sinaasappelwafel (dat mag op VADERDAG) PP van de huishouding «Sr*"83.50 «fc** 49.50 Het Sint Clara College te Heerlen DOCENTEN AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTEN SERIEUZE BEZORGERS Hogere Technische School 's-Hertogenbosch LERAAR ENGELS BEVOEGDE LEERKRACHTEN HUIZE „DEN ELZENT" HOOFD SCHIEFFER'S ACTIEVE JONGEMAN ambtenaar voor lichamelijke opvoeding, sport en recreatie gymnastiekleraar voor hel lager onderwijs STICHTING KATHOLIEK HANDELSONDERWIJS ASSISTENTE VAN DE DIREKTEUR COUPEUR-BIJSNIJDER zondag 21 7 \v morgens ':s ^L- ï:"i:; fv'v geeft Ansje hem een overhemd krijgt hij van Simon een paar ankiets s wordt hij door Katinka verrast met een pullover en is hij dolblij met een das van Ronald boekhouder EXTRA INKOMSTEN VOOR U WINKELPAND TE MOORDRECHT ,'ONS BLAD- sS'. «üsSmTS. JEUGDIGE MEDEWERKERS HE'l in in;U WE ÜAGBEAD DiiSbDAG 16 J Li IN 1 iy64 f v r IÉ !-vV - a m Tricot nylon: 100% ventilerend. Scala 9.95 - Super 13.90 Bei-O-Fast: zelfstrijkend. Adelborst 12.90 - Kerko 15.90 Sportshirts: van tricot nylon; snel gewassen, snel droog 10.90 "Denim' - Button-Down, ideaal voor vakantie 12.90 Stretch nylon ankiets: fantastisch elastisch, moderne uni-tinten - "Ascot" 1.95 UW kunstgebit is niet voor los-vast... «aak ten Iti^Ww0g. Helanca Pulloversideale pasvorm - zo gewassen, zo droog - extra zware kwaliteit - voor vakantie en sport - nieuwe kleuren 19.75. Uit onze dassenbar: Polyester in exclusieve 5 T serie: Terlenka 2.90, Trevira 3.90, Tergal 4.90, Terital 5.90, Terylene 7.90 ,..en er zijn nog veel meer Vaderdag geschenken! Alle cadeaus in leuke, luxe verpakking ook op maandagmiddag geopend! DOW CHEMICAL INTERNATIONAAL N.V. R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen Dennenstraat 95, Neerbosch-Nijmegen vraagt per 1 september a.s. NATUURKUNDE 10 lessen AARDRIJKSKUNDE 6 lessen Schriftelijke sollicitaties aan de Directrice. (pension voor bejaarden) Alberdingk Thijmlaan 28, EINDHOVEN, vraagt een inwonend Vereist wordt het bezit van een diploma huishoudkundige voor in richtingen. Prijs wordt gesteld op inrichtingservaring. Minimum leef tijd 21 jaar. Sollicitaties te richten aan de directrice. SNELLER RUIL UW OUDE MEUBELEN IN, I VOOR ADVERTEER IN DOE HET v GEREGELD Gemeente Etten en Leur (N.-Br.) W5I H. MULLER Co. N.V. ■SE DE" MINGTON J SHAVERS IN PRUS mmm isl Tgüaiz7 'iw/mW/> Nu nieuwe Euro-prijzen. Kwaliteitskeur in 10 Europese landen. De nieuwe Instelbaar naar uw huid en baard. De handige Rollershave met 2 glijrollen. Twee oe ujt. shavers voor glad, zacht en snel scheren, voor ongeëvenaard scheercomfort, dag in° 1 j t: -'J" -v 4 -. -1 - ■//if"-: J v -i- 3 J Geef het liever een vaste positie toet prosafe cebltskleefpoeder zit het de hele dag onbeweeglijk. En voedselresten „hopen" zich niet meer „op" tussen plaat en verhemelte. prosafe gebitskleefpoeder veilig en desinfecterend 11.95 per strooiflacon bij apothekers en drogisten Postadres: Stationsplein 45, Rotterdam-4. Op ons kantoor In het Botlek-gebied zoeken wl] ter uitbreiding van onze huidige bezetting een die op de afdeling fakturering belast zal worden met de behandeling van en kontröle op de uitgaande fakturen. Tevens zal hij kontakten onderhouden met banken en verkoopkantoren in het buitenland. Bent U in het bezit van een ULO-diploma en praktijk-diploma boekhouden, circa 24 jaar oud en heeft U een behoorlijke kennis van de engelse taal, dan nodigen wij U uit te schrijven naar onze personeelsafdeling onder nr. 35 of telefonisch kontakt op te nemen 010-16.06.00. Handelsmerk van The Dow Chemical Company vraagt per 1 september 1964 voor: KLASSIEKE TALEN 20-26 lessen BIOLOGIE 30 lessen of minder NEDERLANDS 29 lessen. Brieven aan het bestuur Gasthuisstraat 19, Heer len. Inlichtingen: Klompstraat 30, Heerlen, telef- 04440-2045. Voor Rotterdam en omstreken kunnen wij ge durende de vakantiemaanden een aantal gebruiken. De bezorgingstiiden liggen van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zater dagen tussen 13.30 en 15.00 uur. Sollicitanten kunnen zich persoonlijk melden aan de afdeling bezorging van Het Nieuwe Dagblad- Kortenaerstraat 1, of per telefoon onder No. 135270. Kap. Koopmansplein 2 - Telefoon 0410032234 Aan de bovengenoemde H.T.S. is, met ingang van 1 september a.s., vacant een volledige be trekking voor Salaris volgens rijksregeling. Volgens de huidige regeling verleent de akte M.O.-A volledige bevoegdheid; met het oog op een wijziging in deze regeling gaat de voorkeur uit naar sollicitanten, die het doctoraal examen met goed gevolg hebben afgelegd of de akte M.O.-B bezitten. Sollicitaties te richten aan het Bestuur van de H.T.S., p.a. Eikenlaan 9, Vught. Wanneer u enige avonden per week geïnteresseer den in een taalstudie kunt bezoeken en indien u beschikt over enige talenkennis of aanleg daartoe. Schrijf voor nadere gegevens onder letter N.M. aan: FRITS VAN ALPHEN RECLAMEBUREAU N.V. Leidseplein - Hlrschgebouw - Amsterdam lening ad 500.000.— Ao. 1956 (pro-resto 425.000) t/1. Maatschappij voor Inves- teringscredlet „MAVIC" N.V., Amsterdam. UITGELOOT dd. 11.6/64 ad 1.000.— Nos.: 18 54 60 61 83 85 96 143 158 191 194 202 258 268 277 313 333 364 392 401 411 434 449 475 485. Losbaar dd. 1.8/64. Betaalkantoren zijn: Neder- landsche Credietbank N.V. te Amsterdam. Rotterdam, Den Haag; Lentjes Drossaerts N.V. te 's-Hert,ogenbosch en de Firma J. Westerwoudt Co. te Amsterdam. N.V. voorheen EDUARD GOUDSMIT gevestigd te Rotterdam Jaarlijkse Algemene Vergade ring van Aandeelhouders op dinsdag 30 Juni 1964 te 11 uur v.m. ten kantore der Vennoot schap, Conradstraat 18 E, Rot terdam. - De agenda, het jaarverslag der Directie, de Balans per 31 december 1963, alsmede de Winst- en Verliesrekening over 1963 liggen vanaf woensdag 17 juni 1964 voor aandeelhou ders ter Inzage bij de Heren R. Mees Zoonen, Rotterdam; ten kantore der Heren Beels Co., Amsterdam: ten kan tore van de Ned. Midden- standsbank N.V. te Rotterdam of Amsterdam; alsmede ten kantore der Vennootschap, Conradstraat 18 E, Rotterdam. Overeenkomstig Art. 17 der Statuten dienen aandeelhou ders, die de vergadering wen sen bij te wonen, uiterlijk donderdag 25 juni 1964 hun aandelen te deponeren ten kantore der Vennootschap of bij één der voorgenoemde kan toren, alwaar afschriften der stukken vanaf woensdag 17 juni 1964 voor hen beschik baar zijn. anno 1797 J. P. WYERS' Industrie- en Handelsonderneming N.V. gevestigd te Amsterdam Tweede oproeping voor een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 3 juli 1964 te 10.30 uur v.m. in het Hilton Hotel te Amsterdam, tot wijziging van de statuten van de vennootschap. De agenda ligt voor aandeel houders ter inzage ten kan tore van de Vennootschap, N. Z. Voorburgwal 7 te Am sterdam en wordt op aan vraag gratis toegezonden. Deponeren van aandelen tot het bijwonen der vergadering kan aan het adres der ven nootschap geschieden tot en met 29 juni 1964. Met deponeren staat gelijk, tijdige inzending van een de- potbewijs met nummeropgave en verklaring van blokkering door een bank of door een lid van de Vereeniging voor den Effectenhandel. DE RAAD VAN BESTUUR Amsterdam, 16 juni 1964. aangeboden met leeg op te leveren woonhuis, in drukke winkelstraat, geschikt voor vele doeleinden (bloemisterij etc.) ln goede staat van on derhoud. Koopsom f 46.000. k.k. Inl. tel. no. 01730-3527 (bij voorkeur tussen 6 en 7 uur des avonds). bij aankoop van nieuwe. Vraag vrijblijvend taxatie. COR-ROS -wtM&s&M N.V. oostzeedijk 344-364 r.dam hoek oostplein tel. 133744 De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Steenfabrieken „Udenhout" voorheen WEYERS CO. te Udenhout deelt mede, dat het dividend over het boekjaar 1963 is vast gesteld op 8%. Met ingang van maandag 22 juni 1964 zijn betaalbaar bij De Twentsche Bank N.V., Van Mierlo Zoon N.V. en de Heren Heldring Van Marken te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Breda en Til burg, voor zover aldaar ge vestigd. A. Dividendbewijs no. 34 van de aandelen van f 250.resp. onder-aandelen van 125. met f 20.— resp. f l'J.— onder aftrek van 15% dividendbelas ting ad f 3.resp. f 1.50, der halve met netto t 17.resp. f 8.50. B. Coupon no. 13 van de Op- richtersbewijzen met 31.57, onder aftrek van 15% divi dendbelasting ad 4.74, der halve met netto f 26.83. 0 0* tien Compfent Do vermakelijke belev*" nissen van een burgeme»1' Ier, een veldwachter en ee" stropertje, dat van de pdn' geen kwaad weet. Een gee«" tig en vlot geïllustreerd verhaal voor de jeugd va" 7 tot 10 jaar. In d. boekhand ••rkrilflbo* Prijs t 2.75 «.v. nrairmu m immn»w****. Voor direct gevraagd 25 jaar, voor een onzer filialen in bedrijfs kleding. Brieven met gegevens omtrent verlangd salaris, diploma's enz. onder nr. 5685 aan Adv. bur. Linse, Zweedsestraat 95 b, Rotterdam-7. Teneinde vergissingen te voorkomen verzoeken wij 00 adverteerders hun annonces zo mogelijk schriftelijk °P geven 1 ,e Bij telefonische opgave van advertenties aanvaardt advertentie-afdeling in geval van misstelling geen enk aansprakelijkheid. (snelgroeiende kerngemeente van 16.000 inwoners) Het gemeentebestuur en de besturen van de lagere scholen te Etten en te Leur zoeken een TEVENS belast met: 1. het gedurende plm. 20 uur per week geven van on derwijs ln lichamelijke oefening aan de hoogste klassen van de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs en 2. de algemene leiding over de gemeentelijke sport- objecten (sporthal, tennispark, overdekt lnsUuctie- zwembad, gymlokaal) en over het op deze objecten werkzame personeel, alsmede adviseren omtrent aan leg en gebruik van het open zwembad, sportpark en andere sport- en recreatie-objecten (plm. 20 uur per week. EISEN: Leeftijd 28 35 Jaar en de bevoegdheid voor het vak lichamelijke oefening (tenminste akte S). inbegrepen. Van toepassing zijn: Verplaatsingskostenverordening - ziektekosten - bouwcrediet - premiespaar- en studie toelageregeling. Woning beschikbaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen, staat van dienst en referehties binnen 14 dagen inzenden, waarvan 1 exemplaar aan het college van burgemeester en wet houders, Markt 1 te Etten en 1 exemplaar aan de Ka tholieke Schoolraad van Etten en Leur, p.a. Bisschops molenstraat 162, Etten. ROTTERDAM Voor de te openen Katholieke Detail handelsschool, Mathenesserdijk 455, Rotterdam, wordt gevraagd: De gedachten gaan uit naar een jonge dame van plm. 1923 jaar met bij voor keur ULO- of Middelbare Opleiding, die korrekt kan typan en schooladmi nistratie bijhouden. Geboden wordt een zelfstandige inte ressante funktie met salaris enz. vol gens Rijksregeling. Zij, die hiervoor belangstelling hebben, worden ver zocht hun sollicitatie in te zenden aan de secretaris van het schoolbestuur. Bergweg 62, Rotterdam. REDERS - CARGADOORS - STUWADOORS - EXPEDITEURS vraagt voor diverse afdelingen: (mnl. en vrl.) In het bezit van het einddiploma H.B.S., Handelsdag school of U.L.O. Zij, die dit Jaar nog in het bezit hopen te komen van een dezer diploma's komen eveneens In aanmerking. Sollicilalies worden gaarne ingewacht door de afdeling Personeelszaken, Postbus 7 70, Rotterdam. öevraagd wegens uitbreiding van onze maat- en uniformafdeling. Met vakantieafspraken wordt rekening ge houden. Werktijdverkorting. Illllll HEREN-EN JONGENSKLEDING Korte Hoogstraat 15 Rotterdam, tel.139133 Illllll (IIUMUI 'IU: 'A REMINGTON

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 8