gezond! Cals over „studeren en student zijn' Verkorting van studieduur °p den duur noodzakelijk 150 jaar Koninkrijk STIJLVOLLE HERDENKING IN NOORD-BRABANT malon— Katholiek Vrouwendispuut: Rol van vrouw in de Kerk verandert Dialoog tussen religieus en leek is wenselijk BRONWATER Dies natalis in Wageningen Altijd charmant Fout van vlieger oorzaak ongeluk op Zestienhoven BLINDGANGER IN KERK GONZALEZ BYASS Elil'lfltMilWiHaiÉM STE TROEVEN issen^^f] snel droos 1 ventilerend 'j iels verdwijnen en Üh gekontroleerd GEVACOLOR OOK VOOR FLITSFOTO'S rAdvertentie) Raad voor luchtvaart. Gezag universiteit Kleuter valt uit raam <2 MIRT Ml FT III I IVVsL UW horloge mooiste kinderpatro-. van het jaar. Stroomstoring in deel N.-HoIIand <mX3opRAT,S Kaarslicht Spel van licht GOUDA KAARSEN „The world's greatest DRY SHERRY1 SHIPPED by: JEREZ IMPORTEUR: Het nieuwe dagblad DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 UW JU WEU ER./HOR LOG ER TOONT U GAARNE DE GEHELE INDUS-COLLECTIE Advertentie DEN HAAG, 31 okt. De raad voor de luchtvaart heeft gistermiddag uit spraak gedaan inzake het ongeval dat 28 december vorig jaar met een vlieg tuig van de British United Air Ferries Ltd. op de Rotterdamse luchthaven Zes tienhoven plaatsvond. Bij dit ongeluk kwam de gezagvoerder, de 38-jarige Brit John Todhill, om het leven en lie pen de overige drie bemanningsleden lichte verwondingen op; van de veertien passagiers kreeg niemand letsel. Volgens de raad heeft de gezagvoer der de aanvliegprocedure naar behoren verricht, doch heeft tijdens het laatste deel van de nadering het vliegtuig ten gevolge van te gering motorvermogen laten doorzakken. Hierdoor was de daal snelheid te hoog met betrekking tot de nog af te leggen horizontale afstand tot het begin van de landingsbaan. Als gevolg hiervan is het vliegtuig met grote verticale snelheid tegen de dijk gebotst, waarna de rechtervleugel afbrak en het vliegtuig op de rug sloeg, met de neus in de richting van waar uit het was gekomen. De raad is van oordeel, dat ook in dien er ter plaatse geen dijk een obstakel van geringe hoogte was ge weest, het vliegtuig eveneens op gerui me afstand voor de baandrempel de grond zou hebben geraakt, zij het dan wellicht met minder ernstige gevolgen dan "--"is. kelijk tie komen tot een goede studieop- bouw en studie-inrichting. Tevens wordt er nog te veel voorbij gegaan aan de totaal verschillende eisen, welke gesteld wor den aan de toekomstige wetenschapsbe oefenaars en hen die een wetenschap pelijke opleiding verkiezen voor een toe komstige functie in de maatschappij. De huidige maatschappij heeft be hoefte aan een snelle wetenschappelijke opleiding, zodat de student niet te oud wordt „afgeleverd". Mr. Cals toonde zich een groot voorstander van een wijziging van het bestaande studiestel sel; ,wij moeten durven uitgaan van een uit maatschappelijk oogpunt aan vaardbare studieduur van vijf a vijf en een half jaar. Invoering van het bac calaureaat voor diegenen die een functie in de maatschappij ambiëren en een post-doctorale studie voor de toekomstige wetenschapsbeoefenaar achtte hij beslist noodzakelijk. Het gezag van de universiteit heeft in deze een zeer belangrijke taak. Iede re hoogleraar is ervan overtuigd, dat zijn vak het belangrijkste is, vandaar dat de faculteit, als gezagsorgaan, paal en perk moet stellen aan al te absurde eisen, zodat een redelijke tijd om de be paalde studie te kunnen afsluiten ge waarborgd blijft. Mr. Cals zei er vast van overtuigd te zijn dat in dit opzicht het gezag in de universiteit vaak te zwak was. Ook moet aandacht besteed worden aan de verhouding student-docent en stu dent-universiteit. In diit kader is de nieuwe TH in Twente met een juiste, af gestemde leefgemeenschap voor student en docent in één campus met belangstel ling tegemoet gezien. Misschien is hier een vingerwijzing in de goede richtng te vinden voor een meer bewust op elkaar afstemmen van student en universiteit. Aangaande de studentenvakbeweging en de door hen gestelde eisen in het democratisch manifest van september j.l., merkte mr. Cals op, dat de wijze waarop zij redeneren en actie voeren, niet gezond genoemd kan worden. Een min der overtrokken geheel en een positie vere waardering voor de Nederlandse studentenraad stelde hij, op basis van de veie goede contacten en adviezen van de NSR met mr. Cals als minister van O. K. en W., zeer zeker op prijs. DEN HAAG, 31 okt. Het twee-en- een-halfjarig zoontje van de familie K. uit Kaapstad is gisteren ernstig gewond overgebracht naar het Julianakinder- ziekenhüis in Den Haag, nadat de kleu ter een val van 12 meter had gemaakt uit het raam v'an het.hctel in Scheve- ningen, waar het gezin logeert. Het kind is-'fn een onbewaakt ogenblik in het raam geklommen, dat op de twee de verdieping ligt en Is naar buiten ge vallen. LEEUWARDEN, 31 okt. Een gra naat van achttien centimeter lengte en zes centimeter doorsnede is door werk lieden tijdens restauratiewerkzaamhe den in de toren van de hervormde kerk te Pingjum (Fr.) gevonden. Het projectiel, is hier naar alle waarschijn lijkheid in april 1945 beland. (Advertentie) kelingsltfn die reeds in de achttiende eeuw was getrokken. Veel vernieuwin gen die door de patriotten waren bepleit kwamen in de Bataafse tijd reeds tot stand en ook het koninkrijk van Lode- wijk Napoleon droeg bij tot een ontwik keling waaraan koning Willem I kon voortbouwen. Prof. dr. J. Boogman uit Utrecht ver geleek de situatie van 1813 met die van 1945. Als bevrijdingsjaar heeft 1813 min der betekenis, maar in historisch pers pectief is het jaartal belangrijker: men ging niet werken aan herstel van het vroegere maar stichtte de eenheids staat en een staatsbestel dat gebleken is levensvatbaar te zijn. Na deze nationale betogen zorgde de commissaris der koningin, dr. C. Kort mand, voor het Brabantse accent, door de opgang van staats Brabant naar vooraanstaaande Nederlandse provincie te memoreren. Dr. Kortmann trok een parallel tussen de situatie van Brabant in de periode van Karei V en de nieuwe situatie van Noord-Brabant in het Benelux middengebied; in de Euro pese Economische Gemeenschap kan Brabant een economische functie krij gen die in de tijd van Karei V werkelijk heid is geweest. (Van onze Brabantse redacteur) TILBURG, 31 okt. Noord-Brabant heeft gisteren het 150-jarig bestaan van het koninkrijk gevierd met een bijzon der stijlvolle plechtigheid in het gebouw van de Katholieke Hogeschool en de ope ning van een boeiende historische ten toonstelling in het paleis-raadhuis van Tilburg. De tentoonstelling, ,,150 jaar Noord- Brabant", beslaat in feite de periode van 1794 tot heden. De stichting van het moderne koninkrijk kan namelijk niet worden losgemaakt van de periode die eraan vooraf ging. Het jaar 1813 is geen breekpunt ge weest, zo betoogde ook prof. H. v.d. Ee- renbeemt, hoogleraar van Tilburg. Van sociaal en economisch standpunt bezien is het slechts een punt op een ontwik- PUBLIKATIE VAN A.K.U., ARNHEM 1 "Goorst ["MïflDjj/j eant>evo fe„ I» M Advertentie Advertentie r'«""!IIIIIIIIIII '"IIIIIMIIIIIIIIHIIIII •Willi «mmtnimmittiiiiillllllllll „.mffMtiiW""""" mill W ill HI I'1111111 tutrecht uit Amerika komen Van n^eriurkJes die in het hart Uitui BEATR|JS op een groot, staë kleuri0 "drieluik" kunt' een verrassing: u ëe.,2e2èlf maken!. De patronen 2a en no9 iets bijzonders: kinn 20 ontworPen, dat de 2e ®r0nerniet snel uitgroeien, ma. iyen passen. Hoe? Kijk "laar in BEATRIJS. rw6ViaamBe actrices spraken Vu eer over de uittocht van lan-t^0 acteurs naar Neder- laatBEATRIJS was erbij en tr6uu 'ezen, dat het toneel Zijn z°lang er toneelspelers Wh'n hetzelfde nummer stellen rev,,.. voor aan een Vlaamse t\|6ri "artieste, die óók voor Uemland heeft gekozen: Jo Advertentie) HAARLEM, 31 okt. Een groot deel van Noordholland heeft gistermiddag van omstreeks vier uur een kwartier tot een half uur zonder stroom geze ten als gevolg van een storing op de verzamelrail in de centrale te Veisen. Getroffen werden het gebied benoorden het Noordzeekanaai, de Zaanstreek, een klein deel van IJmuiden en Santpoort, alsmede Haarlem-noord. De Spoorwegen hebben ook hinder van de storing in de stroomvoorziening gehad. De spanning van de bovenleiding was op het baan vak Uitgeest-Den Helder iets minder dan normaal. De treinen konden niet op normale snelheid rijden, mede doordat de sei nen en wissels niet werkten; overwe gen konden niet vlot worden bediend. en overgenomen op het in Parijs ge houden congres van de internationale vrouwenbeweging. Ook vraagt men thans van vele zijden om informatie over de huidige stand van zaken, even tuele wensen en mogelijkheden m.b.t. de „vrouw in de Kerk". In deze hoopgevende klimaatsveran dering is het noodzakelijk dat de leken religieuzen of in-de-wereld-levend voortgaan met de theologische verhel dering van hun levensstaat, opdat in wisselwerking en samenhang daarmee de zo gewenste verbetering van de menselijke verhoudingen binnen de Kerk zich voortzet. v0e,V°lgt de mocJe op de Zelf ke week modellen om hurrirn rnaken- Verder in ieder, briei, e! de schoonheidsru- tinn.huishoudelijke voorlich- rubr'iek.Cepten' °Pv°edkundige en rn„ r°mantische verhalen rePortages, R&EER U NU (MET Advertentie) Advertentie) Buiten is het winter. Bin nen heerst gezelligheid. Foto's worden flitsfoto's met PF 1 -lampjes en Gevacolor N5 mask, de betere kleurenfilm met de drie zekerheden: abonneer ik mij op I®- katholiek weekblad ■je vrouw. kwartaal ad f 5,20 We®k ad f 0,40 Advertentie) Jfc Mooiere kleuren :fc Scherpere beelden Méér geslaagde foto's 3 de eerste drie num- 18. 'n open envelop met j erop aan: sassauplein. Haarlem. West-Duitsland De Westduitse be groting voor 1964 zal met zes procent stijgen tot 60.2 a 60.3 miljard mark Het nationaal produkt zal in 1964 een 'wer kelijke stijging van 4.2 procent of een nominale stijging van zes procent on dervinden. (UPD.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 9