alle maal mensen OUlv VUUJtv AUSittAi^mns rth KLEINER STUKJE VLEES DE DIEVEN VAN DE MARSUPILAMI l De ring van de Castellacs A m a ZAL MET GELUK TOCH KOMEN Pelsjagers van m m 1 Alfredo ROTTERDAMSCHE BANK PIET LOERIS EN DE INCA-SCHA Export eet flinke hap mee 4-voudige combinatie inderdaad iteel beter! Europacup voor landenteams kwalificatie wereldbeker? Ballon Voor verliezers Advies Trekken Drak-knop Dank ézL Hoe verzekert u zich van een zorgeloze vakantie? HET NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 16 JUNI 1964 PAGINA 2 Bhet H Honderd kilo per hoofd Half lam, Lastig transport Elk der vier bestanddelen van Chefarine „4" is wereldberoemd. De combinatie in één tablet werkt nog krachtiger. Bovendien zorgt één der bestanddelen, dat ook een gevoelige maag niet van streek raakt. GAT /s V/zeeMPf A/oeMee/z o/e ruses a/a/ucc&aj z/eé zMo/e/zzoee 't< BeM, mum <zez*c*-rreAf Me A//GT OK/£>OC<£MP Z/Jas/J J3 /K ce- mm /s u/ec{ A/er coeDe Boti* om <o>ee/z re 100 e, c>a t sp/p A/eM Cet/OA/OSA/ Heeer! van die romig-jonge, LftkiCr Leve ONte Ne&roCr! Hozen' oaae.C. oe i/eeepoee!\ He ei door DULCE CARMAN overal binnen uw bereik De Wadders «5 Advertentie. NIET-ZWEMMERS gaan een veili ger toekomst tegemoet, wanneer zij tenminste het kleine, nieuwe apparaat je dragen, dat pas in Amerika is ge construeerd. Het is een pijpje, dat om de arm wordt gegespt en dat, na een druk op een knopje, een grote ballon opblaast. Voor ongeveer een tientje kunt u zodoende, in geval van nood, altijd het hoofd boven water houden. MENSEN die hun bagage zijn kwijt- geraakt in een Amerikaans vliegtuig of op een Amerikaans vliegveld kun nen nu geruster zijn dan vroeger. In Chicago is een computer ingescha keld. die alle gegevens over gevonden voorwerpen en verloren voorwerpen verzamelt en de combinatie gevonden goed verliezer geheel automatisch tot stand brengt. Een pracht-oplos- sing, zolang de technicus het sleutel tje van de computer tenminste niet kwijtraakt. GEHUWDE MANNEN willen nog wel eens hun trouwdag vergeten. Da vid Rourke, verbonden aan een Ame rikaans bureau voor Huwelijksadvie zen, heeft er echter iets op gevonden. Zijn advies luidt: DE BESTE MA NIER OM JE ALTIJD JE HUWE LIJKSVERJAARDAG TE HERIN NEREN, IS, OM DIE DAG ééN KEERTJE EENS TE VERGETEN Dp tijd van d» Australische vleespot-1 Australiër bij zijn ontbijt, zelfs op een ten is voorbij. Niet geheel ten onrechte soms heel vroeg uur, zijn „steak en bezat de Australiër de vermaardheid, dat gebeurt in de loop van de dag nog de grootste vleesconsument ter wereld enkele malen, doch de stukken zijn zelf e te zijn, doch hoewel hij die reputatie wel iets kleiner geworden en in sommi- 5 nog niet heeft behoeven te verliezen, is ge gezinnen zijn er zelfs vleesloze maal de laatste jaren ook voor hem het stuk- tijden. je vlees geleidelijk aan kleiner gewor-; Australië moge het land van den als gevolg van de omstandigheid, schaap zijn, dit betekent allerminst, dat p dat de wereld het oog begerig op het de Australiërs het meest schapevlees Australisch» vlees heeft geslagen en er eten. Ruim de helft van het vleesver- dus Sn go^d exportartikfi inzit bruik betreft rundvlees; bijna 40 pet is p Het heeft veel jaren moeilijk gezeten lams— of schapevle^ en nog geen 10 met de Australische vleesexport „Moe- pet varkensvlees. Niettemin, de Austra- j der" Engeland had haar eisen gesteld lièrs eten toch plm-,zoveel en middels een 15-jarig contract zich vlees als de Nederlanders doen. verzekerd van vleeslevering tegen een Maar goed, daarvoor wonen zij ook in prijs, welke geleidelijk tot vreemde si- het land van het vlees, tuaties leidde. Want de prijs bleek uit- Azië eet mee- eindelijk voor Engeland zo gunstig, dat van de verplicht gestelde hoeveelheid Nu de laatste jaren de relaties met vlees door Australië geleverd, een flink de landen van het Verre Oosten ophan- deel door Engeland zelf kon worden ge- delsgebied nauwer zijn geworden, is het exporteerd, o. m. naar Aziatische lan- Australische vlees steeds meer een aan- L -iP(y„n nittio-mirfé dentrekkelijk exportartikel geworden. Er geUrig-Detegeil, pilUg-OUUv Het is begrijpelijk, dat de Australische I zijn in het vorig jaar weer nieuwe le- veehouders met die toestand allesbehal- j veringscontracten afgesloten, welke de ve ingenomen waren en de regering dan vleesprijzen ten goede zijn gekomen doch ook voortdurend over deze situatie werd anderzijds de Australiërs tot matiging aangevallen met opdracht te trachten, in vleesverbruik hebben bewogen, het contract beëindigd te krijgen. Dat Australië bezet de tweede plaats Engeland daar weinig voor voelde is naast Argentinië op de wereldrang- duidelijk..lijst voor vleesexport, bijzonder dan van runden kalfsvlees. Als gevolg hiervan IN AMERIKA heerst een beetje de verhuis-neurose. Dat is een verschijn sel dat wij, in Nederland met onze woningnood, praktisch niet kennen, maar in Amerika trekt men graag van het ene huis naar het andere. Een Bureau voor de Statistiek heeft voor speld, dat dit jaar één van de vijf Amerkaanse families zal verhuizen. Men doet dit naar aanleiding van pro moties (dan moet je toch in een bete re buurt gaan wonen) of naar aanlei ding van het slechte weer. Het zuiden van Arkansas raakte zo in de afgelo pen tien jaar maar liefst 23 procent van de bevolking kwijt Men verhuist nu eenmaal graag in Amerka. Het trekken zit de mensen nog in het bloed. Er is een tijd geweest dat de Austra liërs gemiddeld per jaar per hoofd der bevolking 98 kg vlees verorberen. Om dat daar de babies en nog ouder „niet vleesetende" onder zijn begrepen, is dus de hoeveelheid voor iedere volwassen Australiër dus heel wat groter. De Australiër at altijd vlees op een Ietwat vreemde wijze, althans, zo vond ik het aanvankelijk. Hij vraagt aan de slager beslist niet om een „vet randje" weg te snijden, doch dat doet hij zelf wel op z'n bord. En omdat vlees veelal roy ale vette randjes bevat, werd ook veel op het bord weggesnedenen verdween dan naar hond of vuilnisbak. Dat is eigenlijk al zo'n beetje verleden tijd, want de echte vleespotten zijn ook in Australië verdwenen. De tijd, dat de Australiër bij de sla ger een half lam tegelijk insloeg is aan het voorbij gaan. Dat komt vanwege de gestegen prijzen. De wereld heeft de laatste jaren begerig het oog op de Australische vleespotten laten vallen die zijn, als gevolg daarvaan, minder goed gevuld. Weliswaar neemt de Advertentie nam het binnenlandse vleesverbruik het vorig jaar voor genoemde vleessoorten i af, tot nog geen 100 pond per hoofd van de bevolking. In totaal werd inp Australië rond 800.000 ton rund— en p kalfsvlees geproduceerd waarbij de |p staat Queensland met 278.000 ton het „leeuwenaandeel" had. De produktie van schapenen lamsvlees beliep rond 600.000 ton, waarvan 100.000 ton werd geëxporteerd. De export van rund en kalfsvlees leverde Australië ruim 50 miljoen gulden op. Uiteraard brengt de wol van de meer dan 150 miljoen scha pen, welke Australië thans bezit, heel wat meer op, doch daar gaat het nu j niet over.. Het merendeel van de Australische veehouderij ligt in het achterland. Dit bracht transportmoeilijkheden met zich mee. Met grote kudden was men soms weken op weg naar de abattoirs, die meest dichterbij de kustlijn zijn geste gen Op die tochten sneuvelde heel wat vee van dorst. Men is er daarom toe overge gaan, om, van vrachtauto's, „veetrei- nen" te bouwen, dat wil zeggen, auto's met twee aanhangers. Bovendien is het vervoer pier vliegtuig in belangrijke ma te toegenomen. De snelle groei van de Australische bevolking heeft overigens i niet nagelaten op de eigen consumptie een stempel te drukken. De export van vlees naar Engeland gaf nogal wat pro blemen, doordat" men niet over voldoen de koelruimte beschikte; in dat opzicht HEBT U wel eens geworsteld met een blikje sardientje^; tijdens nick bijvoorbeeld, waarbij u het sleu teltje .voor het blikje was vergeten? Ook geprobeerd zo'n blikje open te krijgen met een schroevendraaier, een nagelvijltje, een scherpe steen, een duimnagelWel. dan is dit goed nieuws voor u. In Amerika is zo juist een begin gemaakt met de fa- brikage van blikjes sardientjes met druk-knop-bediening. Een druk op een knop en het blikje schiet open. U ziet, de moderne wetenschap staat tocb maar voor niets DE HEMEL ZIJ DANK. zuchtte de winkeldief, die in een zaak in Boston had geprobeerd om het handtasje te grijpen van mevrouw Mildred Zinka- wich, toen hij zich tenslotte omringd zag door vier agenten. Want toen de forse mevrouw Mildred Zinkawich had ontdekt, dat de man haar tasje wilde stelen, had zij heel luid: „houd-de- dief" geroepen en toen waren er nog méér forse en ook heel nijdige vrou wen op de (tamelijk kleine) dief af gestormd. Zij hadden hem de boven- kleren van het lijf gerukt en aan z'n haren getrokken. Verschrikt en ellen dig als een ziek vogeltje ging de man over in de handen van de politieagen ten, die als reddende engelen optra den en Vier befrouwbare mfddefen 1 tablet A tinië voorsproI1g op Austra- anderen legen p.jn en griep I een belangrij. ke rol. De export en verbruik van kangoeroe vlees is geen succes gebleken. Nietemin, Australië spreekt wel een woordje mee bij de wereldvleesex port en de Australiërs moeten het als gevolg daarvan nu met een stukje min der doen. HF BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET MADRID 16 Juni. Voor een aantal gewichtige beslissingen staat woensdag het congres van de Europese Voetbal Unie. want het ligt in de bedoeling om de Europese beker voor landenteams als kwalificatiewedstrijden te laten gel den voor het wereldkampioenschap voet bal. Op het ogenblik in Madrid wor den woensdag en zaterdag de halve fi nales en de finale van dit toernooi tus sen Rusland, Denemarken, Hongarije en Spanje gespeeld wordt de Europese beker voor landenteams betwist in een soort knock-out systeem, maar men wil er in 't vervolg een competitie van ma ken. Overigens zal er in de komende jaren ais reaaenae engeien upiia-; gJn verandering piaats vinden, het slachtoffer moesten dg- aangezien de kwalifica-tiegroepen voor schermen tegen de woede en nijd van 1966, wanneer de eindstrijden om de de boze huisvrouwen. De hemel zij Coupe Jules Rimet in Engeland zullen dank, zuchtte de dief, dat nóóit meer. 1 worden gespeeld, reeds lang bekend zijn. óer /F/»/ AC/c7" gp GA/S een stuk 7<=-A/- M/AJSTe M CS SoA/CSA/, D/T A7M/ Arivprtentlp Door de Rotterdamsche Bank te laten zorgen voor uw reisverzekeringen (bagage,ongeval,ziekte) reisdeviezen (in kontanten of cheques) kostbaarheden en waardepapieren (in de kluis) Een brochure met volledige informatie ligt voor u klaar bij alle 355 kantoren van de rb 44. „Jij was het geschenk van Tangaroa, de Zee-God," zed het Opperhoofd zachtjes. Hij nam, ma-ar hij gaf ook weer. Jij redde haar leven en haar verstand. Alleen omdat jij er zo slecht aan toe was en zij nu jou had om voor te zorgen, ontkwam ze aan de donkere schaduw van Reinga's Poorten. Aanvankelijk enkel om die reden en later dank zij jezelf ben jij de plaats in mijn hart gaan innemen die voor jou zou zijn geweest indien je in werkelijkheid mijn zoon was." „En de Waikatos wisten dat?" vroeg de jongen langzaam. „Ik heb hen altijd behandeld alsof ik hun Opperhoofd was. De Wadkatos hebben mij geaccepteerd?" „De Waikatos wisten en gingen ermee akkoord. De Arapata, die in de storm verongelukte, was de laatste van ons geslacht. Zolang mijn Wahine leefde had ik je dit nooit kunnen vertellen, maar vaak voelde ik. dat je recht had dit alles te weten." „Het lijkt allemaal zo vreemd! Een uur geleden was ik het jonge Opperhoofd van de Waikatos of eigenlijk ben ik dat nooit werkelijk geweest, maar ik beschouwde mezelf zo en nu ben ik opeens helemaal niemand. Een naamloze schipbreukeling." „Je bent mijn zoon!' verklaar die het gtrote Opperhoofd trots. „Riu Ruatani van de Waikatos. De stemman hebben je geadopteerd en waren tevreden, want jij verdringt niemand van de rechte lijn van afstamming. Volgens de Pakeha wet heb ik de adoptie jaren geleden wettig gemaakt, toen het ernaar uitzag, dat je eigen familie in die storm verloren was gegaan. Alles is dus geregeld." „De wereld is een gek oord," verklaarde de jongen spijtig. „Waarom kon ik niet met de rest van mijn familie verdronken zijn, en Arapata gered?" „Wij kunnen de besluiten van de machtige Goden niet doorgronden. Het stond zo in de sterren geschreven, wier loop geen mens kan veran deren. En je behoeft niet verder over deze zaak te piekeren, zoon van me. Door het leven en het verstand te redden van de vrouw van het Opperhoofd, die, zoals je weet een engel van goedheid was en het idool van haar stam, verkreeg je het recht op al de liefde en trouw die een Waikato zijn Opperhoofd kan bi-eden." „Misschien ben ik niet eens een Maori!" zei Riu nadenkend. „Dat heb ik ook weieens gedacht. In veel opzichten heb je de pakeha kijk op de dingen." „Ik vraag me af wie ik werkelijk ben en wat het doel van deze vreemde gebeurtenissen kan zijn?" „De Tohuingas en ik hebben die kwestie ernstig bestudeerd. De laatste j-arën is de wereld sterk achteruitgegaan. De ouderen van de stam zijn met hun voorvaderen verenigd en de jongemannen, die naar voren kwa men om hun plaatsen in te nemen, zijn niet van hetzelfde kaliber als degenen die vóór hen zijn heengegaan." „Maar zelfs dan „De pakeha is al meer dan duizend jaar beschaafd," vervolgde het Opperhoofd koppig. ,,De Maori nog pas een honderd jaar. In die korte tijd heeft hij heel wat beschaving opgedaan, maar de oude leerstellingen kwamen in de eerste plaats en daarom is het onvermijdelijk dat de bei de ere-codes en levenswijzen in hem moeten botsen. Bij de pakeha leeft ieder gezin op zichzelf, als een gesloten eenheid. De Maoris leven in stammen, teruggaand tot de zeven voorvaderlijke kano s. Wanneer een blanke man iets bezit, is diat van hem alleen. Voor een Maori behoort elk bezit aan de stam. (Wordt vervolgd) 98. „Verstaat gij de taal der bleekgezichten?" begon Old Death. „Avat-vila verstaat de taal, maar wenst deze niet te spreken," was zijn antwoord, dat Old Death voor ons vertaalde. „Ik moet u echter verzoeken, nu deze taal te spreken," vervolgde mijn vriend. „Waarom?" „Omdat mijn blanke reisgeno ten de taal der Comanchen niet verstaan en toch ook moeten weten, wat er gesproken wordt." „Zij zijn bij de Co-manchen en moeten dus ook de taal der Comanchen gebruiken. Dart is beleefd!' „Gij vergist u! Zij kunnen geen taal gebruiken, die zij niet kennen. Zij zijn de gasten der Comanchen en hebben het recht in hun taal te worden toegespro ken. Als u het niet doet, zullen zij denk®^' geen Engels kent." ,,Oef! Ik heb gezegd d j taal der withuiden ken. Als zij mij niet ge', pij Jp laat ik ze doden! Hoe heeft u het gewaag vuur te gaan zitten?" „Omdat wij als °plgij J' daar het recht toe hebben." „Van wie zU het opperhoofd?" „Van de spoorzoekers, aj5 9Jj gens benoemde Old Dearth de beide Lang®* pii) perhoofden der smeden en wapenmakers 1 opperhoofd der wijsheid. „Zijn haar bromde Avat-vila op mij doelend. Old zelde even. MOCO ©PIB 5. Het is niet te verwonderen, dat i loopt nogal in de papieren en de nieuwgierigheid van Piet Loeris in hoge mate gewekt werd door de stads- en landkaarten van Mexico, die kolonel Bolpoot op zijn bureau had liggen. „Ik zal 't je heel in 't kort vertellen", vervolgde deze: „Er moet ergens in Mexico nog een In ca-schat begraven liggen. Nu heb ben verscheidene regeringen er ex pedities naar toe gestuurd om die schat op te sporen, maar tot nu toe waren alle pogingen tevergeefs. Ook onze regering kreeg een uitnodiging om er iets aan te doen. Maar een expeditie van zo'n man of dertig De detective legde hem met een ge baar het zwijgen op. ,,Ik doe het óók niet voor niks", zei hij met een stuur se blik op de man tegenover hem. „M'n oom Johan zei altijd: Gierige en plezierige mensen zitten op ver schillende stoelen. Ik wil om te be ginnen weten, hoeveel m'n honorari um bedraagt!' Kolonel Bolpoot keek hem even peinzend aan. „Niets" zei hij eindelijk: „Geen rooie duit! Hé wacht even, laat me éérst uitspreken. Reis en verblijfkosten worden volle dig vergoed!' „Wart kan mij dart schelen mopperde Loer^0eSt Kil rl» rtoiir hpvond.„i bij de deur bevond: „tj jc dètarvoor laten komen. p rj Je te groeten! Kom ]colofl jyvij Stop!" schreeuwde J hebt nog niet alles Jie'J-J Er is één conditie, dieJ, QfiV© zonidetr zal interesse tg1 .ufj' door de toon van di ST lij den bleef de vtf van A0fi J sbaam. „De waarde t f schat bedraagt tachtig je jpi lar. Als je 'm vind krUë ^a-t cent van de opbreng nou?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 2