Twee generaties Kethel namen ^scheid van juffrouw Bosman Laatste schooldag bracht i slechts plezierige dingen Voorlezen en puzzelen tijdens Kinderboekenweek Duizenden guldens schade door brand in patatzaak TROUWRiJDEN UNIQUE 1964 ^ezing over Toulouse Lautrec pent winterseizoen in museum GEVEKE HuizfjN, landman LANGE AVONDEN Haarshow suède herenjassen f 125.- I Mïï Automobielbedrijf Citroen agent gereedschappen POST CO. E.S.S.I, Wij vervaardigen ieder gewenst model E. S. S. I, sBETER LEVENtS WASAUTOMAAT DE JAGER KOELKASTEN vanaf 289.- DAF LANDMAN pil9j\Z P A VOOR IEDERE DOE-HET-ZELVER Pierre Jansen op openingsavond „Interscholaire" Moeilijke duels voor Schiedamse hockeyteams Consternatie op Broersveld Loden kogeltje aakt jongen T entoonstelling van kinderboeken in filiaal-Parkweg v.d. Vlerk De Nieuwste Europese Coiffures Speciale aanbieding eerste kwaliteit S^NIEUWE dagblad p'S ^f'Uwman MISSKI! V SPECIAAL adres voor BURGERLIJKE STAND ■MORRIS en M.G. AUTOMOBIELEN ■WINKELMAN 's WESTVEST 4 SUCCES AGENDA'S RING AGENDA'S I WEDEROM EEN GEHEEL NIEUWE COLLECTIE IN DAMESHOEDEN Dameshoedenmagazijn M. REESE Film PROJECTIE VERREKIJKERS BANDRECORDERS $1*9900 UZERHANDEL J Het Poppenhuis ^UNIEK .y DAMESKAPSALON „VIOLETTE" ELEKTRISCHE DEKENS - 1-en2-persoons DE MOL JANSEN X DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 F* &iLda* In de school If, l*1 het Verenigingsgebouw Bokelweg 88-90 Schiedam telefoon 153655 Incident S i EN Zuid-Hollandsche Kantoorboekhandel PASSAGE - SCHIEDAM MANNEN 9 Xe* iuist u ft Üie ZZ ^0ed- te F£e HERENKLEDING voor BROERSVEST 58 TEL. 67718 BROERSVEST 119 TEL. 68447 Erkend ziekenfondsleverancier OM TE ZIEN JNIEK om te dragen Geachte Cliënte, DAM 25 - SCHIEDAM - TELEFOON 64342 HERENMODES - BROERSVEST 56 f I I vAh ^THEL, 31 oktober Kethel heeft afscheid genomen ®5ste v'Jn- onderwÜzeres, mej. B. A. M. Bosman, die gisteren haar 4a*d n r,dardag vierde. Niet met ellenlange speeches of iets van dien ^e,le'rat-a<>rlrgewoon met een welgemeend huldebetoon hebben twee W *^ethel de laatste schooldag van juffrouw Bosman gevierd. Nar cfeDSv,W-aS er ^eest voor de kinderen van de St.-Jacobusschool, 'a de scheidende „juf" veertig jaar haar lessen heeft gegeven en Nrlin<r° Uren hebber» de oudere bewoners van Kethel, de vroegere ^anl{tSCn Van hiffrouw Bosman, afscheid genomen en haar nogmaals voor de lessen van jaren her. È.ersonep^ kegon voor mej. Bosman, het ri ftelsp T„en,- de leerlingen van de ie Parorhif£° ,usscho°l met een mis in ahEst„ii_ lakerk, waarbii zeer veel be- ngsteïip j waarbij zeer veel be rtas er uen,aa.nwezig waren. Hierna heer Pt* £uis van het schoolhoofd, düs bpbI; .Boekman. een ontbijt. Na r,6 2ijn vp jk en lichamelijk gesterkt hppp° p dingen die komen gin- jj-'lde ,mj e heer Beekman de schei- ?ehs .wijzeres toegesproken. Na- S'erhanrt!^!ie onderwijzers van de school Nheirm'^ehij het boek van koningin heer p "Eenzaam maar niet alleen" is'hder ee man meende dat deze titel h0shian °epasselijk was op juffrouw Car Dene; zii' wanneer zij tijdens C, ai+i' ,si°en zich eenzaam zou gevoe- h g «iet aILlJu Kennissen 1^1 Praten oude onderwijzeres hp! ontb^il'1''3rordusstichting werd aan 1 M t JerteSenwoordigd door de hu ehS H uyker en F. Sondermeyer. O P Suvi?6 stichting overhandigde de Paste r een enveloppe met inhoud. °or Vet sprak hier een woordje. altijd -Dr ,naar Kethel zou kunnen gaan ag jjjpj. ^aren altijd kennissen die zou- ie^!as ta? Vonü°r, klas was het vervolgens bi!e Wen e schoolkinderen, die hun v tien pn vergezeld lieten gaan van raan cadeau van de kinderen, Oy^^Qen -juffrouw Bosman tijdens haar W^hoiaa» meeste herinneringen zal tü d stn„?' Was de foto waarop zij afge- dp Scho0i met de klas, het hoofd van da Jacoh,,„en, de beide onderwijzers van e S Usschool. Zo is de laatste school- d-h Werj.°°r mej. Bosman voor haar geiiü .S' een zo plezierig mogelijke morden. Y aVoatj r--k. Verenigingsgebouw sprak ij a Vgj s de heer Beekman ten aanbore tj a Van oud-leerlingen wederom woor- Y- OUflp- of over mej. Bosman. Namens ..J) v.. "s sprak de heer Tom Fransen, C Vftll J -.««uv.., jüfr leerlingen uit de eerste klas rtJj ovf»Jilar gelei r°uw Bosman in Kethel ruim geleden heeft onderwezen. Jigde een gouden camee, De jta1, ha^n de Parochie> de heer A. Bou- 'het,6 Zei tegen het magerste Kethelse '.Me ..opgeschreeuwd te hebben, toen V(v de ,ahnen hoorden van haar zuster tin de pfer school, die het advies gaf scl lp p klas te gaan staan. Eerst kwam 't j 'ep ergen op Zoom, later in Voor- Va hei6!} tenslotte in Kethel. „Ik had giste-, eSin nlet °P die knullen," zei tie" l°en Yond' maar de heer Beekman fah!? thp- verklapt dat juffrouw Bosman zijn goede wensen op rijm deed iedereen verwonderd ho'olttoen Z1i vertelde dat zij eigen- in het onderwijs had willen 'iW5tera s wt «.„uiicjj, tci rfio Mn 0r|d. maar de heer Beekman at jp a,l verklapt dat juffrouw Mn- ~ls was in de namen van de i„9.bd»i dan de de van de meisjes, vele belangstellenden M °Uw rf vele belangstellenden die '®h log osraan de hand drukten en V ^ehp e°n lange rustige tijd toewens- tit),!'zitte,?rden om- de heer J. Lindeman, M en a van de St.-Willibrordusstich- litip beer Kleiss, eveneens van de 1^ b„ aal ^f ®bkomst in het r.-k. Verenigings- erd opgeluisterd door het jeugd- Waldo n.v. orkest van de St.-Radboud. Onder leiding van de dirigent, Siem Heydra, ook al een oud-leerling van juffrouw Bosman, werd al wat weemoedigs aan de avond mocht zijn, weggespeeld door goed musicerende jongens. De heer Beekman had in zijn speech j 's avonds verteld, dat zich in de school nog een „incident" had voorgedaan. Een van de jongens had zo juist juffrouw Bosman de hand gedrukt en gezegd, j „dat is mijn juffrouw, dat is mamma's juffrouw", maar toen de heer Beekman aan hem vroeg of hij al zijn goede wensen had overgebracht, herinnerde 1 hij zich plotseling, dat mej. Bosman ook „oma's juffrouw" was geweest. Hij is toch niet teruggegaan, maar de schei dende schooljuffrouw zal het zo ook wel goed gevonden hebben. „JUF" BOSMAN met pensioen ROTTERDAM, 31 okt. De molen van de „Interscholaire" gaat weer draaien. De nieuwe bestuursleden zitten boordevol plannen en als eerste resultaat daarvan wordt vrijdag, wanneer alle aangeslo ten r.k. scholen vrijaf hebben, een ope ningsbal georganiseerd in zaal Odeon met medewerking van de River side Jazzband, terwijl ook Pierre Jansen verwacht wordt Het doel van de „Interscholaire" is aldus luidt een van de eerste punten van de statuten het bevorderen van het onderling contact tussen de leerlingen van de aangesloten scholen, om daar door te komen tot bevordering van ei gen scholaire activiteiten en tot vrucht bare samenwerking op die terreinen, waardoor bij deze scholieren belang stelling bestaat, of die hun van nut kan zijn. De aangesloten scholen zijn het zet ijn". De aangesloten scholen zijn het St.-Franciscuscollege, St. Montfortcolle- ge, M. M. S. Stella Matutina, St. Tho mas Morus-kweekschool, St. Lucia-kweek school, Maria Virgo-lyceum, de kleuter opleiding van St. Lucia, alle uit Rotter dam en het St. Liduina-lyceum uit Schie dam. De „Interscholaire" wil dus het con tact tussen deze acht scholen onder ling verstevigen. Het bestuur van de „Interscholaire" is samengesteld uit afgevaardigden van de acht scholen; deze vertegenwoordi gers zijn aangesteld door de directeur of rector van de school. In het bestuur is onderscheid gemaakt tussen het alge meen en het dagelijks bestuur. Ook is er een raad van docenten, die beide-besturen eventueel behulpzaam wil zijn en tevens dient als directe schakel met de school. Vorig jaar telde de „Interscholaire" achthonderd leden. Zij kon diverse goede intellectuele maar ook wel niet-culturele avonden organiseren. Voor dit jaar heb ben zich al weer vijftig jongeren méér opgegeven en het ziet er zelfs naar uit dat binnenkort de duizendste lidmaatschaps kaart a raison van twee kwartjes is ver kocht. Die lidmaatschapskaarten zijn op de acht genoemde scholen verkrijgbaar. ALLE »or VAKMAN en AMATEU KORTE DAM 10 - TELEF. 67682 Wij geven ANIMO-punten SCHIEDAM, 2 nov. Zonder uitzon dering krijgen de eerste elftallen van de twee Schiedamse hockeyclubs zon dag moeilijke wedstrijden. En niet om dat de clubs waartegen gespeeld wordt zo sterk zijn. Het zijn steeds teams die ongeveer dezelfde plaats innemen op de ranglijst. Het krachtsverschil zal dan ook niet zo groot zijn en het wordt dan een kwestie van instelling waarmee de wedstrijd is begonnen. Spirit (heren) krijgt Groen Geel op be zoek, dat zich als kandidaad voor een van de bovenste plaatsen heeft aange meld. Spirit zal echter ongetwijfeld van mening zijn dat dat dat nog altijd een plaats lager moet zijn dan Spirit, en ze ker vechten om de winst. De uitslag van de wedstrijd zal dan ook helemaal van de vorm van Spirit af hangen. De dames van Spirit komen ook op eigen veld tegen een team van Groen Geel uit. Hier verkeren beide teams in de lagere- regionen. Het laat zich aan zien dat deze weclstrijdecht hierdoor zal worden beheerst. Ook hier dus een fel gevecht met een hoogst onzekere uit- De heren van Asvion gaan het op eigen terrein opnemen tegen Hillegersberg. Dit Hillegersberg staat wat lager geno teerd dan Asvion, maar vertoont de laat ste weken een licht herstel. De vorm van Asvion worden toegedacht. De dames van Asvion leveren even als de dames van Spirit een. achterhoe de gevecht. Zij spelen uit tegen M.R.H.C wat waarschijnlijk een klein voordeel voor de thuisclub betekend. Maar wan neer Asvion speelt als de laatste wed strijden doen vermoeden, dan is Asvion zeker de sterkste. O' SCHIEDAM, 31 okt. In de fritura De Lekkerbek" gevestigd in het oude pandje op het Broersveld woedde woens dagavond een klein brandje. Omstreeks elf uur waarschuwden enkele jongens de heer H. Meijer, eigenaar van de naast de patatzaak gelegen kapperszaak. Deze waarschuwde onmiddellijk de brandweer die spoedig met groot materiaal ter plaat se verscheen. Zware rookwolken kolkten op dat moment uit het bovenlicht van de winkeldeur en weldra uit de ramen van met 7 persoons CADILLAC S of CHRYSLER'S LUXE VERHUUR Burgem Knappertlaan 12 Telefoon 68817 (b.g.g 68828) SCHIEDAM, 31 okt. GEBOREN; Beppy F A d.v. C. A. van Loenen en B. F. Stuifzand; Frederik W. J. z.v. F. van Brederode en W. Speijer; Yvonne A. H. z.v. A van Putten en M. A. Lankkamp; d.v. A. Snoep en E. P. M. Sebel; Pieter Eduard A. z.v. W. J. Grootjes en J. H. Kapteijn; Victor M. W. G. z.v. J. J. V. M. Remmers en J. A. M. Huijbers; Gijsbertus z.v J. F. van der Gaag en H. Lek. OVERLEDEN: J. M. van den Berg, 76 jaar; Q. van Dijke, 79 jaar; J. Zuurveld, 80 jaar. de bovenverdieping. Het liet zich alle maal ernstiger aanzien dan het in feil was, want met twee nevelstralen had d brandweer het vrijwel onzichtbare vuu snel bedwongen. Hoewel het door snel ingrijpen niet to* een uitslaande brand is gekomen, is e: toch vrij aanzienlijke schade aangerich in het kleine friture-bedrijf. Terwijl de boven de zaak wonendt beheerder J.V.S. afwezig was, had di bediende C.H. de winkel om kwart voo: elf gesloten gesloten, doch daarbij ver geten het contact te verbreken van d< elektrische vetoven. Het nog in de ovei aanwezige vet is toen oververhit ge raakt en in brand gevlogen, waarn; het vuur oversloeg naar de inventaris terwijl ook het hardboard van he plafond in brand vloog. Dit gaf ee' enorme rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse on der leiding van commandant D. de Jage: en met twee nevelstralen was het vuur spoedig bedwongen. In de bovenwoning is geen schade aan gericht, doch in het cafetaria was het een grote chaos. De schade daar is nog nie bekend, doch zal meerdere duizender guldens bedragen. De drie grote brand weerwagens verwekten nogal wat con sternatie, die echter spoedig tot bedarer kwam. SCHIEDAM, 31 okt. De elfjarige Adriaan de J. is bij het spelen bij hei SVV-terrein aan de \Vestfrankelandsedijk gistermiddag om vier uur in het boven been geraakt door een loden kogeltje uit een luchtbuks. Dit schot was afgevuurd door een 13-jarige jongen vanuit hei kraanschip dat in de Wilhelminahaven ligt. De vleeswond van Adriaan is door de G.G. en G.D. verbonden. De schutter heeft vrijwillig zijn buks bij de politie ingeleverd. Official dealer Automobielbedrijf Showroom en verkoop Schiedam - telefoon 60320 na 5 uur 60323 GROTE MARKT 6 achter het stadhuis Tel. 65344 voor Dames, óók met leuke bontgarnering Heren- en Kinderjassen (Eerste Schiedamse Suède Industrie) Confectie en naar maat die aan „EEN GOED PAK" denken, denken aan: SCHIEDAM, 31 okt. Met open mondjes en schitterende oogjes, zo luis terden gistermiddag een honderdtal kin deren naar mej. G. Offenberg, filiaal houdster van de r. k. openbare biblio theek aan de Parkweg, die hun het verhaal van „De Kat die zijn gangetje ging" voorlas. Muisst 1 was het toen juf frouw Offenberg de avonturen van de eigenwijze kat in „Het wilde woud" voor hun ogen liet leven. Minder stil was het een klein uurtje later toen in het filiaal aan de Parkweg de kleintjes 31 okt. In de aula van \v„ e*rst„ 'Ik Museum werd gisteravond - - lezing - - V(. Wint ez,ng gehouden van het nieu- Jn tegenstelling tot Vt aPart ■'aren heeft men dit jaar ït:J een 6 0'Verwerpen uitgekozen en M °hderw 6r'e 'ez'ngen over slechts di„ z°als bijv. de serie over tqk heeft 'erre Jansen verleden sei- '■ho^Wectei gellouden. Over twee weker •L- r 3. Paalman het onderwerp '^av°hd van ïfü S^t Saf van ÏV hïiart>-„ ckansons een t rt>ahs» r' Ito Ie\itChildcl 1 De 'n de schilderkunst" belichten. was dr. G. R. Kruissink het Schiedams museum vele dia's en beeld van het hit de tijd van de grote er Toulouse Lautrec, on- Toulouse Lautrec op Mon °Jj u-ze' al hi-i voorbaat in zijn 2M Qhtrtin„V 'i de lkemtoon zou leggen v«n eigen f uit de iaren tachtig met eri x uit de schilderijen, teke- 'iet >Ulo"lc¥s van de kreupele schil- Vo r Kt-,,- Lautrec. Van die sfeer Jiia'i>l'0evenlsslnk de toeschouwers allen 'Se aar0r, ^00r z'in grote c°Uectio tijn "Ontiria e heelden uit het toenma- 'T0Vastgei fTe met zijn grote artiesten Aet Ü'0ÜSe T ®aUlk,aMei aui-rec, geboren in 1865, op Mm,'ge i,Vian Toulouse, door een on- a5» "dg j,- °P dertienjarige leeftijd, lev krr>,f °Fen en zo gedoemd om Ba= dwerg verder door het artre TWerd was verliefd op dit dez' In vele opzichten ver grote kunstenaar van zijn robuuste eigenzinnige vader, een oud cavalerie-officier, met zijn schriele ge stalte. In 1884 vertrok hij met zijn moe der naar Parijs het huwelijk tussen zijn ouders was niet zo goed en twee jaar later vestigde hij zich zelfstandig in Montmartre. Vooral door enkele gro te figuren uit het cabaretleven van die jaren te belichten schilderde dr Kruis sink het tafereel van de dagelijkse we reld, waarin Toulouse Lautrec zich be woog. Juist in de portrettering van fi guren als La Goulue, Aristide Bruand en Yvette Guilbert heeft Toulouse Lau trec de toppen van zijn kunnen bereikt. In zijn typering van het nachtleven waaraan hij zelf met hart en- ziel ver slaafd was, is hij dan ook onnavolg baar. Lang stond dr. Kruissink dan ook stil bij de figuren die Toulouse Lautrec lot zijn meesterwerken hebben geïnspi reerd. Bij een „La Goulue" de koningin- van de dans rondom Moulin rouge en Moulin de la Galette, een Jane Avril, de begaafde en ook veelzijdige actrice, en bij Yvette Guilbert en Aristide Bruand de koningin en de koning van het Fran se chanson uit die dagen. Tussen deze grote artiesten was Tou louse Lautrec een groot artiest, hij die een aparte plaats innam in dat nacht leven, maar die er door zijn gebrekkig heid maar zo gering aan kon meedoen, ging ten slotte zelf ten gronde aan zijn zo geliefde Montmartre. Op zesender tig jarige leeftijd stierf hij, zijn broze gestel ondermijnd door het zware le ven en de drank Met open mond luisteren de kinderen naar mej. Offenberg. zaten te genieten van een poppenkast voorstelling. Hun vrolijke kreten waren er het bewijs van dat de „Vertellingen van oom Remus". een viertal dierenfa bels, goed in de smaak v elen bü het jeugdige publiek. De kinderen werden gistermiddag echter niet alleen passief bezig gehou den. Tot slot van de middag werd er na melijk 'n puzzelwedstrijd georganiseerd. De jongere kinderen kregen de opdracht uit enkele zinnetjes zoveel mogelijk dier namen de distilleren en de wat oude ren moesten zoveel mogelijk spreekwoor den ook alweer met het dier als hoofd figuur, uit een aantal afbeeldingen ha len. Drie mooie boeken waren als prijs beschikbaar gesteld. Maar niet alleen in Schiedam kunnen de kinderen deze week zo'n middag be- leven_ Ter gelegenheid van de Kinder boekenweek heeft de Vereniging Boek en Jeugd in geheel Nederland soortge lijke middagen georganiseerd. Van deze vereniging is het initiatief uitgegaan om de kinderen door middel van deze mid dagen dichter tot het boek te brengen. Voor deze middagen heeft de Vereniging Boek en Jeugd na zorgvuldige selectie het verhaal van „De Kat die zijn, gan getje ging" van Rudyard Kipling geko zen, evenals het poppenspel „Vertellin gen van oom Remus". Ook de patronen voor de poppen zijn door deze vereni ging ontworpen en naar de bibliotheken in Nederland verstuurd. Ondanks deze centrale voorbereidin gen hebben de stadsbibliotheken zelf ook veel werk verzet en deze week nog te verzetten. Er zijn speciale tentoonstel lingen georganiseerd van kinderboeken, ook aan de Parkweg en de middagen moeten door 't personeel verzorgd wor den evenals de aankleding van het pop penspel Dat de drie onderdelen van deze middagen alle het dier als hoofdmotief hebben is niet zomaar toevallig. Juist als in andere jaren heeft de Vereniging Boek en Jeugd een onderwerp centraal gesteld aan de kinderboekenweek. Dit jaar heeft men het dier als hoofdmotief genomen. In Schiedam heeft de ^boeken week zaterdagmiddag zijn officiële start gekregen in de Gemeente Bibliotheek aan de Lange Haven. Gistermiddag zijn dus de festiviteiten rond de kinderboek week voortgezet in Nieuwland. Ook in het filiaal van de Gemeente Bibliotheek konden de kinderen gistermiddag naar een verhaal van Rudyard Kipling komen luisteren nl. „Hoe de olifant aan zijn snuit kwam". Zaterdagmiddag worden de slotbijeen komsten gehouden. Dan zullen ook de prijzen worden uitgereikt aan de win naars van de verschillende wedstrijden die deze week zijn gehouden. De prijswinnaars van de puzzelwedstrijd waren Truusje Rodenberg en Babs Zuur. Makkelijk gezegd. Ook makkelijk gedaan. NU OOK VOOR U een komt kiezen uit de volgende mer ken: PHILIPS - RONDO - CANDY SIEMENS - CONVICT. In uw bezit voor 5,90 per week zonder vooruitbetaling. Broersveld 105 Telefoon 69703 Scmedam Hoogstraat 1<4 uit binnen- en buitenland, tegen zeer geanimeerde prijzen Leuk vlokhoedje v.a. f 14.95 Prima velours v.a. f 19.95 Prima melusine v.a. f 27.50 Sjaals in alle dessins v.a. f 3.95 Handschoenen v.a. f 4.95 Hoogstraat 60 - Telefoon 66728 5[RM^üJ TUINLAAN 98 - TELEF 67464 MGR. NOLENSLAAN 688 STAP IN EEN BIJ VOOR EEN GRATIS PROEFRIT Maak verder kennis met ons HYPERMODERN CALTEX Benzine- en Smeerstation DAF Showroom GARAGE Noordmolenstraat 17 Telefoon 66233-65G07 MVa3IH3S ■ZI809-131 16 1VV81SOOOH MSIldO t m a Don ystvnniou 'sa/Aap oiarnxsaa aooA. Een elektr. boormachine reeds v.a58,75 Heem-mastCr, compleet in doos 175.— Unimat (een genot om mee te werken) compleet 300. Elektr. schuurvoeten 58,50 Selecta standaard 185. Grote sortering hulpstukken, vraagt prijs, JBÊÊ Broercvtst 52 Tel. 67594 Enkele NIEUWE gezelschapsspellen ontvangen SINGEL 163 TELEFOON 66282 Modern bewerkte VERLOVINGSRINGEN wit-geel gouden uitvoering, diamant gegraveerde bewer king, in vele variaties voor radig. 'N mensenleven garantie. Gratis inscriptie. (kunt u op wachten) Exclusief voor Schiedam Op 5 NOVEMBER om 20.00 uur zullen wij in „Musis Sacrum", Lange Haven 111-115, wederom een presenteren met. o.a. uit Parijs en Wenen, terwijl ditmaal Duitsland en zelfs ook Nederland met hun nieuwste creaties vertegenwoordigd zijn. Wij nodigen U uit deze show, waar ook de nieuwste kleuren zullen worden getoond, te komen bijwonen. Als intermezzo treden voor U op: „DE SPELBREKERS". De muzikale omlijsting wordt ver zorgd door: K. Vermeulen, aan de vleugel. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar in onze salon Dam 25 en voor zover voorradig op de avond van de show aan de zaal. De toegangs prijs bedraagt 2.50 zijnde de prijs van een koffie- of theecomplet. Wij verheugen ons er op u enige gezellige en interessante uren te kunnen bieden en hopen dan ook U op onze show te begroeten. Uit voorraad leverbaar ERRES en PHILIPS -Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 3