Aantal onzekere factoren voor „De Korenschoof DAGPUZZLE Waar haalt de Gasunie het geld vandaan Stork doet bod lansen en Sutorius op 225% contanten SPROETJE EN DE ERFGENAMEN DE EERLOZE KRIJG Alfred» DE HEER VAN DE w-OI ÏL OLD SHATTERHAND ,1 V de wappers] Het avontuur met de Grote Troe België verhoogt het bankdisconto in Lctndbouiv- produkten dalen al in prijs Van Nievelt niet optimistisch m pagina Reserves non niet op vereiste hoogte SURINAME bauxiet-concessies geen besluit over voor Ormet Nog X Oostenrijk en de EEG FRANKRIJK Het zojuist verschenen tussentijds bericht m NIEUWE DAGBLAD DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 met soda met water on the rocks ASSURANTIECONCERN STAD ROTTERDAM ANNO 1720 is op aanvraag verkrijgbaar bij uw bank of commissionair of by de A.B.M. Oeus/ ERIC DE NOORMAN 98. Ongewapend als hij is, zit er voor Camlech weinig anders op dan de wijk te nemen. De troep Noren, nog steeds voorafgegaan door Erwin, jaagt met de wapens in de vuist achter hem aan. En daar achter verschijnen de eerste krijgers van Olaf, de berenjager, die in de verste verte niet weten WIE ze daar wel aan het achtervolgen zijn. Het kan niet uitblijven of Erwin moet zijn bezeten krachtsinspan ning bezuren. Woedend om zijn eigen onmacht ver zet hij zich taai tegen de uitputting die hem dreigt te overmannen... Maar dan stort hij neer, geschrok ken houden de overigen de pas in. „Ga door," schreeuwt Erwin vertwijfeld. „Laat hein toc^erelS' ontkomen, jullie idioten. Ik red me wel. T° grijp Camlech, voor hij ontkomt. Mooie ^aai krijgen wij nooit." Nog aarzelen de andere de Olafs bende komt snel dichterbij en bang g^ii1 Noren wraak zullen nemen op de weerloz <je scharen zij zich op een teken van Guttorrn gn wapens gereed rond hun gevallen aanvoer g6id als het groepje Noren door het andere o ge wordt, verdwijnt Camlech ongestoord als e duw in de nacht. KARL MAY •126-1 26. „Dit is een berevel en daar ik mijn berevel aan Sam Hawkins heb gegeven, moet hij erin steken." De kleine man lachte zich tranen. „Van wie heb je dat pak?" vroeg ik nieuwsgierig. „Van wie? O, van wie! Ja... eh... dat is... eh." „Nou, zeg op. Van wie dan?" „Ken jij die mooie Kliuna-ai?" „Nee dat betekent „Maan." Wat is dat voor iemand?" „Het is de weduwe van één der Apachen, die in de laatste strijd tegen de Kiowas is gesneuveld." „En die jij nu met haar verlies wil troosten." „Ja, ik heb er m'n oog op laten vallen. Ik zou zelfs een negerin trouwen, als het een goede parij was, en dat is Kliuna- aiZe kan het beste leer looien van; stam en heeft ze dit pak niet mooi gemaakt. moeite, om mijn lachen in te houden. Sam tr° ^{0eé Het was tè zot. „Ja," praatte hij door, J» T t<" wie er het beste looien kon en toen ik bij b tde recht kwam, was ze er erg mee ingenomen." huid?" „Met mij natuurlijk!" „Ach ja, 1ndl„ vrouwen staan bekend om hun goede srna3 jK waar is je oude pak?" „Weggegooid! Ik kan, pit ga trouwen, toch niet zo'n lor dragen? kijk, Sam gaat uit vrijen, hihihi." Met deze v(0 stapte hij op. 58. In de schedel van Piet Loeris had zich reeds een plannetje gekris talliseerd dat hij zonder dralen tot uitvoering begon te brengen. „Kijk," sprak hij tot Sientje en overste Ventje de Bruin: „Die kisten met Nitraat Casserollen worden nu aan boord van de Grote Troel gebracht! Wij moeten dus mee!" Hij keek zijn metgezellen even aan en vervolgde toen: „Ons verkleden heeft geen zin, want er zal wel een uitgebreide con trole zijn. We moeten dus als lading aan boord zien te komen!" Ventje de Bruin keek hem verbaasd aan. „Hoe denk je dat te doen, Loeris?" vroeg hij. „We gaan als Nitraat Casserol len," antwoordde de detective een voudig. „We kruipen gewoon in een van de kisten!" Na deze uiteenzet ting wilde de vermaarde meteen aan het werk gaan, maar een uitroep van Sientje weerhield hem. Zijn trou we assistente wees op het pakket, dat op de grond lag, en waaruit zo nu en dan een onwelluidend gekerm opsteeg. „Wat moeten we met Hat Si Kee aan, meneer Loeris?" vroeg Sientje. „Ik zal de sprinkhanenhik krijgen, als* ik daar een ogenblik aan gedacht heb," mompelde Piet Loeris „Maar dat probleem is zó opgelost. Lopen jullie maar achter me Bij deze woorden pakte hij de g of' kundig geëmballeerde Hat Si j. c' slingerde hem over de schouo verliet het vertrek, gevolg3 jti' Sientje en overste Ventje. C'1 be' telligente lezers zullen ree^eteC' grepen hebben, dat de geniale a3Kf' tive van de nood een deugd Want tussen al die transpo1".,^^' ders, die met kisten Nitraal rollen sjouwden, vielen zij 111 onde1 pakket niet op. Even later bev jiri ze zich op straat. „Nou n>o rjs! gebeuren," fluisterde Piet „Let maar eens op..." (Advertentie) IMP. OUD HAARLEM UTRECHT, 30 okt. Het bestuur van de Meelfabriek „De Korenschoof" heeft zich in de algemene vergadering van aandeelhouders niet willen uitspre ken over de toekomstverwachtingen voor het bedrijf. Volstaan werd met er op te wijzen, dat er een aantal onzekere factoren zijn, die het uitspreken van een prognose tot een hachelijke zaak ma ken. Nochtans is men niet pessimistisch gestemd. De grootte van het bedrijf wordt vol doende geacht om een succesvolle plaats in de E.E.G. te verwerven. Met nadruk wees het bestuur er echter op, dat de reserves in het bedriif nog lang niet op de vereiste hoogte zfln beland. De be staande vernieuwingsreserve ad 860.000 is met name nog lang niet vol doende om grote vernieuwingswerkzaam heden te kunnen doorvoeren. Niettemin is het bedrijf van plan om een graansi lo te bouwen aan het Amsterdam-Rijn kanaal. De plannen zijn nog niet rond, maar het bestuur is reeds met de ge meente in onderhandeling. De overgangsregeling in de E.E.G. welke nu reed.' ruim een jaar in wer king is, heeft het bedrijf niet voor grote moeilijkheden geplaatst. Aandeelhouders wezen op de grote stabiliteit, welke het dividend van jaar op jaar vertoont, terwijl het - ex ploitatiesaldo voortdurend een toena me te zien geeft. Het bestuur merkte naar aanleiding hiervan op, dat de re serves nog verder versterkt dienen te worden. Een punt, waarop niet genoeg de nadruk kan worden gelegd. Omtrent een verhoging van de brood prijzen bestaat nog geen enkele zeker- BRUSSEL, 31 okt. (Rtr) Het Bel gische bankdisconto is met ingang van vandaag met een kwart procent tot vie- en een kwart procent verhoogd. Het bijzondere herdisconto voor de ex port wordt met een half procent tot drie en driekwart procent verhoogd. Voorts 2ijn. verhogingen van een half driekwart., procent bekendgemaakt ■vodr de overige hecdiaconjofaciliteiten van tie Belgische ceftffaTè bank. De niéu we tarieven zijn: geaccepteerde maar üniet-hij ids bank.',gedepOTveè»da: Wissöls 5 procent (was 4,5), niet-geaccepteer- de maar bij de bank gedeponeerde wis sels 5,75 (5) procent en niet-geaccepteer- de niet bij de bank gedeponeerde wis sels 6,25 (5,5) procent. PARAMARIBO, 29 okt. Het over leg in het Surinaamse parlement over de ontwerp-overeenkomst met de Ame rikaanse maatschappij „Ormet" is maandag voor onbepaalde tijd ver daagd, nadat er ook uit de fracties van de regeringspartijen bezwaren tegen het ontwerp waren geformuleerd. De ontwerp-overeenkomset heeft betrekking concessies voor het exploreren en ex- ploiteren van bauxieterts-reserves in KRUISWOORDRAADSEL 234567 8 9 10 HORIZONTAAL: 1. vrouwelijk roofdier, lor; 2. elpenbeen, grensplaats in Zeeland; 3. bewoonsters van Afrika; 4. dik touw, godsdienst; 5. geweld zonder geld, arbeid in de landbouw; 6. stad in O.-Europa, deel van bureau; 7. lidwoord, opgooi: 8. gevat, insekteneter; 9. mak, bepaald gebied; 10. eenheid van spanning (afk.), streling; 11. deel van zeilboot. VERTICAAL: 1. veroverde landstreek; 2. triomfator; 3. theaterplaats, gemis; 4. tas ten, pers. vnw.: 5. kunstmatige bevloeiing; 6. achtervoegsel, kruisboog van gewelf; 7. vreemde taal; 8. meertje, achterblijvende smaak; 9. Duitse rivier, Js; 10. niet werkelijk. Oplossing van 30 okt. 1. para; 2. ravage; 3. genade: 4. degene; 5. nevade; 6. dakar. heid, maar een feit is, dat voor het ein de van de zgn. E.E.G.-overgangsrege- ling, de prijs van het brood met 10 a 11 cent omhoog zal gaan. Rekening moet worden gehouden met het feit, dat een verdere aanpassing van de pensioenen in de komende jaren zal moeten plaatsvinden. De achterstand is thans ingelopen tot 1961. Dat de inkomsten uit deelnemingen zijn gedaald, vloeit voort uit het feit, dat de belangrijkste dochter, de huizen- maatschappij „De Vecht" een aantal panden (met winst) heeft verkocht, maar dat evenwel minder inkomsten kwamen uit haar opslagbedrijfswerk- zaamheden, welke taak deze dochter thans verricht. Hierdoor is het rende ment op de deelnemingen teruggelopen. De jaarstukken werden met algemene stemmen goedgekeurd. DEN HAAG, 31 okt. Een van de mogelijkheden voor de Gasunie, de kosten van het eerste stuk aardgas transportleiding te financieren is de volgestort op de aandelen. Naar schat ting zal met de aanleg van de leiding 'in 1964 een bedrag van 300 tot 350 miljoen gulden gemoeid zijn. Het aan delenkapitaal van de Gasunie is ge steld op 400 miljoen gulden, waarvan echter slechts 150 miljoen is gestort. Andere mogelijkheden zijn: leningen hij de partners Staatsmijnen, Shell, Esso en eventueel de Staat of een beroep op de kapitaalmarkt, hetzij on derhands hetzij via een openbare obliga tie-emissie. Volgens welingelichte krin gen zou de Gasunie voor zichzelf nog niet hebben uitgemaakt welke wijze van financiering of welke combinatie van maatregelen de voorkeur ver dient. De keuze wordt nog bemoeilijkt door de onzekerheid over de ontwik kelingen op de kapitaalmarkt in het komende jaar. Behalve met de financiering van de eerste 300 a 350 miljoen heeft de Gas unie ook nog te maken met de verde re investeringen nóg eens 150 a 200. miljoen op korte termijn en met de verplichting in totaal aan de ge meenten een uitkering van 130 miljoen gulden te verstrekken ter tegemoetko ming in de „ombouwkosten". (Advertentie) Handel - MIJ. H. Albert de Bary Co. N.V. Deviezenbank i (Advertentie) AMSTERDAM, 31 okt. Gebr. Stork en Co's Appara- tenfabriek N.V., die deel uit maakt van de Verenigde Ma chinefabrieken, zal een bod van 225 in contanten doen op de aandelen N.V. Machine fabriek voorheen Jansen en Sutorius te Utrecht. Dit bod zat- .uiteraard geschieden onder het gebruikelijke voorbehoud dat een voldoende aantal aandelen wordt aangeboden, het heeft de volle in stemming van de directie en com missarissen van Jansen en Sutorius. Nadere bijzonderheden zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. De aandelen Jansen en Sutorius no teerden dinsdag ter beurze 215 gedaan bieden. Op verzoek van het beursbe- stuur werd woensdag geen notering opgemaakt. Het aandelenkapitaal was per eind 1962 groot 1 min. De n.v. is houd ster van alle aandelen G. Thomassen ad 2 min. Over 1962 werd een divi dend uitgekeerd van 9 pet. De maatschappij produceert o.m. zui- velinstallaties, waarvan in 1962 ruim tweederde via Gebr. Stork, en Co. uit gevoerd werd. Voorts worden machi nes gefabriceerd voor het vullen en sluiten van plastic flesjes en pakjes, alsmede mineraalwater-installaties. De activazjjde van de balans per eind 1962 vermeldt o.m. vastgelegde middelen 867.682, waarvan gebouwen en terreinen 317.025 en inven tarissen 378.357 en vlottende mid delen 1.881.460. NEW YORK, 29 okt. De Oosten rijkse minister van handel, Fritz Bock, heeft verklaard dat hij hoopt tegen het eind van 1964 overeenstemming te heb ben bereikt met de E.E.G. over een as sociatie van Oostenrijk. De minister, die een 10-daags bezoek brengt aan de V.S., meende dat bij de besprekingen in Brussel complicaties zouden kunnen optreden, maar hij was er zeker van dat de onderhandelingen geen jaren zou den gaan vergen, zoals dat bij Griekeiii- land en Turkije het geval was. HerengweTiM50 Amsterdam-C. Tel, 221155 PARIJS, 31 okt (Rtr) Het Franse plan voor economische stabilisatie, met de uitvoering waarvan de vorige maand begonnen werd, begint reeds bevredigende resultaten af te werpen zo heeft de Franse minister van Finan ciën Giscard d'Estaing, in het kabinet verklaard. Volgens mededeling van de minis ter voor Voorlichting, A. Peyrefitte, op een persconferentie na afloop van de kabinetsbijeenkomst, beginnen de Franse prijzen van landbouwproduk- ten te dalen. Tot de produkten, waar voor dit geldt behoren aardappelen, pluimvee en vlees. De minister van Financiën heeft voorts medegedeeld, dat de Franse re serves waren toegenomen van 3,5 mil jard frank tot 6,5 miljard frank. De premier, Georges Pompidou, zeide dae de eerste fase van het stabilisatieplan •bemoedigende resultaten had opgeleverd dooh dat de inspanningen moesten wor den voortgezet. ROTTERDAM, 30 okt. Naar wij vernemen is de raad van beheer van Van Nievèldt, Goudriaan en Co's Stoom vaart Maatschappij te Rotterdam over de financiële resultaten van het lopen de boekjaar 1963 niet optimistisch. De jongste opleving op de vrachtenmarkt kan op zijn hoogst tot gevolg hebben dat in de laatste vier maanden van 1963 de resultaten wat minder ongun stig zijn dan zonder die opleving. Blijft deze opleving voortduren, dan mogen voor 1964 betere resultaten ver wacht worden. In welke mate dit het ge val zal zijn is zeer moeilijk aan te ge ven voor Van Nievelt, Goudriaan en Go aangezien veruit het grootste deel van de vloot in de ljjnvaart emplooi vindt. Bovendien zal een forse loonver- hoging niet zonder gevolgen blijven, Over 1962 werd een batig exploitatie saldo geboekt van 9.594.448 en een nettowinst van 2U70.ib3. Er werd een dividend betaald vak 6 pet. Advertentie) N.V.AMSTERDAMSE BELEGGING MAATSCHAPPIJ Keizersgracht 706 - Amsterdam - telefoon 020 - 67 661 OPPasseu, Mefjee/z.' h/j /-ne/zuee Mobt je kj— SCf-IPIKBCEtJ, zve-r u... houo je ST/L, JotJ- M/SSO-KE/J U< UBD PfZeuEH te\ Her wet. Noo tueu g-ê-- /ersi ectc?/ die. ee/J z/A/e- /s /7'n koc.pl Duur? m «Èp r r MOCO Vi D1 'KOSTEêL MOM De CrOUD&eRG, E6N &e6eueT6MIS PLflOTS, Die onze wecpeN im eeM BuiTew&ewooM avontuur., ,ZÖU BETRGKgetJ- A'IJ /S orJTSHGPT. IMande

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 2