Warmtebronnen van formaat 1 Roemloze Europees ^nis Neville spion voor ®eense Bond ondergang in bekertoernooi INVENTUM Slechts debutant Giesen en Pieters Graafland vallen niet uit de toon in de voordelige fris •vrolijk-fantastisch DENEMARKEN WEL IN VOLGENDE RONDE zei Elek Schwartz Main Mo kon!mk, «leetrische kachels Minutieus genoteerd Spanje klopt Noord-Ierland KNVB -voorzitter Schroder: „Ik had het voorgevoel Anderlecht speelt gelijk tegen team van Lippens' vrienden nieuwe dagblad 11 t Wereldberoemde fedi^autnri? zou dus optreden als ?V]j Ssinanerd6 spion. Via een ver- ?0h, bgsi,„ b van het Deense avondblad SiiV66Ven" £™Tnog feller om de JL ROTTERDAM, 31 okt. Dat nu bekervoetbal. Het was alle maal zo mooi uitgekiend. Het Nederlands elftal stond al aan de poort van de halve eindstrijden van het toernooi om de Europese voetbalbeker voor landenteams. Het zou eerst even de vloer aan vegen met de Luxemburgers. Het zou vervolgens de Denen ontmoe ten. De Deense amateurs, die voor de Nederlandse semi-profs toch geen onneembare hindernis behoefden e vormen. Lo Brunt, de secretar's-penningmeester van de KNVB. had in principe al een akkoord met de Denen bereikt over de speeldata. Maar Er zijn zo van die momenten, dat de underdog grommend uit zijn hok schiet en toehapt. En daar stond het Nederlands elftal met een aan flarden gescheurd prestige in zijn hemd. Verslagen door de Luxemburgers met 12. Uitgeschakeld voor de beker door een elftal, dat normaal slechts aan de slag mag tegen reserve teams en dan doorgaans nog een fiks pak voor de broek krijgt. Met oogkleppen Keizer van slag 6d 'nventum elektrische kachel Ie een warmte- en ge- 26 '9fleidsbrenger. Een stukje huiselijkheid om met gé* ^°e9®n naar te kijken en met plezier bij te zitten. raag uw leverancier dé uitgebreide folder met diverse ^odelien hetelucht-, ventilator-, radiator-, en straalka- eis" 2u,t z'sn: ook uw type is er bij. K1.IJKE FABRIFK INVENTUM - BILTHOVEN Bijna is Piet Giesen (rechts) bij een doelpunt. Hij mist de voorzet echter net. Fraaie passes Genoeg echter over dit Neder lands elftal. Oranje's vertegen woordigend voetbal zit duidelijk in het slop. Het trieste is, dat het einde yan deze betreurenswaar dige episode nog lang niet in zicht lykt. Dé foto Toch al niet best Paters Graafland kon nog lachen. Het was tenslotte zijn zilveren interland. De zilveren sigaretten koker is het cadeau van de KNVB. Kaarslicht verzacht, verinnigt GOUDA KAARSEN Eén van Ringers' klassieke creaties: 'S DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 PAGINA 13 JAfAlCA eU"lt pAMAlC/ «1111110 imfcll Luxemburgers schieten Oranje's voetbalprestige aan flarden (Advertentie) X a an een verslaggever) vS4?1. 31 okt. - Als het Ne- 'viVii gisteravond in het ,(Nv^'itii,, <lion te Botterdam een *o„ t<)„^ behaald en als de Rer eftis si?mniing had verleend, dan -Neville, de vroegere mana- ,s»m Rotterdamse Sparta nu 'V als oefenmeester by SH8, Vl; opdracht moeten vervullen. stKi!, Vei-, Voetl>aU>ond had Neville na- W^en :~0cht om inlichtingen to ver- •\e.,VoH(j J'vr het verloop van de gis- !^h 8esPeelde wedstrijd tussen '1 t, biet ifn Luxemburg. Dit in ver- ''[i enei>, "j;' leit, dat de winnaar (en "Ie 6h ove*. ?n rekende men stellig \°'genrt ^'oiling voor Nederland) in e Ei»? ronde van het toernooi Vli S De Pese b"'-Innrlpn. b(rt. eOemarken k?n eis „Neville als tegenstander iNitljSske rp-Xan bet Deense avondl gelelaende te Kopenhagen f^aürUik met de Deense bi 4 w- WU KI» in n»n.m„ het Deense avondblad was bond. ks Wat wUf 111611 ln Denemarken w,0lllenfin e- n over cie spelwijze van '>va]ri> dip ,e£ellstander. De voorzie- flat Or^a-ren getroffen voor het l6ie,,®°hter zou hebben gewonnen ?vOiMSteUenrtna 1 voor Nederland zo [V)h', hiet „u rcsuhaat van gister- n fonP kontii ?evoerd- Wel was er ïla" ?*t 611 depf^ Denemarken. Te- on i?e Neville de Denen mee, J'iila' i,De t„ tellen dienen te pas- fk Opzijn „"Xem.bHrgers". aldus Ne- outsiders". Het rt "zÜn Xemburgers .'Ur,?at de T\\f,yaiirli'ike outsiders". wet K laaiden r ders over bijna alle 3*1 t®611 britfV^38 voor de Luxembur- rt^lp-Nlein 11 Bij Luxemburg reken- !e Uit,S tot di? iSv dt'de beide binnen- ^Voi^opj-jg. uitblinkers. Neville weid- 6 takt „i°var de door Luxemburg Zn Vah dl v:-t de eerste helft het Kj tefScll 6 budenspelval, na de rust v systeern S °P een aanvallend (Van onze sportredacteur) Dat is bekervoetbal. Oók, dat 45.000 toeschouwers in het Feijenoordstadion geen voetbalwedstrijd hebben gezien, maar een veldslag om de winstpun ten. Eveneens dat een ploeg, die bijna voortdurend in de aanval is het loodje moet leggen, omdat een paar uitschie ters het effect van een knock-out heb ben. Als het Nederlands elftal echter wer kelijk veel meer waard was geweest dan de Luxemburgers, had het niet verloren. Steeds maar aanvallen ga randeert nog geen overwinning. Voet ballen is iets anders dan hard tegen een bal trappen en er dan nog harder achteraan hollen. Voetballers moeten behalve hun benen minstens zo inten sief het „koppie" gebruiken. En dat nu, deden de spelers van het Neder lands elftal niet of nauwelijks. Ze trap ten en ze sjouwden, maar met kleppen voor de ogen. Ziedaar de hoofdoor zaak van de Nederlandse nederlaag. Een smadelijke nederlaag, laat ons dat vooral niet uit het oog verliezen. Wij voorspelden gisteren, dat de Luxemburgers wel eens hun toe vlucht zouden kunnen nemen tot de buitenspelval. Die prognose bleek maar al te waar en het trieste was, dat de Nederlanders na negentig mi nuten nog niet wisten hoe ze er mee aan moesten. Steeds weer kwamen die lange, forse halen naar voren Oranje's aanvallers durfden er ech ter nauwelijks op te sprinten. Elk ogenblik kon het vlaggetje van de Franse grensrechter de lucht in gaan, omdat ze te vroeg aan de haal waren -gegaan. Dat gebeurde trou wens toch nog negentien keer. Zo kon men de Luxemburgers dus niet overrompelen. Niemand echter kwam tot het inzicht, dat tot de aan valswapens ook de throughpass be hoort. Aldus werd de bal herhaalde lijk een prooi van de vele Luxem burgse verdedigers. Helaas was het chaotische aanvalsspel niet de enige tekortkoming van dit Ne derlands elftal. Op Giesen en Pieters Graafland na kwam eigenlijk niemand tot een acceptabele prestatie. Niet, dat de wil om te strijden er niet was. Dat beslist niet. Aan ijver kwamen Oranje's voetballers niets te kort. Fnuikend was, dat bepaalde spelers van wie mocht worden verwacht, dat zij -de „ziel" van de ploeg zouden kun nen vormen, ronduit faalden. Dat was i A H nintrtnentio met name met Piet Keizer het geval. Vrijwel al zijn acties mislukten. Soms door wat tegenslag, meestal echter om dat hij kennelijk zijn dag niet had. Dat zijn tegenvallers, waar niemand op rekent, ook terecht een coach niet. Minstens zo zwaar woog het feit, dat een andere Ajacied, Pronk, duide lijk uit vorm was. De Luxemburgers hadden dat al heel gauw door, lan ceerden daarom vrijwel al hun tegen stoten door het centrum en bereikti op die manier ook de twee doelpun ten, die het Nederlands elftal velden. Dan waren er enkele spelers van wie nog toch wel heel ongenadig aan het licht kwam, dat fcij werkelijk uit hun normale doen zijn. Dat waren heeft de competitie dat trouwens al niet bevestigd de Feijenoorders Haak, Bennaars en Groot. Ja, en dan was er Kruiver, een speler die nuttig kan zijn en dat ook herhaal delijk heeft aangetoond als aan de spits van de aanval een soort moker moet worden gehanteerd. Een spe ler, die echter verlammend werkt ais er echt gevoetbald moet worden. Als technische kwaliteiten en combina tievermogen de wapens zijn, waar mee een overwinning moet worden afgedwongen. In dit opzicht heeft Elek Schwartz een slechte keus gedaan. In de spelconceptie, die hij voor de wedstrijd tegen de Belgen had uitge dacht, paste Kruiver beslist wel. Nu echter v o e had in de t b a 1 i e voorhoede een r moeten staan. Giesen en Pieters Graafland waren, wij stipten het al aan, de enigen, die niet "uit de toon vielen. Giesen demon streerde duidelijk, dat hij een waar devolle kracht voor het Nederlands elf tal kan worden. Niet voor niets was hij de man, die het doelpunt van Krui ver voorbereidde; een treffer, die na ruim een half uur het Nederlands elf tal weer op gelijke voet met de Lu xemburgers bracht. (Een kwartier eer der had de in een Belgische derde Klasser spelende middenvoor Dimmer efnut van Pronk doeltreffend afge straft, en diezelfde Dimmer schoot de Luxemburgers na de rust ook naar de Kwart-finales)Giesen was eveneens fe wan. die Kruiver tot twee keer toe de bal zo fraai op de schoen leg de, «lat een echte voetballer de passes in doelpunten had omgezet. iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiu (Van onze speciale verslaggever) 9 Keizer omspeelt een Luxemburger, krijgt een schietkans, maar zijn schot gaat hoog voorlangs. 13 Kruiver lanceert vanaf links opeens Giesen, die in zijn sprint de bal verrassend op zijn schoen neemt. Vanaf de lat „spat" de bal weer in het veld terug. 15 Pronk schiet tegen de rug van Schmitt. waardoor Dimmer vrij komt. Zijn schot buiten bereik van Pieters Graafland wordt door de staander gekeerd. 20 Klein geeft een pass naar midden voor Dimmer, waar Pronk net niet bij kan. Dimmer maakt enkele pas sen en schiet dan hard raak, 0-1. 25 Een doelworsteling voor het Luxem burgse doel. Na schoten van Krui ver en Keizer schiet Groot tenslotte over. 34 Giesen schiet hard in het zijnet. 35 Giesen omspeelt Hofstetter, trekt de bal dan scherp terug, waar Kruiver de bal ineens op zijn linkervoet neemt en scoort, 1-1. 39 Keizer mist uit vrije positie. 41 Hofstetter haalt de bal van de doel lijn. Keizer schiet opnieuw, maar doelman Schmitt stompt de bal tot hoekschop, die op niets uitloopt. Kust. 1 Keizer .chict ver naast. 4 Giesen zendt een door de Luxembur gers slecht weggewerkte bal ineens langs de grond naar de rechterhoek. Maar Brenner haalt de bal van de doellijn. 15 Groot forceert met hoog schot een hoekschop. 22 Na een botsing met Kruiver verlaat Konter het veld. 23 Dimmef speelt Pronk nit positie en schiet dan laag, maar zuiver in, 1-2. 30 Konter komt terug. 31 Giesen passeert Hofstetter, maar zijn voorzet wordt door Keizer gemist. 40 Kruiver schiet van dichtbij in, maar spartelend op de doellijn weet doel man Schmitt de bal er toch nog voor te houden. BRUSSEL, 31 okt. In het Brusselse Astrid-park heeft een internationaal elftal woensdag het sterke Anderlecht met 3-3 bedwongen. De wedstrijd was bedoeld als benefietwedstrijd voor de linkshalf van Anderlecht, Martin Lip pens, die zich tien jaar voor de Belgi sche club als een voorbeeldig speler heeft gedragen. In de internationale formatie met voetbalvrienden van Lippens waren voor de rust, die reeds met 3-3 inging, de Nederlanders Brooymans (Willem II) en Moulijn (Feijenoord) opgesteld. Zij werden na rust vervangen door o.a. de PSV-er Wiersma. Bij Anderlecht ont brak alleen de tegen Nederland gebles seerde Stockman. Van Himst scoorde alle treffers van Anderlecht. De Belg Goeyvaerts en zijn landgenoten Best en Van Roosbroeck maakten de doelpun ten voor het Europese elftal. Bij de internationalen speelden o.a. Panaiotov (,£5NA)'. HanaPPi (Wenen) en Uljaki (RC Paris) mee. (Advertentie) GEZINSFLES Probeer ook eens FANTA CITRUS, een frisse lemon-lime, die bizondergoed is als mixer. In Nederland gebotteld met toestemming van de rechthebbende op de gedeponeerde handelsmerken „Fanta" en „Coca-Cola". (Advertentie) Elke OLVEL polls Is winstdelend. (Advertentie) MARKLIM het oudste en meest verkochte merk voor electrische treinen! 99 (Van onze speciale verslaggever) ROTTERDAM, 31 okt. Het weril ai stil in het Feijenoord-stadion. Het geroffel van de naar huis kerende toe schouwers op de trappen was voorbij. Her en der groepten in de hal en het restaurant wat nakaarters samen. In de gang alleen was het wat rumoerig. De groep journalisten scheen groter dan ooit na een interlandwedstrijd. Er klonken schertsende opmerkingen. Het wachten duurde ook zo lartg. Al meer dan een kwartier was het geleden, dat elf uitgelaten Luxemburgers elkaar in de armen waren gevallen. Dat zij een ieder hadden gezoend die wat te dicht bij was gekomen en dat zij met trainer Heinz in hun midden een „Braziliaan se" triomftocht over het veld hadden gemaakt. De echo's van hun «Teugde kreten in de gang waren al uitgestor ven. Een angstige stilte achter een gesloten deur was voor ons overgeble ven. Daar schoof die deur open, we schuifelden naar binnen. Het gefluis ter hield op. Bij de massage-tafel stond een groep hoge officials van de KNVB. De meeste spelers zaten al in burger langs de kant. In een stille hoek stond bondscoach Elek Schwartz. Haast verlaten. „Mijnheer Schwartz, bent U..." Nog voor we waren uitgesproken klonk het be slist: „Geen commentaar!" „Geen commentaar? Is het U niet tegenge vallen9" Elek Schwartz negeerde de vragen. Met een nors gezicht knoopte hjj zijn overhemd dicht. Zjjn ogen keken langs ons heen, starend naar iets waarvan hijzelf het bestaan niet besefte Zijn hand trilde bij elk knoopje „Wat zegt de heer Schwartz ervan?" klonk het weer. „Geen commentaar." Het werd pijnlijk. De bondscoach trok zijn jas aan. Iemand deed een nieuwe poging. Hij slikte. Achteruit zijn keel kwam weer het bitse „Geen commentaar". Met de verontschuldiging „Ik heb een af spraak, Franz Fuchs brengt mij naar huis" verdween hij. Hjj groette nie mand en niemand groette hem. De slag was aangekomen, Elek Schwartz was een gewonde coach. Onze aandacht werd afgeleid door bondsvoorzitter A. L- M. Schroder die ietwat plechtig Eddie Pieters Graaf- iand toesprak. „Het was je vijfen twintigste interland. Misschien de be- roerdste, al was jij daar zelf niet schuldig aan. Toch gefeliciteerd en deze sigarettenkoker als aandenken. Waar is Piet Giesen? Piet, het was louw eerste, daarom heb je recht op speldje, een haasje. We zijn toch eweest van- dit met z'n alien het haasje avond En ik had al zo'n bang voorge voel. Het is uitgekomen ook", besloot voorzitter Schroder. Piet Giesen lach- te. voor hem was het een „fantastische avond geweest. Ik kreeg er koude rillingen van toen het publiek steeds maar weer „Giesen, Giesen" schreeuw- o ,ze trainer Appel had gezegd: „Speel zoals in PSV en dan gaat het ya"zelf goed. Ik geloof dat hij gelijk 5? f gehad. Alleen had ik graag een doelpunt wiilen maken en natuurlijk willen winnen. Maar ja, die Luxembur gers haalden tot tweemaal toe de bal van de lijn." „Tegen die Luxemburgers kun je (Advertentie) niet goed voetballen", voegt Pieters Graafland eraan toe. „Ze waren ook zo bard", zegt Peet Petersen. „Die Brenner was me heus niet de baas geweest, als hij niet zo grof had ge daan." „Wat wil je", spil Pronk haalt zijn schouders op, „anders waren ze er toch niet langs gekomen. Alleen bij dat tweede doelpunt, toen raakte ik uit balans." Aanvoerder Van Wissen geeft ronduit toe dat zijn ploeg een slechte wedstrijd heeft gespeeld. „We waren technisch beter, maar dat zie je, we gingen verloren toen zij met tien man speelden. Maar als wjj zo hadden ge speeld als zij, dan had iedereen ook „ach" en „wee" geklaagd." Vanzelfsprekend konden de Luxem burgers hun geluk niet op. Zij kraaiden alles door elkaar heen. Een fotograaf uit het Groothertogdom had de grootste moeite van de elf met hun trainer voor een jubel-plaatje epn groep to for- meren. Toen hy het voor elkaar had, vloog de deur open^ en sprong een klein gebrild mannetje met een zweef- duik en een langgerekt „Yoepeeeh" bo venop de groep. De fotograaf had de plaat van zijn leven. TIRANA, 31 okt. Denemarken heeft zich, evenals Zweden, Ierland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg, ge plaatst voor de kwartfinales van hel toernooi om de Europese beker voor landenploegen. Weliswaar verloor Denemarken in Ti rana met 1-0 van Albanië, maar de eerste wedstrijd tussen beide ploegen was in Kopenhagen reeds in een zege van 4^0 voor de Denen geëindigd. Dene marken zal in de kwartfinales Luxem burg als tegenstander krijgen. BELFAST In de returnwedstriid voor het toernooi om de Europese be ker voor landenteams heeft Spanje woensdagavond in Belfast met 1-0 ge wonnen van Noord-Ierland. Aangezien de eerste wedstrijd in een gelijkspel (1-1) eindigde, heeft Spanje zich ge kwalificeerd voor de kwartfinales. In de kwartfinales komen nu tegen elkaar uit: Zweden—Rusland of Italië, Luxemburg—Denemarken, Spanje—Ier- ?f„aVr!jïaat' Jrankrijk-Oost Duits- land of Hongarije. Er moeten nog iwee wedstrijden worden gespeeld. Rusland won reeds met 2-0 van Italië en Hon- gürije zegevierde in de uit-wedstrnd met 2-1 over Oost-Duitsland. NORRKOEPING De Poolse voet balclub Odra Opoie h?eft gisteravond de Zweedse club Norrkoeping met 2-0 voor verdere deelname aan de inter- totocompetitie uitgeschakeld. De eerste wedstrijd eindigde in een overwinning van 3-2 voor de Poolse club. i Advertentie) (Advertentie) „Kunt U begrijpen dat we dolblij zijn?", vraagt trainer Heinz ons. „We waren niet gekomen om te win nen. Normaal was dat Nederland de achtste finales had bereikt. Neder land had ook al een afspraak met de Denen. Wij niet. Natuurlijk zijn wij nu ook gelukkig met de loting. De Denen amateurs? Laat me niet lachen. Er staat tegenwoordig altijd een man met geld achter. Ook in Luxemburg ken ik spelers die heus honderd franken krijgen. Wat de wedstrijd betreft, Nederland was in Amsterdam ongetwijfeld sterker. En wij tvaren nu weer niet op zijn sterkst. Bohr ontbrak nog. Wat wa ren die laatste vijf minuten be nauwd." Onder de spelers waren er echter toch enkelen die vertrouwen hadden gehad in deze tweede wed strijd. Ook bijvoorbeeld de gelukkig ste van alle, de vierentwintigjarige middenvoor Dimmer. Doelman Schmitt zei: „Nederland was de laatste tijd toch al niet zo best" (Advertentie) ALABftaiirie nuiLAND N.V. LEIDSEGRACHT 6 - A"«"TERDAM PALAIS DES DAMES - fijne melk chocolade met zachte mocca-caramel- vulling. Heerlijk! Een delicatesse die al jaren tot de meest gevraagde Ringers-soorten behoort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 13