Vis in plastic Telegram op textiel laverjas eens mee! Winterbloemen Voldoende vocht Eisen „PLUS" EVEN AANDACHT VOOR PLUS 24 DECEMBER 1964 16 tPOSTE VATICAN E 1 „PLUS" verschijnt elke vrijdag. „PLUS" is een gratis weekeind-bijlage van „De Nieuwe Dag", „Het Nieuwe Dagblad", de „Nieuwe Haarlemsche Courant" en het „Kennemer Dagblad" Losse nummers van „PLUS" kosten 21 cent. Eindredacteur van „PLUS": Hans Stevens. Correspondentie voor „PLUS" rechtstreeks rich ten aan- „PLUS". N.Z. Voorburgwal 65.73, Amsterdam-C., Tele foon 020—221355. n fce°' Eert Zwitserse fabrikant heeft een wel heel ongebruikelijk soort zak' doek op de markt gebracht, en wel in de vorm van een telegram. Het grappige is, dat dit zo onmisbare stukje textiel bij bepaalde gelegen heden, zoals verjaardagen en geboorten, met een speciale boodschap echt dienst kan doen. Het fijn geweven batisten zakdoekje zit licht vastgeplakt op een stuk papier dat na ontvangst gemakkelijk leeggehaald kan worden. Op de goede kant zijn gegomde strookjes papier gelijmd, bestemd voor de felicitatie. Mocht men door de hartelijke wensen ontroerd rakendan is het een kleine moeite de strookjes te verwijderen en met het overblijvende stukje textiel de tranen te drogen r> ,v NATIVT !AS D.NT. C H RSST! .«v Ml till II It lltllIMHi WINTERBLOEMEN zijn altijd wel kom, zowel binnen als in de tuin. Buiten kan de bloei veel door het weer beïnvloed worden. De winter- sierkers (prunus subhirtella autumnalis) bijvoorbeeld, zal in een zachte winter spoedig zijn zuiver-witte bloemen laten zien, knoppen aan kale takken, juist in het voorjaar. In een strenge winter ko men deze echter meestal niet te voor schijn. Afgezien van de bollen al kunnen deze zowel binnen als buiten soms zeel vroeg bloemen dragen - zijn de erica s. (dopheide) wel de sterkste winterbloeiers Erica darleyensis bloeit van november tot april en heeft zacht-paarse bloeme tjes. Een ander ras, erica carnea heeft drie soorten: donkerrose bloemen, bloeit van november tot februari, witte bloemen van januari tot april, en dezelfde niet rose bloemen, die meestal nog wat lan ger in het voorjaar bloeit. Deze laatste kunt u eventueel nog planten, zolang het niet vriest. Kamerplanten mogen dan weinig la®* hebben van de natuurelementen aan andere kant van het raam, maar Z1J zijn aan de atmosfeer in de huiskamer overgeleverd. De meeste planten die niet goed groeien, hebben last van te droge lucht. Een koele kamer zou een uitkomst zijn, maar de meeste mensen wille» graag van hun planten genieten bij een comfortabele temperatuur. Om deze pla»" ten bij deze temperatuur toch voldoende vocht te geven kunt u verschillende mid deltjes aanwenden. Wanneer u de bloem pot in een schaal zet, op een omgekeerd schoteltje of op een ander voorwerp, e» u giet zoveel water in de schaal of sier- pot, dat het de pot juist niet raakt, blut* de lucht rondom de plant voldoende voch tig. Dit kunt u ook bereiken door de bloempot in een ruime sierpot of bak te zetten en de ruimte er tussen op vullen met natte turfmolm. NauurW* moet turfmolm ook geregeld nat gehou den worden. Bij een plantenbak zoUjl u dit systeem kunnen volgen, door a° planten in potten in de bak te P*ajgL sen en de tussenliggende ruimte op de zelfde manier op te zullen. Het moeilijkste van de plantenvcrz»'" ging is wel het kennen van de verse!» lende eisen die elke plant stelt aan tem peratuur, vochtigheid en voeding-De» week willen wjj u weer een serie pH® g onder de aandacht brengen. Het vrij gemakkelijk te kweken kamerpl®" ten, die in de winter rijk kunnen blo®'® mits ze de juiste verzorging ontvangen- öm te beginnen twee mooie la's. Primula obconica in verschilled kleuren van donkerrood tot licht ro= paars, blauw en wit, bloeit van de vr0:5g winter tot ver in het voorjaar en s°' nog wel langer. Zo lang als de potgro - maar niet uitdroogt en er voldoende ve tilatie in de kamer is zal de plant u teleurstellen. Eens in de twee drie w ken wat kunstmest in het gietwater voldoende. wioe- Primula malacoides heeft kleinere m men en is wat sierlijker. Deze P*a5 7elf- ook zeer lang bloeien en verlangt deZ de verzorging als de vorige. Beide ten kunt u 's winters in het volle te zetten; in de zomer oppassen voor sterke zon. er- Cyclamen is een winterplant die ov al geliefd is. Wanneer ze plotseling® wordt, speciaal in verwarmde ve ilreic ken, dan komt dit meestal door g&j ter aan vocht. Een bad in lauwwarm W;ent kan uitkomst brengen en daarna jg u te zorgen voor voldoende vocht hierboven aangegeven. i.i„eflie- Kalanchoë geeft een keur van bioe tjes voor vele weken, 's Winters 1»0 volle licht zetten en geen water ®.pPe- wanneer de aarde nog vochtig is.. y 'Veel astrum of amaryllis mag nu niecrhijD water hebben tot de knop tevoorsc komt, daarna matig water geven eh;aje dens en na de bloei meer. Spe ge0 bollen voor vroege bloei moeten °P warme plaats staan. ais Zygocactus truncatus is beken" 0p Kerstcactus, al bloeit ze soms j,et tijd. Het is echter de moeite waaro gj,e eens te proberen want ze kan op pe loot prachtige rode bloemen geVj' piet plant houdt van een losse potir.°rmengd' wat compost of turfmolm ver® welke niet te nat mag zijn. BINNENKORT zullen we km®''ledig® nismaken met vis in een 1" plastic-verpakking, elders„,Tiakl'i,'5 Europa al op de markt. De ve P Is doorzichtig, zodat je voor van alle kanten kunt bekijke® j- bU"J tot de aankoop besluit. De g°e in de Ijskast ongeveer een w Jammer genoeg is ze niet graa Onder de nieuwe ze gels van de laatste we ken zijn er wederom verscheidene waarmee de komende kerstfeest aandacht op het wordt gevestigd. Men treft hierbij lan den aan die nimmer tevoren bij de viering van het kerstgebeuren met een postzegeluitgifte kwamen. Daaronder bevindt zich b.v. Canada, waar een 3 ct en een 5 cL verschenen in een oplage van resp. 300 en 100 miljoen exempla ren met als tekening een gezin in de sneeuw opkijkend naar een ster. De kerstzegels van de Ver. Staten be- «taan ditmaal uit een blok van vier waarden van 5 ct., elk met een andere afbeelding, nl. een hulsttakje, een mist letoe, een poinsettia en een pijnappel. Het is de derde keer dat er in de V.S. met Kerstmis speciale zegels verschij nen. De Nieuwzeelandse zegel (2% d.) wijkt geheel af van de gebruikelijke voorstelling. Het motief bestaat hier uit een tekening van een groepje Maori's en enkele Europeanen, luisterend naar de eerste predikatie op Nieuwzeelandse bodem, gehouden door de zendeling Sa muel Marsden, aan de Rangihoua-baai op Kerstmis 1814. Op Malta werd een serie van drie (2, 4 en 8 d.) in om loop gebracht met een typische afbeel ding van Christus' geboorte. De Spaanse kerst zegel wordt ge vormd uit een 1 p., waarop de H. Fami lie, naar een werk van Zurbaran (15981662), een Spaanse kunstenaar die bekend is om de grote taferelen die hij schilderde uit het leven van heiligen; zijn apotheose van de H. Thomas van Aquino b.v. is wereldbe roemd. Voor de eerste maal schenkt ook* een der Afrikaanse landen aandacht aan het kerstfeest Een serie van vier (3 d.. 6 d., ls.3d. er 2s6d.) werd uitgegeven door Malawi, het in januari van dit jaar on afhankelijk geworden vroegere Nyassa- land. Men ziet er een ster van Bethlehem op, stralend boven een wereldbol, waar op het werelddeel Afrika is te ont dekken. In Australië kwam de hierbij afge drukte 5 d. van de pers met een meisje kijkend naar een kerstkribbe. Een ze gel van dezelfde te kening werd ook op de Norfolk-eilanden in omloop gebracht maar in andere kleuren. Tenslotte bleef ook dit jaar het Va- ticaan niet achter met een kerst-emissie. Het motief werd gevormd door een Ja panse kerstgroep. De reeks bestaat uit een 10 L., 15 L. en 135 L. Hoewel geen eigenlijke kerstzegels, DE conventies, waarover wij het uit voerig hebben gehad, zijn belang rijk en verhogen uw spelkwaliteit, maar het gevaar bestaat ,dat als wij ons er strak en stram aan houden, zon'n toegepaste conventie averechts verkeerd gaat uitkomen. Men moet in zijn uitvoering en beslissing een zekere nuchterheid betrachten en op bepaalde momenten afzien van die vaste regel, als uw kaarten dit eisen. Dat direct te onderkennen is niet gemakkelijk. Sch. V, 8, 7 Har. A, V, 10, 9 7 Rui Kla SchN Sch. A, 10 HarW O Har. H, B, 8 Rui. V, 10, 9, 8 Z Rui Kla. H, V, B, 10 Kla. A, 9, 7 Sch. H, B, 9 Har Rui. A, H. B, 7 Kla. 8 Schoppen is troef en Zuid speelt. Noord moet uitkomen. Noord zou hier met schoppen vrouw kunnen uitkomen volgens de regels, temeer daar de roem-mogelijk- heid heel erg groot is. Zou hij dit doen dan zou er grote kans zijn, dat zijn troefkaart wordt weggespeeld en dan is 't de vraag of zijn partner harten kan brengen; hij heeft er immers zelf vijf. Harten vrouw is ook een moge lijkheid. Daarom kwam Noord NIET uit met schoppen vrouw, maar trok harten aas. Zijn harten aas werd een slag; daarna harten 7, toen hij zag, dat zijn partner er geen had en west niet introefde en ook geen harten be kende. Nu was er een mars mogelijk. Was hij met schoppen vrouw geko men, dan zou het spel toch wel tot een goed einde gekomen zijn, maar goed nadenken en de juiste beslissing nemen, kan yaak veel meer punten op leveren. Daarom; nooit te snel vasthouden aan bepaalde gewoontes of afspraken, maar nuchter de zaak blijven bezien. Dat be- zorgt de beste resultaten- Daarbij spre ken in bovenstaande kaart de percen tages van de verdeling nog mee en mag Noord met zijn 5-kaart in harten en 3 kaarten in troef, die zijn maat als uitverkoren beschouwde met 2 re- nonces een bepaalde verdeling verwach ten. Het is veelal het geval dat er bij een' vijfkaart. ergens anders ook een vijfkaart aanwezig is, natuurlijk van een andere kleur. Dit zijn typisch ver delingsverschijnselen, die voor 90 pet. uitkomen. Wij zien dan ook overeen komsten in de kaarten van Noord en West en een goede klaverjasser MOET hier rekening mee houden en er zijn voordeel mee doen. Daarom is het zo jammer dat ve le spelers, te haastig hun beslissing nemen, bij al of niet opnemen en zich geen tijd gunnen de ontvangen acht kaarten goed te bezien. Er wordt weinig op verdeling gelet en er worden te weinig conclusies getrokken uit deze verdeling. Een kaart met een 2-2-2-2- verdeling, dus van iedere kleur twee, is waarde loos en zal weinig resultaten opleveren, hetgeen afhankelijk is van het aantal azen en tienen. 3-3-1-1 is eveneens niet hoog aangeschreven, temeer daar de twee eentjes meestal een ver liesslag opleveren. Zodra er echter een vierkaart te voorschijn komt gaat het interessan ter worden en heeft u een vijfkaart, dan kunt u zeker een mooi spel ver wachten, zowel in tegenspel als bij het opnemen. De kansen worden veel en veel groter en dan te bedenken, dat u uit uw eigen kaart conclusies kunt trekken over het hoe en wat bij de andere drie. Stel voor 5-3-0-0. In die renonce neemt uw tegenpartij het spel op. Conclusie is dan meestal raak, dat dit een vijf kaart is met een renonce in de kleur waarin u zelf een vijfkaart bezit. Zijn dit geen waardevolle tips om uw spel te bepalen? Bezie daarom bij ie der spel rustig uw kaarten en voorde len kunnen niet uitblijven. KLAVEREN AAS. kwam vorige week in Lichtenstein in circulatie de elk jaar omstreeks Kerst mis te verwachten serie met religieuze afbeeldingen. Deze keer ziet men op de 10 ct. het kerkje te Masescha, op de 40 ct. een detail van het St. Magdalena- altaar en op de 1.30 fr. een Madonna en St. Sebastiaan. „Sorry hoor, maar er zijn bezuini gingsmaatregelen afgekondigd".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 32