langs de NIEUWE VM47ïftvVE Veel vraagtekens rond actie Houdt uw stoep schoon" Organisatie op papier in praktijk mislukt? H.V.O.-jubilaris D. Torn kreeg zilveren Oranje-Nassau Manus Stolk weer groots tegen P.W. f Key en Kramer ziet met vertrouwen tegemoet Subsidiëring Eilanden-gemeen schap Voorne, Putten en Rozenburg Eerste heli kopter op REM' platform Joop van der Lee en Wim Putter houden drie kwartier stand Geding om een zuurtje vlaardingc1; SLEEP GAF GEEN SIGNALEN BONTMANTELS Erreljee houdt dansavond Maatregelen G.S. willen 40 genomen burgerlijke stand bijdragen Excelsior speelt op tijd Verduisteraars aangehouden Handtas met f 200,- gestolen dit biedt -.1 Aanvaring sleep en kustvaartuig Hoekse pupillen wonnen toernooi in Vlaardingen Brommer gestolen Verordening ter inzage Opbrengst collecte Twee meisjes op zebrapad aangereden Ernstige botsing tussen brommer en wielrijder Kind bekneld tussen draaideur RAZ-obligaties uitgeloot Maassluisse gehandi capten in Luxemburg S. v. Heyst ten grave gedragen Agenda Rotterdam Stad Rotterdam neemt De Waerdye over Gereedschap gestolen Naar de wickets Opwekkend interieur Door kind miste spuit' gast de brand Werkplan Resultaten? DINSDAG 16 JUNI 1964 PAGINA 4 roiterdam Openluchttheater 'DIJKZIGT' VP*- Ingang Melkkoppad (v.m. Museumlaan) woensdag 17 Juni - 2 uur HOE JAN KLAASSEN DE KOUS OP DE KOP KREEG vN1*"'1 Boutique „JOSEPHINE" Bergweg 218, Rot^r met kleine aanbet. (event.) in seizoen halen en beta VLAARDINGEN, 16 juni. De in tpril gestarte properheidsactie „Houdt uw stoep schoon" is dezer Aagen be ëindigd. Het was een actie waarbij het aan de Vlaardingse huisvrouw was het eigen straatje te schrobben bij de komst ian de vullnisophaalwagen. De actie wil de controle uitoefenen op de welwillend heid van het Vlaardingse publiek en die welwillendheid stimuleren door jurybe- zoek, het plaatsen van schilden in de straten en het geven van voorlichting. Er werd gewerkt volgens een uitvoerig schema dat een perfecte organisatie suggereerde. Velen echter hebben de in druk dat de gehele actie een papieren -ictie is gebleven en dat de resultaten dientengevolge vrijwel nihil zijn. Nu de actte is afgesloten, is er in Vlaardiingen niet één man te vinden, dïe mededelingen kan of durft doen omtrent de resultaten. Een omstandig heid diie weer in de richting wijst van het volkomen mislukken van de zo grootscheeps opgezette Opgeruimd- Staat-Netjes-actie. Daar komt bij dat de Vlaardingse actie een zeer onge lukkige start had. Alleen de voorbe reidingen waren goed. Met veel ka baal moest de actie in de pers wor den aangekondigd en nog lang daarna kon niet voldoende nadruk worden ge legd op het doel ervan. Op een openingsbijeenkomst op don derdag 26 maart kon kennis worden ge maakt met een zeer omvangrijk werk plan, samengesteld door het Plaatselijk Actie Comité Vlaardingen. Het werk plan miaakte gewag van grootscheepse voorbereidende propagianda-acties, waaronder het huis-aan-huis verspreiden van een „stoepkrami", en een mobiel propagandateam, dat de bewoners op de aotiie zou attenderen door middel van „speciaal versierde propagandawa- gens met luidsprekerinstallatie". Boven dien zou de actie worden aangekondigd via de vierde lijn van de P.T.T,-draad omroep. Toen de actie was gestart verstomde de herrie rond de aankondigingen en was het zeer moeilijk inlichtingen te krijgen over de gang van zaken omdat er een over en weer verwijzen was naar elkaar van de drie uitvoerende le den van het Plaatselijk Actie Comité enerzijds 'é'n van het secretariaat op het raadhuis anderzijds, Ook nu de actie is beëindigd verwijzen de copajté-leden voor inlichtingen naar elkaar of naar het raadhuis. Op het raadhuis weet men ook van ni'ets omdat zich op de betrokken afdelingen mutaties hebben voorgedaan. De heer A. C. Corten- berghe, die' bij de aanvang van de actie -ecretaris was van het Plaatselijk Actie Comité is nu vervangen door de heer C. A. E. de Jonge. Van d€ drie comité-leden kon alleen de heer A. Gagestein worden geraad pleegd, aangezien de twee overige leden een vakantie achter de rug hadden en derhalve niets afwisten van de actie „Houdt uw stoep schoon". De zinsnede zijn commentaar. De heer Gagestein voegde daaraan toe, dat het doel van de actie op het pedagogische vlak lag. Hij wist niet of tijdens de actie-periode de hand was gehouden aan het programma uit het werkplan. Ook wist hij niet of hst bezoek van 'de jury had plaatsge vonden en of de schilden in de diverse stadswijken waren geplaatst. De actie werd vanuit D©n Haag geleid en daar had men ook de verantwoordelijkheid voor het welslagen ervan, De heer Gagestein was, ofschoon hij niets over de resultaten wist, zeer tevre den over de actie. In vergelijking met een stad als Rotterdam valt het in Vlaar dingen heus wel mee. Overigens staat er weer een nieuwe actie op stapel die in het werkplan als zou men tijdens de actie bij deze leden voortdurend alle verdere inlichtingen kunnen verkrijgen, is dus niet waargemaakt. Overigens moet men het werkplan niet zo streng nemen, aldus de heer Gagestein. „Ik weet niet wie dait ding heeft opgesteld maar de actie moet uit voor een groot deel via de Vlaardingse een andere hoek worden bezien", was scholen zal worden gespeeld. HOEK VAN HOLLAND, 16 juni. In verband met het zestig-jarig bestaan van de Vlaardingse voetbalvereniging „For- tuna" werd zondag een groot pupillen- toernooi georganiseerd. Hieraan heeft ook een pupillenelftal van „Hoek van Holland" deelgenomen. De Hoekse voetballertjes hebben het er bijzonder goed afgebracht. Zij waren ingedeeld in poule C, samen met Fortuna 2, Hollandiaan, VDL en RKWIK. De Hoekse jongens wonnen in deze poule de eerste prijs. De uitslagen waren: Fortuna 2HvH 1—0, HollandiaanVDL 0—3, RKWIK Fortuna 2 0—0, HvH—Hollandiaan 2—0, VDL—RKWIK 1—2. Fortuna 2—Hollan diaan 1—1, HvH VDL 1—0, Hollandiaan —RKWIK 1—1, VDLFortuna 2 1—3, RKWIK—HvH 0—1. Alle wedstrijden duurden twee keer een kwartier. Na de laatste wedstrijd bleek dat Hoek van Holland en Fortuna 2 gelijk waren geëindigd, namelijk met 6 punten uit vier wedstrijden. Dat betekende dat de win naar door strafschoppen moest worden aangewezen. Onder grote spanning en onder het oog van bonderden toeschou wers moesten er 29 strafschoppen worden genomen, voordat Hoek van Hol land tenslotte als winnaar uit de bus kwam. Overigens hadden alle leiders niets dan lof voor de uitstekende organisatie van dit toernooi. Ook de jongelui waren zeer in hun schik met de gratis con sumptie en de Hoekse voetballertjes wa ren dubbelblij, want zij mochten de prachtige beker mee naar huis nemen. HOEK VAN HOLLAND, 16 juni. Ten nadele van D. W. uit Hoek van Holland werd maandag een bromfiets gestolen. Het is een groene Puch. die onafgesloten in de Concordiastraat stond. VLAARDINGEN. 16 juni. Vanmor gen om kwart over tien heeft burge meester mr. J. Heusdens de ere-medail- le. verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau. in zilver uitgereikt aan de heer D. A. Torn, die zijn veertigjarig dienst- jubileum viert bij liet havenbedrijf ,Vlaardingen-Oost". De versierselen wer den de heer Torn opgespeld tijdens een bijeenkomst in het H. O. V.-restaurant „Vulcaanhaven", waarbij ook aanwezig waren de heer F. Baaima, directeur van het havenbedrijf en naaste familieleden van de jubilaris. De heer Torn is sous chef van de loonadministratie. Op 16 juni 1924 (op 13-jarige leeftijd) trad hij in dienst van de H. V. O.. Aanvankelijk werd hij tewerk gesteld als kantoorbediende op d-e afdeling stu wadoors. In de oorlogsjaren werkte hij korte tijd bij de fabrieksadrnin istratie en kwam daarna op de afdeling loonad ministratie en personeelszaken. Gedu rende zrijn veertig dienstjaren heeft de heer Torn steeds met kennis van zaken en met grote nauwgezetheid zijn werk verricht. Sedert 1955 vertegenwoordigt hij namens de beambten-groep de Chris telijke Metaal Bedrijfsbond in de onder nemingsraad van het bed-rijf. De jubilerende heer Torn is sinds ja ren adimimsfcraiteur van de Stichting voor Gereformeerd Sociale Arbeid, te Vlaardiingen. Hij vervult het ambt van diaken van de Gereformeerde Kerk. In het algemeen is hij zeer werkzaam op kerkelijk en sociaal terrein. Meer dan twintig jaar is hij penningmeester van deschaakvereniging H. V. O. en is een van de mede-oprichters van de voetbal vereniging H. V. O. Mr. Heusdens zei tot de heer Torn al vorens de koninklijke onderscheiding uit te reiken, dat hij waardering en respect VLAARDINGEN, 16 juni— Op zater dagavond 20 juni om 8 uur zal door de jongerengroep van „Erreljee" een groot jongeren-dansfeest worden georgani seerd. Dit dansfeest wordt gehouden in het r. k. verenigingsgebouw aan de Markgraaflaan, waar „The Melody Stars" uit Schiedam de muziek zullen erzorgen. De bedoeling van dit dansfeest is om de katholieke jeugd van Vlaardin gen kennis te laten maken met deze nog onge vereniging. Deze jongerengroepe- ring houdt reeds enige tijd met succes haar maandelijkse contactbijeenkomsten waarbij films worden vertoond, gespeks avonden worden georganiseerd en sport- ■n dansavonden worden gehouden. Kaarten voor deze dansavond zijn ver krijgbaar af 1,25 aan de zaal. VLAARDINGEN, 16 juni. Burge meester en Wethouders van Vlaardingen brengen ter openbare kennis dat van heden af, gedurende drie maanden, op de secretarie, afdeling algemene zaken 'ingang Waalstraat), ter lezing voor een ieder is nedergelegd de door de raad der gemeente in zijn vergaderingen van 2 mei 1963 en 6 mei 1964 vastgestelde Verordening op het verstrekken van sterke of zwakalcoholische drank in het klein op de openbare weg. VLAARDINGEN, 16 juni. De zater dag j.l. gehouden collecte ten bate van de afdeling Vlaardingen van het Cen traal Genootschap voor Kinderherstel- lings- en Gezondheidskolonies heeft een totaalbedrag van 1016,18 opgebracht. 37 collectanten zijn in de weer geweest om dit bedrag op te halen. had voor het werk van de loonadmini stratie. Ook de heer Baaima sprak woor den van deze strekking. Hij vond dat de jubilaris door zijn werk zeer dicht bij de werknemers van H.V.O. staat en daar door beter dan wie ook bekend is met dat gene wat er onder de massa leeft- De heer Baaima overhandigde hem vervol gens de draagmedaille. De heer van Toor bood de jubilaris een geschenk aan namens het personeel, ter wijl de heer M. Bergwerf het zelfde deed namens de ondernemingsraad. In zijn dankswoord liet de heer Torn een kritisch woord horen over de vak bonden. die zijns inziens wat meer aan dacht moesten besteden aan de vele be drijven, die geen ondernemingsraad en zelfs geen kern kennen. VLAARDINGEN, 16 juni. Op het zebrapad over de Schiedamsedijk nabij de Julianasingel werden gistermorgen twee meisjes door een personenauto aan gereden. De meisjes staken over toen de auto reeds dicht bij het zebrapad reed. De slachtoffers, de 20-jarige C. P. en de 19-jarige C. v- M. zijn voor onderzoek naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. Later op de dag konden zij weer naar school gaan. VLAARDINGEN, 16 juni. Op de Kethelweg vond gistermorgen een aan rijding plaats tussen een bromfiets en een wielrijder op het kruispunt Kethelweg— Burg. de Bordesplein. De wielrijder, de 39-jarige pijpfitter M- K. wilde naar links afslaan. De achter hem rijdende brom fietser, de 17-jarige W. C. v. d. K. uit Den Haag zag deze richtingverandering wel. Hij remde af en slipte door tegen de fiets van K. Beiden kwamen ten val, waarbij Van de K. enige lichte hoofd wonden en K- een hoofdwond en een hersenschudding opliep. HOEK VAN HOLLAND. 16 juni. Het bestuur van de harmonievereniging „Rotterdam aan Zee" heeft de eerste veertig obligaties uitgeloot. Deze obliga ties werden destijds uitgegeven om het instrumentarium te vernieuwen. Inmiddels is een comité uit de bevol king bezig een nieuw vaandel voor RAZ bijeen te brengen. Dit comité zal zich gaarne ontfermen over de obligaties van de mensen die geen terugbetaling wen sen. MAASSLUIS, 16 juni. Ongeveer 40 werknemers van het Bedrijf voor Ge meentelijke Werkvoorziening te Maas sluis vertoeven deze week met vakantie in Steinheim bij Echternach in Luxem burg. Zaterdagmorgen omstreeks half acht is het gezelschap met Volkswagenbusjes naar Luxemburg vertrokken, uitgezwaaid door familieleden en vrienden. Ook de wethouder van Sociale Zaken en me vrouw Van der Snoek drukten velen tot afscheid de hand. Zaterdagavond om half zes is het Maassluise Gezelschap, na een warme reis behouden in Hotel Gruber te Steinheim gearriveerd. Naast de heer De Jager, directeur van de B.G.S.W. maken ook mej. Focken, direc trice Pensiontehuis „De Brede Trappen" en mej. Mertens, maatschappelijk werk ster van de gemeente Maassluis deze vakantietrip mee. Er worden in de komende dagen uitstapjes en dagtochten in de omgeving van Echternach onder nomen. Men hoopt aanstaande zaterdagavond tussen half acht en acht uur in Maassluis terug te keren. MAASSLUIS. 16 juni. Op de Alge mene Begraafplaats te Maassluis is zater dagmiddag onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van wijlen de heer S. v. Heyst ter aarde besteld. De heer Van Heyst was na een hernieuwde hartaanval bij aankomst in het zieken huis „Eudokia' te Rotterdam overleden. Hij bereikte de leeftijd van 53 jaar en laat een vrouw en negen kinderen achter. Als enig firmant van de ook buiten Maassluis bekende firma J. v. Heyst, bekleedde de overledene ook op kerkelijk en maatschappelijk terrein verschillende functies. Aan de geopende groeve spraken de legerpredikant T. Spilker en ds. K. W. Deroksen, geref. predikant te Maassluis woorden van troost tot de familie. Laatst genoemde dankte ook namens de familie, terwijl ds. Duursema, geref. predikant de geloofsbelijdenis uitsprak. MAANDAG 15—VRIJDAG 19 juni geen voorstelling in Rott. Schouwburg. DONDERDAG Atrium, 8.15 uur: Einduitvoering Con servatorium. MAASSLUIS, 15 juni De directie van Key en Kramer meent het jaar 1964, gezien de genomen maatregelen, met vertrouwen tegemoet te mogen zien. Het aannemingsbedrijf is zeer goed van opdrachten voorzien. Door intensivering van de verkoopactiviteit mogen ook in de groep „produktenver- koop" goede resultaten worden ver wacht. In december j.l. ontving men een zeer belangrijke opdracht van de Gasunie. Daarnaast heeft men nog zeer vele opdrachten in portefeuille. In 1963 werd een batig saldo exploi tatierekening behaald van 1.943.700 (1.630.700). Na afschrijvingen van in to taal 1.476.200 (1.090.200) en reserve ring voor belasting van 100.000 (nihil, wel vorig jaar voorziening voor Frank rijk 358.400) resteert een netto winst van 367.500 (182.100). Voorgesteld wordt, zoals bekend, een dividend van 10 pet (onv.), en een uitkering in aan delen ten laste van de agioreserve van 5 pet. Naar alg. reserve gaat 120.300. In begin van 1963 was de situatie be paald zorgelijk en waren de vooruit zichten weinig hoopgevend. Dit heeft er toe geleid dat in de eerste helft van 1963 maatregelen werden beraamd om enerzijds de dreigende slechte resulta ten in gunstige zin te beïnvloeden en anderzijds voor de toekomst tot pro ductiviteitsverbetering en kostenverla ging te komen. Men heeft het bedrijf in drie hoofd groepen gesplitst, namelijk aanne mingsbedrijf, produktenverkoop en pijpasfaltage en fabrieken, elk onder leiding van een onderdirecteur. Reeds is gebleken dat hierdoor een grotere slagvaardigheid werd bereikt. Het is te verwachten, dat In de nabije toekomst een verdere verhoging van de efficiency zal leiden tot betere resul taten van het aannemingsbedrijf. Mede dank zü het feit dat de afdeling pijpasfaltage goed bezet was, zijn de resultaten over '63 ten slotte bevredi gend te noemen. De steeds stijgende kosten baren ern stige zorgen, zodat werd besloten, naast bovengenoemde maatregelen, een des kundige buiten het bedrijf te laten as sisteren by een onderzoek naar de mogelijkheid om door vereenvoudiging In de organisatie en de administratieve verwerking van de bedrijfsgegevens een verdere kostenbesparing en een duidelijke berichtgeving ter ondersteu ning van het beleid te verkrijgen. De bankschuld liep terug tot 470.000 (ƒ2,7 miljoen). De Investeringen 1® 1964 zullen een bedrag vergen tussen 1,6 en 2 min. Key en Kramer Overseas heeft nog niet tot de winst bijgedragen. Men overweegt de partners voor te stellen Bituvo N.V. te liquideren. Met inbe grip van de in het verleden getroffen voorzieningen is met het bedrag van 100.000.-, dat thans op deelnemingen wordt afgeschreven, voldoende gere serveerd. Key en Kramer Thuis leed. evenals in voorgaande jaren, een klein verlies. ROTTERDAM, 15 juni De directie van het Assurantieconcern Stad Rotter dam Anno 1720 deelt mee, dat het con cern binnenkort de overgrote meer derheid van de aandelen De Waerdye zal verwerven. Dit wordt beschouwd als een belangrijke versterking van het concern. In 1963 was Stad Rotterdam nog slechts voor 42,5 pet. eigenaar van De Waerdye. De directie voegt hieraan toe, dat 1964 een sterk versnelde groei van De Waerdye laat zien. Deze wordt veroor zaakt door de toenemende mate waarin het Nederlandse publiek gedwongen wordt zich te realiseren dat naast de levensverzekeringen in nominaal geld, aan die, gebaseerd op aandelen, een plaats moet worden Ingeruimd. ROTTERDAM, 16 juni- Voor eerst is een helikopter geland op het d' van het REM-platform ln de Noord*ff' met aan boord fourage voor de we1* ploeg. Het was de „Alouette" van Schre' ner Aero Contractors N.V., die in de toC (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, 16 juni. Het belang rijke treffen op Harga tussen Hermes- D.V.S. en P-W. is na een bijzonder spannend slot geëindigd in een overwin ning voor de Schiedammers. Deze zege werd echter niet behaald, omdat Her mes sterker was, maar omdat captain Stolk eenvoudig niet wilde verliezen en op waarlijk grootse wijze zijn team uit een hopeloos lijkende stand toch nog de winst bezorgde. P.W.. dat eerst batte, bracht er met uitzondering van M. v. d. Breggen (30) en J. Jordaan (29) weinig van terecht Vooral het bouwlen van J. Geeratz 8 voor 33 (in 32 overs unchanged) imponeerde de Enschedeërs zodanig, dat zij ook op de andere bowlers beslist te weinig scoorden. Verder dan 121 kwamen zij dan ook niet. Ook de Hermes-innings begon weinig overtuigend. Met twintig runs in de boeken waren reeds 4 wickets down Wel zorgden v. d. Sloot en Stolk voor enige verbetering, maar toen eerstgenoemde, na 27 runs gescoord te hebben, fraai door Stroink op deep square leg werd gevangen, bleek duidelijk dat bij Her mes het 'zelfvertrouwen geheel ontbrak. Van 70 voor 4 werd het 83 voor 8 en niemand die de Schiedammers nog een serieuze kans gaf. Nu kwam echter het hoogtepunt van de wedstrijd, waarin Stolk weer eens liet zien nog'immer tot Nederlands bes te batsmen te behoren. Zonder forceren zag hij kans de benodigde runs in hoog tempo te scoren, waarbij hij er tevens voor zorgde steeds aan het levende wicket te blijven. Iedere run werd met appalus begroet Byes kwamen er niet. maar ook hier voor zou het vrij talrijke publiek zeker enthousiast hebben geklapt. Toen tenslotte Stolk met een knalhar de vier de overwinning veilig stelde, werd hem dan ook terecht een ware ova tie gebracht. Zijn persoonlijke score bedroeg 68 not out. Voor P. W. noteerde N. Leefink 5 voor 43, N. v. d. Breggen met 2 voor 45 in 12 overs was aan de dure kant. TEGEN ENGELSEN Morgenmiddag om een uur speelt Hermes-D.V.S. op Harga een cricket wedstrijd tegen het sterke Engelse tou- ringteam The Dorset Rangers. VLAARDINGEN, 16 j uni. De zeven jarige Helena van Z. raakte gistermiddag in een flatgebouw aan de Philips de Goe- destraat bekneld tussen een draaideur. Het kind werd met ernstige inwendige kneuzingen naar het algemeen zieken huis gebracht. Haar toestand was van morgen nog ernstig. Eventuele getuigen van dit ongeval wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de politie, af deling recherche. DEN HAAG, juni De Stichting „Eilandengemeenschap Voorne Put ten en Rozenburg heeft op 29 mi#-MES- tot Ged. Staten het verzoek gericht te bevorderen, dat haar een bijdrage wordt verleend in de z.g. aanloopkosten van haar stichting als een alle schakeringen uit de streckgemeenschap vertegenwoor digend welzijnsorgaan. De stichting be oogt het bevorderen van de streekont- wikkeling op sociaal, cultureel en eco nomisch terrein. Zij trachten met name haar doel te bereiken door: a. het stimuleren van contact, over leg en samenwerking tussen organisa ties van particulier initiatief onderling, alsmede tussen deze organisaties en de overheid: b. het bestuderen van de vraagstukken de streek betreffende: c. de aandacht te vragen voor streek- belangen, indien daartoe naar haar oor deel aanleiding bestaat, van die orga nen, tot wier competentie de desbe treffende aangelegenheden gerekend kun nen worden; d. het bevorderen van de zelfwerk zaamheid van de bevolking op allerlei gebied. Teneinde een zo groot mogelijk aan tal instellingen en organisaties te over tuigen van het nut van de stichting en hun medeverantwoordelijkheid voor haar doel, heeft adressante, om deze voor bereidingen binnen een zekere tijdsli- VLAARDINGEN, 16 juni 1964 GEBOREN: Tosca, d. van H. de Jong en M. Bos, Vossiustraat 17; Margriet W. d. van C. van der Heijden en G. M. van Heere, Roemer Visscherstraat 174; Geer- truida, d. van P. Jordens en A. M. C. de Ruijter, v. Beethovensingel 145C; Linda Adriana, d. van M. A. Schouten en J. Smit, Verheijstraat 119: Jacqueline, d. van J. Eijkenboom en T. Verrijzer, Kam. Onnesstraat 219; Andreus Otto, z. van T. J. de Groen en A. A. de Jong, Nic. Beetsstraat 15; Willie Cornelia Marina, d. van A. Troost en J. Troost, Wm. Barendszstraat 17; Catharina Nicolette, d. van N. van Zuijlen en H. J. Peere- boom, Maasland, Commandeurskade 11.1 SCHIEDAM, 16 juni. Uit een werk- keet aan de Laan van Bolnes is gereed schap gestolen van de heren A. v. d. H. en J, J. (Van onze sportredactie) BILTHOVEN, 15 juni Op het riant gelegen SCHC-veld is Excelsior er niet in geslaagd de volle winst te grijpen, hoe wel de thuisreis toch niet met lege han den aanvaard moest worden: liet re sultaat was nl. een draw. Brüning werd in de Excelsior-aanval node gemist. Om precies elf uur werd de eerste bal losgelaten door Dries op Zwier. Hij zou geen lang leven beschoren zijn, want een razendsnelle stump van captain Hengst, die later enige eenvoudige vangkansen in de SCHC i.inings liet liggen. Op 11 waren er reeds 2 wikets gevallen, want een vervaarlijk zwaaiende bal van Gouka deed J. v. d. Biji's palen duikelen. Het publiek ging er eens voor zitten, want Leemhuis en Jeroen Zweerts, die in het vorige seizoen enige malen voor het Nederlands elftal uitkwamen, hadden heel veel in hun mars. Het bleek anders uit te komen, want speciaal op het bow len van Dries, die uitstekend op dreef was, bleken de runs bijna niet te maken. Op 38 werd Zweerts voor 11 runs in de gulley gevangen en werd Leemhuis door een uitstekende offbreak van Dries ge- claened. Zijn bijdrage was 13 runs. Op 157 was heel SCHC aan de beurt ge weest en bleef H. v. d. Bijl met 62 not out. Deze inning bevatte tal van fraaie slagen, maar was toch niet geheel kansloos. Nog maals, Bruning werd zeer gemist. Het fielden zakte naar een bedenkelijk peil naarmate de score steeg. Voor deze 157 runs had Jaap Leemhuis c.s. liefst 4.02 u. nodig gehad. Dries werd op het eind van de innings wel erg duur: 2 voor 62 en 28 overs, Gouka 3 voor 36 in 25 overs; Oosterholt 1 voor 22, de Vesh 1-18 en tenslotte v. d. Lee 1-4. Advertentie B komst samen met het motorjacht Advertentie kan' het contact tussen de wal en TV-eiland zal onderhouden. De wentelwiek is uitgerust met rub_h®J drijvers, zodat ook op zee geland worden. Bij windkracht acht kan J, Alouette" nog het contact met het miet te houden, ln 1963 een tijdelijke functionaris aangesteld. t.w. een student in de economie, die bereid was gevonden dit werk tegen een bescheiden vergoe ding op zich te nemen. In de kosten van deze functionaris, die in totaal worden geraamd op 6.000 heeft adres sante een bijdrage van 40 pet gevraagd, zowel van de provincie als van het mi nisterie van Maatschappelijk Werk. Het rijk heeft deze bijdrage intussen reeds verleend. Het verzoek van de stichting hebben Ged. Staten als gebruikelijk om advies toegezonden aan de Stichting voor Maat schappelijke Opbouwwerk in Zuid-Hol land. Dit advies zegt dat de arbeid van adressante blijkens een overgelegd or ganisatieschema en een verkregen over zicht van de toegetreden begunstigers door de bevolking in vrijwel al haar ge ledingen zal worden gedragen. In verband hiermede acht de stichting een optima le mogelijkheid aanwezig, dat de eilan dengemeenschap vruchtbaar zal kunnen werken. Een goed functionerend welzijnsor gaan is naar het oordeel van de stich ting in deze streek van groot belang, zulks met het oog op de bijzondere op gaven, waarvoor haar bevolking staat in verband met de waterstaatkun dige en industriële ontwikkeling van Rijndelta en Rijnmond. De stichting voor Maatschappelijk Opbouwwerk is van mening, dat met de arbeid van de tijdelijke functionaris bet gestelde doel is bereikt Het verdient daarom naar haar mening aanbeveling het verzoek in te willigen. Voorts heeft de Stichting voor Maat schappelijk Opbouwwerk Ged. Staten ge adviseerd een uitbreiding van het per soneel met een bij de eilandengemeen schap te detacheren functionaris goed te keuren, voorlopig voor de tijd van drie jaren en onder het voorbehoud, dat het ministerie van Maatschappelijk Werk in de hieraan verbonden salaris- en ap paraatskosten een bijdrage geeft van 40 pet. hetgeen mogelijk is krach tens de rijkssubsidieregeling voor sa menlevingsopbouw en dat het bestuur van de eilandengemeenschap ln genoem de kosten de overige 20 pet. bijdraagt. Ged. Staten kunnen zich met het ad vies van de Stichting voor Maatschap pelijk Opbouwwerk verenigen en geven Prov. Staten derhalve in overweging aan de Stichting „Eilandengemeenschap Voor ne Putten en Rozenburg" een bij drage te verlenen van 40 pet in de aanloopkosten van de stichting Voorts zijn Ged. Staten overeenkom stig het advies, voornemens de Stich ting voor Maatschappelijk Opbouwwerk de gevraagde toestemming tot uitbrei ding van haar personeel met een functio naris voor het maatschappelijk opbouw werk, te detacheren bij de welzijnsstich- ting, te verlenen. Kindervoorstelling Toneelgroep ARENA Toegang 60 ct. Kassa geopend vanaf! uur. ROTTERDAM. 16 juni De Belgische fabriek „Le Bonbon Napoleon" uit Ant werpen heeft het korte geding dat zU we gens vermeende oneerlijke concurrentie had aangespannen tegen „Giida Drop en Zuurwarenfabriek N.V." in Rotterdam, verloren. De president van de Rotterdam se Rechtbank, mr. J.G. L. Reuder, be paalde vanmorgen in zijn vonnis dat er voor de Antwerpse firma geen reden be staat bezwaar te maken tegen de wijze waarop „Giida" haar citroenzuurtjes in de handel brengt. In tegenstelling tot mr. E. C. Kuhn, de advocaat van eiseres; was mr. Reuder van mening dat de wikkels waarin de citroen- zuurtjes verpakt zijn, niet door „Giida' zijn nagebootst en dat er onmogelijk ver warring kan ontstaan, omdat op de wik kels een volkomen verschillende tekst wordt aangetroffen. Mr. Reuder gaf de eiseres toe dat de wikkels op enige afstand wellicht een be paalde gelijkenis hebben, maar daar staat volgens hem tegenover dat op het Rotter damse produkt duidelijk de firmanaam is vermeld. Hij achtte in dit geval geen sprake van oneerlijke concurentie. „Le Bonbon Napoleon" had tien dagen geleden geëist dat „Giida" het gebruik van de wikkels voor haar citroenzuurtjes zou staken, alle verpakkingsmateriaal zou vernietigen, de voorraad van winkeliers zou terug nemen en geen reclame meer zou maken voor de citroenzuurtjes, op straffe van 10.000 per overtreding. ROTTERDAM, 16 juni. De recher che van het bureau Sandelingplein heeft de 30-jarige chauffeur K. J. G. en de 31- jarige chauffeur J. H. C„ beiden uit Rot terdam en verdacht van verduistering aangehouden. Zij waren in dienst van een expeditiebedrijf en onderschepten textiel, schoenen en wat nog meer van hun gading was. Zij verkochten de goe deren aan de 34-jarige magazijnknecht C. v. d. H., die terzake van heling even eens werd aangehouden. Het onderzoek wees uit, dat zij in 1964 voor een bedrag van circa 20.000,— hadden verduisterd. Van de verduisterde goederen is tot dus ver niets achterhaald kunnen worden. De arrestanten werden vandaag voor de Of ficier van Justitie alhier geleid. .Bol"' form blijven onderhouden. Dat is wel nodig ook omdat bij dergelO weersomstandigheden de „Bolokan" 11 langszij het eiland kan komen. ROTTERDAM, 16 juni. Een ime deed gistermiddag aan het h®3 ar ireau aangifte van diefstal van handtas. In deze tas bevond zich o.a- e bedrag van ongeveer 200,„„jj Zij had de tas in een groot waren» in het centrum van de stad enige blikken onbeheerd laten staan. ROTTERDAM, 15 juni. Toe» 'J 31-jarige timmerman B. C. van Linden uit de Rillandstraat, dl als «P gast gealarmeerd was voor klein a'3fI> aan De Espelo, met grote snelheid claxonsignalen gevend op De SÜ»ï® de richting van de Dordtsestra»* reed, plotseling naar rechts moest wijken voor een 10-jarig voetgang5'® verloor hij de macht over het stu»'' i« Na driemaal om zijn as gedrag 14 -1.4 i_ v,ot J1 zijn kwam de auto terecht in het t j1 van het café van G. Meijer Slinge 546. Van het terras werden J)e ruiten en wat meubilair verniel<» j/J 55-jarige mevrouw C. T. v. HeU Hofman uit de Dordtselaan, die zien van het auto het terras was vlucht, is vermoedelijk met een der platen van het terras in aanraking5 komen; zij klaagde over pijn i» qV rug. Personeel van de G.G. erj.nsWj achtten haar klachten niet van terfs, aard. De gasten die zich op het bevonden, konden allen een g°e° komen vinden. Er werd dus n n t gewond. Alleen de auto werd achterzijde zwaar beschadigd. - Het bleef Excelsior voor de wind gaan, want op hetzelfde totaal (38) werd de Indiër Ramboeus snel door Hengst ge- stumped. Even werd de collapse gestuit door Zweerts en H. v. d. Bijl, maar op 67 ging Frank Zweerts run-out. Onder de Excelslor-spelers gingen al opwekkende geluiden op omtrent het totaal van SCHC. Edoch, ook nu bleek dat cricket toch maar een „raar" spel is, want v. d. Bfjl hield stand en kreeg uitstekende steun van O verdijkink (13), de hand slaan Geimbs (19) en in laatste instantie van Fiedeldy (7). Om 15.47 werden Scherve en Van Lin- gen naar de wickets gestuurd. Reeds in de eerste over (3e bal) moest Schewe weer terug op de uitstekend bowlende Geimbs. In de volgende over van laatstgenoemde moest De Veth zwichten (vang van v. d. Bijl). Op 13 moest Van Lingen vertrekken voor 8 toen de met verve bowlende Greimbs 'n off-break uit zijn hand liet komen, die dermate scherp was, dat de hele ligstump ontworteld op het gras lag. Het was een komen en gaan, alleen Gou ka (43x4) speelde aanvankelijk met vertrouwen. Diversen gingen op de lange ballen van Fr. Zweerts ten onder. Om 17.30 ging het regenen en dat zou Excel sior kunnen redden, maar om 17.45 ging de bel weer en dat betekende het veld in. Op 86 ging J. Oosterholt nog uit. De laat ste twee batslieden, Wim Putter en Joop v. d. Lee, speelden onder hoogspanning de resterende 45 minuten uit. Zij bleven met resp. 8 en 7 not out. Totaal 95 vang. S. Greimbs was in 't team zeer gevaarlijk en kreeg met 3 voor 36 loon naar werken. Verder Fr. Zweerts 4 voor 30, die het van enkele dom gespeelde bal len moest hebben en A- Hooft Graafl. 2 voor 19. een half uur gestremd. ROTTERDAM, 16 juni. Gisteravond ,je schepen. Het scheepvaartverkeer was had in de Nieuwe M*8®- jjfJwïs ln de mond van de Waalhaven ongeveer van de Waalhaven een aanvaring piaais. Een sleep bestaande uit de Franse sleep boot Provencal, groot 29 ton, waarachter de Franse geladen sleepschepen Sagit- taire. 1712 ton en de George Sand, 1555 ton, gekoppeld waren, voer op de rivier in westelijke richting. Op ongeveer 600 meter achter deze sleep voer in dezelfde richting het Deense kustvaartuig Ulla Da- nielsen, 1400 ton. Doordat de sleep zon der geluidsignalen te geven, dwars de rivier overstak om de Waalhaven in te gaan, kon de Ulla Danielsen, vóór stroom varende, een aanvaring met de sleepboot Provencal niet voorkomen. Beide sche pen liepen schade op. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Het Deen se schip zette de reis naar zee niet voort, maar nam ligplaats aan Waalhaven 28. Er bestond geen gevaar voor zinken van DINSDAG pa'j Stadsgehoorzaal: V.K.C.: ^e?Tede*' terdamsch Toneel: De plaatsbe* g Luxor: Hellegebroed, (KFC uur. WOENSDAG yorf Stadsgehoorzaal: Balletschool g üv; Verdijsseldonk: ballet uitvoering' (h-V) Lu:ior: Johnny de vluchten v0l a.l.) 2.30 uur; Hellegebroed (B* 8 uur. KLACHTEN BEZORGl*^ Van OHO tot ISO uur J boom Oosterstraat I4B tel 23 dag van 5 tot 6 out WH GELE KKl"9 Het uitleenbureau van nel,„rer*^°ff, Kruis gevestigd ln net r-k li gebouw aan de MaikgraaFia jjr e( opend op werkdagen vaD 10 ,gtef" en van 18 tot 19 30 uur: op van 10 tot 12 uur K.-K. OPENBARE BiBtJ" De openingstilden van ,de vl«* r -k Openbare Bibliotheek -m". d°f, ft' 28 zijn; woensdag 78 dag 35.30 uur: vrijdag ^g; atfi terdag 10—12 uur Jeugduitl^^j(jj,J dag 35 30 uur; woensdag donderdag 3Ö.30 uur: vru uur: zaterdag 24.30 uur Advertentie ril „CHIC"!! „APART"!! -eLE^ 10 pet.20 pet. extra kortingmaar nu k°Pen'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 4