overreden mr THEATER SPEELT NIEUW "wS^ss NEDERLANDS STUK Bravo-geroep voor Staals Terug naar Warschau „Interesse vrije sector gewekt voor arbeidbesparende bouwmethoden" AEG U proeft de moutwijn Co-operatie arts-politie redt kind fant-astisch Ter kennismaking met PRO CO shampoo! Internationaal schaaktoernooi Overtuigende voorstelling Minister Bogaers verdedigt heleid onder voorganger Na lof toch nog harde noten voor minister Bogaers AEG dagblad rechts van de weg - Jp°urses Nootdorp öe Sportflitsen V^videanse kS' Uw handtekening astubheFfc! Radio Filh. Orkest drie weken naar het buitenland Olivier van Noort- emi gratie-pennin g voor Nederlander Het sprookje van iedere Mag Benoeming Afscheid Examens Lichaam gevonden van vermiste sportvisser Geef haar een STEP DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 10 tractatie! Nu gratis uw haarwassen volgens de nieuwe Amerikaanse methode met Proco crème shampoo in tube (voldoende voor 6a 8 wassingen). Profiteer snel, neem mee! voor parelwitte tanden T^rai,N<SSAD' - Op .1. ef even bulten de be- gebeurde- k' Uo t.T°t: w" 4' pL i'60' i-30- \)*r. SVbuiten8 (1-31-9)' 2' ZOOn V- Pe" 2-i'o Wi ST Kaarslicht maakt blij GOUDA KAARSEN AMSTERDAM met de producten AEG, Telefunken en Osram Wereldvermaard sinds mensenheugenis de luxe parfumverstuiver kies bij uw pa'rfumerie uit een fantastisch mooie collectie de kapper! e" 2UIVELKENN1S kttige is h»er gisteravond de 45- °it Baarl i!" Sn"ulders-Broeders aanXere<len door een Vr<>Uw w.was °P slag dood. De aan <je °T ,)r van vijf kinderen, liep het °ntreliiL terkant van de weg. toen n~Urllout-ZinirK- De 86".1arige mevr. ■r5.8 Uij het bler ls hier gistermid- „Jaatwen H °verstel<en van de rijks beden pt, een vrachtwagen aan- Rn-Pr,. op slag gedood. ki?r het Gistermiddag is eri het overstek1» '1'0ngetje J- CuyPers rePen teken van een straat ge- j.' ernstirr ™Qeen,auto- Het kind werd 'er j_ hpfWoni r'at het, enkele uren ziekenhuis is overleden. C&AM, 31 okt. - in Amster- Ji voor a mternationaal sohaaktoer- uit dp S begonnen. De uitsla- 5' de K] eej;ste ronde luiden: mej. ('Nerti tNed.) mevr. F. Heems- ed> 0-1, mej. C. Bruinenberg k htevr 7r' A- Nicolau (Roem.) r^fWói. nova (Buig)mevr. H. (Polen) 0-1; mevr. G. Si.) i_qmej. K. Jovanovic van de tweede ronde rY. mei Nicolaumej. Ivanova nBnevr „narsk°wska^mej. Grasser n, hiei - Heemskerkmej. Jovanovic G. vj. De Klerk- ■mej •mej. Bruinenberg ha twee ronden: 1. Konar- ïAuienifJ1 Nicolau, beiden ethskerkgh Prasser- Jov: f,?h vatP^^t31 okt. De uitsla- hjiden- g'steren gehouden drave- 2 ^?ter 'rV^ïi 1980 m-: 7- Annemarie ivBh'r,n i' wagenaar sr.) 2.56.4 1.29.1, 0 ?hof -r ]n'ey, 3. Blackfoot van 's-Gra- 3 7n w- 2. hl. 1,20, 1,30, 1,80, find'h C0V' 4'30' j1?' 1. aXX", Pr«s. (1660 m.), eerste se- Ijpi'8 1 2r :op® (d- Wagenaar jr.) 1 2 pnt, 3. Jovanovic en Ivanova en De Klerk. r: '"dh ie: j *yhn prjjs, 1660 m., tweede se- \a -I, i o- Hanover (J. Verhoeve), *h Sonvii 2- Ydolius, 3. Zandra H ^Ul^n ■L Wagenaar jr.), 2.34.4, cov. 3 1680 m. Finale: 1. Cr, 4>7o ,dolius, 3. Anna Scotch. Tot. X' 3 4n pl- L30 1,30 1,20, gek. 5,20, ^V"''S 2380 'bui 'Jhatris. Tot.: m.: 1. Yvetta M (W. weddenschappen), 2. Ze- w. 23.60, pl. 5,50, Rirr6da tp^ek. 4.30, cov. 3.8Ó. (-.t""'.!», 1980 m.: 1. Zoon van V'Ogie ijf X.er?ay> 2.50.8 (i .26.3)2. c0v 2K2», ^<to: 3. Xanthos Narciso. Tot.: Pb l.'BO l.Yö1.70, gek. 8.60, r omzet: 65.064 gulden. ti -,cra - gewichtheffer Miyake ka» vcrtovJ.ln Tokio twee wereldrecords. H 1 rr b 2"P"Uri /-vV, 4- u:4 T4. J1- iSO^f^^bt bracht bij het trek- e -Pisehp omhoog en voor de drie -Ori tr>, oefeningen verwerkte Miya- t,.. taal van 377.5 kg. Ra^'Js jj c|6 .heeft gisteravond in Den hen. de0ky- sXMriih .vriendschappelijke ijshockey- °bneri teSen Rosenhof Oslo met 91 gisteTaian^iSe hamesvolleybalteam vj 0n<^ in een J1 V» jike JjS^vohd in een vriendschap- Va>,..Sibiu ^tr0d van het stedelijk team lie. u> de hoofdstad van Transsyl- j. b>6 eh hoi 6higc]"'IT) hi et 4o gewonnen van de Arabische Republiek. bo 'h CaiÜ?pk>e® van Indië heeft giste- ïe:Mairo met 4_n •&W NIJMEGEN, 31 oct. Jan Staal heeft met zijn nieuwe stuk „Terug naar Warschau", waarvan de toneelgroep Theater vanavond de première gaf, groot succes geoogst. Bij het losbreken van het applaus op het einde hoorde men meteen bravo-geroep aanheffen zeldzaam verschijnsel in onze Neder landse theaters. Het genre van het stuk is het realis me; dat meer oproept dan de letterlijk heid van de gebeurtenissen, die het laat zien. Het speelt in een Amsterdamse volksbuurt, zoals het decor van Herman van Elteren suggestief aangeeft, zonder dat daar of in de manier van spelen ge tracht was een brokje echt Amsterdam te reconstrueren. Het uiterlijk is bijkom stig, wezenlijker is het milieu van ge wone mensen, wier emoties zich uiten in het lawaai dat zij maken binnen de kleine ruimte, waarover zij beschikken. Daarin treft men een oudere vrouw aan, een Poolse, in 1945 door een goed hartige Amsterdammer uit een vluch telingenkamp meegenomen, nadien met hem getrouwd, nu weduwe, een vrouw uit een welgestelder, verfijnder milieu. In haar figuur kreeg het probleem van de ontheemde een levende, mense lijke gestalte. Jan Staal tekent haar voortdurend labiele geestestoestand: heimwee naar Warschau, verschrikke lijke herinneringen aan de oorlogsjaren en de hunkering naar enig houvast in het leven, in het eigen plekje, in het enig eigene, dat tegelijk ook vreemd is: haar stiefdochter. Dit ontheem-d zijn wordt doorgetrokken in de reacties van haar omgeving: de lawaaiierige buur vrouwen, die haar vreemd en eigenlijk gek vinden, de marktkoopman, die de stiefdochter wil trouwen, de stiefdoch ter, die heen en weer getrokken wordt tussen haar eigen Amsterdamse wereld en de herinneringswereld van haar stiefmoeder. In de verhouding tussen de koopman en de dochter weerspiegelt op een eenvoudiger en dus verduidelij- kender manier de tragiek van de Pool se. Van beslissende betekenis blijkt het optreden van een jonge Pool, die zijn ontheemd zijn te boven is gekomen; hij forceert een oplossing van de twee parallelle thema's: voor de Poolse maakte hij alle mooie herinneringen aan Warschau levendig, zodat ze be sluit terug te gaan, ook in het besef dat ze daarmee haar stiefdochter be vrijden zal. Jan Staal vindt dan even wel een dramatisch slot, dat de onmo gelijkheid van deze oplossing demon streert: het verleden, waarnaar de vrouw feitelijk terug wil, is definitief onbereikbaar. In zekere zin is dit een stuk zonder pretenties, althans zonder hogere aspi ratie dan het leveren van een stuk goed vakwerk, dat met eenvoudige middelen menselijke tragiek voor de toeschouwer herkenbaar wil maken. Dat is dan ook tot stand gekomen. De figuren zijn met zekere hand getekend in dialogen, die door heldere soberheid meer suggereren dan zij letterlijk zeggen. De spelers maakten dat alles zeer goed waar. Loudi Nijhoff vooral: zij speelde de Poolse vrouw overtuigend, het merk- waardig labiele van haar psychische toestand sober doorwerkend in haar spel, dat een enigszins vervallen vrouw liet zien, waarin de vroegere bescha- haar volkse emoties en haar behoefte om zich bij haar stiefmoeder aan te passen. Bernard Droog was prachtig als een ruwe, goedhartige en doortasten de koopman. De Vlaamse acteur Jan Gorissen speelde fraai ridderlijke Pool. De bijrollen, die het milieu moe ten aangeven, waren beb^Tlijk bezet. Voor de regie de grote verdienste, dat er een evenwichtige voorstelling ont stond, waarin men een heldere uitzicht had op de grote lijnen van het stuk: de bijkomstigheden erin had Jurg Mole naar terughoudend gerealiseerd, zodat zij hun dienende functie op de juiste manier vervulden. RUTTEN HILVERSUM, 31 okt. Het radio Fil harmonisch Orkest zal in mei 1964 een tournee van ongeveer drie weken maken door Duitsland, Zwitserland en Italië. Het zal o.a. concerten geven in Ham burg Stuttgart, Lugano, Turijn en Mi laan.' Dirigenten zijn Willem van Otter- loo en Jean Fournet, terwijl als solisten zullen optreden: Jos d'Hondt, klarinet, Hans Richter Haaser en Daniel Wayen- berg, piano en Henman Krebbers, viool. (Advertentie) DEN HAAG, 31 okt. Als eerste Nederlander heeft dominee William Vlieken Muller hier gisteren de Oli vier van Noort-medaille ontvangen, uit handen van mr. J. Klaasesz, commis saris der koningin in Zuid-Holland, in diens kwaliteit van voorzitter van het Nederlands Emigratie Fonds. (Advertentie) den HAAG, 31 Okt. Minister Bo gaers heeft gisteren in de Tweede Ka mer onder meer gesproken over de eerste proeven die zyn departement, onder zijn voorganger, heeft genomen om ook de vrije sector voor de arbeid besparende bouw te interesseren. Men heeft dit gedaan floor een reserve van achtduizend woningen aan te houden voor uitsluitende grote initiatieven op dit gebied. De eerste die over de brug kwam was de EMS (Zwolsmangroep) Dit concern kréég de toezegging, maar onder bepaalde voorwaarden, waarop men inderdaad inging. Het initiatief van Zwolsman is door anderen gevolgd, zo dat de achtduizend woningen praktisch konden worden ondergebracht. Minister Bogaers zei, dat daarmee voor de toe komst is bereikt dat de ongesubsidieer de bouw, zich nu voor arbeidbesparen de bouwmethoden is gaan interesseren. Voor 1964 hoefde voor dat doel dan ook geen afzonderlijke reserve meer te wor den gevormd. De heer Bommer (PvdA) had zich niet kunnen onttrekken aan de indruk dat hier ontaktiseh was opgetreden. Duizenden aanemers die in de rij stonden, moesten het aanzien dat en kele van hun machtige collega's voor gingen zo zei 1>Ü. Hij noemde het zonderling, dat de begunstigden „met bouwvolume in hun zak" met de ge meentebesturen over grondaankoop konden gaan onderhandelen en vroeg of de minister zich nu wel gebonden achtte aan de toezeggingen die zjjn departement destijds heeft gedaan. Drs. Bogaers zei het niet meer dan billijk te vinden dat de eenmaal ge dane toezeggingen uit de achtduizend reservewoningen ook worden na gekomen. De minister deelde nog mee, dat in totaal voor de bouw van 4476 van deze woningen de rijksgoedkeuringen voor 1963 zijn verleend; de rest wordt nu „afgewerkt". Behalve de EMS, die voor 1963 540 woningen kreeg toegewezen, zijn nu nog de NV Eurowoningen, de Vereniging van Systeembouwers, het Bouwfonds voor Nederlandse Gemeen ten en het Nationaal Grondbezit gega digden; er is voorts nog een aantal meerjarenplannen en incidentele geval len. Flats in Amstelveen. Gebeurtenissen zoals zich in Amstel veen hebben voorgedaan, waar 112 ge zinnen hun per 1 januari a.s. toegezeg de huurwoningen aan bun neus voorbij zien gaan omdat een flatgebouw plot seling niet meer verhuurd maar alleen verkocht kan worden, zullen zich in de toekomst niet meer voordoen. Minister Bogaers heeft in de Kamer verklaart dat hij het met de socialistische woord voerder Bommer eens is, dat eenmaal gemaakte afspraken met bouwers niet moeten worden verandert. (Advertentie) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG, 31 okt. Na ander halve dag vol lof van de Kamercom missie voor Volkshuisvesting over de bouwnota van minister Bogaers, heeft de bewindsman gisteravond dan toch enkele noten te kraken gekregen. De heer Bommer (PvdA) zei in het sub sidiebeleid de allerhoogste prioriteit te hebben gemist die de regering ook financieel aan de bestrijding van de woningnood wil toekennen. Hij vroeg onder meer de ingewikkelde subsidie regelingen te vervangen door het een voudiger systeem van goedkope voor schotten tegen een rente van twee procent ten behoeve van de woning bouw. Minister Bogaers antwoordde, dat ook dit systeem bezwaren heeft. Een daarvan is dat bij stijgende bouwkos ten automatisch ook de subsidie van de lage rente wordt verhoogd; de weer stand tegen die prijsverhogingen wordt daardoor verminderd. De bewindsman zei verder, dat het nieuwe bouwbeleid wel degelijk extra financiële offers met zich brengt. Ver hoging van de woningbouwproduktie vraagt forse bedragen, aldus de be windsman. „Nog geen tweehonderd gul den per woning per jaar of nog geen zes miljoen gulden voor een extra pro- duktie van 30.000 woningen", interrum peerde de heer Bommer. „Forse be dragen", hield de minister vol. Verder zjjn er nog de kosten van sanerihg en krotopruiming, van bestrijding van bet verlet, van verbeterde scholing en van de research. De minister is niet bereid tot een verhoging van de 14.000 grens voor woningen, die zonder veel forma liteiten gebouwd kunnen worden. „Het kan zelfs nog voor iets goedkoper zei hij tegen de heer Maenen (KVP), die de verhoging had gevraagd. Hij beloof de de heer Bommer, dat op de kwali teit van deze woningen nauwkeurig zal worden gelet. Tegen de heer Maenen zei de minister ook nog, dat bij het toewijzingsbeleid rekening zal worden gehouden met de noodzaak in de grens provincies voldoende werk te hebben, zodat de bouwvakkers niet noodgedwon gen naar Duitsland verdwijnen. (Advertentie) Thuis bij U de beste wasmachine uit de grootste fabriek voor^electrische huishoudelijke toestellen in Europa. DEN HAAG, 31 okt. Bij k.b. zijn benoemd tot president van het ge rechtshof alhier mr. L. Vliegenthart, thans vice-president en tot vice-president mr. E. A. Zorab, thans raadsheer in dat gerechtshof." BREMERSHAVEN, 31 okt. De Ne derlander P. Krab is gekozen als eerste voorzitter van de dezer dagen hier opge richte organisatie van de vishandel in de E.E.G.-landen. De heer Krab is in Nederland voorzitter van de federatie van organisaties op het gebied van de groothandel in be- en verwerking van vis. DEN HAAG, 31 okt. Gisteren is pater J. F. Westermann als provinciaal van de Nederlandse provincie der Jezu- ieten opgevolgd door pater J. P. Terp stra. Hij werd 8 juni 1912 te Harlingen geboren, trad in de orde („Mariendaal" te Grave) 7 september 1931, werd pries ter gewijd 25 mei 1940, en was achter eenvolgens professor in de filosofie aan de filosofische faculteit „Berchmania- num" te Nijmegen, rector van de resi dentie Gelkingestraat te Groningen, te vens directeur van het St. Franciscus Liefdewerk en St. Francfeca Romana- werk aldaar, superior van het retraite huis „Loyola" te Vught en superior Volmaakt volautomatisch voorwasseri, wassen, spoelen, centrifugeren Thermo-chrone bestu ring. Die het wassen precies op de juiste tijd en de juiste tem peratuur regelt.Dasrom AEG Lavamat nova, bo vendien met de roest vrij edelstaien kuip en trommel. Prijs f1795.- SKIP voor beter wassen en spoelen. Het schuimt precies genoeg en is veilig voor machine en was. Vraag het voordelige SA/p WW*j Service- van de residentie Stijn Buysstraat te Nijmegen. DEN HAAG, 31 okt. Bij k.b. is aan H. R. JONKER op zijn verzoek met ingang van 1 april 1964 eervol ontslag veneend als notaris te Ezinge. (Advertentie) AMSTERDAM, 31 okt. De acade mie voor Bouwkunst, diploma hoger bouwkust onderricht: F. Beyer (Bols- ward), E. de Haas (Groningen), J. Kranendonk (Rotterdam) en L. Kruyne (Amsterdam). EINDHOVEN, 31 okt. Techn. hoge school: kand. wisk. de heer ti. spaandonk. Veldhoven. Ver- den HAAG, 31 okt. Dank zij hulp van de politie, die een chirurg snel door het spitsuurverkeer leidde, is gistermiddag het leven van een an derhalf jarig jongetje gered. Om kwart over vijf riep de chirurg, dr. J. B. van Deinse, telefonisch de hulp in van de Haagse politie. De dokter, die in het gemeentezieken huis aan de Zuidwal was, had een dringend telefoontje van het Voor- burgse ziekenhuis „St. Antoniushoe- ve" gekregen met het verzoek met een daarheen te komen om een spoedoperatie te verrichten. De chirurg stelde zich in verbinding met de alarmcentrale van de poli tie, die ijlings een jeep met twee hoofdagenten naar hem stuurde. Dr. Van Deinse stond al te wachten, gekleed in witte doktersjas en dito broek. Met loeiende sirene en nege ring van verkeerslichten en stopbor den, ging het in snelle vaart naar het Voorburgse ziekenhuis. Dat al deze moeite niet voor niets ge weest is, bleek 's avonds om 7 uur uit een telefoontje van dr. Van Deinse, die tot opluchting van de politiemen sen, maar vooral van de beide chauffeurs van de jeep, de hoofd agenten Van Duyn en Holwerda, ver telde dat het kind buiten levensge vaar verkeerde. (Van onze correspondent) DEN HELDER, 31 okt. Gister avond hebben opvarenden van de mo torreddingsboot „Prins Hendrik" uit Den Helder het stoffelijk overschot ge vonden van een der twee sportvissers uit Obdam, die sinds verleden week donderdag werden vermist. Het is het lichaam van de 22-jarige Nico van Duin. Het werd gevonden op ongeveer 16 km afstand van de plek, waar de twee gebroeders hun bootje hadden verankerd. Zwemmend en wadend moeten de vis sers geprobeerd hebben de haven van Den Helder te bereiken, li ij het zoeken was men gisteren reeds afgegaan op een tip van twee sportvissers, die had- den gemeld een lichaam te hebben zien drpzen. In plaats van dit in hun bootje schrokken de mannen er zo an, dat ze hals over kop wegroeiden. is het zoeken voortgezet 6 hc van he nog vermiste 32-jarige Piet van Duin. (Advertentie) vanaf 6.9S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 17