1000 aan eventuele extra kosten, bij voorbeeld wegens eventueel noodzake lijk vervoer per vliegtuig naar Neder land. atuurlijk kan men nog op tal van andere manieren in moeilijkhe den raken. Dat is wel gebleken uit de ervaringen van de A.N. met de internationale reis- en kredietbrief. Leden die zich dit docu ment aanschaffen, kunnen door middel van krediet-coupons in het buitenland <yi voorziene rekeningen voldoen, die ontstaan zijn door noodzakelijke auto reparaties, ziekenhuiskosten e.d. Na terugkeer in Nederland dient men deze W.B. joen verzekerd ls, moet dan maar ho pen op een gunstige uitspraak van de rechter, die de schadevergoeding vast stelt „in samenhang met het weder zijds vermogen van de betrokken pan- tijen" (Burgerlijk Wetboek). Misschien Belgie kan men een onbeperkte koinj jjet in de toekomst ook in ons land wel tot een onbeperkte dekking. Aangezien miljoenen-claims altijd gro te zeldzaamheden zullen blijven hoeft een onbeperkte dekking geen grote premieverhogingen mee te brengen. Hoe hoger de dekking wordt, hoe lager de premie: (Verhoging van 250.000 tot een half miljoen kost on geveer 17 bruto, verhoging van een half miljoen tot één miljoen slechts 10 bruto). Ten slotte ls er dan nog het risico van schade aan eigen voertuig. In het algemeen sluit men alleen een all-risk verzekering op een nieuwe auto, ge middeld gedurende de eerste drie jaar. Daarna staat de premie meestal niet meer tn verhouding tot het risico: de premie blijft even hoog, omdat het herstellen van een oudere auto zeker niet goedkoper is dan het repareren van een nieuwe. Daarentegen heeft de gene die geregeld rijdt zijn auto na drie jaar goeddeels afgeschreven, zodat hij bij betekenende schade zonder veel be zwaren een nieuwe auto kan aanschaf fen. Het afsluiten van een all-risk .ver zekering speciaal voor een vakantie is in het algemeen niet mogelijk. VTC LANGENHOFF lllllllllllllllllilllllllllllHllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllHIllllllllillllllllllllllllllllillMlllllllllllllllllllllin e toeristische trek richt zich in Oostenrijk voornamelijk op het bergland, dat rijkelijk gestoffeerd is met meren, kür-oorden en ka belbanen. De zonnige en warme meren van Karinthië „het Oostenrijkse me- renparadijs" nemen daarbij de eerste plaats in. Het water van de Wörther See bereikt in de zomer temperaturen kosten aan de A.N.W.B. te restitueren; kenis zijn. Diefstal is niet het enige ri- het is dus geen verzekering. Wèl ver- tot 28 graden. Wie de drukke stranden - - -ii A. i. j /in I n a vonQ T V* 1 at*l VI fV „..tl A1 1. A. I-.» m m4> J am A A lrl Al sico; men kan een kostbaar fototoe- —li—nn ann taant laan in 111 fl rrl- va smaaBW v voertui- schacher See en de Feldsee. Minder be stel verliezen, een tent kan in vlam men opgaan, etc. Tot voor enkele ja ren was het niet mogelijk, een alles- dekkende tentverzekering af te sluiten. Tegenwoordig kan de tent met de bij behorende uitrusting verzekerd worden op dezelfde wijze als de bagage. De premie voor een bagage-verzeke ring bedraagt gemiddeld 1,50 per week per 750, waarbij de eerste week op negen dagen is gesteld. Aangera den wordt, minstens 750 per persoon te verzekeren. Iedereen heeft meer bij zich dan hij zelf weet en denkt. Wie zeer kostbare uitrustingen bij zich heeft, komt al gauw aan 1000 per persoon. Naar wij van een groot ver zekeringsbedrijf vernemen, hebben de schade-claims vorig jaar in de duizen den gelopen. Daar waren overigens ge vallen bij van 0,80 voor een zoekge raakt flesje limonade en van 0,95 voor een verloren ballpoint. Dergelijke „schaden" worden meestal zonder meer vergoed. Men weet natuurlijk wel dat er fictieve schademeldingen bij zijn, maar het bedrag dat daarmee gemoeid is staat in geen verhouding tot de kosten van een algemene con trole. Overigens blijkt vaak dat de men sen in het kleine nog verrassend eerlijk zijn. Dit wordt geïllustreerd door het historische verhaal van de dame die een ontvangen schadever goeding terugstortte met de mede- deling dat het verloren gewaande shawltje bij het schoonmaken van de auto alsnog tevoorschijn was geko men. Bij grotere schade-claims gaan de verzekeringsbedrijven niet over één nacht ijs. De ervaring, de men senkennis en de onderzoektechniek van de inspecteurs weten de claims meestal wel op hun betrouwbaarheid te schatten. zekert het "document de repatriëring wil ontvluchten kan rust vinden aan klei- va defect geraakte en niet meer te nere meren als de Faaker See, de Keut- herstellen voertuigen en kend, maar zeer aantrekkelijk, zijn het Oostenrijkse laag- en heuvelland, spe ciaal het bosrijke heuvel- en bergland schap van het Opper-Oostenriikse Mühl. viertel en het Neder-Oostenr'jkse wald- viertel. t O In Oostenrijk kan men bijna overal vrij kamperen wel toestemming vragen aan de grondeigenaar en behalve In hotels en pensions kan men ook bij particulieren volop logies krijgen. O Enkele evenementen in het komen de seizoen: iiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gen waarvan de bestuurder tengevolge van ziekte of ongeval niet in staat is zelf naar Nederland terug te rijden. De krediet-brief die nog diverse an dere voordelen biedt, kost 10 voor le den die per motorvoertuig reizen. Vóór 1 april aangevraagd kost het document f 7,50 Dat degenen die per auto naar het buitenland gaan een W.A.-verzekering dienen te hebben, spreekt voor zich. Deze verzekering is bijna overal ver plicht slechts enkele landen, zoals Italië'en Spanje, vormen een uitzon dering, maar wie daarheen gaat pas- Wenen: 18 mei-16 juni Wiener Fest- wochen. Baden b. Wenen: 20 juni-9 sepLt Operetten in het zomertheater. Salzburg: 26 juli-31 aug.: Salzburger Festspiele Bregenz: 18 juli-19 aug.: Bregenzer Festspiele. Erl. Tirol: 16 juni-29 sept.: Passie spelen. Burcht Forchtenstein: 23 juni-21 juli: Burgspiele. Friesach, 'Karinthië: 29 juni-25 aug.: Friesacher „Burghofspiele". Bad Ischl: 14 juli-29 aug.: Operette- weken. Mörbisdh, Burgenland: 27 juli-24 aug.: Spelen op het meer. Prijsniveau: Levensmiddelen zijn soms goedkoper, soms iets duurder, maar gemiddeld ongeveer even duur als in Nederland. Hotels en pensions zijn er in alle prijsklassen, maar als men wil kan men voor een redelijk bedrag goed onderdak vinden. Maaltijden in res taurants zijn meestal goedkoper dan in gelijkwaardige restaurants in Ne derland. Benzine kost 3,20 Sch. per liter. Afstand AmsterdamInnsbruck 1000 km, Wenen 1180 km. Treinretour 2de klas Amsterdam Wenen 133, Kufstein 112, Salz burg 116, Klagenfurt 137. Autoslaaptrein Hoek van Holland Villach (heen op woensdag, v 29 mei, terug op maandag van 27 mei af) auto's tot 4.42 retour 290. langer 340. Vliegretour AmsterdamWenen 359, Innsbruck 220, Klagenfurt 308. Bijzonderheden: Op gewone kruis- gunten waar niets is aangegeven eeft alle verkeer van rechts voor rang. Max. snelheid voor auto's met aanhangwagen 60 km. Max. snel heid in bebouwde kom 50 km. Al tijd verlkht parkeren. Geluidssig nalen na 21 uur verboden. Adres voor nadere informatie: Oos tenrijks Toeristenverkeers Bureau, Rokin W, Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 31