binnen enkele jaren eenheidstarief Aardgas voor de gemiddelde Verbruiker: voordeel 20 pet. ^Weemaal a's huidige stadsgas heet V. erkeerd been geopereerd UNIEKE FOTO VAN MIJNRAMP t?r° i-Sr NIEUWE STAATS SECRETARIS BONDSVERGADERINGEN Lonen omhoog? volgen de Dan V CONCILIE geeft positief antwoord op de vijf vragen prijzen ARRESTANT ONTSNAPT F-86 stort op boerderij Praatjesmakers Üitke Her pi mnbmti MET GROTE MEERDERHEID 'ring-meens Vari Gasunie aan gemeenten (v^a^ regenfront INTERNATIONAAL AMSTERDAM Jongen (9) sticht brand in loods Geen woning voor onderwijzer Kinderen niet naar sehool Franse ruimtekat Félixgeen verdere proeven D°NDerdac IN Kif KOP A Aardgastarief Pikzivarte hemel boven Maastricht VIER DODEN 31 OKTOBER 1963 e 26 24 pagina's 55ste JAARGANG No. 15587 „Ombouw" I6 'nsAA?; 30 okt* - Door een •kap16Bi. Okt, TSTll hot h/-»oro_r1r»n1 ,bfeIpm"odatringen- Hel gaat uiterst «Heeste"8 uur Export Aluminiumfabriek rechtstreekse reportage zondag Deze unieke foto toont een van de drie Westduitse mijnwer kers die bij Lengende tachtig meter onder de grond op hun red ding wachten. Gisteren fotogra feerden de drie mannen elkaar in hun sombere verblijfplaats diep in de aarde. Zij deden dat met een fototoesteldat via de verzor gingsbuis, waarmee zij in contact staan met de buitenwereld, naar beneden werd gelaten en, na het nemen van de foto's, weer omhoog werd gehaald. De foto's toerden gemaakt bij het. licht van een aantal zaklantaarns, die even eens door de smalle verzorgings buis waren gekomen. Het red dingswerk wordt inmiddels onver droten voortgezet. Misschien van daag nog, maar anders morgen zullen de drie kompels, aangeno men dat alles goed blijft gaan, naar boven worden gebracht. Dit is dr. J. F. G. M. de Meijer, die zal worden benoemd tot staats secretaris van Sociale Zaken. Hij zal daar o.m., tot taak krijgen het behartigen van P.B.O.-aange- legenheden. wit of bruin, 80 ct heerlijk bij elke broodmaaltijd ook uw levens- middelenbedrijf verkoopt Finnbrod In verband met het feest van Allerheiligen zal ons blad morgen, vrijdag 1 november, niet verschijnen. DE DIRECTIE Hardpleet couverts zo hard normaal f li) HET NIEUWE DAGBLAD ^iteavT"! T~~ TT v„jmoarstraflt 1 tPi 13=5270 postbus 723, giro 590948; Gouda: Lange Tiendeweg 23, tel. 3600, giro 590947; Del*t- n O* De Maasbode N-v- directeur J. Kuijpers, directeur-hoofdredacteur mr. W. A. M. v. d. Kallen; algemeen reda<*e«r H Paalvast. Kantoren: Rotter tam. - Abonnementsprijs: 9.25 per kwartaal, 3.10 per maand en 0.73 per week. - 0ude Delft 97, tel. 23441 en 23792, giro 590944; Schiedam: Dam 18, tel. 66152, giro 590943; Vlaardingen: Oosterstraat 14 B, tel. 2539; Dordrecht: Wijnstraat 147, tel. 6121, giro 590946. Abon IV; an Haag, ÖRjj '^phze soc.- econ. redactie) 31 okt" Binnen enke" 6®n Soaop.vriiwe| in geheel Neder- 'iM?er<b dat eenheidsgastanet zijn in- hjJ bij dt er ongeveer als volgt uit gil® hietP®n gebruik van twintig ku- bp,'.per .1,. "].P'*r maand betaalt de ver- '■t,"1 van "'Beent per m3; bij een ge- gebruik van twintig ku- a„,,.t-er maand bet: en vail *'g cent per m3; gciif.,.) eertig m3, 25-26 cent en bp inJ'ltien van rond honderd m3 ca 'ijk 116 huia-nt per m3, Een vergelijking V °hidat .ge tarieven is uiterst moei- H, '<>Wp] de verschillende gemeen- tariefopbouw als de ver- Hi iefUffe van het geleverde gas ehilt. Het eenheidstarief zal k kca] °r "Slochteren-gas" van ca per m3 (ongeveer het dubbe- H '^1(1 ril normale stadsgas). Minis- heh perspoen gaf echter gisteren op 1 kc.!.".'"! lod. met het nodige voor- ehd een vergelijkingscijfer: om- Sr m Slochteren-gas betaalt de Von°e,1t h,® kleine verbruiker thans ca li,. <Wlr m3. De prijsverlaging komt Vp-.-b tnt "gemiddelde verbruiker" dus bf,. ''iW 23 procent. De particuüere ïA? in Groningen, Friesland en <Ip Vn toch nog iets te merken (*ntHb,iH,eIen van het „eigen" gas: 'agp' ^ersprijzen zullen er vijf pro- r z'jn daii in de overige provin ce k7aia®t'va^e verbruikersprijs is het re- do berekeningen op basis van het h*" - kip0^erb^c?^e van de winter-,,piek" in kliiu Per wordt dat zes cent of iets hij.' e beu Dan moeten de gemeen- 'iik iHtpp l'J.ven echter nog alle distri- gas hoge n Petalen, en die zijn aanzien- itil:. Min;-, n de inkoopprijs van het tii 'Hl,) Andriessen zei, dat een ten? v00p gasbedrijf met een verkoop- Piet kleine gebruiker van 25 c Pitkomt. Cfk. Cl Uiig dl up uaaia van va„ aaf(fpo eenten aan de Gasunie voor Be |as moeten betalen. Afhankelijk BoVerbr,??tte van f'e winter-,,piek" in Per wordt dat zes cent of iets n!!'! <le '^Iterpi.B's.tributiekosten zijn nog niet "d de kosten, die vele ge- Haagse redactie) ?is);idPder7^ e. wordt op het ogenblik ingesteld nnar ppn ver- of- 'Ufp Pizen m e.en van de Haagse zie- anfipSche ;„ou ziJn begaan bij een chi- ?i)h S beer,"gceep. Er zou namelijk een %>- aP (]B Ian, Gen Patiënt geopereerd Pw, direotp,, doelin8 was. De genees- H I?-Pr. rf,Pr onthoudt zich van com- Pfir 6 Patial, echter nadrukkelijk, H p slaÜ„ waarop dit bericht zou in 2ö&ls 2 ,niet invalide is geble- lllM| ls Wordt beweerd. """""■iiililiiliiiiiiiiuii geh-B" BlI/p Weerkundige medewerker) :Ur0p6P zyvi 'er2 B'hg d-iT, vanmorgen alleen de Zi,;Ptwiotio toenemen. jd naar n,° ,h,~~ Nu het hoge-druk- H,aep Zwak i"ropa is getrokken, Ss? binnenH&gen e yerder West- nendrineppnRot ooot nitonoi <Pi Komende is voornamelijk in he' a» !hogeij;kvaa ons land wat lichte re den ',b Twente „e- temperatuur, die dins- big Warn s:fQ?le hoger dan twee gra- dag^,6er tót twÜii^aar gisteren bij zon dig kan ons graden De komende fankryk befeiC.ZaCWere 1UCht VRIJDAG 17.14. Maan Pi meenten moeten maken om het lei dingnet en de apparaten voor aardgas geschikt te maken. Dè Gasunie heeft er echter in toegestemd een niet onbe langrijke tegemoetkoming in deze kos ten te geven. De gemeenten krijgen van de Gasunie een „uitkering-ineens" van vfjftig gulden per aansluiting; berekend over het totaal aantal aansluitingen in Nederland (ruim 2miljoen) kost dit de Gasunie een bedrag van ca 130 mil joen gulden. De minister van Economische Zaken sprak tegen, dat de Gasunie op het aardgas fantastische winsten zou maken. Het gas kost de maatschappij zeker 3»/«-4 cent per m3. Alleen al in het lei dingnet zal tegen 1980. 2'/s miljard gul den zjjn geïnvesteerd; overigens valt ca zeventig procertt van de winst van de Gasunie, al of niet rechtstreeks toe aan de schatkist. In het beleid is er rekening mee gehouden, dat de Groningse voorraden in 35 tot 40 jaar, dus zo tegen het jaar 2000 uitgeput moeten zijn, zo zei 'de minister. Dat betekent bij een voor raad van 1.100 miljard m3 een jaar lijkse afzet van ca 30 miljard m3. Op grond van ervaringscijfers uit de V.S. heeft men aangenomen, dat het bin nenlands verbruik na de eerste aan loopperiode kan stijgen tot vijftien mil jard m3 per jaar. Dat betekent dus, dat per jaar eveneens nog ca vijftien miljard m3 wordt geëxporteerd. Over die export kan de minister echter nog geen nadere inlichtingen geven, zo lang de gesprekken met buitenlandse geïnteresseerden nog gaande zijn. De industrieën die meer dan een mil joen m3 gas per jaar gebruiken, zullen het gas volgens de afspraak met de SROG onmiddellijk van de Gasunie kun nen Betrekken; industrieën die minder gebruiken komen over het algemeen bij de gemeentelijke gasbedrijven terecht. De minister verwacht niet, dat het gas zal worden gebruikt voor het stoken in de elektrische centrales. Dat zou ook een ernstige terugslag betekenen voor de afzet van de Nederlandse mijnen, „en", zei de minister, „een van de pij lers van het beleid is, dat de andere energiebronnen, kolen en olie, niet in eens door het aardgas uit de markt mogen worden gewerkt. Voor de huis verwarming ligt de situatie heel anders. De mijnen hebben beslist geen moeite hun beperkte produktie aan huis- brandkolen kwijt te raken". De aard- gasprijs voor hen, die gas gebruiken voor ruimteverwarming, noemde.de mi nister dan ook, „zéér aantrekkelijk' Prof. Andriessen deelde nog mee, dat er praktisch overeenstemming is bereikt tussen de Hoogovens, de Bihtonmaat- schappij en de Alusuisse over de ves tiging van een aluminiumfabriek in Delfzijl. De fabriek die voor tweeder de met Nederlands en voor de rest met Zwitsers kapitaal zal werken, krijgt een produktie van 30.000 ton ruwe alumi nium per jaar. Het benodigde aardgas komt uit het „potje" dat reeds door minister De Pous voor de noordelijke provincies was gereserveerd. Als de thans daarvoor gereserveerde 25 miljard m3 niet genoeg mocht blijken, kan dit „potje" nog worden vergroot. IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) (Advertentie) onVr336:54onder op .zaterdag °nder 8% °nder 1712 op Maan op »tio. •ns: Ha"oagen te""1" "■H Weer 4 2 8 1 2 2 3 1 4 5 Max. min. temp. temp gisteren bew. bew Beheel bèw. |icht bew. Jicht bew. Jicht bew. J}alf bew half bew! mist geheel bew. geheel bew. half bew regen zw. bew regen regen onbewolkt geheel bew. mist geheel bew. Seheel bew 2w. bew. 2w. bew. }*cht bew. bew. jegen kalf bew. 9 8 9 10 10 12 9 11 8 6 8 10 11 5 10 17 10 4 2 7 13 12 12 19 14 21 1 10 12 3 4 0 2 3 1 4 1 4 10 19 neersi. afgel 24 uur 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0.1 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 Het komende aardgastarief kent drie categorieën. Bij een ver bruik van 0-25 kub. meter per maand een vastrecht van 1, 25 ct. per kub. meter. Bij ver bruik van 25-50 kub. meter per maand een vastrecht van 2,25 20 ct. per kub. meter. Bij ver bruik van 50 kub. meter of meer per maand een vastrecht van 7,25 10 ct. per kub. meter. iiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniuiHuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii Advertentie) finnbrod MAASTRICHT, 31 okt. De lucht boven de stad zag hier gistermiddag geruime tijd pikzwart van een enorme rookontwikkeling tengevolge van een brand in een opslagplaats van de N.V. Bataafsche Badium-Rubber-Industrie aan de Grachtstraat. De brand was veroorzaakt door het negenjarig zoon tje van de in de buurt van het maga zijn wonende familie C., dat tijdens af wezigheid van zijn ouders kans heeft gezien het gebouw in brand te steken De brand brak omstreeks kwarf voor één uit. In het magazijn lagen matras sen, stukken schuimrubber en plastics opgeslagen. De vuurhaard was zo omvangrijk, dat de Maastrichtse brandweer die met groot materiaal de brand bestreed, de hulp van de brandweer van Heerlen moest inroepen. Daar de opslagruim'e in een te saneren oud-stadsgedeelte ligt, was het gevaar groot, dat de brand naar belendende percelen zou over slaan Deze woningen werden flink nat gehouden. Hierdoor slaagde de brand weer erin het vuur tot de oude loods (dertig meter in het vierkant) te be perken Het brandde totaal uit; het zou in het kader van het saneringsplan toch al worden gesloopt. De schade aan de verbrande materia len is zeer aanzienlijk. EINDHOVEN, 31 okt. De recherche heeft hier gisteren op verzoek van de Tilburgse politie een 28-jarige man en een zestienjarige meisje, beiden uit Tilburg, aangehouden. De man wordt ervan verdacht het meisje te hebben onttrokken aar het over haar gestelde gezag. Toen het paar werd verzocht mee te gaan naar het bureau, sprong de man in zijn auto en reed weg, met een van de rechercheurs als passagier. Deze gaf in de Hoogstraat een ruk aan het stuur, waarop de wagen tegen een gevel tot stand kwam, nadat eerst nog een bestelauto van achteren was aange reden. De arrestant sprong onmiddel lijk uit zijn auto, vluchtte weg en is tot op dit ogenblik, ondanks uitgebrei de opsporingsmaatregelen, spoorloos. (Van onze verslaggevers) UTRECHT, 31 okt. Het akkoord de „zekere overeenstemming" in de Stichting van der Ar- eiu was nog geen 24 uur oud toen J»t gisteren in een aantal bijeenkomsten van werkgevers- en werknemers-organisaties al druk en uitvoerig besproken werd, in veel ge vallen met lof voor de onderhandelaars. „Lonen omhoog? Dan volgen de prij zen" was een van de opmerkingen die men her en der in de vergaderingen kon horen. Bijvoorbeeld uit de mond van de heer W. J. L. Spit, toen hij 's middags hier in Utrecht de bonds vergadering presideerde van „Sint R a p h a 1", de katholieke bond voor vervoerspersoneel. De mogelijkheden van het nu bereikte akkoord, zo zei hij onder meer, zijn in de vervoerssector niei te verwezenlijken zonder gevolgen voor de tarieven. Volgens „St. Raphael" moet de over heid, gezien de rechtstreekse invloed die zij op de tarieven heeft, „het de vervoersbedrijven mogelijk maken hun personeel in de volle omvang van het loonakkoord te laten profiteren". De heer Spit stelde dat de werkgevers op tijd moeten duidelijk maken, welke ta rieven noodzakelijk zijn en welke an dere maatregelen eventueel moeten worden getroffen om de werknemers de door de bond verlangde positie te kunnen .geven. De overeenkomst in de Stichting van den Arbeid en de actie programma's van „St. Raphaël" voor de bedrijfsgroepen zullen de basis vor men waarop de bond zo spoedig mo gelijk het overleg wil openen met Spoorwegen, wegvervoer en KLM. De vergadering zond per telegram loftuitin gen aan de voorzitter van de KAB, de heer J. A. Middelhuis. In een resolutie zei de bond te be seffen, dat zekere prijsstijgingen ten gevolge van de verbetering van de arbeidsvoorwaarden niet kunnen uit blijven. De bondsraad stelde echter met nadruk vast, dat onnodige en te grote prijsstijgingen tot nieuwe loon eisen zullen moeten leiden. In Den Bosch zei drs. J- F. ten Hacken, voorzitter van de Nederlandse Katholieke bond van elektrotechnische werkgevers „S t. A n t o n i u s" in de jaarvergadering, dat de loonsverho gingen per 1 januari 1964 reeds thans moeten worden doorberekend bij pro jecten. die volgend jaar in uitvoering komen. De grote moeilijkheid zal zijns inziens daarbij gelegen zijn in die pro jecten die reeds zUn aangenomen doch waarvan de uitvoering voor een deel in het volgende jaar ligt. Drs. G. W. J. Vlek, die namens de Nederlandse Katholieke Middenstands bond aan het loonberaad heeft deelge nomen, gaf een nadere toelichting op de resultaten van het overleg. In de vakgroep van elektrotechnische werk gevers ziet hij de tegenstrijdige belan- g:n van bouwvakken en metaal vere nigd, die hier wellicht tot problemen zullen leiden. Mede daarom is het vol gens hem gewenst, bij de ophanden zijnde onderhandelingen over de CAG voor het bouwbedrllf ook de onderaan nemers te betrekken. De katholieke federatie van vakor ganisaties in het m ij 11 b e d r ij waarbij de Nederlandse Katholieke Mijn- werkersbond (N.K.M.B.i en de Katho lieke Vereniging van Mijnbeamhten (K.V.M.) zijn aangesloten, heeft zich gisteren met een schrijven tot de mjjn- industrieraad gewend en daarin aange drongen op een 'oonsverhoging van eveneens tien p'ocent per 1 januari 1964. Volgens de federatie dient deze maatregel vooral te worden genomen omdat de huidige ontwikkeling in dc mijnindustrie de bezorgdheid mei 4e dag groter maakt. Het schrijven maakt ook gewag van de heersende onrust ander de Limburg se mijnwerkers over bet uitblijven van steunmaatregelen van de overheid voor de mijnindustrie. De maatregel tot ver hoging van de lonen met tien procent moet los worden 8ezien van de eerder door enkele mijnwerkersorganisaties in gediende voorstellen tot verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden in het mijnbedrijf. Of hiervoor ruimte is, zal het dage lijks bestuur van de mijnindustrie- raad wellicht maandag duidelijk wor den, wanneer een gesprek tussen dit bestuurscollege en de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken zal plaats vinden. Met deze be windslieden hadden de leiders van de katholieke mpnwerkersbond F. Doh- men en H. Palmen reeds eerder een gesprek. Op grond van het toen be sprokene zijn vele verantwoordelijke leiders in de mijnindustrie niet de mening toegedaan, dat de mijnen veel van overheidssteun moeten verwach ten. De bondsraad van de bij het NW aangesloten Algemene Bedrijfsgroep- centrale (A. B. C.) neeft zich op een in Utrecht gehouden vergadering met algemene stemmen akkoord verklaard met het resultaat van het loonoverleg. Ook de bondsraad concludeerde dat, mocht de loonstijging in de loop van 1964 door prijsstijging worden achter haald, de vakbeweging dan opnieuw looneisen zal moeten stellen. Op 12, 18 en 25 november zullen de besprekingen worden voortgezet, die de vakraad voor de metaalindus trie gisteren („met goede voortgang' aldus een communiqué na afloop) in Den Haag is begonnen over de nieuwe c.a.o.-besprekingen die betrekking heb ben op de lonen van ruim tweehonderd duizend werknemers. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimuiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiimi (Van onze Romeinse correspondent) ROME, 31 okt. De verrassing van de 38ste Concillezitting is geweest de uitslag der stemming over de vijf vra gen, die het moderamen op de vorige vergadering de leden van het Concilie heefft overgelegd. De vragen gingen over een aantal omstreden problemen uit het langdurig besproken tweede hoold- stuk van het Kerkschema (de Hiërar chische structuur van de Kerk) en de antwoorden moeten dienen om de the ologische Conciliecommissie richtlij nen te geven bij de bewerking van dit hoofdstuk, naar aanleiding van de vele honderden schriftelijke en monde linge interventies der vaders. Kort weergegeven luidde de eer ste vraag: Is de bisschopswijding de hoogste graad van het Sacrament van het Priesterschap? Van de 2157 vaders antwoordden er 2123 met ja, 34 met neen. Is elke bisschop, die wettig geconsacreerd is en in vereni ging leeft met de andere bisschop pen en de Paus, hun hoofd en be ginsel der eenheid, lid van het bis- schopscoilege? 2154 vaders brachten hun stem uit: 2049 met ja, 104 met neen, en één stem was van onwaar de. De belangrijkste vragen volgden dan: Heeft dit bisschopscollege in ver eniging met zijn hoofd, de Paus en nooit zonder deze de volle en hoogste macht over de gehele Kerk? Ja antwoordden 1808 vaders, neen 336, vier stemmen waren ongeldig. Komt deze hoogste macht het bis schopscollege, met zijn hoofd vere nigd, toe krachtens Goddelijk recht? Met ja antwoordden 1717 vaders, met neen 408, dertien stemmen waren on geldig. Deze maal ging het dus om een meningspeiling en werden geen beslui ten genomen. De vaders bonden zich zelfs niet voor de- toekomstige stem mingen over deze materie in het twee de hoofdstuk van het Kerkschema. In tussen blijkt, dat de denkbeelden over de collegialiteit van het wereldepisco paat (dus Paus en alle bisschoppen) er hun hoogste volmacht in de b-sri; (een volmacht van Goddelijke oor sprong, en niet krachtens pauselijke delegatie) bij veruit de meeste yaders leven, zelfs bij een deel der vl?rJ105'" derd Italiaanse bisschoppen, en dat op dit stuk de oude, de Romeinse schooi is achterhaald. Tenslotte heeft de vijfde vraag de omstreden diaconaatskwestie aange roerd: voelen de vaders voor een her stel van het diaconaatsambt, ais een blijvende rang in de Heilige Bediening (het Priesterschap), dit naar de be hoefte van de Kerk in de verschillende streken"7 Van de 2120 vaders waren er 1588 voor, 525 tegen en zeven stem men waren van onwaarde. De celibaatskwestie bij het diaco naat was buiten de vraagstelling gela ten Zo werden alle vragen door een meerderheid, die aanzienlijk boven de tweederde lag, positief beantwoord. De theologische commissie heeft thans „rond onder de voeten gekregen en «•at meer is, bindende richtlijnen bij het bewerken van het schema. (Van onze Utrechtse redacteur) BREUKELEN, 31 Okt. Het hoofd van de katholieke gemeenteschool, de heer J. H. Jütte. Is zeer teleurgesteld dat er bij het woningbeleid in deze ge meente niet voldoende woonruimte voor het onderwijzend personeel komt. Het gevolg daarvan is dat sinds september dus kort na het begin van het nieuwe schooljaar - de leerlingen van een klas voor een week naar huis moesten wor den gestuurd, omdat er niet aan een leerkracht voor de vierde klas te komen „Het is onmogelijk spllicUanten voor deze vakature te krijgen aldus de heer Jütte, „wanneer niet t^ens een woning beschikbaar gesteld kan wor den. Men kan immers onmogelijk van iemand vergen, wanneer hp of zy bij voorbeeld in Gouda woont, om dagelijks naar Breukelen heen en weer te trek ken." Volgens burgemeester Bijleveld kan niet eegeven worden waar niets is. n<r is alleen voorrang verleend aan uitzon derlijke noodgevallen en gerech .elpke ontruimingen. Daartegenover stelt de heer Jütte, dat mer, noodgevallen altijd houdt en de school op zo'n manier nooit uit .de moeilijkheden komt „Wij willen juist vóór de noodgevallen en gerechtelijke ontruimingen uitgaan. Er is pas een nieuwe algemene maat regel afgekomen, waarbij bepaald is dat van de woningen vijftien procen* ge blokkeerd moet worden voor een toe wijzing aan ambtenaren en onderwij zers. Dit geldt echter alleen voor nieu we woningen. De heer Jütte zou de maatregel graag uitgestrekt zien tot al le woningen, „anders kunnen wij nog een jaar wachten". Ook de katholieke VGLO-sohool, de christelijke BLO-school, de Lagere Technische School en het Opleidings-Instituut in Nijenrode kam pen met een tekort aan woonruimte. Aai. de katholieke gemeenteschool waren Met het afgeven van vota Is het Concilie gisteren goed opgeschoten. Vier amendementen op het zevende hoofdstuk van het Liturgisch Schema (over de kerkmuziek) werden met na genoeg algemene stemmen aanvaard. De vergadering ging er toen tegelijk toe over om over de totale inhoud van dit hoofdstuk te stemmen. Van de 2096 vaders keurden 2080 het zevende kapit tel goed, zes wezen het af, negen stem den ja-met-reserves en één stem was ongeldig. Thans komen de capita 6 en 8 onder de liturgische gewaden en ge bruiksvoorwerpen en de kerkelijke kunst aan de beurt. Het moderamen heeft de gedachtenwisselingen over de verbeteringen in deze twee nauw aan elkaar verwante hoofdstukken samen gevoegd. STRASS, 31 okt. (UPI) Eeir F-8« straaljager van de Westduitse lucht macht is gisteren neergestort op een boerderij in StraSs, nabij Donau. De piloot slaagde erin zich door middel van de schietstoel in veiligheid te brengen, maar in de boerderij kwa men vier mensen, twee vrouwen en twee kinderen, om het leven. Ooggetuigen vertelden dat het vlieg tuig „als een komeet" op de boerderij terechtkwam. Enkele tientallen man nen, vrouwen en kinderen zaten in de opkamer juist te genieten van een ver frissing na het dorsen van graan. De neus van de F-86 boorde zich dwars door een muur en trok de helft van het stenen huis met één klap omver. Vijftien personen, zowel volwassenen als kinderen, werden door rondvliegen de wrakstukken en instortende muren gewond en moesten naar ziekenhuizen in Burgheim en Neuburg worden ge bracht. (Advertentie) aanvankelijk twee vakatures, doch,een ervan kon worden vervuld omdat voor de nieuwe onderwijzer inmiddels een flat ter beschikking werd gesteld. De vierde klas zal het echter tot mei zonder onderwijzer moeten doen, want eerder komt er geen woning gereed. „Tenzij", aldus de heer Jütte, „wij voor die tijd een invaller zouden kunnen krijgen". PARIJS, 30 okt. (UPI) De van de mannelijke naam „Felix" voorziene Franse ruimtekat, die elf dagen gele den op bijna 130 kilometer hoogte een vlucht boven de Sahara-woestljn heefl gemaakt, zal naar de dierentuin te Vincennes worden overgebracht, zo is meegedeeld door functionarissen van het Franse bureau voor ruimtevaart. De functionarissen meenden dat geen nieuwe gegevens aan het licht zouden komen indien men het dier zou ontleden het lot van „Hector", een rat, die enige tijd voor „Félix" de ruim te in was gestuurd. Het poesje, dat bij de ruimtevlucht werd aangeduid met de zakelijke titel „C341", werd na zijn reis nauwlettend door functionarissen in het oog gehouden. Zij zeiden dat het dier tammer was geworden dan vroe ger. Het volgende dier dat door Frankrijk in de ruimte zal worden gebracht zal een aap zijn. De vlucht zal volgend jaar plaatshebben en in de Sahara- woestijn worden reeds apen op een dergelijke ruimtereis voorbereid, aldus de functionarissen. WMF Nederland: Eyck Cd. N.V. Nes 23-25 Amsterdam-C. Dr. Vondeling heell voor de radio staan te beweren dat de vakbonden een grote overwinning hebben be haald daar zij een sprong hebben ge maakt van 2,7 pel. naar 10 pet. Wat een demagogie! De stijging van de arbeidskosten heeft in bet lopende jaar 81/2 pet. van de loonsom bedra gen. omdat naast de verguisde 2.7 pet. ook nog de verbetering van de sociale verzekeringen en andere ar beidsvoorwaarden meespeelde. Wij zouden de heer Vondeling nog zo pas professor al onrecht doen als wij veronderstelden dat bij van dit feit niet op de hoogte zou zijn. De meest bevredigende verklaring achten wij dan ook, dat de fractieleider van de P.v.d.A. zich bijzonder goed aan past bij de stijl van de politieke praatjesmakers die bij onlangs in andere partijen zo dapper met de vinger beeft nagewezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 1