A Schild RAAD GAAT ENKELE HOGE KREDIETEN VERSTREKKEN enj B ogaers auto verhuur Bejaarden op vakantie Boerenkape! van Sint-Ambrosius voor volkstuinders 1 TOP heeft financiële commissie Hoeksteen nieuwe kerk t^EBO DHS herdenkt 45-jarig bestaan Bewonen op een waardige wijze Feestklanken in Prinses Beatrixpark geschiedenis achter de rug 1 DAG VADER W estf rankelandse clijk krijgt ander verloop GARAGE de koster 'EL 60160 -63600 Reünie oud leerlingen van bedrijfsschool W ilton-F ij enoord VAKANTIE VERVOER!! EUROTAX - Telefoon 69460 DOORZETTEN, HINDEREN EN SCHIETEN SS m,aandag 7—9 uur. woensdag UlVUr vrjjdag 7—9 uur. zaterdag s -30 n,' Jeugduitlenlng, woensdag rf.s® MERCURIUS dit biedt IV- Bij 40-jarig jubileum BURGERLIJKE STAND Onttrekking Doelehofji aan openbaar verkeer Bromfietser slipte Steun van Hermes Donkere jaren Succes Promotie &LT NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 16 JUNI 1964 PAGINA Van Zelf Bestelauto1 s Meters 1 Scholen Meters II 1— ;Vc>ole: Samson tegen Hercules ri^Vs iï, Jaar>, 2 en 8 uur. apotheekdienst met onze V.W. busjes en wagens met aanhangwagen y j m n O N'Sh! vrUdag 7-8 uur' lf§iH a Hier heeft u EEN VULPEN van U weet wel: LANGE HAVEN 77 en 79 Grote sorterin® in geschenken voor Vader Haarlem kampt sinds enige weken met 11 merkwaardig verschijnsel. De heer s arci> directeur van het Frans Halsmu- v u,n> heeft een schilderij eigendom an een Russisch echtpaar gewaar- erIft als een echte Hals. Wij hebben middellijk na deze mededeling ge- ejen op de merkwaardige omstandig- dat men weigert antwoord te geven de vraag bij welke verkoping het bo- s®«ïbedoèld echtpaar eigenaar van dit 's geworden. Wij vermoedden toen a4 de mogelijkheid van misbruik, door e"rek aan kennis bij de verkoper niet as uitgesloten. Op die vraag heeft zich l)een veilinghouder gemeld. Is het ver- aa' dus verzonnen? stp?e 4weede kwestie is aan de orde ge- em door vragen van het Tweede Ka- erüd J. j. Voogd (P.v.d.A.). Staatsse cretaris drs. L. J. M. van der Laan (O., en W.) heeft daarop geantwoord, dat Ij6' rÜk pas dan een Nederlandse aan- ®°P met behulp van regeringsgelden in erweging wil nemen als volstrekt «'ast at dat het hier werkelijk om een "'rans Hals" gaat. .Terecht natuurlijk en het „Algemeen andelsblad" heeft dan ook gelijk wan- er het stelt, dat het schilderij daarvoor ®misch en fysisch in een laboratorium e ®et worden onderzocht. Eén ding moet t)ter scherp in het oog worden gehou- en. Het gaat alleen om de vraag of het ,eh echte Hals is. Als dat niet het geval toni v"erliest het schilderij onmiddellijk ®en aan waarde. Dat is zakelijk juist, °eh het doek in kwestie verandert daar- °or niet. De artistieke prestatie blijft Sehjk (n^P^ers gezegd: waar begint de cul- Ur? Bij de naam? De prijs? Of de "oonheid? Se !ster Bogaers heeft hij zijn pogin- *l hier en daar de bouw van zgn. Bo- 0ntrswoningen toe te staan veel kritiek (j P]|)et. Men heeft hem zelfs afgeschil- hehv. a's de ..krottenbouwer" en wij "en ons nimmer aan de indruk kun- aiip "nttrekken dat bij deze kritiek ook Ui..®0 belangen in het geding waren, die ti 1 rechtstreeks met de volkshuisves- l). f v'erband hielden. Financiële belangen elen wij. hadden de critici in zoverre ge- "Ult de Bogaerswoning inderdaad erg °0. Sekleed" was. Wij juichen het dan '°e, dat de minister nu enkele maat- v- e'eh heeft genomen, die de kwaliteit de woningen alleen kunnen be- v0m woningen ble.1Cren Als deze verbeteringen ook de d„b^werbbig bevorderen, is het resultaat Advertent]* ZONDER CHAUFFEUR y 4-15-6-9 PERS. WAGENS SCHIEDAM, 16 juni Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 juni zullen enkele hoge kredieten worden verstrekt. Voorgesteld is een bedrag van 329.000 ter beschikking te stellen voor wijziging van de Westfrankelandse- dijk. Het laat zich aanzien, dat binnen niet al te lange tijd kan worden overge gaan tot gronduitgifte, waarom do scheepsSverf en machinefabriek A. de Jong N.V. bij herhaling heeft gevraagd. De aanwezigheid van de S.V.V. terrei nen stond deze uitgifte echter in de weg. B. en W. verwachten dat deze be lemmering binnenkort zal wegvallen. S.V.V. raakt dus haar sportterreinen kwijt. Die moeten overigens ook verdwij nen voor tie aanleg van de toekomstige buitenwaterkering (gedeelte van de Del. tadijk). De besprekingen, die hierover gaande zijn, bereiken zo langzamerhand het eindstadium, aldus B. en W. Het gaat hier om een oppervlakte van 8.175 vierkante meter. Dat terrein moet wor den. opgehoogd tot 3.80 meter boven NAP, Nu loopt de Westfrankelandsedijk door dikt terrein heen. Voordat de gronduiiltgiffce plalats heeft, wordt deze weg verlegd en recht doorgetrokken (voorlopig) tot de Willam de Zwijgerlaan. Voorshands wordt volstaan met de aanleg van een rijwegverharding ter breedte van 6,5 me ter tot het tijdstip dat de noodzaak tot verdubbeling blijkt. De kosten van deze werkzaamheden zijn begroot op 300.000 Dalar komt nog een bedrag van 29.000 bij voor de verplaatsing van lichtmasten, en het verleggen van het kabeltracé. De gemeenteraad zal dit keer ook een krediet voor de gemeente zelf uittrekken Er zijn verschillende aanschaffingen noodzakelijk. De Dienst van Gemeente werken heeft behoefte aan een laad schop, een vorkheftruck en een grondschuiver- laadschop. De Technische Bedrijven en de buitendienst van afdeling Landmeten van Gemeentewerken kunnen beide een bestelauto gebruiken. Er is gevraagd om hiervoor een krediet te verlenen van 109.925. De afdeling bestrating van Gtemeenltewarken Leeft de laaldschop nodig omdat een tekort aan arbeids krachten tot mechanisering noopt. Met een laadschop kunnen uiteenlopende werkzaamheden worden verricht zoals het beladen van vrachtauto's met mate rialen, egaliiiseerwerk, het afladen van vrachtauto's, graafwerk enz. Een laad schop kost 40.000. Ook in verband met mechanisering heeft Bestrating de vorkheftruck nodig voor het snel laden en lossen van vracht auto's, zowel op het opslagterrein alls op de straatmiakerswerf. De aanschaffing van een vorkheftruck vraagt een uitga ve van 25.750. Ook bij de afdeling Riolering wordt het wenselijk geacht zoveel mogelijk werk zaamheden te mechaniseren. Voor twee rioolploegen moet de aanwezige kleine grondschuiiver worden aangevuld met 'n tweede machine van een zwaiarder type dat niet alleen dienst kan doen als grondschuiver maar ook kan worden be nut voor het laden van zandauto's. De kosten van een grondschuiver-laadschop zijn 32.500. De bestelauto, die de Technische Be drijven nodig hebben, kost f 6.365. De oude bestelauto, die sinds 1954 in gebruik is, is aan vervanging toe. De tweede bestelauto di(e voor de af deling Landmeten nodig is. is van klei ner kaliber en kost 5.310. De uitgave is noodzakelijk om tijd te besparen en om Heit meetwerk efficiënt te laten ver lopen en ook om het kostbare instru mentarium op de juiste wijze te ver voeren. B. en W. hebben voorts een krediet van f 100.000 gevraagd voor het vervangen en plaatsen van gasmeters in Schie dam. Regelmatig moeten gasmeters we gens onjuiste registratie of onvoldoende capaciteit worden vervangen en moeten bij nieuwe verbruikers meters worden aangebracht. Ten einde deze werkzaam heden ook dit jaar te kunnen voortzetten moet een krediet van ƒ100.000 ter be schikking staan. Ten bate van de Openbare Scholen is een krediet aangevraagd van 50.450. Dit geld wordt voor verschillende scholen aangewend ter verbetering van het in terieur. De school Oude Kerkhof heeft nieuwe vloeren nodig en er moeiten vier radiatoren worden aangeschaft. Het gefi gureerde glas iin de school Singel 5 moet in zeven lokalen worden vervan gen door blank glas. Er dienen hier ook liehtkozijnen te verschijnen, kasten en tevens linoleum. Een luxaflex-zonwe ring moet worden aangebracht in d'e school Huysmiamsstraat, terwijl de ver- warmingsinstailatie moet worden omge bouwd voor oliestook. De school aan het Edisonplein heeft een lange lijst van no den: een deurkozijn tussen twee klaslo kalen, wandkasten een douche-gelegen heid, driedelige schuifborden, het op nieuw inrichten van de kamer van het schoolhoofd en de leermiddelenberging, linoleum, en vier radiatoren in gangen en trappenhuis; Tenslotte moet in de school aan het Frans Halsplein nieuwe bedradingen worden' aangebracht voor de elektrische installatie. Voor elektriciteitsmeters wordt voorts een krediet gevraagd van 40.000. Be staande meters worden regelmatig ver vangen vanwege het elektricifeitsverlies, dat ontstaat door te lage aanwijzing van oude meters en ook omdat de aan schaffing van toestellen met een hoger verbruik de plaatsing van meters met een grotere capaciteit vraagt. Na de gasmeters en de elektriciteitsme ters nu de watermeters: hiervoor is even eens een krediet aangevraagd. En wel van 15.000. Dit is een aanvullend krediet op de 15.000 die op 23 maart j.il. al waren verstrekt SCHIEDAM, 16 juni. De bejaarden van de H. Hartparochie zijn zaterdag in stralend weer en onder veel belang stelling voor een korte vakantie ver trokken naar het gezinsoord De Water put in Oisterwijk. De senioren van de H. Hartparochie logeerden daar in bunga lows, temidden der hossen. Op initiatief van pastoor Kragtwijk is zondagmorgen het zangkoor van de pa rochie naar Oisterwijk gekomen om de mis, die werd opgedragen door de pas toor, luister bij te zetten. Pastoor Kragtwijk heeft tijdens de mis een gees tig en kort preekje gehouden, dat goed aansloot bij de vakantiesfeer. De stemming onder de bejaarden was uiteraard goed. Er was veel amusement en vervelen was er niet bij. Veel van de vakantiegangers waren voor het eerst van hun leven echt op vakantie. Overi gens hebben zij niet de indruk gewekt bejaarden te zijn. Vooral bij het ver trek kwam dit tot uiting, toen allen en thousiast zongen van „We gaan nog niet naar huis". w: SCHIEDAM, I junk Het bestuur van Thurlede was van oordeel, dat bij de feestelijke overdracht van het Volkstuincomplex Thurlede aan het Ne derlands Verbond van Volkstuinhouders muziek paste van een „Boerenkapel", zodat de Bietenbouwers van St. Ambro- sius niet alleen de vrolijke muziek le verden bij het hijsen van de verbonds- vlag maar tevens bijdroegen tot de lan delijke sfeer die er op het complex heerst. Hoe de stemming onder de hou ders van tuintjes en hun kroost was, hierover spreekt de foto duidelijke taal. SCHIEDAM, 16 juni. Een groot aan tal oud-leerlingen van de bedrijfsschool van Wilton-Fijenoord ziet elkaar zater dag 20 juni na lange tijd terug. Ter ge legenheid van het veertigjarig bestaan van de school is een reunistendag geor ganiseerd. De oud-leerlingen verzamelen zich 's morgens om elf uur op de Broers- vest, vanwaar men vertrekt naar de werf. Daar wordt eerst een gecostu- meerde voetbalwedstrijd gehouden tus sen twee elftallen, samengesteld uit twee generaties leerlingen van de Be drijfsschool. Na de lunch en verwelkoming op het hoofdkantoor kunnen de reünisten deel nemen aan een rondleiding en de verto ning van het bedrijfsjournaal 1963 gaan zien. In de kantine van het hoofdkantoor worden om half vijf de feestelijkheden gesloten. De meer interne viering van het jubi leum met de huidige leerlingen wordt vrijdag gehouden. SCHIEDAM, 16 juni Het bestuur van de R. K. Jeugdvereniging „T.O.P." heeft met de oprichting van een Finan ciële Commissie een bij deze tijd aange- pastr structuurswijziging ondergaan. De commissie stelt zich ten doel, de leiding te ontlasten van tal van werkzaamheden en wil tevens de nodige activiteiten ont wikkelen om de jongens vorming, ont spanning e vrije-tijdsbesteding te ge ven. Tot de vereniging „Tot Ons Ple zier" kunnen jongens toetreden van 8 tot en met 17 jaar. De toppers hebben in het gebouw van het „Wit-gele Kruis" aan de Nieuwe Ha ven een eigen, gezellig tehuis waar be langstellenden gerust een kijkje kunnen nemen. De financiële commissie bestaat uit de heren: De Hollander, De Winter, Go- sens, v. d. Bosch, Dijkstra en Keizer. Ambtshalve hebben hierin tevens zitting aalmoezenier P. Olsthoorn en de hoofd leider W. A. Scholte. SCHIEDAM, 16 juni Woensdag juni wordt de hoeksteen gelegd van r in aanbouw zijnde katholieke kerk az de Mgr. Nolenslaan. Dit zal geschiede door pater F. van Waesberge, provir ciaal van de Nederlandse Dominikane Na afloop van de plechtigheid is er ee bijeenkomst in de r.k. technische schoc SCHIEDAM, 16 juni. Geborej Franklin E., zoon van R. H. A. Gewa en H. P. Jiskoot; Robert T. G.. zoon va G. M. H. B. Etman en H. W. Ballijn: Cornelis J., zoon van J. J. Kleinekoo: en B. de Jager: Hendrik, zoon van H. va: Willigen en W. van Leeuwen; Johar zoon van J Barvoets en M. C. Krusc Arie, zoon van J. Hoek en A. de Waard Jacqueline C. M., dochter van J. C. Pörtzgen en M. W. Hasselton; Clasin- dochter van H. Huijgen en C. M. Phe: nammucq; René zoon van A. Haas e G. J. Ras; Tiny B., dochter van W. Kout staal en J. P. van Noort; Johannes A zoon van C. W. de Bus en G. P. Molenaa- Elisabeth J.. dochter van J. H. Vermeule' en E. J. M. Huis in 't Veld; Yvonne, doel ter van A. van Grootveld en M. Scheer loop; Gert J-, zoon van S. Huisman e C. de Vlieger; Ellen J., dochter van I Brobbel en A Zegwaard; Anita H. D. M dochter van W. C. M. Rotteveel en H. I J. van der Werff; Carolina A., dochtc van B. W. Heijmans en H. M. van Beel Anita, dochter van Z. Scheffers en li' Worringen; Debby. dochter van D. va: Willigen en J. W. Troost. Overleden: L. van Dijke 65 jaar; W. .1 Koevermans 79 jaar; M.Struiksma, 8 jaar; G. G. Velthuis. 100 jaar, wed. 'va: H ,J. Hommen. SCHIEDAM, 16 juni. Ter openbar' kennis wordt gebracht, dat ten Stac' huize, afdeling Algemene Zaken, alhie van 18 juni 1964 tot en met 3 juli d.a.v ter visie zal worden gelegd het beslui van de raad dezer gemeente van 27 apri 1964, goedgekeurd door Gedeputeerd- Staten der provincie Zuid-Holland b' hun besluit van 3 juni 1964, G.S. nr. 376 tot het onttrekken van het Doelehofji aan het openbaar verkeer met ingar. van 1 juni 1964. Burgemeester en Wethouder van Schiedam J. W. PEEK, Burgemeester M. J. BLOK, Secretaris. Advertentie slaapmeubels-wentelBedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Advertentie DINSDAG: West Side Story (KFC 14 jr). uur. a"°tsehooI: Wielerwedstrijd Schie Jeugdraad. 5 Ns WOENSDAG: Rge: West Side Story (KFC 14 jr). ,1)1,,° uur. 7C i?°le: Samson tegen Hercules iAdeijil3^ 8 uur. 8o 6 tt 'i use,lm: Causerie over grafi h. uniek door Harry van Kruinin- Ai ïisiv, »,r"Straat en Nieuwe Maasstraat: 'eda^'ec4s4riit4en en volksspelavond amse Jeugdraad. i 5»ee,k 't Gouden Hert, St. Liduina- 8- tel. 68364. v/M^^ENTOONSTELLÏNGEN V,i Ky,',k ,Museum: tot 21 juni: Harry ,^de' uigen: Grafiek-tentoonstelling e'OiB denken. liJUei'i,. Wiegman: Hélène Zielstra. V 1 üUf Geopend: dagelijks van var, r. zaterdag en zondag van 14-17 ®hi ver _tot 26 juni Schied. Kunste- 8ouachcs 45: schüderi-Sen' tekenin" te!Vttnr K' *<:HTEN BEZORGING e,"°u'R«,!~dam: c- Bastiaanse, Dam 5. ""978, van 7 tot 8 uur K OPENBARE leeszaal EN BIBLIOTHEEK rili M ceniraie ec t; theuiT de r k openbare leeszaal en V^tr,,J -st Lidulna" zijn: ii.TÜ-® uur; woensdag 10—12. i6 maandag /—O uur; dinsdag Pya|n8stlJdeD «ran de centrale en 1). uur; woensuag i \^5 7 G donderdag 1012 uur: vrll- «Jcum Uur- zaterdag 10—12 en 2S uitlening: dinsdag 2-4 uur. v!t)«nJ«ÜBr|C~~ö uur. zaterdag >—4 V's jU-eeszaal: maandag 46 uur utu, woensdag 23 uur SCHIEDAM, 16 juni De bezoekers van het Prinses Beatrixpark worden zondag middag getracteerd op een stukje mu ziek. te brengen door het R.K. Har moniegezelschap „St.-Radboud" uit Ke- thel. Het concert wordt gegeven in de omgeving van het paviljoen „De Ketel" onder leiding van directeur C. L. v. Beur den en begint om vier uur. SCHIEDAM, 16 juni. In de Grif fioenstraat bij de Lange Haven is de bromfietser G. L.. bij het nemen van de bocht geslipt en tegen de daar stilstaande auto van de heer C. L. v. M., uit Den Haag opgebotst. De heer L. kreeg een hersenschudding en een neusfractuur en is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Van links naar rechts: wedstrijdsecre taris H. Visscher, voorzitter J. Boer, algemeen secretaris, E. Poelman en penningmeester 'W. van der Vliet, het dagelijks bestuur van DHS Schiedam. Op de achtergrond de nieuwe kantine. (Van onz;e sportredactie) SCHIEDAM, 16 juni. Een van de sterke, gezonde voetbalverenigingen van Schiedam gaat zich opmaken om het vijf en veertigjarig bestaan te herden ken. Vijfenveertig jaar georganiseerd voet ballen is tegenwoordig- heel gewoon en DHS, want dat is de club, die op 5 no vember het negende lustrum viert, hoort echt nog niet bij de oude vereniginge. loch hebben de Schiedammers een fel bewogen verenigingsleven achter de rug en DHS betekent iets in Schiedam, Daar om zal, al zijn de geel zwarten dan geen kampioen geworden, de feestvreug de er niet minder om zijn. De vereniging heeft niet altijd de naam DHS gehad, want toen in 1919 enkele jongelui uit de Mariastraat en de VriendSOhapstraat tot de oprichting vam een voetbalclub besloten, werd als naam SDO gekozen. Veertien leden telde de vereniging toen de de eerste voorzitter was Piet de Hartog. SDO speelde op zandvlakte acjhter de Miariaötraait, I verzetten om de vereniging tot groei en dat elke keer weer opnieuw klaar ge-1 bloei te brengen. maakt moest worden. j In 1928 moest er weer een nieuwe veld l\. UUi, volwassenen dinsdag ^."8 7-^„3u uur; woensdag 2—8 <ir. ÏN !."uSdö?,: volwassenen dinsdag 25 N) ^OennH 0ensda8 25 uur, volwasse- .^Ur- „ag 7—9 uur; jeugd vrijdag V wassenen vrijdag 24 en zaterdag io—12 uur. ..L Een kleedigelegenheid was er niet. Als zodanig fungeerde een paar huiskamers en later een zolderkamertje in de Fa- bristraat. Heel veel wedstrijden wer den er toen gespeeld in de toenmalige Schiedamse bond. De zware wedstrij den tg-en Union, Achilles en Victoria kunnen de ouderen zich nog best herin neren. De vereniging kreeg steeds meer leden en omdat verschillende leden van DHS overkwamen naar ODS kon de ver eniging een uitstekende formatie op het veld brengen. De zandvlakte moest ver laten worden voor de bouw van het Fa- briplein. Er werd een nieuw veld ge vonden op het opgespoten terrein ach ter de boswaehterswondinig. Beroemd zijn uit die jaren de seriewedstrijden van Sunlight in Vlaardingen, waarvoor dik wijls een 200 supporters door de tol bij de Vijfsluizen gin-gen. Door de groei moest naar andere mogelijkheden ge zocht worden. SDO was niet meer de vereniging uit de beginperiode, die het kon doen met uitsluitend serie- en vriendschappelijke wedstrijden. In 1922 werd daarom besloten toe te treden tot de RVB. Hiermede begonnen ook die moeilijkheden. Er moest een veld komen, dat san de eisen van de RVB zou voldoen. Na veel zoeken gelukte het een stuk moera-sland te vin den aan de Oudedijk wat in een speel veld veranderd moest worden. Omdat vele leden werkloos waren, kon er de gehele dag gewerkt worden. Karrevrachten zand en puin werden er verwerkt en het werk werd met ware clubliefde ged-aan. Veel steun kreeg de nog jonge club in die dagen van Hermes DVS. Van die vereniging kreeg men al le werktuigen die nodig waren, want geld om dat te huren of te kopen was er niet. Omdat er al een SDO in de bond speelde, moest er een a-ndere naam worden gekozen en na een vrij rumoeri ge vergadering werd dat dan DHS, om dat de vereniging van die naam ter zie le was en tal van leden naar SDO waren gekomen. Zo werd SDO dus Door. zetten. Hinderen, Schieten. Een jaar slechts werd er in de derde klasse gespeeld. DHS werd kampioen met 109 doelpunten voor en slechts ze ven tegen. Als derde klasser nam men toen deel aan de competitie voor de zilveren RVB bal en na een spannende finale te gen Excelsior 2 uit Rotterdam wonnen de Schiedammers de bal, hetgeen een unicum in de geschiedenis van de RVB is gebleven. komen. De handen werden ineen ge slagen en in het Sterrenbos kon in 1928 een nieuw terrein worden geopend. Hier promoverde DHS ook naar de derde klasse, na promotiewedstrijden met stadgenoot Schiedam. Het kwam tot grote daden, want het schreef in voor de beker en DHC, DFC, Blauw Wit en Go Ahead, met o.a. Leo Halle moesten ondervinden hoe sterk DHS in die tijd was. Tot 1930 kon er op het niet zoveel moeite tot stand gekomen terrein wor den gespeeld. Toen viel ook dit ten offer aan de stadsuitbreiding DHS moest gaan verhuizen en weer kreeg het een stuk moeras toegewezen aan Spieringshoek Weer togen velen aan het werk en het veld kwam klaar, maar tot schrik en ontsteltenis van geheel DHS werd het door de KNVB niet goedgekeurd. Nu werd er een beroep op de porte monnee gedaan en niet tevergeefs, hoe wel haast eenieder zonder werk liep. In 1934 kon dan het nu goed gekeurde veld worden betrokken. Het bleek ech ter toch niet ra best te zijn, want hl de jaren 37—38 werd het veld voor de KNVB ongeschikt verklaard. Weer wer den de mouwen opgestroopt en ©r waren zoveel liefhebbers om te komen werken, dat de vrijwilligers in ploegen werden in gedeeld De oorlogsjaren brachten voor de ver eniging moeüijke jaren,maar er volgde een krachtig herstel. Er wend vergeefs aan de deur van de tweede klass© ge klopt, d© beslissende wedstrijd tegen Fluks ging door een slechte mentale voorbereiding met 2—1 verloren, maar er kwamen donkere wolken opzetten In 1948 begon de aftakeling van het bouwwerk, waaraan zoveel jaren met liefde was gebouwd. Door ontactisch en onoclndeelkundig belteld, vendwieen de vereniging binnen drie jaar uit de KNVB en werd toen opgenomen in de eerste klasse van de RVB. DHS vele jaren een gevreesde tegen stander In de derde klasse was gekel derd tot regionen waar het beslist toe hoorde. Dit voelde liet zittende bestuu: ook wel aan en en-bloc nam het de be nen. De jongere naman staande de ver gadering het heft in handen. Met jeug dige enthousiasme werd het gebrel aan ervaring vergoed. Hulde mag ir dit verband worden gebracht aan d< helaas op nog jeugdige leeftijd overle den Jan Kerssemeijer. Er kwam een nieruw bestuur, met o® Bas Gouka als voorzitter en Ton vai Leeuwen als secretaris. In 1952 werd de eerste stap terug ge zet naar de verloren gegane positie. DH.<- werd weer vierde klasser.De feest vreugde werd een beetje getemperd, want weer moest het terrein worder prijs gegeven voor de stadsuitbreiding. DHS werd elders ondergebracht maai m 1953 kon er weer een mijlpaal aan de geschiedenis worden toegevoegd. Het nieuwe terrein aan de Sehiedamseweg kon in gebruik worden gênomen. Het kostte veel geld, maar binnen vier jaar was de gesloten lening aan de ge meente terugbetaald. Op dat terrein smaakte DHS het genoegen om in de derde klasse terug te komen. Het terrein aan de Schiedamsewej heeft DHS goed gedaan. Het spreek elke competitie een woordje mee in de strijd om de bovenste plaats- Twe< Jaar achtereen 62—63 en 63—64 werd d< titel net voor de neus weg gekaapt. Bij DHS was men de tijd van aanpak ken nog niet vergeten. Er moest eer clublokaal komen en na een klein jaar bouwen kon dat in 1963 worden geopend door een trotse voorzitter De Boer, die met zijn medebestuurders terug kan zien op een prachtig stuk werk. DHS zou uit de Schiedamse gemeen schap toet meer weg te denken zijn. Het heeft in de loop van het vijfen veertig-jarig bestaan een stuk opvoed kundig werk verricht, dat niet meer is weg te cijferen. Het is daarom ook met gepaste trots diait DHS zich opmaakt het negende lustrum op waardige wijze te gaan vieren. Advertentie In 1926 was het dan zover, dat DHS promoveerde naaT de grote N.V.B. Na men uiit die tijd? Het waren o.a. Karei Collee, de gebroeders Molendijk, Wil lem Frenay, Piet Busker en Cornelis van Bruggen, die wel het meeste werk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 3