ks mm m twee huishoudkundigen JANSSEN pharmaceutica n.«. =3 MARKET MANAGER l1 i M Gevraagd: Diploma Ziekenverpleging 13 of A en B Hoofd der Verpleging Psychiatrisch Ziekenhuis „SANCTA MARIA55 Telefoon 025333041 gag,. v 255 GEMEENTE ROTTERDAM IIIIS r narcosezuster narcosebroeder c:> operatie-verpleegster anaesthesie - verpleegster hoofdverpleegster narcoseverpleger/ verpleegster verpleger operatiekamers DOCENTE Sollicitaties te richten Langevelderlaan L Noordwijk Post Noordwij kei hout Wanneer kun je beginnen? paviljoenshoofd PEDAGOOG instructie - verpleegsters Sint Joseph Ziekenhuis Venlo Ziekenhuis St. Annadal Maastricht VERPLEGENDEN WIJKVERPLEEGSTER (GEDIPLOMEERD) ANALISTE R.K. ZIEKENHUIS MARIASTICHTING HAARLEM LEIDEN in bezit van SINT RADBOUDZIEKENHUIS DE TIJD ZATERDAG 23 DECEMBER 1967 f VERPLEEGSTER VOOR DE OPLEIDING r. k. psychiatrisch ziekenhuis te rosmalen (bij 's-hertogenbosch) Wij vragen een mannelijk of vrouwelijk verplegende voor de functie van Aanstelling zal geschieden in de rang van VERPLEGENDE A. Voqr deze functie is het diploma Ziekenverpleging B of B en Z vereist. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur van Coudewater te Ros malen. vraagt op korte termijn voor de KINDERAFDELING in het bezit van de kinderaanteke ning, promotiekansen aanwezig. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - NIJMEGEN voor het promoveren van originele Janssen-produkten in een groep landen. VERPLEGING EEN MOOI BEROEP Op de operatiekamers van het Zuiderzieken- huis kan binnenkort een of worden geplaatst. Tevens bestaat hier voor een verpleegster of verpleger de mogelijkheid voor die functie te worden opgeleid. Inlichtingen worden verstrekt door de adjunct directrice, Groeneveld 15, telefoon (010) 277885. i WESTEINDE 132 POSTBUS 432 'S-GRAVENHAGE Op onze operatiekamer voor algemene chirurgie kunnen wij plaatsen een en tevens een Ook zij die voor deze functies opgeleid wil len worden kunnen voor plaatsing in aan merking komen. 5-daagse werkweek. Belangstellenden wordt Verzocht hun sollicitaties te zenden aan de adjunct-directrice van Ons zie kenhuis, postbus 432, 's-Gravenhage. heeft binnenkort op de afdeling voor intensieve verpleging een vacature voor de functie van Tevens kunnen op korte termijn worden geplaatst op de operatie-afdeling een en op de urologische polikliniek en behandelafdeling een Liefst met enige ervaring, doch ook zij die hier voor wensen te worden opgeleid, gelieven te solliciteren. Sollicitaties te richten aan de directrice, Kamper laan 4, Haarlem. Bij het IJei'g'A cgziekenhuis kunnen binnen kort worden geplaatst op de een eerste verpleegster, een verpleegster die een opleiding tot operatiezuster wenst te volgen. Inlichtingen over deze functies worden ver strekt door de adjunct-directrice, Bergse- laan 62, telefoon (010) 284745, aan wie ook de sollicitatiebrieven kunnen worden gericht. s<£z Welke met diploma stafcursus .wil in ons Ziekenhuis de funktie van komen vervullen. Het is de bedoeling, dat zij o.a. de theoretische en praktische verpleegkunde zal doceren. Wij zouden graag contact willen opnemen met iemand die op prettige wijze in team verband wenst samen te werken. Zij zal worden aangesteld in een nader overeen te komen rang, en gesalarieerd worden volgens de landelijke regeling met opname in het Pensioenfonds. Aangaande huisvesting wordt gaarne be- bemiddeling verleend. Wilt U ons eens schrijven of bellen De afd. Personeelszaken van het St. Elisabeth- Ziekenhuis te LEIDEN geeft gaarne nadere in lichtingen. HOOIGRACHT 15 LEIDEN. TELEFOON 01710 - 41541,'toestel 141. VERPLEGERS Liever vandaag dan morgen? Of net andersom? In het eerste geval pleit het voor je ondernemingsgeest en werklust. Eigen schappen die kunnen worden gebruikt in een ziekenhuis. Combineer dat met door zettingsvermogen en je Runt in de B-verpleging een - wettelijk erkend - diploma behalen. Als je wilt, tenminste. De opleiding is gedegen en valt binnen de vijfdaagse werkweek. Je verdient meteen goed en hebt boeiend en afwisselend werk. De mogelijkheden om verder te studeren zijn vele, evenals de promotiekansen. Wij - ziekenhuis en patiënten - hebben je energie hard nodig. Maar je moet het zelf willen. De verpleegstersopleiding (diploma Ziekenverpleging B) duurt 3 jaar voor meisjes van 18 jaar en ouder met een Mulo- of gelijkwaar dig diploma. De ziekenverzorgstersopleiding (diploma Ziekenverzorgster) duurt 2 jaar voor meisjes vanaf 17 jaar met enkele jaren voortgezet onderwijs. De adspirant-leerling-verpleegster is 16 of 17 jaar oud, maar moet nog een jaartje „overbruggen" om in de opleiding te kunnen gaan. Voor ELK MEISJE met werklust en een positieve levensinstelling is er een goede plaats in de psychiatrische verpleging. Ons ziekenhuis (dicht bij zee, de bollenvelden en de gfote steden) geeft gelegenheid de verschillende wegen te bewandelen. INFORMEER EENS welke weg voor jou het beste is het is maar een kleine moeite en je wordt er altijd wijzer van. Sollicitaties en verzoeken om nadere inlichtingen kunnen worden gericht aan het hoofd van de opleiding, Langevelderlaan 1, Noordwijkerhout. Het telefoonnummer is (02533)2341. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS NOORDW IJ KERHOUT 9 i wmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnm». KATH. ASTMA CENTRUM „EIJKELOORD" te GROESBEEK (bij Nijmegen) In verband met benoeming elders van de huidige functionaris wordt gevraagd een In het centrum zijn ongeveer 80 ast matische, schoolgaande kinderen van 6-16 jaar, in internaatsverband opgenomen. De pedagoog is belast mef de dagelijkse leiding over de groeps-opvoed(st)ers, hij werkt als deskundige samen met een team bestaande uit: artsen, psycholoog, physiotherapeute, maatschappelijk werk sters, het hoofd der school e.a. SALARIS N.O.T.K. WONING BESCHIKBAAR. Sollicitaties bij de Geneesheer-Directeur. Voor telef. inlichtingen 08805- 1830. WESTEINDE 132 POSTBUS 432 'S-GRAVENHAGE Voor de praktische opleiding van onze 200 leerlingverple- genden vragen wij enig'e die de leerlingen bij hun werkzaamheden op de verpleegafdelingen volgen. Verpleegsters die hun praktisch kennis van de verpleging op onze leerlingen willen overbrengen kun nen wij een interessante en zelfstandige functie in ons opleidingsteam aanbieden. Aanstelling geschiedt in de rang van ver pleegster A. Sollicitaties gelieve men te zenden aan de ad junct-directrice van ons ziekenhuis, postbus 432, 's-Gravenhage. vraagt voor spoedige indiensttreding voor de Centrale en Dieetkeuken. Sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Ciutele Dienst. Sollicitaties te richten aan het hoofd van verplegingsdienst (telef. 04400-46666). 'iiiiiiiiiiiiittiiiiiifimiitHiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiiiititiimiHiiiiiiiiiiMiiiiiHiiiiiiiimimiiiimittHiiitiiiHiii; Het bestuur van de R.K. Vereniging „HET WIT-GEIE KRUIS" te EINDHOVEN roept sollicitanten op voor de functie 1 van In verband met een komende vacature I per 1 mei 1968 wegens huwelijk van een 1 der wijkverpleegsters. Goede vervoersvergoeding. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent leeftijd, opleiding en vorige werkkringen vóór 15 januari a.s. te richten aan bovengenoemd f Bestuur, Don Boscostraat 4, Eindhoven. Yiitiiiuii minimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii tiiuii immuun ii ilium minimi iiiiiiiiitiiiiiiifiimiiiiiiiMitiHHi? Het laboratorium voor hematologie en stollingsonderzoek vraagt een Afhankelijk van opleiding en ervaring is inschakeling moge lijk bij hematologische onderzoeken betreffende kunstnier- patiënten en kunsthartoperaties. Er bestaat gelegenheid een aanvullende opleiding in de hematologie te volgen. Van het salaris wordt geen A.O.W.-premie ingehouden. Sollicitaties te richten aan het Hoofd Personeelszaken, Sint '\nnastraat 313, Nijmegen. N.V. NEDERLANDSCHE FOR* AUTOMOBIEL FABRIEK, AMSTERDAM bericht dat van vrijdag 2® december 1967 ten kantore van1 i Algemene Bank Nederland N-^* Spuistrat 128-130, Amsterdam* Blaak 34. Rotterdam Kneuterdijk 1, 's-Gravenhag® Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Rokin 43, Amsterdam Coolsingel 119, Rotterdam Kneuterdijk 8, 's-Gravenhagf kan worden beschikt over e interim dividend groot 10 °l°\ op rekening van het divided0 over het boekjaar 1967. Tegen inlevering v.in het divi' dendbewijs No. 56 van: bewijzen van 1 aandeel va° f 100,zal worden uitg°' keerd f 7,50. zijnde f lO.^jj bruto, onder aftrek van f 2,5y (25 dividendbelasting); bewijzen van 10 aandelen va*J ieder f 100.— zal worden uit' gekeerd f 75,zijnde f 100,-"' btfito, onder aftrek van f 25,-"' (25 dividendbelasting' DE RAAD VAN BEHE^' Amsterdam, 22 december 19&' Wenst aan te werven, wegens de snelle uitbreiding van haar handel met het buitenland: Voorkeur gaat naar kandidaten met: leeftijd beneden 35 jaar universitair peil ervaring in het farmaceutisch domein of in een marketing-afdeling van een grote onderneming talenkennis: vlot Engels en bovendien ofwel Frans, Duits of Spaans. De aard van de funktie maakt geregeld reizen naar tiet buitenland noodzakelijk. Kandidaturen, uitsluitend schriftelijk, worden gezonden aan de Personeelsdienst,'Turnhoutsebaan 30, BEERSE (België),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1967 | | pagina 32