A1C/VAN DER KNAAP VANDAAG 70 JAAR Kaadsnestor een actief politiek "••••altijd getracht standpunt van aderen te begrijpen" zet punt achter leven II tl Georganiseerde jeugd wil financiële steun bij huisvesting Definitieve Weeshuis Plaatsje vrijhouden culturele- en jeugdzaken bestemming voor na restauratie voor Rekening 1962 Sociale Raad „De Haven" krijgt beide zijvleugels Stem des Volks" concerteerde in Stadsgehoorzaal Geheugen-hulp Drietal winkeliers moeten verhuizen voor sanering i BANK Dealer: BREEMAN ün Heusden °Pent nieuwe zaak Energ ieweg Piet Struijk gaf klassiek- populairprogramma Viaardingen leende 19 miljoen jj 6, Verplaatsingskosten worden vergoed Dixie] aiid-compa gnons in r.-k. Instuif BMW tej M V V-programma ^^-^IEUWE DAOTiTJAD X DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 PAGINA 5 MiilPP Kort van stof Vr >t)e Alleen eendracht kan Viaardingen groot maken Verkeerd bezorgd Volg het voorbeeld van tienduizenden andere Nederlanders die een spaarrekening hebber, geopend bij de N.H.M. Uw spaargelden zijn er volkomen veilig. Andere belangrijke voordelen zijn: 3£% rente soepele opvragingsregeling uw belastinaschuld uw belastingschulden op tijd betaald, niette vroeg, niet te laat geen kosten spaar veilig, spaar modern, spaar bij de N.H.M. Als u de dag door niets dan pech had, 't kantoor iets van een dolhuis weg had neem dan meteen een kloek besluit en drink uw glaasje nog eens uit. De goeie ouwe met de baard is z'n gezelschap altijd waard. ouue (met de baardj en die goeie jonge met 't baardje Geen lid VLAARDINGEN, 31 okt. Het Weeshuis krijgt een andere bestem ming. Dit zal gepaard moeten gaan met een gedeeltelijke opknapbeurt, waaraan zelfs Vlaardingse kunste naars te pas moeten komen. In eer ste instantie wordt in Het Wees huis de baan vrijgemaakt voor het clubhuis „De Haven", dat over een groot gedeelte van het gebouw zal beschikken. Voorts ligt het in de bedoeling van burgemeester en wethouders, dat bepaalde vormen van sociaal maatschappelijk werk, de E.H.B.O., bepaalde organisaties voor vrije tijdsbesteding en de administratie 'in de sector culturele zaken en eventueel jeugdzaken in Het Wees huis onderdak zullen krijgen. Tij dens de overgangsfase zal een aan tal schoolklassen nog geruime tijd in de noordelijke zijvleugel moeten vertoeven. Om de plannen van B. en W. te verwezenlijken wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de verstrekking van een krediet, groot 95.650,—. v Zonder woorden mm Is zo'n juweel alleen voor een enkeling diamanten RINGEN met certificaat VLAARDINGEN Elke dag zie je er meer f 5.295,- SCHIESTRAAT (nabij Hofplein) - Telefoon 12.23.10 s I *-S s 1 Advert en tl* J' C. VAN DER KNAAP vandaag 70 jaar ERDAM korte LIJNBAAN 12 hij daarbij op het eerste verjaar dagscadeau, dat bij hem in huis kwam een hloemstukje van de WD-fractie *>W*RdINGEN, 31 !'et)rjjf'XVe!t is vanmiddag hetnieuwc van Van Heusden's Woning- geopend. Het gebouw is ont- ^°or het Architectenbureau ir. f.**1 hr-*ten Van Oosterom. De bouw A Pand werd opgedragen aan de okt. Aan de de Snayer uit Viaardingen. Plnginrichtingszaak van Van in in de loop der geschie- 1b?» Hp^v. Vlaaniingen nogal wat spron 3 ^.blaakt, flp hereto winikpl stand ir «^ook. weer te klein is ge Pa'nd biedt het nieuwe be is ®eiijkh j3an Energieweg meer hand n- leiding van deze zaak Sen, 11 van de heren D. van Heus- ni°r en junior. aa^aakt. De eerste winkel stond in naa Dayer. In 1956 verhuisde 'brnidi16 Korte Hoogstraat, een pand VLAARDINGEN, 31 okt. Vandaag (hervormingsdag) viert de nestor van de Vlaardingse gemeenteraad, de heer J. C. van der Knaap zijn zeventigste verjaardag. Hij heeft hiermee een grens bereikt, dig hij zich al vroeg gesteld heeft en die inhoudt, dat hij zich zal terugtrekken uit het verenigings- en po litieke leven. Na de komende begrotings behandeling zullen de deuren van de nieuwe raadszaal voorgoed achter de heer Van der Knaap dichtvallen. Ontel bare herinneringen blijven over en bij het ophalen van diij herinneringen moet het de toehoorder opvallen, dat een grote gemoedsrust en een innerlijke tevredenheid de pijlers zijn waarop de persoonlijkheid van de heer Van der Knaap gegrondvest is. Die tevredenheid valt des te meer op tegen de achtergrond van het moeilijke leven, dat hij in zijn jonge jaren heeft doorgemaakt. Als rasechte Vlaardinger heeft hij zijn geboortestad zien groeien van dorp tot stad van allure. De snelle uitbouw van de stad nam juist een ho ge vlucht, toen hij kort na de tweede wereldoorlog in de raad werd gekozen. Bij de te volgen politieke beleidslijn van zijn K.V.P.-fractie stond hem steeds het devies voor ogen, dat alleen een dracht Viaardingen groot kan maken. Zijn gehele politieke optreden was daar van doortrokken. Hij trachtte voor alles hoffelijk te zijn tijdens de debatten en wanneer hij zich verzette tegen deze of gene dan deed hij op een manier die niemand kon kwetsen. Zijn ruime levenservaring leerde hem daarbij, dat het nuttig en heil zaam was te trachten door te dringen in de gedachtenwereld van zijn poli tieke tegenstanders en om zodoende begrip te verkrijgen voor het stand punt van anderen. Terugziend op zijn lange periode als raadslid kan hij daarbij met voldoening aantekenen, dat hij geen vijanden in de Vlaardingse gemeenteraad heeft. Glimlachend wijst Met voldoening heeft de heer Van der Knaap de gestadige groei van ka tholiek Viaardingen van nabij meege maakt. Rond de eeuwwisseling telde Viaardingen een kleine 2ÖOO katholieken De oude Vlaardingers zullen wel weten dat hij werd geboren als de zoon van de conservatieve bakker Van der Knaap, die een klein bakkersbedrijfje uitoefen de op de Markt. Het was daar geen vetpot, maar met hard werken ging het gehele gezin goed gekleed en had vol doende te eten. Het was voor hem in het begin wat moeilijk om zijn juiste draai te vinden. Aanvankelijk wilde Van der Knaap priester worden en heeft daarvoor zelfs vier jaar in Hageveld ge studeerd. Hoe het ook zij, het ging over en met 'n vrij uitgebreide ontwikkelings ondergrond keerde hij terug in de bak kerij van zijn vader. In die tijd onderhield de heer Van der Knaap betrekkingen met prof. Kars- kens, die ervoor kon zorgen dat zijn pro tégé in de journalistiek kon komen. Hij kreeg het aanbod als buitenlands correspondent bij „De Maasbode" te gaan werken doch door allerlei oorzaken heeft hij daar van afgezien. ..Kijk, ik geloof dat dat een misstap in mijn leven is geweest, maar achteraf heb ik er toch geen spijt van" Na de tweede wereldoorlog zegde dhr Van der Knaap het bakkersleven voor goed vaarwel en ging een goede boter ham verdienen in het verzekeringswezen Na de eerste verkiezingen vlak na de oorlog kwam hij in de raad, waar hij al spoedig bij college, raadsleden en ver slaggevers bekend werd als een man, die kort van stof was. In die tijd be stond de KVP-fractie uit twee man, n.l. de heer G. Buters en hijzelf. Geleidelijk aan kwam er per verkiezing 'n man bij en momenteel heeft hij de stellige over tuiging, dat de fractie bij de komende verkiezingen met weer één man zal worden uitgebreid, mede omdat de kies deler zal zakken. Wanneer de heer Van der Knaap de vele herinneringen de revue laat passeren, verraadt zijn gezicht welke herinneringen hem het liefst zijn. Zo mocht hij vroeger graag kwinkslagen verkopen aan het adres van de vorige nestor, de heer J. van Toor. De heer Van Toor was een dag na hem op Allerheiligen jarig. Eens maakte Van der Knaap daarover de opmerking, dat zij beiden verkeerd bezorgd moes ten zijn, omdat ze allebei op de Markt geboren waren en omdat Van Toor streng Calvinistisch was. Advertentie a Dent spaarder NHM? NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ VLAARDINGEN, 31 okt. Verschei dene organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van de vrije jeugdvorming, (de z.g. „georganiseerde jeugd") hebben burgemeester een wethouders van Viaar dingen verzocht te bevorderen, dat de gemeente financiële faciliteiten gaat ver lenen voor de huisvesting van deze orga nisaties1. Verondersteld wordt en B. en W. staan op hetzelfde standpunt dat verbetering van het financiële klimaat zal leiden tot ontplooiing van ini tiatieven ook wat betreft het stichten van nieuwe onderkomens voor de jeugd. In overeenstemming met de Stichting Vlaardingse Jeugdgemeenschap vinden B. en W. het daarom gewenst om, met ingang van 1 januari 1964, een bijdrage te verlenen van maximaal 25 pet van de kosten van stichting, aankoop of verbou wing van jeugdgebouwen. Om de om vang van de gebouwen te limiteren moet de maximale bijdrage daarbij op 35.000 per gebouw worden gesteld. B. en W. voegen eraan toe, dat het verlenen van bijdragen alleen niet vol doende is om het gestelde doel te berei ken. Het ontbreekt de organisaties veel al ook aan de noodzakelijke financie ringsmiddelen. Hierin kan volgens B. en W. worden voorzien door het verstrek ken van geldleningen onder hypothecair verband tot maximaal 90 pet van de kos ten van stichting, aankoop of verbou wing van zulke gebouwen. Een eventueel door de provincie Zuid-Holland te verle nen bijdrage van 10 pet met een maxi mum van 15.000 per geval zal op de door de gemeente te verstrekken financie ringsmiddelen in mindering worden ge bracht. evenals de bijdrage van 25 pet. De kosten zullen afhangen van het ge bruik dat van de regeling zal worden ge maakt. Voorgesteld wordt nu door B. en W. tot subsidie van de vrije jeugdvor ming te besluiten. AnvprtenTie De vader van de heer Van der Knaap was zo behoudend, dat hij de hang naar de politiek van zijn zoon laakbaar vond. In de woning op de Markt keek men weieens toe, wanneer de raadsleden van toen zich ter vergadering spoedden. Va der Van der Knaap zei dan: „daar gaan die hotemetoten weer", waarop de zoon antwoordde, dat het zaak was, dat de katholieken ook bij die hotemetoten moesten komen. De reactie van de va der laat zich raden, maar vaak, wan neer Van der Knaap zich in de afgelo pen jaren naar de raadsvergadering begaf, moest hij weieens terugdenken aan zijn vader. Een hoogtepunt in zijn leven was het heiwerk, dat hij leverde bij het slaan van de eerste paal voor de verdere afbouw van het stadhuis. „De paal is nooit teruggevonden", lacht hij en zijn gedachten gaan daarbij naar de toe spraak, die hij hield bij de opening van het nieuwe stadhuisgedeelte in septem ber van dit jaar. De heer Van der Knaap heeft bergen verenigingswerk verzet. Naast zijn func ties in het bestuur van de gemeente lijke dienst voor sociale zaken en in de Huisvestingscommissie, was hij (ere-) voorzitter van de Stille Omgang. In 1953 (hij was toen 60 jaar) richtte hij de afdeling Viaardingen van de r.k. Bond van Bejaarden op. De omstandig heid deed zich daarbij yoor, dat de op richter geen lid van zijn eigen vereni ging kon worden omdat hij nog te jong was Voor zijn vele verdiensten op katho liek gebied werd hem in 1957 de pause lijke ridderorde Pro ecclesia et Pontifi- ce verleend. Na de begrotingsbehandeling zal de heer J. C. van der Knaap niet meer in de raadszaal verschijnen. De herinne ring aan zijn integere persoonlijkheid zal blijven en zal een lichtend voor beeld zijn voor zijn politieke vrienden. VLAARDINGEN. 31 okt. Door de Sociale Raad van Viaardingen is de re kening 1962 ter goedkeuring aan het col lege van burgemeester en wethouders ingezonden. Het door de gemeente te subsidiëren tekort bedraagt 51.633,51 Dit bedrag is 292,90 hoger dan het door de raad goedgekeurde subsidie bedrag op de primitieve begroting. Het gehouden onderzoek aan de hand van de boeken en bescheiden geeft volgens B. en W. geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Zij stellen de raad voor de rekening van de Sociale Raad Viaardingen over het jaar 1962 goed te keuren. Al eerder werd over de regeling van de bestemming van Het Weeshuis een voorstel van B. en W. van de agenda afgevoerd, om het college de gelegen heid te geven zich nader op bepaalde facetten van het voorstel te beraden. Het voorstel strandde op de huurvaststel- Advertentte 'en pakje wordt geopend. Daar ligt... een flonkerende kleursteenring. Een dankbaar geschenk v.a. 30.— WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM ling, die het mogelijk moest maken de gegadigden alvast uit de nood te helpen. „De Haven" dreigde van deze gang van zaken de dupe te worden en de ontstane moeilijkheden maakte het twijfelachtig of een deel van Het Weeshuis daarvoor moest worden gereserveerd. Bovendien kwam de behoefte aan nog meer school ruimte in Het Weeshuis naar voren. Nu het echter zover is, dat het nog in Het Weeshuis gehuisveste gezin kort geleden is vertrokken, hebben B. en W. nagegaan hoe de toestand van het oude gebouw er voor staat. Gebleken is, dat het gebouw nog solide is, maar dat het buitenonderhoud een goede beurt vraagt. Ook de centrale verwarming, die het ge hele gebouw bestrijkt, vraagt nieuwe isolatie en het inwendige van het gebouw moet nodig opgeknapt worden. De zorgen strekken zich ook uit tot de 'naaste om geving en de tuinaanleg. B. en W. zijn van mening, dat het niet persé nodig is. dat thans het ge hele gebouw inwendig moet worden opgeknapt. De zuidelijke vleugel zou het college in zijn geheel willen reser veren voor het werk van het clubhuis „De Haven". Het bestuur van dit clubhuls heeft de ruimten van de be gane grond, de verdieping en de zol der in principe geschikt gevonden, wanneer de opknap werkzaamheden zullen worden gedaan. VLEUGELS Wanneer vaststaat dat „De Haven" het thans gebruikte gebouw aan de West- havenkade zal moeten verlaten zullen B. en W. voor de bedoelde zuidvleugel een krediet aanvragen. Hetzelfde geldt voor de noordelijke vleugel, wanneer de schoolklassen, die daarin nu zijn onder gebracht, een heenkomen elders hebben gevonden. De beide vleugels zijn dus wal B. en W. betreft van later zorg. Wat hel centrale middengebouw betreft heeft het college andere plannen. Het gedeelte van Het Weeshuis moet worden opge knapt. De centrale hal, de gangen van de begane grond, de verbindingstrappen naar de verdiepingen krijgen een stuca- doors- en schilderbeurt. Ook wil het col lege Vlaardingse kunstenaars aan hel werk zetten om de grote vlakken in het gebouw aantrekkelijk te maken. Omdat voor de administratie in de sector culturele zaken en misschien ook j jeugdzaken in de naaste toekomst over meer ruimte dient te worden beschikt, denken B. en W. er sterk over de lokalen links en rechts van de hoofdingang tot kantoorruimte in te richten, omdat in het stadhuis niet meer voldoende ruim- j te over is. Volgens B. en W. levert dit bovendien het voordeel op, dat het ge bouw de gehele dag een bezetting heeft Maar de plannen reiken verder dan al- leen het interieur.. De aanbouw aan de westzijde van het hoofdgebouw, die tij- dens het leegstaan door de jeugd nage noeg is geplunderd, moet worden her steld en ingericht tot een eenvoudige bar waar gebruikers van het gebouw op be paalde uren terecht kunnen. Met dit alles voor ogen is het niet nodig een concierge aan te stellen, een omstandigheid die de kosten zal drukken. Toch moet worden omgezien naar een avondportier, gezien de gehavende toestand van de westzijde. Wie de nieuwe huurders van Het Weeshuis zullen worden is nog niet bekend. Thans huizen zes schoolklas sen „de Pijpers", de „Jonge Pijpers", de Vlaardingse modelbouwers, een groep r.k. padvinders, de toneelgroep „Argus" en 'n gedeelte van de EHBO in het gebouw. De huur van het her nieuwde Weeshuis zal 11,25 per vier kante meter bedragen. Neen. Want wist U, dat Uw ju welier U een schitterende col lectie ELDIA diamantenringen kan tonen met prijzen, die U blij verrast zullen doen opkij ken? ELDIA diamantenringen worden alleen verkocht met garantie-certificaat waarin de loupe-zuiverheid voor 100% wordt gegarandeerd. Vraagt Uw juwelier of hij U de ELDIA collectie eens wil tonen. DONDERDAG Stadsgehoorzaal: Sodom en Gomorra, (KFC 14 jaar). 8 uur. Luxor: De laatste reis, (KFC 18 jaar), 8 uur. VRIJDAG Stadsgehoorzaal: Toneelvereniging De Fakkel. Luxor: Handel in minderjarigen, (KFC volw.) 8 uur. VLAARDINGEN, 31 okt. De uitvoe ring van de diverse saneringsplannen van Viaardingen maakt het noodzakelijk dat diverse panden zo snel mogelijk moe ten worden ontruimd en dat de winke liers, die hun nering in die panden doen, passende huisvesting elders krijgen. In verband met de aanleg van het toe komstige Veerplein bij het Liesveldvia duct moeten een aantal oude panden in die buurt verdwijnen. Zo ook het pand van sigarenhandel van mevr. N. de Zeeuw-de Blois, die met de gemeente overeen is gekomen haar winkel te ver plaatsen naar het door de gemeente in huur aangeboden pand Hoogstraat 105. C De heer S. Stam, die een groentenhan- del heeft aan de Gedempte Biersloot, zal zijn zaak moeten verplaatsen in verband met het saneringsplan Afrol-Westnieuw- land. De heer Stam is n de gelegenheid zijn bedrijf te verplaatsen. Een ander, die op de vlucht moet voor de sanering van de Bleekstraat- Schiedamseweg is kapper J. P. K. van Schoor. De heer Van Schoor zou zijn kapperswinkel willen verplaatsen naar de in aanbouw zijnde winkels aan de Dirk de Derdelaan, Het thans door hem in gebruik zijnde pand aan de Oosthaven- kade zal dus ontruimd worden, wanneer de winkels in de westwijk gereed zullen zijn. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor tegemoet te komen in de ver plaatsingskosten, die de drie middenstan ders als gevolg van de sanering zullen maken. VLAARDINGEN, 31 okt. Het eerste Vlaardingse koor, dat zich dit seizoen liet horen was „De Stem des Volks" onder leiding van Piet Struijk. De uitvoering door dit gemengd koor werd gisteravond in de Stadsgehoorzaal gegeven met mede werking van Ursula van 't Wout-Stamm sopraan, Nina Wind alt, Karei Maclean te nor, Rom Kalma bas; voor de begeleiding zorgde het befaamde pianistenduo Bram Boelee en Jac. Schutte. Zo men ziet komt er heel wat kijken om het door radio en televisie verwende publiek voor een concert te interesseren en alleen een koor, dat zoals de „Stem des Volks" veel vrienden heeft kan voldoende mensen naar de zaal krijgen om een uitvoering gemotiveerd te noe men. Tot op zekere hoogte staat de bekwa me dirigent Piet Struijk borg voor het welslagen van zo'n concert, want zelfs al valt er wat °P het koor. op de solisten of de instrumentalisten aan te mer ken, dan is daar zijn dominerende figuur, die met vaste hand en ijzeren wil het gevaar van dreigende ontsporingen be zweert. Natuurlijk doet hij concessies aan de status van het amateurisme, want zijn zangers en zangeressen zingen voor hun genoegen en hij zou een slechte koorlei der zijn als hij eisen stelde die niet te verwezenlijken zijn. Toch had hij het programma lang niet eenvoudig gemaakt. Behalve de opera fragmenten na de pauze die alle min of meer in het gehoor liggen was er voor de pauze een verdienstelijke uitvoe ring van „Die Tageszeiten" een cantate op tekst van F. W. Zacharias, muziek van G. Ph. Telemann voor vier solo-stemmen en gemengd koor. Hoewel Telemanns vo cale oeuvre niet zijn sterkste zijde was is dit stuk toch aantrekkelijk genoeg voor een amateurkoor om zijn krachten er aan te wijden en een bekoorlijke toets steen voor het bepalen van de vorderin gen op het moeilijke terrein van de polyfonie. Natuurlijk waren er tekortkomingen; aan de uitspraak moet geschaafd en de tempi moeten opgevoerd worden; de inzetten moeten nog zuiverder en aan de afwerkingen moet nog meer aan dacht besteed worden. Van de solisten waren het ln het bij zonder de sopraan en de bas, die veel hebben bijgedragen tot het succes. Bei den beschikten over goede zuivere stemmen met een warm geluid, welke qualificatie voor de alt en de bas niet in die mate geldt. Het gave spel van de beide secondan ten aan de vleugels, deed het strijkensem- ble uiteraard niet vergeten, maar was niettemin een krachtige steun voor alle vocalisten. Het opera-repertoire na de pauze werd vlot en met veel plezier afgewerkt, waar- bij de solisten zich niet onbetuigd lie ten, evenmin als het publiek, dat de bloemenhulde aan het slot met veel ap plaus onderstreepte. K.P. VLAARDINGEN, 31 okt. Voor de liefhebbers van dixielandmuziek organi seert het Instuifbestuur op zaterdag 2 november een grote avond. Voor deze avond zijn uitgenodigd „Les Compagnons du Dixieland", die voor het eerst voor de r.-k. Instuif zullen optreden. Men verwacht, dat het evenals alle andere ^vonden, een onvergetelijke gebeurtenis zal worden. MEDISCHE ZONDAGSDIENST Voor geneeskundige hulp op zondag 3 november Van zaterdagmiddag 1 uur tot maandagmorgen 8 uur doen in bij zondere gevallen dienst: dr. H- A. Imhoff Verpl. Chassépelin 6a Viaardingen telefoon 3562; dr. R. Stoop, Verpl. Chassé- plein 6, Viaardingen telefoon 2138. Geopend apotheek v. d. Corput. Schie- damseweg 83 Viaardingen telefoon 3224. APOTHEKERSDIENST Geopend: apotheek A. Bot, Billiton- laan 66, Viaardingen. tel. 4729. KLACHTEN BEZORGING Van 6.30 tot 7.30 uur: J. C. van der Boom, Oosterstraat 14B tel. 2539. Zater dag van 5 tot 6 uur. TENTOONSTELLINGEN Zeevisst-rnrTiuseun. ipi-nine-ai'den: da gelijks van 10 tot 12 30 uur en van tot 4 30 uui 's Zond.i-s van 2 tot 4 30 uur. R.-K OPENBARE BIBLIOTHEEK De openingstijden van de Vlaardingse r.-k Openbare Bibliotheek Joubertstraat '28 zijn: woensdag 10—12 uur 7—8 uur; donderdag 3—5 30 uur; vrijdag 78 uur; zaterdag 1012 uur Jeugduitlening: dms. dag 35 30 uur, woensdag 25 30 uur; donderdag 3—5 30 uur; vrijdag 3—5.30 uur: zaterdag 24 30 uur MAASLAND. 31 okt. Het program- ma voor a.s. zaterdag luidt: MVV 1-GTB aanvang 15.15 uur thuis; Excelsior M5- VLAARDINGEN 31 okt. Burgemees- MVV 2, aanvang 13.15 uur uit. Vertrek ter en wethouders van Viaardingen de- I 12.45 uur; DVO 4-MVV 3, aanvang 13.15 u len de raad mede, dat zij een geld- vertrek 12.45 uur; lening hebben afgesloten van 6.000.000,- koers 98% procent, rente 414 procent, looptijd 30 jaar. Het totaal van de door B, en W. afgesloten geldleningenbe- d'raagt thans 19.000.000,- Terrein Zuidbuurt: MW 4-Vlaardingen 5, aanvang 13.15 uur thuis. Demos a-MVV a, aanvang 15.30 uur uit. Vertrek 14.45 u; Terrein ..Harga": Demos c-MW c, aan vang 14.15 uur. Vertrek 13.15 uur. Advertentie BMW® RUIME ZUINIGE benzineverbruik 1:16) GEZINSAUTO luchtgekoelde motor geen anti-vries nodig incl. ruitensproeiers, buitenspiegel, verwarming, airconditioning, lichtseiner, verstelbare rugleuning, luxe bekleding en anti-diefstal slot Imp.: Alimpo N.V. Parkstraat 9(a, Den Haag, tel. 070-184843 100 dealers verspreid over hét gehele land. m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 5