FS zijn volgens Goldwater op weg naar socialisme ZEISS IKON lohnson praat ook met apandreou Turnbonden werken samen droog haar? WDTfl TRAITflL2 Oproepen van A.N.W.B. aan toeristen in buitenland Bonn: Bundes wehr vormt geen staat Televisie schenkt aandacht aan Oostenrijk in de staat" KOUSEBAND - PROCESSI E UNIFONDS „No. 880" op tweede net Programma 's Televisie Radio FRONT VAN GEMATIGDE REPUBLIKEINEN ^feervelder Enk geen militair oefenterrein tienduizendste k°P Antiekbeurs Klachten van parlementair commissaris „ongefundeerd Op eerste en tweede net TV -spelwedstrijd N.T.S. en B.RiT. i Dinsdag Buitenland j Dinsdag Woensdag nieuwe dagblad KWESTIE-CYPRUS ».$w°Pl08SIn*15 junI K.N.G.V. en Bromfietser botst op auto en bezwijkt S Vierdaagse Charmante film over een valse munter Buitenland Woensdag DINSDAG 16 JUNI 1964 PAGINA 9 vwSHington> 18 juni (UPI) 'l het Witte Huis in Washington •ft jj^kedeeld dat president Johnson 4|,4r 25 juni premier Georges Pap- "u van Griekenland zal ontvangen. IhVP 29 vfej, A wassen met 59 ADMIRAAL HEYE b.d. de beste Duitse aandelen belichaamd In dén effect. genoteerd op de Amsterdamse beurs huidige prijs per 5 participaties ca. f 157 - inkomsten- en kapitaalsuitkering 1962/63 ca. 6/4% (vr9 van Duitse dividendbelasting) Vraag halfjaarverslag bij uw bank, commissionair of LABOUCHERE, POSTBUS 154, AMSTERDAM De jaarlijkse processie van Ridders van de Kouseband op weg naar St. George's Chapel bij Windsor Castle voor de plechtigheden rond de investituur van nieuwe ridders in de „Alleredelste" Britse ridder orde. Ook Rockefeller nu achter Scranton (Advertentie) wereldvermaarde camera's met Zeiss optiek! Voor elke wens en elke beurs: van 99.- met tas tot 1660.- 1 aü v en 23 jun' 's premier Ismet v%s0nn. Turkije de gast van president Het eerste teken dat de Ame- V 'h d President een bemiddelende k,;t| r;r;;? controverse om Cyprus tus- ti'c'n 'penland en Turkije wilde gaan tWe Ha, Tarn zaterdag, toen hij beves- ioek tnönü had toegestemd in een aan Washington. v«i' 16 juni De regering tr Ir .ten terreinen als de Meer- p.pdf.,. uk bij Nieuw Millingen en (®JJ4er^'<'crland, burgemeester en wet y --.w—_tro „—v "k 'olichten om alle onzekerheid èLVan Apeldoorn en de betrok- \vrpvCf ."aren zo spoedig mogelijk P J| j j nlln A«tn Alrnwlt a*J kfemen. Ft k bjjbt uit het antwoord, dat mi lt Kaers geelt op vragen van de E, V, Kamerleden J, gj it e.®4(Tv^ers 8' (jiA p AMW'eden J. H. Couzy en be'peht" ,^Lnbannlng (beiden WD) Wi. wordt op andere wijze in d< Truac £p andere wijze in de Pin behoefte aan militair oefen- C«I j„te voorzien. boil ter ker een classificatie van gron- 'üh i-or,!?eoordeling van bun geschikt- r nillitnirQ ncfAninrrAn IUCt hier- baï v0sm-, mi"taire oefeningen v,.„^!gen- Het onderzoek nier- bW éodo ,lrisesteld door de Stichting i»? ,rtering in samenwerking V^chao nS natuurbescherming en >rjp ,'i ,van het staatsbosbeheer. Ujpn Ierilngen met rupsvoertuigen óP ziijTe gronden goed waterdoorla- het ei? bij voorkeur humusarm. nj'j g6p ministerie van Defensie wor- pogingen gedaan om bi) 1.1 rihlneeo rvf kH CorJopon vo^'-mgen of bij Garderen gron- Skirts doe' aan te kopen. Naar - jtvkundige waarde van deze thgeVte'](jeen gedetailleerd on" 5bi>btieiv*® juni Op de oucje Kunst- i bdst' ?urs werd maandag de tien- ^a,*. bezoeker genoteerd. Het was iiV d't a r de heer D.F.W. Lange- i-loopmsterdam. Hij werd ontvan- nt5® beer Marcel B. Keezer, 5t„Qverhis aandenken enige oude mun- «t ilandigde. S 's he» beer Keezer ons mededeel- j\),(,0ee. ez°ck aan de beurs ondanks tydstip zeer bevredigend en h 'Cl ftp UCViCUlgClIU Cli Nb 's, ri goede zaken gedaan. Opval- *tt hlier-ft vooral aan Nederlandse 0(3^ e verzamelaars veel wordt SWOORDEAADSEL U 10 Sn vAan krant: 5. trans, ln welke V a Pb- n Fen wisselen; 7. deel van V tlejk pachtseenheid, schade; 9. Jh, voe prieëenheid, treurdicht; 10. ^oordjll. devies. ^^"doordraaier, schilderstuk; 2. Hn, ïïllHrJ BVilUUvtBvUlk| ..is 3. i 'odel, gezwel met vloeibare SN; a^S, rd,prbptzers_4. noot, bruin- NEW YORK, 16 juni (Rtr.) Nelson Rockefeller, gouver neur van New York, die zich be schikbaar had gesteld als repu blikeins kandidaat voor het Ame rikaanse presidentschap, heeft in een gisteren te New York uit gegeven verklaring gezegd dat hij zijn volledige steun zal geven aan gouverneur Scranton van Pennsyl vania. Laatstgenoemde heeft zich, zoals bekend, kandidaat gesteld in een poging, de opmars van de zeer rechtse senator Goldwater naar het kandidaatschap der re publikeinse partij te stuiten. Rockefeller heeft niet uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij geheel zal afzien van de kandidatuur voor het Ame. rikaanse presidentschap. Waarnemers te New York wijzen er op dat Rockefel ler weliswaar bij een eerste stemming op de komende republikeinse partij, conferentie te San Francisco, waarop de presidentiële kandidaat zal worden aangewezen, de afgevaardigden, die zich verbonden hebben op hem te stemmen, zal verzoeken Scranton te steunen, doch dat het hem vrij zal staan zich bi) een eventuele volgende stemming of stemmingen toch kandidaat te stellen, indien Scranton er, ondanks de steun van Rockefellers aanhangers, niet in zou slagen tot Republikeins presiden tieel kandidaat te worden aangewezen. Rockefeller zegt in zijn verklarin gen dat enkele van de afgevaardig den naar de komende Republikeinse partijconferentie, die hem steunen, zich hiertoe wettelijk hebben verplicht „zodat ik het niet juist acht hen reeds nu van deze verplichting te ont slaan". Hij zegt hierin verder dat hi), toen hij zich in november 1963 be schikbaar stelde als Republikeins pre sidentieel kandidaat, dat deed met de bedoeling op te komen voor de grond beginselen van vooruitgang en mati ging, waarop de Republikeinse par tij werd gegrondvest en welker toe passing haar groot heeft gemaakt. „Het is ook om deze reden dat ik tot de slotsom ben gekomen dat allen, die mijn inzichten delen er goed aan doen zich achter de kandidatuur van gouverneur Scranton te stellen. Ik zal zelf Scranton volledig steunen en ik zal met hem samenwerken om het door mij nagestreefde te verwezenlijken", aldus Rockefeller. (UPI) „Dat zijn zijn zaken", zei de vroegere Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower toen hem werd meegedeeld dat Rockefeller zich achter Scranton had gesteld. Eisenhower gaf zijn commentaar bij het verlaten van een forum onder auspiciën van het Re publikeinse nationale comité in Phila delphia. DALLAS (Reuter) „De Verenigde Staten zijn, onder het bewind van pre- i; o'JS R„'ci"uizers; noot, Druin- tó deha=uier"Sc0Ut! 5- nalatenschap, vri?oh+- telefoonnummer; 7. wel- V«: 9 L iS.a oefening; 8. Opperwe- li? rand van dak- land- 8' 10. wal, insekten. v 10.'rFeek! 4- teler; 6. verlies; 8. SV l8- n- die; 12. el; 14. ge; 15. a'S 19' les. 6 e,?r' 2- ella; 3. kei; 4. tegelen; Us. varen; 7. steeg; 13. vete; 16. (Van onze verslaggever) DEN HAAG, 16 juni De besturen van het Koninklijk Nederlands Gym nastiek Bond (NKGB) hebben besloten in de toekomst nauwer te gaan samen werken. De bonden zullen regelmatig contact met elkaar opnemen om te spreken over gemeenschappelijke be langen en problemen. Voorts is over eengekomen dat de onderafdelingen van belde organisaties, na verkregen goedkeuring van de bondsbesturen, in wedstrijden tegen elkaar mogen uitko men. De beide bonden zullen elk vier leden anweijzen voor een commissie, die om de vier maanden smanen zal komen. Verder is bepaald dat de clubs, die van de ene naar de andere bond wil len overstappen, aan hun reglemen taire verplichtingen lees financiële zullen moeten hebben voldaan. De wedstrijden die onderling wor den georganiseerd zijn streng gere glementeerd. Er zal voor zo'n wed strijd zes maanden tevoren toestem ming aan de besturen van de beide bonden moeten worden gevraagd. De samenwerking van de beide bonden, zal nog niet zover gaan dat er één nationale ploeg zal worden gefor meerd. (Van onze correspondent) BERGUM, 16 juni In Midhulzen is [isteren de 52-jarige landbouwer J. Vel- inga die op een bromfiets reed, bij een botsing om het leven gekomen. Kennelijk zag het slachtoffer de per sonenwagen niet aankomen waartegen hij opreed. De heer Vellinga sloeg met het hoofd tegen de voorruit en smakte op het wegdek. Hij overleed ter plaatse. Het slachtoffer was gehuwd. sldent Johnson, op weg naar het so cialisme", aldus de (zeer rechtse) se nator Goldwater. Hij deed deze uit spraak in een toespraak op een diner van Republikeinen te Dallas, in de staat Texas (waaruit Johnson afkomstig is), en voegde hieraan toe: „Maar ik kan u onomwonden verzekeren dat ik, indien ik hiertoe in staat word gesteld, deze stroming zal ombuigen en dat ik zal wer ken voor het behoud van het vrije Ame rikaanse ondernemingsstelsel". Advertentie) Een produkt van l'Oréal de Paris Wegens familieomstandigheden wor den de volgende personen verzocht zich te melden bjj de A.N.W.B.-op- roepdienst in Den Haag, tel. 070-814381, dagelijks van 8 tot 22 uur. OOSTENRIJK: Mej. A. M. C. Buys uit Amsterdam, in zee-groene Morris Minor, ZG-92-71, vermoedelijk op terugreis van Oosten rijk naar Nederland. Heer Kuiper, arts te Pijnacker, in grijze Ford Zephyr, EM-of ME-92-69, in omgeving van Kitzbühel in Tirol. Heer Damave uit Haarlem, lichtge kleurde Ford Taunus 17M met zwart dak, kentekennummer onbekend, er gens in Oostenrijk. DUITSLAND: Mevr. Maria Sabansky te Krefeld en de heer Hans Sabansky te Kassei, wo nen beiden vermoedelijk in woonwagen, verdere gegevens onbekend. Piëta en Ria van der Aa uit Some ren, per Nederlandse fiets met wit ach terspatbord, ergens in Duitsland op weg naar Monschau, zjj zijn ca. 23 jaar oud. SPANJE: R. Pronk uit Amsterdam, in zee-groe ne Citroën Break (id-stationcar), BK- 36-35, ergens aan Costa Brava. Fam. J. G. Kosten uit Amsterdam, in grijze Simca 1000, JH-26-16, vermoe delijk in provincie Gerona in het plaats je Colera. FRANKRIJK: L. R. Oldeman uit Den Haag, ln bei ge-kleurige Daffodil, JR-49-18, van Pa rijs naar Nederland. LUXEMBURG: W. Verhoeven uit Rotterdam, in licht grijze Renault Dauphine, DP-30-00, in omgeving van Clerveaux La Rochelle. BONN, 16 juni (Reuter) De West- duitse regering heeft de verklaring van de parlementaire commissaris voor de „Bundeswehr", volgens welke de West- duitse strijdkrachten zich dreigen te ontwikkelen tot „een staat in een staat", als „ongefundeerd" van de hand gewezen. De regeringswoordvoer der, Von Hase, heeft op een perscon ferentie ook andere constateringen van de hand gewezen, die vervat zijn in het geïllustreerde blad „Quick" en af komstig van de gepensioneerde vice-ad- miraal Hellmuth Heye. (admiraal Heye is de door de Bondsdag benoemde „om budsman", die moet waken over de constitutionele rechten van de West- Duitse militairen). In het artikel, dat een veel meer uit gesproken mening weergeeft, heet het dat de „Bundeswehr" zich onmisken baar in de richting van „een staat in een staat" ontwikkelt. Als deze ont wikkeling niet gestuit wordt zou, zo vreest admiraal Heye, er een „Bun deswehr" ontstaan uitgerust met wa pens van morgen maar opgeleid in de geest van gisteren (de nazi-periode). De admiraal schrijft dan verder, dat bjj de opleiding van militairen nog steeds metboden worden gebruikt die uit de tjjd zijn. De christelijk-socialistische vice-pre sident van de Bondsdag heeft gezegd, het „onduldbaar" te achten, dat de parlementaire commissaris een officieel verslag aan het parlement aanbiedt en een niet-officieel aan een tijdschrift, die naar inhoud en toon aanzienlijk ver schillen. De commissie voor defensie zaken van de Bondsdag zou zich met dit geval van „minachting van het par lement" bezighouden. Enkele maanden geleden zijn in West- Duitsland verscheidene onderofficieren veroordeeld tot gevangenisstraffen we gens mishandeling van recruten, van wie er een stierf na een geforceerde 1 mars. Twee officieren zijn onlangs naar de ge\ angenis gezonden wegens het ple gen van meineed. (Reuter tekent bij een en ander aan, dat toen de „Bundeswehr" in 1955 in het leven, werd geroepen, er grote moei te werd gedaan om de indruk te wek ken, dat herinneringen aan het Prui sische en nationaal-socialistische mili tairisme taboe waren en dat voortaan militairen burgers in uniform zouden zijn, die gemakkelijk de parlementaire commissaris zouden kunnen „be reiken".). Admiraal Heye deelde gisteravond mee, met opzet een verklaring tegen over het blad „Quick" te hebben afge legd om „de openbare mening te schok ken". Hij wees erop, dat bepaalde poli tici een gebrek aan belangstelling aan de dag leggen voor zijn rapporten, „die nu zeker door de parlementsleden zul len worden gelezen". Naar zijn mening moet een „revolu tionaire geest" worden gekweekt „om het ontstaan van een klassegeest ln de „Bundeswehr" te voorkomen". (Van onze radio- en ty-redactie) HILVERSUM, 16 juni De Neder landse televisie zal in rnime mate aan dacht besteden aan de Oostenrijkse Week, die van 20 tot 28 juni in Neder land wordt gehouden. Zowel op het eerste als tweede net zullen Oostenrijk se produkties worden uitgezonden. Maandagavond zijn dat drie films, die er op het tweede net uitgaan, en don derdag vermoedelijk een televisiespel, waarover de NTS echter nog met de Oostenrijkse televisie onderhandelt. Maandagavond wordt om half negen begonnen met „Hooitijd in Tirol", een film waarin het .euwenoude „hooitrek- ken", een bijzonder inspannend en ge vaarlijk karwei, zal worden getoond. Het Reuzenrad in het Prater in Wenen is een centraal punt in de daaropvol gende hoofdfilm „Das Riesenrad" van Geza von Radvanyi, naar een scena rio, waarvoor Jan de Hartogs toneel stuk „Het hemelbed" werd bewerkt. Tot slot het filmpje, „Erlauschtes in Wald und Feld". Tegenhanger van dit programma op het eerste net is de Amerikaanse film „The smallest show on earth", waarin onder meer Peter Sellers en Leslie Philips hoofdrollen spelen. De uitzending begint al om half acht. Bij wijze van intermezzo om kwart voor negen een filmpje over bergbe klimmen „Variante R". Daarna een rechtstreekse overname van de Duit se televisie uit de serie --nusements- (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM, 16 juni De Neder landse Televisie Stichting en de Belgi sche Radio en Televisie hebben opnieuw gezamenlijk een wedstrijd voor televi sie-spelen uitgeschreven, met als doel het bevorderen van het schrijven van TV-spelen als genre in de Nederlandse taal. Vóór 1 februari 1965 moeten de manuscripten onder motto worden inge zonden. De uitslag zal vóór 1 juni van het volgend jaar worden bekend ge maakt. Ook dit jaar worden er weer een aantal geldprijzen besch! tar gesteld. De eerste prijs bedraagt 50.000 Belgi sche francs 3570), de tweede 30.000 B. fr. 2140) en de derde 20.000 B fr. 1428). Daarnaast kunnen vijf aanmoe digingspremies ten bedrage van 3.500 B. fr. 250) worden uitgereikt. De jury bestaat uit Paul Hardy (BRT), voor zitter en namens de BgT Nic Bal, Hu- bert van Herreweghen. Bert Brauns en Maurits Balfoort, terwijl voor de NTS zitting in de jury hebben Ed Hoornik, mevrouw E. Kramerman-Ruimschotel en Jan Willem Hofstra. Algemeen se cretaris is Gerrit Lindenberg (NTS). (Advertentie) Elke OLVEH polis is winstdelend I Advertentie i programma's "*;'eld „Havenmelodi- en". Medewerking wordt onder meer verleend door de Nederlandse dans groep „De Grunneger Daansers". De Spaanse gitarist Carlos Montoya brengt de televisiekijker zaterdag 27 juni twintig minuten in de sfeer van de flamenco, waarvan hij de onvolpre zen troubadour is. Het is de gitarist die over de gehele wereld bekendheid geniet als technisch de knapste. Regis seur Nico Hiitrop registreerde onlangs voor de KRO-televisie een optreden in de Tuinzaal van het Singer Museum in Laren. „Een kijkje in Monaco" is het ra dioprogramma dat de AVRO dins dag 23 juni, 's-avonds om vijf over acht uitzendt. Dit programma zal worden ingeleid door prinses Gracia van Monaco. De uitzending wordt musikaal geïllustreerd door het Mon te Carlo Opera Orkest onder leiding van de Canadees-Amerikaanse com ponist Percy Faith. Ook dit jaar zal de NTS weer een rechtstreekse reportage verzorgen van de aankomst van de deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen. De Vier daagse wordt eind juli gehouden en de reportage van de feestelijke inhuldi ging is op vrijdag 31 juni. De NTS zal geen rechtstreekse tv-reportage uitzen den van de TT-races in Assen, maar op zaterdag 27 juni wel een samen vatting van dit gebeuren op het scherm brengen. BUSSUM, 16 juni. „No. 880", zoals de uit 1951 daterende film van Edmund Goulding heet, die vanavond door de NTS via het tweede net wordt uit gezonden, is de man van dossier 880 uit het archief van de Amerikaanse geheime dienst. Een schijnbaar bijzonder uitgeslapen valsemunter, die al meer dan tien jaar biljetten van één dollar uitgeeft met een enorme spelfout in de tekst. De speurders, die opdracht krijgen een einde te maken aan deze misdadige ac tiviteit. komen tenslotte op het spoor van een even naïeve als charmante oude heer (natuurlijk Edmund Gwenn), die van „neef Henry", zoals hij zijn drukpersje noemt, elke maand veertig biljetten van een dollar „krijgt". Op deze wijze bespaart „No. 880" de regering per maand 45 dollars, omdat, aldus re deneert hij, een plaats in een rusthuis de staat op 85 dollars zou komen! Een charmant verhaal, waarin „de boef" de minimum straf en de rechercheur de beminde zijns harten krijgt. Van de filmindustrie mag niet worden verlangd, dat ze niets dan meesterwer ken aflevert Maar het zou geen kwaad kunnen, als er in plaats van de preten tieuze en dure rommel, die gewoonlijk aan de markt komt wat meer van dit soort films zouden worden gemaakt, waarin op onopvallende wijze een niet onaanzienlijke hoeveelheid intelligentie, scherp observatievermogen en humor aan de dag treden. Neem bijvoorbeeld de knappe manier, waarop het voorval vóór een winkel is verfilmd, dat men door de etalageruit wel kan zien, maar niet horen. Veertienjarigen en ouderen, die zich anderhalf uur prettig willen amuseren, kunnen een heel wat slechtere keus doen dan vanavond naar „No. 880" kijken. ENGELAND, BBC Light Progr., 1500 en 247 m.18.33 Sportoverz. en yltsl. races. 18.45 Hoorspel. 19.00 Nws. en Jöurn. 19.35 Sportoverz. en uitsl. races. 19.31 Quizprogr. 20.00 Amus. muziek. 20.30 Nws. en act. 20.40 Geviir. muziek m. comm. 21.30 Serenade. 22.00 Lichte muziek. 23.55 -24.00 Nieuws. AVRO: 19.30 V. d. jeugd. NTS: 20.00 NDR, WDR, 309 m.: 19.00 Nw*. 19.25 Journ. AVRO: 20.20 In Avro's Televizier. Operamuziek. 31.30 Nws. 22.55 Amus. 20.40 Confrontatie: Primary, doc. Mm progr. 24.00 Nws. 0.20 Amus. muziek, over de voor-verkiezing in de Verenigde 1.00 Weerber. en gevar. muziek Staten. NTS: 21.15 Theater Domino: Fran se chansons. 2220-22.25 Journaal. FRANKRIJK CULTURE, 280 en 235 m: 18.00 Gevar. muziek. 19.58 Nws. Exp. ultz. tweede net 20.52 Moderne muziek. 22.15 Muzikale NTS: 20.20 De wonderbaarlijke reizen luiz. 23.52-24.00 Nieuws. 8801 soe'elfilm6"16' fUm' 20-40"22'10 No" BRUSSEL, 324 m.: 18.00 Nws. 18.03 ssu. speeuiim. v d so,d lg PaardeSportber. 18.30 tvttttcit ttt1! ("w* r Amus. muziek, 19.00 Nws, en r&diokron. Tt Fd i0-40 Uchte muz- i0-50 Syndicale kroniek. 1S.10A8.15 Ntos. (Reg. progr.: NDR: 20.00 IGass. muziek 20.45 Chansons. 21.30 Versnelde film 18.50 V d. kinderen. Ja2z,muzlek. 22.00 Nws. 22.15 Amerikaap- 19.00 Nws. 19.03 Act. 19.19 Bntse im- se volksmUZ 22.35 De zeven kunsten, pressies: Zwerftocht door Wales. 19.59 03.50 Lichte muz. 23.00 Nws. 23.05 Gevar. Progr. overz. WDR: 18.30 Hier und Heu- muziek. 23.55 Nws. 24.00-0.10 V. d. scheep te, journaal. 19.12 Intermezzo aan- vaart, vang. 19.15 Kamertheater te Parijs: De openbare mening. 19.45 Berliner Luft). BRUSSEL, 484 m 18.03 V. d. solda- 20.00 Journaal. 20.15 De beide helften ten. 18.80 Lichte muz. 19.15 Nwe gram. van God, rep. 21.00 Stalen net: Rehe, t.9.30 Nws. 20.00 Hoorspel. 20.30 Chan- ultz. in samenwerking met de recherche. sons 22.00 Wereldnws 22.15 Jazzmuziek. 23.00 Journaal en commentaar. 22 55 Nieuws TWEEDE DUITS PROGR. 18.25 Nws. 18.30 De draaischijf: gevar. progr. 19.00 Mode-Cocktail: Tempo, dans en teenager. 19.30 Nws. en act. 20.00 De sportspiegel. 20.30 Hoge Schol enKra- HILVERSUM I, 402 m. VARA: 7.00 kau Studenten tussen Twist en Wawei, Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20 Soc. strijd- filmrep. 21.15 Dick Powell: Aprilsaat. lied. 7.23 Lichte gram. (7.30 VAN de voor- TV-film (niet geschikt voor jeugd, klj- pagina, praatje). 8.00 Nws. en soc. strijd- kers). 22.00 Nws. en act. lied. 7.23 Lichte gram. (7.30 Van de voor vrouw. 9.00 Kookpraatje. 9.05 Klass. gram. FRANS-BELG, TELE VISIE PROGR. 9.35 Waterstanden. VPRO: 9.40 School- 18.30 Ber. 18.33 Engelse les. 19.00 De J10'00 Llc^e„.g!5m- 11 aarde en de jaargetijden. 19.30 Teken- Kws. 11-02 V. d. vrouw. 11.40 Gitaarspel, films. 19.40 Filmfeuilleton: Rocambole, j ,Ti\^8rT, !!n. a. PI S.' e.n zangsolis- 20.00 Journaal. 20.30 Internat, variété: en tuinb. Nashville Show. 21.00 A la recherche de 2-88 V- K-. platteland 12.38 Musette-orK. l'homme, uitz, gewijd aan de evolutie. V', Amster- 21.50 Béatrlee, visage d'un mythe, progr. dartlse Pohtiekapel. 13.4o Geheimen onder gepresenteerd tijdens de Prix Italia 1963 de golven, lezing. 14.00 Grepen uit de en de Belgisch-Zweedse week. 22.40 muziekgeschiedenis, muz lezing. 14a? Journaal Lezing. 15.00 V. d. jeugd. (Om 16.00- 16.02 Nws.). 16.30 V. d. zieken 17.00 VLAAMS-BELG. TELEVTSIEPROGR. Wegwijzer Ups voor vakantie en snip- ia rm I.,, perdagen. 17.50 Regeringsuitz.Geven en 19.00 Gastprogr.ö6 kath. gedacht© ©n nemen TIds voor en van luisteraars actie. 19.30 Ivanhoe, TV-feuilleton v. d. nemen- 1,lJS voor en van luisteraars. jeugd. 20.00 Nws. 20.20 Sport. 20.25 V. d. HILVERSUM n. 298 m NCRV- 7 00 vrouw. 20.55 Filmtribune. De tijd van de Nws 710 Dagopening. 7.20 Lichte gram. heidenen (Time of the heathen). Ameri- 7 45 Radiokrant 8.00 Nws. 8 15 Gewijde kaanse Mm bekroond met de grote prijs muzlek. 8.30 Lichte gram. 8.45 Vocaal op het Festival van Bergamo in 1961. ens volksliederen. 9.00 V. d. zieken 9 30 22.25 Nieuws. Walsmuziek. 9.40 V. d. vrouw. 10.10 Oude muziek. 10.30 Morgendienst. 11.00 Oude muziek. 11.15 Tot ziens ln Jeruzalem, een progr. waarin de deelnemers worden getoetst op hun bijbelkennis. 11.50 Lichte gram. 12.30 Meded, t.b.v. land- en tuinb. NTS: 17.00 De Verrekijker, Internat. 12.33 Licht ork. en zangsoliste. 12.50 Im- jeugdjournaal. KRO: 17.10-17.35 Wed- pressies van de hedenmorgen ln Amster- strijd: Wie zingt er mee...? dam gehouden Algem. vergadering v. h. Nederl, Bijbelgenootschap. 13 00 Nws. DUITSE TELEVISIEPROGR. 13.15 Transistor: licht progr. 14.30 Nederl. 11.00-12.15 Plechtige bijeenkomst t.g.v. strijkkwartet: klass. muziek. 15.00 Kerk- de Dag van de Duitse Eenheid in de ver- unst. jubileum 150 jaar Nederl. Bljbel- gaderzaal van het Bundeshaus te Bonn. genootschap. 16.10 Bijbelvertelling v. d. 16.15 V. d. jeugd. 17.30 Ter ere van de Jfu?d. 16.20 V. d. jeugd. 17.35 Perspek- goden: Griekse beeldhouwwerken, film- Un reports ge. 17.55 De kamerbewoners. ENGELAND, BBC Home Service, 330 ni.12.00 Volksdansnruz. 12.30 V. d. boeren. 12.55 Weerber. en progrr. nws. 13.00 Nws 13.10 Quizprogr. 13,40 Radio- kroniek. 14.00 Schoolradio. 15.00 Hoorspel. 16.00 Gewijde koorzang. 16.45 Progr. voor de oudere luisteraars. 17.25 Interscholai- HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 18.00 ÏL5,wrtc,lllz' 17 40 r^zinS- 17-55 Weer- Nvvs. 18.15 Event act. 18.20 Lichte ork.- berIcht en nws. muziek m. zang 18.55 Gesproken brie! F\TfïFT atsjh prp t -o^er* icnn uit Parijs, 19.06 Muz. is toef: gevar. 1.30 Nws. en om 13.35 Uit- 13.45 V. d. kinderen. 14.(X) V d. vrouw. 15.00 Lichte ork. mu ziek met zang. 15.31 Muz. b. h werk. 'Om 15.40 Ren. paardenraces). 16.15 Dag- muz Drogr. 20.00 Nws 20 05 Fratzrn uit 12.00 Pop. gram. 12.31 Lichte opera f^rtuMo. 21J30 l>e gescldedenU oSolf3v" T van een boek, lit. klankb. 21.30 Progr. l"'" d- kinderen over de zangeres Lena Home. 22.00 Mee derne kamermuziek. 22.30 Nws 22 40 Act 23.00 Mexicaanse muz. 23.55-24.00 Nws.' i^VieVmtsl. races en cricket. 16.35 Ve^SUvMdn-j^drai8l0KU^T^ 3eUKd' 17 00 GeVar' SrnsPS'L^htUen?rT8lomvandrklat ^f^k* ™<X> koor, -kamerork. en zangsolisten: klass. muziek. 20.45 Slotconc. v. h. Internat. FRANKRIJK CULTURE ?RO en 235 ^STraas^fm tBrUSSeL m-2 12 30 en mof m'u- 22 25 lSek&JfcA2L„°f, ,gïïm- -zlek I4 ns Gevar- muziek. 18.00 Kamer- A2-7X H<>ekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Liedjes, muziek. 17 40 Klas-: muziek 23.10 Lichte gram. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL. 324 m.12.00 Nws. 12.03 Gram. 12.15 Gevar. muziek. (Om 12.25 Weerber). 12 50 Beursber. en progr .- overzicht. 13.00 Nws. 13 20 Klass. muziek. 14.00 Nws. 15 03 Gevar muziek. 15.45 Koormuziek. 16.00 Nws. 16.03 Beursber. 16.09 Engelse les. 16 24 Lichte muziek. 17.00 Nws. 17.15 Moderne muziek, en klass. muziek. BRUSSEL, 484 m.: 12.03 Gevar. muziek. ENGELAND, BBC Home Service, 330 m.18.00 Nws. 18.10 Reg. progr. en comm. 18.32 Beursber. 18.35 Filmmuz. 19.00 Amus. muziek. 19.30 Klass. muziek. 20.30 Twintig vragen. 21.00 Radioportret. 21.30 Conferentie. 22.00 Nws. en ber. 22.30 Kamermuziek. 22.45 Pari overz 22 59 Weerber. 23.00 Nws. 23.02 Voordr. 23.15- 14.03 Gevar.' progr" 16.08 Klass.'muziek! O'? A tz. T, nw rtctniicieir i c 23.45 Kamermuziek, 17.00 Nws. 17 55 Gevar. muziek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 9