NIEUW ENGELAND NIEUW PASTORAAL INSTITUUT VOOR NEDERLAND Directeur D Dr. Walter Goddijn: Dode bejaarde vrouw weken lang in huis Kampioen Rowenta. Touw aan de beste Amerikaan Café-Cognac DROSTE s Voorzitter Mgr. G. de Vet Directeur Pater W. Goddijn ZWOLSMAN wil grond in Arnhem Carel Briels voor klap veroordeeld ^ttzrheiligen- Allerzielen nieuwe dagblad Pastoraal gesproken is de groep van zielzorgers de meest verwaarloosde groep van Nederland feilloze gas- aanstekers ALTIJD WELKOM ^gezand asschsnk'n fists! DONDERDAG 31 OKTOBER 1%3 Ultiper Voor mannen, die weten dat kleding meer is dan alleen maar bescherming. LONDONAIR-COS- TT TUUMS... modieus...,ele- iiJ\| gant. In dessins zoals Ombre-checks, Guards- checks, Scotch Pride v.a. 198.- U kunt uiterst smaakvol le combinaties vormen met onze FANTASIE- VESTEN In prijzen v.a. 38. voor haar... voor hem... hèt geschenk! snaren (Apoc' 7J Deze SbJeeftiid, SAINT MARTIAL FINE CHAMPAGNE V.S.OP. C O O N A O IN ROTTERDAM: UITSLUITEND KORTE HOOGSTRAAT AMSTERDAM Zg EINDHOVEN (Van onze verslaggever) ROTTERDAM, 31 okt. Het Neder lands episcopaat heeft, zoals gisteren gemeld, samen met de provinciaals van ordes en congregaties een nieuw pastoraal insituut opgericht. Het krijgt de naam „Pastoraal instituut van de Nederlandse kerkprovincie". Het zal het episcopaat van dienst zijn bij het voe ren van een pastoraal beleid voor de gehele Nederlandse kerkprovincie. Tot directeur is benoemd pater dr. Walter Goddijn, O.F.M., die tot dusverre de leing had van de KSKI-bureau te Rot terdam en secretaris was van het Cen traal Pastoraal Beraad in het deke naat Rotterdam. Het belang dat men aan het nieuwe instituut moet hechten, wordt o.a. ge accentueerd door het voorzitterschap van de bisschop van Breda, mgr. G. de Vr\ Als officiële vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse priester- e nieuwe direc teur van het Pastoraal In stituut heeft zijn beste papieren in Rotterdam lig gen. Hij heeft daar een groot aandeel gehad in het bijeen brengen van alle priesters uit het de kenaat, het organi seren van een cen traal pastoraal be raad en het opstel len van een „Pasto raal Plan Rotter dam". Dit pastorale plan, dat de ziel- zorgerlijke bezighe den van alle Rot terdamse priesters inspireert en coör dineert, heeft mgr. De Vet. de bisschop van Breda, een uniek voorbeeld ge noemd. En kennelijk bestaat de hoop dat de niewbenoemde directeur zijn in zichten landelijk in praktijk gaat bren gen. Pater dr. Walter Goddijn O.F.M. ge bruikt daarvoor ove rigens niet zulke loodzware volzin nen. Hij zegt bij voorbeeld: „Die 9000 priesters in Neder land weten van el kaar niet wat ze doen, hoewel ze el kaar bijna voortdu rend in de weg lo pen." En verder: „Pastoraal gespro ken is de groep van de zielzorgers de meest verwaarloos de groep van ons land." En verder: „Van boven naar beneden op de lad der is er beleidson- macht. Het sociale proces van de ziel zorg wordt niet meer beheerst. Men is in het defensief." Met zijn brede ge stalte, zijn stevige kop met de zwarte wenkbrauwen en het golvende grijze haar zou hij een indrukwekkende verschijning kunnen zijn. Maar zijn hang naar het informele en gezellige, zijn bijna jongensachtige manier van optre den maakt van hem een ander. In drukke bijeenkomsten zoekt men graag zijn gezelschap, want dan weet men zich zeker van een ongedwongen contact. In deze sfeer, die misschien wel onmisbaar is voor de tegenwoordig zo hartstochtelijk nagestreefde solidariteit, gaat hij aan het werk. Zo is pater Goddijn ook in Rotterdam begonnen. Wetend dat pastorieën vaak niet meer zijn dan „parkeerplaatsen voor de nacht," dat er onder priesters een grote behoefte is aan gezelligheid en kameraadschap, heeft hij in Rotterdam een soos-achtig trefcentrum voor priesters geboren laten worden. Een enquête had hem ingelicht dat de meeste priesters in hun serieuze ijver méér verlangden dan vrijblijvende bijeenkomsten op hun vrije maandag avond. Zij kregen wat zij wilden: de lijst van inleiders zal in kwaliteit en variatie nauwelijks ergens zijn weerga vinden. Dit alles leidde tot gedachten- wisselingen en besluiten over pastorale vraagstukken, een organisatievorm en uiteindelijk tot een plan dat door de deken van Rotterdam een jaar geleden als „pastoraal experiment" werd afgekondigd. Daarin werd al was het niet met zoveel woorden de aloude parochiële autonomie wat teruggedrongen en meer ruimte gemaakt voor bedrijfsaalmoezeniers, gods dienstleraren, ziekenhuisrectoren, Una Sancta. Willibrordusapostolaat, Stella Maris-werk etc. Heel belangrijk daarbij was dat men van elkaar ging weten wat men deed, dat men de resultaten van experimenten te weten kwam en gezamenlijk het een en ander ging ondernemen. Door soortgelijke gedachten geleid wordt er nu ook gewerkt aan een Centraal Leken Beraad, zodat men mag vaststellen dat er in de Rotterdamse zielzorg wel iets in beweging is gezet. Men is uit het defensief gekomen, dat in het verleden zoveel geestelijk en religieus onheil over de stad heeft gebracht. Toch zegt pater Goddijn, als directeur van het nieuwe Pastoraal insti tuut: „Ik wil niet een soort pastoraal manager worden." Hij wil blijven lezen en studeren, zijn roeping als socioloog blijven volgen. Ruim twaalf jaar geleden studeerde hij in Leuven af. Hij had politieke en sociale weten schappen gedaan, met veel aandacht voor Voorlichting. Hij trok naar een rustig plekje in Drachten om daar zijn dissertatie te maken. Deze zou heten: Kerk en Publiciteit. Het eerste hoofdstuk t is nog gepubliceerd. Toen kwam prof. G. Zeegers, in die tijd directeur van het KSKI, bij hem met het verzoek of hij in Friesland een studietje wilde maken. Voor allerlei ander werk wist men hem toen ook te vinden en het gevolg was dat hij samen met prof. Zeegers en mgr. Staverman in Friesland een KSKI-bureau oprichtte. Als Friesland nu het sociologisch best onderzochte gebied van ons land genoemd mag worden, mag men pater Goddijn wel aanmerken als de man die het deed (al laat hijzelf niet de medewerking van KSKI en zijn assistent drs. J. J. P. Poeisz onvermeld). Zijn proefschrift ging een andere richting in en kreeg als titel „Katholieke minderheid en protestantse dominant". Daar zijn onderzoekingen zich ook hadden uitgestrekt tot „pro testantse minderheid en katholieke dominant" (in Brabant), lag er een perspectief open naar het oecumenische vraagstuk. Dit heeft pater Goaaijn als socioloog dan ook goed in het oog gehouden. Prof. Zeegers schreef in het voorwoord dat pater Goddijn, een hoge dienst heeft bewezen ^aan alle christenen die in hun hart een oecumenische bezorgdheid dragen. Derge lijke complimenten kreeg hij in recensie-vorm eveneens van de meesi onverdachte en gerenommeerde deskundigen. hi: In '59 werd hij directeur in Rotterdam van het KSKI, hetgeen hij tot nu is geweest. Wat hij daarbij nog heeft gedaan vult een al te lange lijs:. Met zijn belangstelling voor de diaspora heeft hij meermalen gelegenneid gekregen voor allerlei studies in Europa rond te kijken. Zijn aspiraties in publicitaire richting hebben een stevig plechtanker in zijn luncue van hoofdredacteur van het internationaal befaamde tijdschrift „Sociaal Kompas Met zijn broer dr. H. P. M. Goddijn, ook socioloog en docent aan ae Rijks universiteit te Leiden, heeft hij een „Inleiding op de godsdimstsociologie geschreven. Dit boek is een „bestseller" geworden, ook in sommige andere landen^ was makelaar en expert in verzekeringen in Leiden. Die heeft in het gezin de belangstelling voor de sociologie duchtig afnSewaKkeia. m niet het minst in religieuze zin. Twee broers van pater Goddijn zijn religieus geworden, en een andere broer is, zoals vermeld, socioloog, waiter Goddijn ging op de H.B.S. van de Franciscanen in Leiden na enige tijd zijn affiniteit tot de orde van St. Frans voelen Hij wilde missionaris worden. Een gelukkige omstandigheid was de traditie van de 1 ranciscanen om hun toekomstige sociologen in Leuven te laten studeren. Beter kon pate Goddijn het zich niet wensen. Hij zegt: „De zielzorg moedveel rneei missionair worden. Nu is de meeste aandacht gericht op floepen die het 1 minst nodig hebben." Hij vindt het onbegrijpelijk dat op het Concilm Djna uitsluitend theologen het woord hebben. Waarom geen solidariteit van het wereldepiscopaat blijft bij theologische beschouwingen alleen maar theorie. Maar onder welke sociologische voorwaaiden kun je die solidariteit verkrijgen?" nipnwp functie Hij noemt verscheidene onderwerpen op die hij in zijn nieuwe het „allereerst" bij de kop moet vatten. Maar daarmee wil hij "let [e koop lopen voordat hij iets gedaan heeft. En dan dingt hij nog af opi j g woorden: „Lang niet alles in de zielzorg is met planning te vatten, oc biedt research vaak een verrassend vergezicht. Het vraagstuk dalend aantal priesterroepingen bijvoorbeeld, dat ?°k a H Hat gesteld moet worden. Een recent onderzoek heeft aangetoond da ee daling van het aantal priesterroepingen gelijk staat met een daling van het maatschappelijk aanzien van de priester. Socmal gfcsproken ijn de priesters nu een der meest vergeten groepen. Zij hebben nog lang geen 85 gulden schoon Gewoonlijk gaat een verhoging van inkomsten gepaard met een verhoging in maatschappelijk aanzien. Wat voor conclusie moet je nu trekken? Maar je ziet hoe dan ook. dat je er met alleen maar planning nooit helemaal komt." religieuzen zijn in het bestuur opgeno men pater G. Bakker SCJ, provinciaal van de priesters van het H. Hart en prof. dr. C. Pauwels OP. Namens de bisdommen zullen enkele priesters en leken in het bestuur zitting nemen. In middels zijn reeds benoemd pastoor A. Th. Brouwer (bisdom Haarlem), drs. W. van den Ende (bisdom Rotterdam), mr. J. Gen-kers, burgemeester van Bols- ward, (bisdom Groningen), deken G. Harmelink (aartsbisdom Utrecht,) mgr. drs. P. van Odijk (bisdom Roermond) en mgr. L. Rooyackers (bisdom Den Bosch) en moeder Anetta van de Fran ciscanessen te Etten. Blijkens het uitgegeven communiqué zal het nieuwe instituut zich vooral bezig houden met het bijeenbrengen van de resultaten van studiecommissies en onderzoekingen in de diverse sectoren van zielzorg en apostolaat om op basis daarvan, met behulp van deskundige adviseurs ad hoe, beleidsadviezen voor te bereiden. Voor de vele belangrijke, maar vaak minder op elkaar afgestem de initiatieven ter vernieuwing en be? geleiding van de zielzorg zal het pasto raal instituut een coördinatie-mogelijk heid gaan vormen. Men verwacht dat hierdoor de onderlinge contacten tussen de kerkelijke beleidsinstanties worden versterkt en ook gemakkelijker verbin dingen kunnen worden gelegd tussen de verschillende niveaus van het kerkelijk beleid. Een en ander is geheel in de geest van de op het Vaticaans Concilie zozeer nagestreefde collegialiteitsge- dachte, die in deze nieuwe structuur een bijzondere werkingssfeer zal kun nen krijgen. Het pastoraal instituut is een instel ling van de bisschoppen en provinciaals. Het zal in de vorm van werkopdrach ten regelmatig contact onderhouden met de diverse instellingen, die pastorale vraagstukken bestuderen of tot onder werp van research maken. Zo ontvangt b.v. het pastoraal instituut van het episcopaat de vragen om sociologische of sociaal-psychologische research en verwijst deze dan, na formulering van de opdracht, naar de geschikte onder- zoek-instituten. Het pastoraal instituut heeft dus een brug-functie. Immers de onderzoek-resultaten worden daarna door het pastoraal instituut bestudeerd en opgenomen in pastorale beleidsadviezen. In zaken, die het pastoraal beleid di rect kunnen raken, neemt het instituut geen opdrachten aan van derden. Ook ongevraagd kan het pastoraal instituut aan het episcopaat rapporten uitbren gen over vraagstukken betreffende ziel zorg en apostolaat. Het nu opgericht „Pastoraal instituut van de Nederlandse kerkprovincie" zal nog nader in overleg treden met het (Advertentie) „Katholieke Sociaal-kerkelijk instituut" en het „Landelijk centrum voor katho lieke actie", welke instituten reeds waardevol werk hebben verricht voor de pastoraal in Nederland. Over de vestigingsplaats van het nieuwe instituut heeft het bestuur nog geen definitief besluit genomen. Voor lopig zal het pastoraal instituut geves tigd zijn te Rotterdam, in het voor malige bureau van het fSKI (Noord- siagel 40c, tel. 44169). Dit pastoraal instituut voor de ge hele kerkprovincie moet niet verward worden met de diocesane pastorale eentra, die al bestaan (bijv. voor Breda) of waarvan de oprichting wordt nagestreefd (bijv. in Haarlem, waarvoor gelden zijn bijeengebracht t.g.v. het zilveren priesterjubileum van mgr. Van Dodewaard). De dio cesane pastorale centra zijn vormings instituten voor (jonge) zielzorgers gerichtheid op de praktijk van de zielzorg. (Advertentie) (Van onze correspondent) GEERTRUIDENBERG, 31 okt. In een gemeentewoning aan de Meistraat heeft de arts P. Blondeel maandag, naar eerst thans bekend is, hier in de voorkamer het in staat van ontbinding verkerende stoffelijk overschot aange troffen van de 84-,jarige mej. J. P. K. Haar 82-jarige zuster J. A. K. en 81- jarige broer P. K„ volkomen vervuild en onder het ongedierte, zaten bij het li chaam. Zij vroegen de dokter voor hun zuster een specialist te waarschu wen. „Zij wilde geen thee meer drin ken", zei de broer, 's Morgens was hij naar een buurvrouw gegaan om te zeggen, dat er iets mis was met zijn zuster. De buurvrouw waarschuwde de pastoor, die de dokter vroeg eens te gaan kijken; ook zelf ging de pastoor poolshoogte nemen. Arts en pastoor troffen in de woning een toestand aan, die elke beschrijving tart. Nadat het stoffelijk overschot was weggebracht kregen zij met veel moeite de twee oude mensen ertoe hun huisje te ver laten. Zij zijn opgenomen in het The- resiaziekenhuis in Raamsdonkveer ter observatie. De officier van justitie heeft een verklaring van krankzinnig heid afgegeven, zodat opname in een inrichting kan volgen. In het 4300 zie len tellende Geertruidenberg, waar een dorpspolitieke rel gaande is rond een bejaardentehuis, dat moet worden ver nieuwd of vervangen door een geheel nieuw centrum of verpleeghuis, is de verontwaardiging over het gebeu ren algemeen. Het drietal verhuisde in 1941 van Rotterdam naar Geertruidenberg, waar het een teruggetrokken leven leid de; de man werkte op een meubelfa briek. Vooral de laatste jaren hebben de drie zich sterk afgesloten van de gemeenschap. Bijna niemand kreeg toegang in hun huisje; de meeste be zoekers werden door het luikje in de deur te woord gestaan. De pastoor mocht wel binnenkomen, de kapelaan niet. Zij zeiden van niemand steun of hulp nodig te hebben en waren vol gens de buren niet gemakkelijk, hoe wel zij toch ook niemand overlast be zorgden. De 84-jarige vrouw moet ongeveer drie weken geleden zijn overleden. Haar zuster en broer verkeerden in de vaste veronderstelling dat hun zus nog leefde. Er hing een doordringende stank in het huis. Dagenlang moeten de twee niets hebben gegeten; het is niet bekend of zij nog familieleden heb ben. In verband met het gevaar voor de volksgezondheid heeft de G.G.D. uit Breda het huisje ontsmet.... (Advertentie) Kaarslicht feestelijke sfeer! GOUDA KAARSEN Het meest florissante bericht van deze week vind ik dat wij de wereld kampioen-kater in ons midden hebben mogen be groeten. Enige tijd geleden was het Miss World die als ik mij niet vergis on langs wat uit een auto is geduwd nu een kater. Om alle eventuele misverstanden bij degenen, die het wereldgebeuren niet zo op de voet volgen, in de kiem te smoren: ik heb nu het oog op Kyrill, de even zwarte als Nederland se angorakater, die dezer dagen op een internationale kattententoonstel ling in Parijs werd bekroond. Ik weet niet precies op grond waarvan, maar het zal wel niet vanwege zijn lichamelijke schoonheid zijn geweest, want in dat geval zou de kater allicht een kat zijn gebleken. Nu het echter wel degelijk op een kater is uitgelopen, meen ik de veronderstel ling te mogen uitspreken dat de uit verkiezing van Kyrill te danken is geweest aan zijn karakter. Hoe dan ook, ik vind dat er in de wereld te weinig katers worden be kroond. Er zijn er genoeg, maar zij worden maar zo zelden onderschei den. En Parijs geeft ook in dit op zicht dus weer eens de toon aan. Vervolgens ben ik van mening, dat wij, als klein land, ons bij deze ge legenheid gerust e°ns op de borst mogen kloppen. Vergelijkenderwijs hebben wij nu eenmaal niet zoveel katers als bijvoorbeeld in Duitsland het geval is, maar die wij hebben mogen er wezen. Wij zijn weer meer gespecialiseerd in het fijne kater- werk. Dat heeft Parijs maar weer eens bewezen. En nu wil ik best toegeven dat de glorie van een land met helemaal wordt bepaald door een wereldkam pioenschap-kater, maar het hakt er toch in. Het telt toch mee. En de beste angora-kater is dan weer wat anders dan de beste Angola- kater. 's Lands wijs, 's lands eer. Bovendien en tenslotte is het een alleraardigste gedachte om ook het dierenrijk in onze onderlinge wedloop naar de internationale verstandhou ding en vrede te betrekken. En als ik dus eens goed om mij heen kijk, moet ook het wereldkampioenschap rund binnen ons bereik liggen. Het is overigens maar een idee en mis schien kan Zwolsman er iets mee doen. Advertentie) Voor haar de elegante Gas Petit met keuze uit j vele exclusieve decors. Héél licht te bedienen. Met regelbare vlam. van f 24.- af Voor hem is het de feil loze Gas Snip. Volkomen uitgebalanceerd plat mo del, eveneens met keuze uit gedistingeerde decors. Met gemakkelijk regelba re vlam van f 26.- af Importeurs: Fa. E. Gubbels A Zonen Roermond, tel. 04750 - 28 25 ARNHEM, 31 okt. B. en w. heb ben de raad voorgesteld aan de Ex ploitatie Maatschappij Scheveningen NV (Zwolsmangroep) bouwterrein te verkopen ter grootte var 52.750 m2. Het terrein ligt in het uitbreidingsplan Presikhaaf. De prijs van de grond is 1.866.250 gulden. De EMS wil er on- dei meer flats en eengezinswoningen bouwen. ARNHEM, 31 okt. Carel Briels ie gisteren hier door de politierech ter veroordeeld tot een voorwaardelij ke gevangenisstraf van zeven dagen en een boete van honderd gulden, om dat hij tijdens het Waterloo-festijn in net Goffertstadion in Nijmegen de arts W. Nuver een kaakslag heeft ge geven. De raadsman van de massa- regisseur, mr. Benno Stokvis uit Am sterdam, heeft tegen de uitspraak ho ger beroep aangetekend. Voor de zaak tegen de 47-jarige Briels bestond 'eer grote belangstelling. ,D® arts zei als getuige, dat hij een klacht had ingediend over de slechte behandeling van zijn paarden, die hij beschikbaar had gesteld voor het „1000 paardenkamp" Briels had daarop maatregelen getroffen, maar deze wa ren volgens de arts niei voldoende, waarop hij bij de regisseur in de ver blijven onder de tribune van het sta dion nadere inlichtingen was gaan in winnen. Briels zou hem hebben geant woord: „Als het je niet aanstaat ga je maar weg met ai je ponies". Hierop vernet de arts de kamer en trok de f!eur onzacht achter zich dicht. Briels nep hem achterna en diende hem in de gang een kaakslag toe. Tegen het eit zelf had de verdach te niets in te brengen, maar over de omstandigheden legden een aantal ge tuigen a décharge verklaringen af. De,actrice Peronne Hosang. die toe vallig in de kamer aanwezig was, zei dat de dokter echt de deur te hard achter zich had dichtgetrokken, hetgeen Briels, die zij, naar zij zei, kent als „een rustige, lieve man", in woede had doen ontsteken. Ook vol gens andere getuigen trok de dokter de deur te hard dicht. Een getuige, die zich „psychologisch- journalist" noemt, de heer J. Tolsma, noemde de reactie van Briels een re flex, omdat hij zich tot het uiterste be ledigd kon voelen. Twee getuigen, onder wie Briels' zoon Rutger, zeiden dat de paarden voldoende werden "erzorgd. (Advertentie) (Advertentie) Een aparte bonbon-creatie uit het gevarieerde Droste assortiment (Advertentie) •Cl Allerzfoi Van A11erheiligen en overm' !!"1 dat morgen en ineetl Voor ,.T vieren, is een toets- f ,God Qn ,n® geloof en vertrouwen (5e iaar richt v,an het liturgi- ri ar eredicu Kerk, nadat zij in v!1" ScheDn1n uns vanaf het beSin in de W(S,riS v!1061 de geschiedenis wereiri are heilsdaden Gods denken en mensheid heeft laten 3eindeliik„ °?ze, aandacht op het JS"gelukw0 daarvan: een eeu- e aarde 5 mensheid op een nieu- ?lj n m een nieuwe hemel. tl6 ^emarirf de "Sr°te schare, lifj en stam ellen kan, uit alle na rt *ier uT"Tn volken en talen", J%oken Tn e harten het onon- God Tl° ed opstijgt: „Heil aan ol aan t op de tro°n is gezeten, r hefde i reeds in Gods eeuwi- i&hblik ^ven' genieten af van het V ben zii dit aardse leven (hr'°ssincr n de vruchten van de ih 1 der JLT'e.reenkomstig het oor- ahv,-i„v,,ike Rechtvaardigheid, V^ Crttlng van de laatste dag, t ?tl te?!,8 v°hallige uitverkorenen k. hlin DiDtinrfl ïTAlmnolf- best„ en dun nieuwe, volmaak- eimin zullen binnengaan, dat v aldus6 I"eer neemt. Allen, die ons ,>ZIJn voorgegaan naar de v beste™, r God bedoelde eeuwi- J<; de j/^ng, zij vooreerst, van I, etid °P grond van hun op- ilr'daanti(>?rd'ieidig leven officieel Voiar niet ™0ft; dat zi-i bil God ziin' I eh. a; minder ook de ontelbaar >eft e Hij tot Zich geroepen •fi' t()t z« door hun geloof in ..dP Crafnlx nviV» r\b oav ai ri"de getekenden" behoor- i'^deri" ze heilige zielen, die wij l' hikhoiai n°^menmaar die in wer- i1? leVp„ htj God een eeuwig-geluk- ih'd heKu den> °t althans de zeker- £Wben sP°edig tot Zijn zalig- citSelatp aanschouwing te worden <1 tn ri hen allen houdt de Kerk J °hdelZe dagen voor als het leven- Vclttinppand van de gelovige ver- A 0 waar wij, hun medemen- je aarde, onherroepelijk naar rts sheMIn de pelgrimstocht der o, hblip. komt onontkoombaar het V ste 1 s*eeds nader, dat wijzelf de C Wetp eratie vormen en derhal- At)g p. dat spoedig onze tijd van li i„ aanbreekt. Hoevelen van ylu, met wie wij samen 8e\vP efd en gewerkt, gelachen e riierid, zijn reeds geluidloos uit hl Jeh verdwenenWat beteke- W Zij V vcrawenen; wai DeieK.e- foi 1. vV00r ons? Het waren familie- b is' K r'enden, kennissen. Hun ge- Perkt, omdat ons leefmilieu teVer/S' .Maar daarbuiten leefden miljoenen anderen, mensen Jade ,!J' allen onderweg naar het- hep°el- Alleen God kent ieder bp k or,' ln deze dagen vraagt de Inrhst hen te gedenken en ons tii zblw maken, dat wij weldra hun ■,'s hu n delen. Waar zijn zij allen, wteeti,opgenomen zijn in het grote Wanneer wij, zegt Rahner en' gel°°f, hoop en liefde, goed- Cben vergiffenis, geduld en trouw de h Aangetroffen in hen, die over- vlAdpv, een korreltje van deze Zpii weegt méér dan een berg A \yj; zucht en zonde dan heb- d Goh misen ontmoet, die ons hart v! HA mag zoeken. Daarom nodigt aiin öe h ons uit het feest te vieren hpii^den, die leven, het feest van de het fen< van alle zielen, maar - oqs .mest van onze heiligen, van *iet bare zielen. ^gelijk dit feest te vieren, jh jjj G°h een God is van levenden "Atyj van doden. Zij zijn terugge- G°d, van Wie zij zijn uit- er» wie in Gods liefde sterft, va6Uwig uit het oneindige le- God. Zijn Woord staat daar Maar slechts in geloof en rOrcj VVen kunnen wij ons aan dat h-otjjy Omhoogtrekken tot in het al- at attend licht van Zijn hart. In Wordt ons de zin van het L (j6 ui|3elijk; daarin alleen vinden hioed en de kracht om het ,f> ^rV°ntuar van het blinde geloof Vei"lossende liefde aan te dur- d^W :;t^hdag®'hgen en Allerzielen zijn ge- y ®zh'ueii op onszen, op uiuc li„ h >vh leven en deze te confron- Vi kif la h bie ons dwingen ons ern- tJZf) vannen 0p onszelf, op onzë 11b1 ft, L even en deze te confron- Ook ons geloof. Alle mensen, ^i^êeop ehben geleefd, en die ons iKjkvjgp an zijn in het licht van de sAÜ, 0 G°d, zijn ons in deze dagen V^hori u - zii uit het zuiverste feü^Prpi, eidsgevoel met ons> onze %Üahe v 0rs zÜn hij God en door Zijn .A leVeri0o,r ons verkrijgen, dat wij hi, hu* richting geven, welke, Voorbeeld, leidt tot de ver- ''iltu de God' de voorwaarde eici mtooiing van onze mense- i(Aaij K-det pp, heiligen, die reeds leven fei ^at A^'ge licht, moeten wij le- fe p |.enig-noodzakelijke is. Het V- °den fMevol gedenken van on- '1 teb,1 ons eigen leven op ons va de n bls: het eeuwige samenzijn C hun e'nd'ge liefde van God. Zij G0,beeidKam roepen ons door hun Wi ^aar nen in het leven van fe °en hP„z.1'! bun bestemming reeds fehBetl levp61^' Zo smeedt Gods lief- vC' een iTnde hand tussen alle men- sC-dihp Pa:nd van onderlinge beïn- fei^iin',, haar kracht ontleent V'&ilswn ersele heilswil. Dat de- •bA1 eeiiL°ok in ieder van ons een- r.j. Se vvorrj ge.l.ukkige werkelijkheid v8p 'ge hp6n z'i de vrucht van onze dat de „paring op het geloofspunt v8h in l^eenschap der heiligen, °hs dpVuZe dagen tot middelpunt "ken en bidden maken. Advertentie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 7