Waarschijnlijk wel echt. Waar niet zo best ^Wdbeving; [n oord-Japan Kop onmiskenbaar krachtig geschilderd eÜigh Onderzoek naar verdrinking Aquarel van Van Gogh voor 60.000 gevonden GEEN MARIHUANA Politie doet inval in boerderij met feestende jongelui GINA OP NEW YORKS HOLLYWOOD - PAVILJOEN ar" Bogaers- huis mag f 2000 meer kosten doden en 24 gewonden c^eids- ^^tregelen ;K» Nikita Irene en Carlos gaan binnenkort naar H. Land Duvalier Haiti s president voor het leven Ruime bijdrage van Rijk Het weer- Iets minder goed weer op komst 5? hevigste sinds 1923 Nö Nief zo'n beste .Markant Anoniem Kletsnat Tijdelijk wat regen Aan zee D|NSDAC 16 JUNI 1964 12 pagina's 55sfe JAARGANG No. 15776 Baard met de nieuwe Brans Hals. Hv W6 heteKa,lnt1 - - SS O \S>en A' KV**°k SS? Peseta AMSTERDAM, 16 juni Sinds de geruchtmakende persconferen tie van een maand geleden waar in aanwezigheid van de eigenaar het echtpaar Hotinov, een enthou siaste museumdirecteur de ont dekking van een nieuwe Frans Hals bekend maakte, is het in het Haarlemse Frans Halsmuseum een komen en gaan van nieuws gierigen. In de zaal van Hals' Re genten van het Sint Elizabeths Gasthuis vinden zij het veelbe sproken en omstreden werk met ervoor een bank die noodt tot een langdurige en aandachtige be schouwing. Wie er wat langer vertoeft wordt vrij spoedig in dis cussie betrokken want de „Hoti- nov-Hals" heeft veler fantasie aan het werk gezet. De gedachte dat het nog steeds mogelijk is om voor twee tientjes een doek te verwerven dat na restauratie een fancy-bedrag zou kunnen opbren gen geeft aan het eerzame maar moeilijke en hachelijke werk van de kunsthistorici een romantisch goudzoekerstrekje. Bogaerswoningen mogen nu twee duizend gulden meer kosten. In liet Hollywood-paviljoen van de Newyorkse Wereldtentoonstelling heeft Gina Lollobrigida haar handafdrukken geplaatst in ce ment, opdat bezoekers deze later kunnen bewonderen. Nadat de filmster haar handen in het voch tige goedje had gedruktwerd ze overeind geholpen door in Ro meins kostuum gehulde centu- rionen. HEI WEEK IN EUKOPA HET NIEUWE DAGBLAD Oude Delft 97. telefoon tel^eeÏsT fÜeTAam: Kortenaerstraat 1, telefoon 135270. postbus 723, giro 590948; Gouda; Lange Tiendeweg 23. telefoon 3600. giro 590947J aaramgen. Oosterstraat 14B. telefoon 2539; Dordrecht: Wijnstraat 147, tel. 6121, giro 590946. Abonnementsprys: 1 9,90 per kwartaal, f 3.35 per maand en f 0.78 per weelc 16 juni (Btr, UPI) Een ^et (j6 'n&' in kracht gelijk stond ^hokken welke in 1923 Tokio V'eien 611 waarbij toen 143.000 doden k!h.ft v oanmn sd wkuegeretts vanmorgen de westkust Japanse hoofdeiland Honsjoe *°ö«tejj Volgens de eerste berichten J i„ Inensen zijn gedood en 24 Mn gewond. Yan de aardbeving tw/PhL,i U^,de stad Nigita. In h^°"ie.r>dduizend inwoners tel- Bijna een opvallende stilte rond nieuwe Frans Hals Is1(Jp -",r«ionaerc hftvonn*.J ~v.„u. ïiiwoiieis lei- braken aan de Japansd «£ashoud^- ,randen uR- terwö' Oj. stad otr.^5 ontplofte. De dicht bij Vefschni^ rivier Sjinano trad J1w!rs on.rt®ne Piaatsen buiten haar Vsn onder vnegveKl van JNigita i twaav ^ater te staan. De haven Jh Ts^ ar beschadigd. it>h bet <lev^<>?a kwamen drie kinderen ^Wbleuto. en een gebouw, waarin vfiff,011001 gevestigd was, in- W Yerwnv,i?n andere kleuters werden v^h' .^it a I.; jngen uit de puinhopen ge ilt,,,, tvvee "rjta wordt melding gemaakt ®ftte ?.eiVrals gevolg van vallend rjö tn Nagano kwamen twee t?6h vili leven toen een boom .'O vim t 'even toen een boom rde 7f' v, n de stad Sakata opende eerli.„ onder een schoolgebouw V6t m(l| verdween in de spleet. ^ai^Oeft eorl°gisoh bureau van Toya ^h x ^^gedeeld, dat de twee tJJ *1 Vr>r» fecucciu, UdL Uc twee ctvitevolo- de seismograaf afbraken :W?S \vfrn an de bevingen. De aard- Vo^s® hrYfi01- ln Tokio gevoeld. In de NgJ-eii rrG .ad werden hoge gebou- Er °Uut lang heen en weer be- richt d echter geen schade V "-«t Ntk' 1),,''^GEN, 16 juni (Reuter) k 'bj a6 jn ogenblik dat Ithroesjtsjev hü Deense hoofdstad aan- k ili Polih orngeven door een dubbe- fk'6 hlV^ounen. De 6 H.ï'e v®rsl. ezoek aan Denemarken liAr,. gor(] 'iV1, mogen binnen de bui- 'to^hen omen, slechts enige uit- lh ^en. mogen een beetje dichter be vU=We5 die uitzicht geven op W* van hotel Royai. in het o|;Vah ?oni gen, zÜn in de S l®h,eh 'riü op maandag machi PS^Stfild. r*ö ïriovi^iiiiTAv»/ -De vierduizend h^oü, hioóVr. op ,de been zÜn wil- ^>en. d van het Kennedy-type rtal<3nuttdat het Russische gezel- I\d (JQq tugen, zal worden gecon- \i tr 6 ge,. functionarissen van de V flo Seen 9?'dheidszorg. Tot nu toe RP°litia nen die er op duiden zien. meer zal moeten doen J^erhu>db X® junl Voor de NN, tfnianrt e in deze tijd naar 'tk f,5'e do Faan Volgen hier de vd® banken berekenen bii r- (an p van buitenlands c vatles per stuk). don Aankoop Verkoop KV hopj W 6 kr Sehinbn 3,60 3,64 gld. 7,24 7,29 cent 3,33 3,38 gld. 52.10 53,10 cent 90,85 91,35 cent 10,08 10,18 gld. 73,80 74,30 cent O.571/4 0,591/4 cent 50,25 51,25 cent 14,00 14,10 cent 12,621!, 12,77(2 cent 6,01 6,16 cent 70,10 71,10 cent 83,80 84,30 cent (Van onze verslaggever) Nadat echter de heer H. P. Baard zijn ontdekking had openbaar gemaakt is er in de kringen van de deskundigen een bijna opvallende stilte gedaald. Velen hebben het schilderij inmiddels gezien, maar een definitief antwoord op de besliste opinie van de heer Baard is nog niet vernomen. De weg die de heer Baard heeft bewandeld is ook on gebruikelijk. Hoewel men begrip heeft voor zijn enthousiasme acht men het gevaarlijk om louter op basis van aan dachtige beschouwing een oordeel te vellen. In het algemeen pleegt men voordat men een mening openbaar maakt, zo veel mogelijk deskundigen in de beoordeling te betrekken. Boven dien is het gewoonte geworden de vele hulpmiddelen van technische aard waarover een modern restauratie-ate lier en -laboratorium beschikken, bij een nauwkeurig onderzoek te benutten. Het een noch het ander is tot nu toe geschied. Wel is overeengekomen dat het schilderij in de toekomst door eni- Nederlandse deskundigen zorgvul- g zal worden onderzocht. In afwach ting van dit onderzoek onthoudt men zich van commentaar. De hoofddirecteur van het Rijksmu- (Van onze correspondent) EMMEN, 16 juni De politie stelt een diepgaand onderzoek in naar de omstandigheden, waaronder in de nacht van zaterdag op zondag de 54- jarige J. Kroon uit Emmer Compas- cuum in het Kanaal A te Emmererf- scheidenveen te water raakte en ver dronk. De mogelijkheid van een mis drijf is niet uitgesloten. Vast is komen te staan, dat de man in gezelschap was van een andere man. Beiden waren onder invloed. Omstreeks half twee 's nachts moet de Emmer Compascumer te water zjjn geraakt. Niet ver van de plaats waar zijn fiets tegen een boom stond heeft de politie de volgende dag het stoffe lijk overschot opgedregd. Omdat de man verwondingen aan zijn gezicht had, heeft de politie sectie laten ver richten door de patholoog-anatoom van het gerechtelijk laboratorium te Den Haag, dr. J. Zeldenrust. Niet onmoge lijk is, dat de verwondingen tijdens het dreggen zijn ontstaan. Niettemin heeft de politie aanleiding gevonden de met gezel van de verdronkene aan te hou den.- Deze heeft enkele tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Het onderzoek is nog niet afgesloten. seum, dr. A. F. E. van Schendel deelde ons mede dat hij het schilderij had gezien maar zich van een uitspraak wenst te onthouden tot het nadere on derzoek. Dit is ook het standpunt van d,recte,,r van het Mauritshnis, dr. A. B. de Vries die er echter aan toe voegde dat een eerste oppervlakkige kennismaking met het werk wel een positieve indruk bij hem heeft achter gelaten. De Amsterdamse kunsthande laar P. de Boer deelt met hetzelfde voorbehoud de indruk van dr. De Vries. Ondanks zwakke plekken ziet ook hij elementen in het werk die hem interesseren. De overhaaste publikatie van het schilderij acht hij echter een grote fout. Zyn collega, de heer E Douwes, was nog niet in de gelegen heul geweest het werk te zien. „Een expertise van de heer Baard heeft bij een veding m Londen voor de inter nationale kunsthandel geen enkele waarde' zei hij. Hij voegde er echter aan toe dat de moderne kunsthandel nauwelijks meer waarde hecht aan expertises. Deze wekken eerder ach terdocht dan dat zij vertrouwen schenken. museumdeskundigen te horen krygt. Een handelaar taxeert het schilderij op twee ton. Ongetwijfeld een indrukwek kend bedrag maar voor een „top-Hals" liggen de prezen al boven het miljoen. De Nederlandse kunstwereld is sinds de affaire Vermeer-Van Meegeren die haar aanzien internationaal heeft ge schaad, omzichtiger dan ooit gewor den bij het uitspreken van een oordeel over ontdekkingen. Vooral als over de herkomst van het schilderij geen en kele informatie is te verkrijgen. Wel- ïswaar is het bekend dat het echtpaar Hotinov het doek voor twintig gulden m Nederland heeft gekocht maar de naam van de vorige eigenaar is onbe- i' zich ook na de vele pubhkaües met gemeld. Het is ver wonderlijk dat het doek slechts twee tientjes heeft opgebracht. Zelfs voor een slecht zeventiende eeuws werk be- taalt men op veilingen doorgaans meer- Men beschikt niet over foto's van het schilderij vóór de geheime res tauratie in Amsterdam. Alleen is be kend dat mevrouw Hotinov bijzonder gefrappeerd was door de ogen van de geportretteerde. Die waren volgens de restaurateur, de heer Middelhoek, bii de aankoop niet overgeschilderd. De heer Middelhoek beschikt over een klein stukje linnen van het doek met verf erop, dat by een chemisch onder zoek van nut kan zyH. Alle chemisch- tecnnische onderzoekingen kunnen echter alleen een licht werpen op de ouderdorn van het werk. De kwaliteit als kunstwerk blijft in laatste instan tie ter beoordeling van de toeschou wers. „Waarschijnlijk wel een Hals, maar niet zo'n beste", is het oordeel dat men m verschillende formuleringen van de meeste kunsthandelaren en AMSTERDAM, 16 juni Op de eer ste van een drie avonden durende kunst veiling bij de firm Paul Brandt is van morgen een aquarel van Vincent van Gogh voor 60.000 verkocht. Het werk (25 x 18 cm), profielportret van een boerenvrouw, stamt uit de Nuenense periode van de schilder (februari-april 1885). De aquarel van Vincent werd aangekocht voor Nederlandse particu liere rekening. RIJSWIJK, 16 juni Een onschuldi ge weddenschap tussen twee bestuurs- eden van de amateur-voetbalclub RVC heeft één van beiden een vinger ge kost. De ere-voorzitter P. Verver en de voorzitter G. Strik verschilden namelijk van mening over het aantal bijvelden v&n het Rijswijkse voetbalstadion, waar KVC het volgend seizoen hoopt te gaan spelen. Om zich ter plaatse te overtui gen, klom de 62-jarige heer Verver over het gesloten hekwerk van het stadion. By de afsprong bleef z\jn ringvinger haken en werd deels afgerukt De volgende dag belde een hevig ge schrokken terreinknecht de politie met de mededeling, dat hij een afgerukte vinger had gevonden. Het duurde ge ruime tyd voor de politie er in slaag de de „eigenaar'' te vinden. MADRID, 16 .juni (UPI) Prinses *r"je en de prins de Bourbon-Parma nebben verklaard van plan te zijn „in ae naaste toekomst" een reis te ma ken naar het Heilig Land. Het jonge Paa.r, geerde gisteren in de Spaanse nootdstad terug van een bezoek aan noord Spanje. Zij weigerden te zeggen boe lang zij in Madrid zouden blijven. Brittannië De staking in de haven van Liverpool, die al een week duurt is maandag uitgebreid tot 77 schepen in Liverpool en 15 in Birkenhead, de voorhaven van deze stad. Ongeveer tienduizend havenarbeiders staken nu. Oorzaak is het lossen van hout uit een Russisch schip, dat moeilijker zou zijn en daarom meer tijd vergt en waar door de arbeiders dus minder zouden mie ÜHTP) elsen ®en speciale pre- Wie het zaaltje in het Frans Hals- museum bezoekt vindt aan een an- LW?1d reeds genoemde re- IPPmi i1 Ult 1641 door Hals ge- hu,- Srd op zestigjarige leeftijd. Een cÏÏfri-- 5te.rk schilderij dat tot ver gelijking dwingt, want volgens de neer Baard moet ook de Hotinov- wais in deze tijd worden gesitueerd De vergelijking kan moeilijk tot voordeel strekken van het laatstge noemde werk want de Hotinov-Hals mist zeker in details de frappante dynamiek en levendigheid die Hals zelfs aan de zittende heren regenten vermocht te geven. Onmiskenbaar Krachtig is echter de schildering van de kop. Het is een markante kop die in grote lijnen zeker liet stempel draagt van de Haarlemse meester. Als dit leerlingenwerk is dan heett deze leerling maar wie? zich zorgvuldig op zijn leraar geïnspi- reerd als deze niet zelf minstens de finishing touch heeft aangebracht. Het- zeltde geldt voor de linkerhand die in een merkwaardig geknepen beweging een onduidelijk stuk textiel omvat. Voor het overige echter is liet doek oninteressant. Het genoegen dat Hals ook m deze periode vond in het karak teriseren van de kledingstof en de hou ding van het lichaam, ontbreekt hier volkomen. DELFT, 16 juni Vier agenten van fl© Delftse politie onder leiding van twee hoofdinspecteurs maakten zaterdagnacht een einde aan een feest je, dat door zestig jongelui werd ge houden in een kleine bouwvallige boer derij aan de Schieweg te Delft. Twee meisjes en twee jongens werden naar het bureau gebracht. Alle aanwezigen moesten hun identiteit opgeven en de mannelijke bezoekers werden grondig gefouilleerd. De politie zocht naar ma rihuana. AI geruime tjjd gaan geruchten, dat in een Delfts café marihuana wordt verhandeld. Tot nu toe heeft de politie hiervan niets kunnen ontdekken. Ook op het feestje ving de politie bot. De hoofdinspecteur W. Bakker, waarne mend commissaris, heeft de indruk dat de verhalen op grootspraak berusten. Het feestje in de boerderij, die door drie studenten wordt bewoond, was al wekenlang voorbereid. De opzet was dat het een Dolce vita "-feest zou wor den waarvoor verschillende „decaden te figuren" waren uitgenodigd. Het feest was onderwerp van vele gesprek- ^n,?PTTde terra®jes van de Delftse Markt. Het -pakte anders uit. De de cadente figuren" zijn niet komen opda gen. Het was gewoon een leuk feest,' vertelde ons een der bezoeksters, „als het vervelend was geworden, was ik beslist weggegaan." Dat de politie toch een inval deed kwam vanwege een anoniem telefoon tje. Iemand, die beweerde langs de boerderij gekomen te zijn,, vertelde zich gestoord te hebben aan de luidruchtig heid. Bovendien zei hij te vermoeden dat er minderjarige meisjes bij waren. De politie vermoedt nu, dat een van de gasten zelf opgebeld heelt om het feestje een interessant tintje te geven. Nadat twee agenten in een surveil lance-wagen eens poolshoogte waren gaan nemen, en constateerden dat het een nogal omvangrijk fuifje betrof, wer den de beide hoofdinspecteurs gewaar schuwd, die nog eens twee agenten meenamen. Een der feestvierders pro beerde de politie de toegang tot de boer derij te belemmeren. Hij werd ingere kend. Toen riep iemand „Marihuana!", waarop iedereen nogal zenuwachtig be gon te doen. De politie speurde asbak ken na en fouilleerde de jongelui. Zon der resultaat. Buiten, aan de kant van een sloot trof de politie een 20-jarig meisié aan, dat kletsnat was. Zij bleek door jongens de sloot in gejonast te ziin Een der andere jongelieden was in Paniek gerankt door de komst van de politie en met een vriendinnetie het welland ingerend. Toen zij terug- zjj .en he* kletsnatte w-o!?, politie mee naar het bureau genomen. Later zij.n ze weer 20-jarige meisje is gegeven1 aan haar ouders mee- NEW YORK, 16 juni (Rtr.) Fran cois „Papa Doc" Duvalier is bij ver kiezingen die zondag in de Caribische eiland-republiek werden gehouden, her kozen als president, ditmaal voor het leven. Hij was de enige kandidaat. Du valier was president sedert 1957. In mei 1961 verklaarde hn zichzelf herko zen tot 1967. DEN HAAG, 16 juni De grens van de Bogaerswoningen is verhoogd van 14.000 tot 16.000, bovendien kan voor deze woningen een bijdrage van ge middeld ruim 1.000,- worden verleend, zo blijkt uit mededelingen van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Voortaan kan dus rijks goedkeuring worden verleend als de aannemingssom ten hoogste 16.000 gul den bedraagt. De voorwaarden waaronder de zgn. Bogaers-woningen tot uitvoering kunnen komen blijven ongewijzigd van kracht. Dit betekent onder meer, dat zij op beperkte schaal kunnen worden gebouwd, indien een plaatselijke aan nemer geen of onvoldoende werk onder handen heeft en het eigen woningen voor inwoners van voornamelijk ldei- nere gemeenten betreft. De minister meent dat de bouw van eenvoudige doch kwalitatief ver antwoorde woningen in de ongesub sidieerde sector op acceptabele wijze blijkt aan te slaan, en heeft tot verhoging van de grens besloten om hierdoor onder meer het 1 valiteitsas- pect een nog duidelijker accent te ge ven. Bij deze verhoging is tevens reke- ninS gehouden met een zekere stijging van de bouwkosten sedert het van kracht worden van de regeling in sep tember 1963, Verder heeft, minister Bogaers als eerste stap op de weg naar verruiming van de maatregelen die het eigen-wo- mngbezit bevord ren", besloten dat een bqdrage ine s, die gemiddeld ruim 1.000,— bedraagt, kan worden ver leend. Bovendien kunnen de gemeentebestu ren een garantie tot 90 nrocent van de netto-stiel,tmgskoste.; verlenen. De ze faciliteiten kunnen worden toegekend voor woningen, die na S0 juni i"963 in uitvoering werden genomen. De bijdra ge en de garantie moeten bij een der bemiddelende organen worden aange vraagd. Deze verruiming is mede het gevolg van de aandrang, die bii de behande ling van de begroting van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid voor 1964 in de Tweede Kamer van verschillende zijden tot uitdrukking is '-omen. iiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitnun Verwachting tot woensdagavond (opgemaakt te 11.15 uur): Half tot zwaar bewolkt met tijde lijk wat regen of motregen. Matige, af en toe vrij krachtige wind aan vankelijk zuidwestelijk, later ruimend naar west, koel weer. Woensdag zon: 4.19—21.02 maan: 12.57—1.26 (Van onze weekundige medewerker) DE BILT, 16 juni Ook vandaag is het op de meeste plaatsen droog met op klaringen, doordat een rug van hoge druk naar het oosten trekt. Een nieuwe depressie heeft reeds een storingsfrontje naar Engeland gestuurd met meer be wolking en plaatselijk wat lichte regen. Dit frontje kan morgen ons land berei ken, waardoor de vooruitzichten weer iets minder gunstig zijn. W'el zal er met een meer Z.W. wind iets zachtere lucht worden aangevoerd. De warme lucht van dertig graden en me r is nu naar Rus land verdreven. Morgen enkele opklaringen, maar over het algemeen veel bewolking. Later vooral aan de Wadden en Noordhol- ïandse kust plaatse'ijk wat lichte regen. Matige Z.W. wind. In de middag 17 a 18 graden zeewater 16 graden. Vooruitzich ten.' achter frontje weer opklaringen en iets zachter. Woensdag: zon 04.19—21.02 maan 12.57—1.26 Station: L)en Helder Ypenburg Vltssingen ËeJde Üe Biü Twente Eindhoven Z-Limburg Stockholm Oslo Kopenhagen Uonden Amsterdam Brussel Luxemburg Partts Nice Beriyn F rank fori Münehen Zürleh Genêve Locarno Wenen Innsbruck Madrid Mallorca Weer max. min temp temp gisteren zw. bew. zw. oew. zw. bew. onbewolkt onbewolkt licht bew. zw. bew. licht bew. half bew. zw. bew. half bew. zw. bew. licht bew. half bew. half bew. licht bew. licht bew. zw. bew. zw. bew. geheel bew. motregen zw. 1 ew. zw. bew. geheel bew. geheel bew. onbewolkt half bew 16 18 17 18 19 16 18 18 23 15 20 18 18 19 17 18 25 23 22 16 18 20 24 23 27 30 26 13 11 12 9 6 8 4 8 10 9 13 9 10 8 10 11 17 13 11 12 11 10 13 15 13 14 15 neersl. afgeJ. 24 uur 0.1 0 0 0.5 0.5 4 0.6 0.2 0 1 0 0 0.2 1 0 0.6 0.2 0 0 3 0.1 0 0 3 0 0 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 1