Zaterdag 2 6 December 1891. No, 775, FEUILLETO N. Een blik op liet Kerstfeest. HET TRAKTAATJE. ADTEBTENTIEN: Van 110 gewone regels50 cent. lodere regel raeer5 AdvertektiIn 3 maal geplaatst, worikn /C*eB 2 aaal berekend. Per dris maanden Franco per post Enkele nomnsers L^s0ii!!a^5!!i Uitsjeverss GEBB. VAI NOOBTWIJK. arean; BOTE8STBAAT, No. 30. in de provincie Galilea, daar werd de atge- houwen tronk uit Davids huis nog gevonden. Bij de menschenkinderen niet bekend, doch bij God wel. De roraeinsche monarch, keizer Augustus, moest naar Gods raad, eene beschrijving uit- sehrijven, opdat Jozef en Maria, die uit Davids geslacht waren, naar Betidehem zouden trek- ken, om aldaar beschrevente worden, en al- zoo de belofte zou worden vervuld. De Heere neigt de harten der vorsten als waterbeken, tot al waartoe Hij het wil. Wij mogen soms denken er komt niets van het heil des Heeren terecht, geen nood Wij hebben met een getrouw, almachtig en onveranderlijk God te doen, die alles op Zijn tijd wel zal maken. Jozef en Maria kwamen uit Nazareth te Bethlehem, en vonden slechts een plaats in de beestenstal. De beloofde Messias, het ontvangen vrouwenzaad door den Heiligen Geest, de Koning der eeuwen, zal in de kribbe geboren worden. Hij moest arm zijn, opdat Hij de gemeente Gods met goederen zou kun- nen vervullen. Hij was veracht en de on- waardigste onder de menschenkinderen. De wereld heeft zich niet verblijd in het Licht der wereld, maar een arm volk, dat op's Hee ren naam hoopte, heeft zich verheugd i C/instus komst.. De blijde mare werd op last van JJehovab door den engel aan de herders in Efrat-a's velden verkondigd. »Heden is u geboren de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids." Zij waren bevreesd op de verschijning van den engel, en dachten onwil- lekeurig aan den dooddoch, in tegenover- stelling, het leven werd hun verkondigd. Heerlijke teleurstellingDe dood te ver- wachten en het leven te ontvangen. Zoo doet God nog menigmaal met zondaren te redden en zalig te maken. De herders heb ben zich verblijd in Christus komst. Is die komst Christi in het vleesch ook u dierbaar, waarde lezerl Strekt Christus verschijning ook u tot groote blijdschap Velen zijn verheugd bij het verschijnen van het heugelijk Kerstfeest, doch, weini- gen, openbaren die ware en rechte blijd schap. De blijdschap over het ontvangen van uitwendige geschenken mag goed zijn, doch de ware vreugde, over een genadegeschenk voor het arm zondaarshart is beter. De Ver- losser is geboren. De leeuw uit Judaas stam is gekomen, om Satan, de kop te vermor- zelen, ja, om zijn roof uit te deelen. Heerlijke komst en verschijningNu is Me zaligheid mogelijk, wijl de Zaligmaker ver- s chenen is. Wij hebben alien in het vleesch gezondigd - n derven de heerlijkheid Gods. Nu moet e zonde ook in het vleesch gestrafd wor sen, en daarom heeft Christus ook in het deesch geleden en is in het vleesch ge- storven. De nederige geboorte des Heeren was reeds '■'a vernedering van den Christus, opdat Hij de Zijnen, zou kunnen verhoogen. Al ras zal Hij de vervolging ondervinden. Het rijk der duisternis zal alles bewerkstel- iigen om zijn tegenstander uit den weg te ruimen. Herodes, wij weten het, heeft de gruwe- I ke en vreeselijke kindermoord te Bethle- h.*m doen plaats grijpen, om den geboren Koning der Joden te treffen. Doch, het is ir.et kunnen geschieden. Wie zal 's Heeren raad kunnen vernietigen, en wie zal Gods hand kunnen keeren God waarschuwt Jozef in een droom, en hij vlucht naar Egypte, vi n waar God Zijn knecht weder heeft ge- roapen, toen het gevaar was geweken. Zoo zorgt God nog, geloovigen I als het iei genaakt. Hij maakt uwe vijanden be- sc laamd, en zal u beschermen tegen alls :v. iA u i w sVeeiis op lieiii, gij vblithu siriart I" i at uu vrt maar voor Israels God zich uitstorten, die in uwe benauwdheden mede benauwd is. Zalig hij, die Jakobs God ter Lulpe heeft. Het gerucht van dit kind ging uit door het gansche land. De wijzen uit het Oosten kwamen, om Hem te aaubidden, en met geschenken te vereeren. 0, dat Jezus naam moge klinken en ge- hoord worden van Oost- tot Westerstrand Ja, dat alie knie zich voor Hem moge ne- derbuigen, en alle tong belijden, dat Hij de Heere is Ongeloovigenhet zal vreeselijk zijn, zoo gij in uw ongeloof zult sterven, en door Hem straks geoordeeld zult worden 1 Zijn gloed zal u verteeren, en zijn wraakzwaard zal u Dr nedervellen. Achmocht gij nog heden leeren bedenken, wat tot uwen vrede dient. Israel heeft Christus verworpen, en noch- lans zal Hij Israel's vertroosting zijn. Hij is een Licht, tot verlichting der Hei- denen. Wij wandelden in de duisternis, en volg- ilen onze begeerten na, doch, dat Licht, o geloovige gemeente Gods 1 ontdekte u aan uwe duistere werken, en verlichtte uwe oogen, opdat gij de groote werken uws Gods mocht aanschouwen. Hij is het leven, geopenbaard van den Vader. Wij lagen van natuur in den gees- telijken dood, en konden onmogelijk uit den dood opstaanmaar de Zone Gods en der menschen, die het Leven zelve is, heeft zijne schapen uit den dood in het leven geroe- pen, door Zijnen Geest. Hij was in het vleesch gekomen, om zulks mogelijk te maken. Hii, die het leven is, heeft de dood ver- slondeu tot overwinning. Nu, hij gekomen is in het vleesch, worden de gedachten uit veler harten openbaar. Wij vernemen zulks in Zijne omwandebng op aarde, en in de dagen der apostelen. Maar, worden de gedachten uit veler har ten, omtrent de Christus nog niet openbaar? Is Hij tegenwoordig ook geen teeken dat wedersproken wordt Ach hoe wordt de Christus verkeerd beoordeeldHoe sleept het bange ongeloof, Jezus naam door het slijk Welke vijandschap openbaart zich, betref- fende, de geboren Koning Israels Wij moeten ons zelven onderzoeken, hoe- danig wij tegenover Christus staan. Zijn onze verlorm staat bewust de atlli un.e 11 i! nuodzakelij&x? rg en Midilelaar w j Ilem door het geloof omhelsd, als onze V er- losser en Zaligmaker, dan kunnen wij Kerst feest in waarheid vieren. Doch, is Christus u nog niet noodzakelijk en dierbaar gewor- den en zijt gij nog niet met uwe zonden en ongerechtigheden in waarheid bekend wat zal dan voor u het kerstfeest zijn Gij moogt u dan in de uitwendige gaven, even als de kinderen, u vermaken, uwe ziel is evenwel niet verlost. 0, onboetvaardige zondaar en zondaresI Leert u nog heden voor den Zoon buigen, opdat Hij straks zijn toorn niet over u uitgiete! Heden, zoo gij Zijne stem hoort verhardt u nietmaar laat u leiden. Mocht dit Kerstfeest voor unog, bet gees- telijk geboortefeest worden. Dat Christus zich in uw hart openbare, en Hij in u ieve I Invoer van Nederlandsch vee in Engeland. Nu, te rekenen van 1 December 1891, de additioneele quarantaine, waaraan Neder landsch vee bij invoer in Engeland seilert den laatsten tijd onderworpen is geweest, werd ingetrokken en teruggebracht op het wette- lijk minimum van 12 uren, achten de minis ters Tak van Poortvliet en Lely het nuttig, te doen uitkomen dat dit, zoo niet geheel, Onbegrijpelijk wonder der ontfermingen, liefde en genade Gods God geopenbaard in het vleesch, om arnie, verloren en doem- schuldige zondaren te verlossen en te zali- gen. De wetenschap dezer wereld kan zulks niet omvattenhet ongeloof verwerpt het gansche verlossingswerk en voert tot mate- rialisme. Het geloof, een vast,en grond der dingen, die men hoopt en een bewijs der zaken, welke men niet ziet, zinkt in eeu- wige verwondering over het groote werk der verlossing door Jehovah teweeg gebracht, weg. God had geen lust in den dood des god- deloozen, maar wel in het leven. Niets was evenwel in staat, den diepgevallen zondaar te kunnen redden, dan alleen God. Hij heett zijne genadige verlossing geopenbaard, op eene ongedachte en ongekende wijze. Het goud en het zilver dezer wereld kon tot geen losprijs voor den geestelijk doodge- vallen zondaar dienen. Met niets minder, dan bloedstorting des geslachten Lams kon de verzoening en voldoening plaats grijpen. Die heerlijke verlossing openbaart God reeds in de belofte, in het Paradijs. Dadr zegt God dat het zaad der vrouw, het slan- ger.zaad zal vertreden. Het vrouwenzaad zou oe slangenfcop vcniiuizeieii, en an slang zou den Christus de verzenen slecnts vermorzelen. Jehovah gaat door in het Oude Verbond, door beloften en ceremonien op den Redder en Behouder te wijzen, die straks in de volheid des tijds in het vleesch zal geboren worden. Die volheid des tijds was aangebroken. De beloofde Messias moest voortkomen uit het huis van David. Die afgehouwen tronk zou een scheutje voortbrengen. Nergens zag men iets van Davids huis. Niemand dacht er zelfs over, iemand uit Davids huis te zien voortkomen, die een heerscher in Israel zijn zou. Slechts een Simeon was het ge openbaard. Een enkel een, hoopte op de ver- vulling van 's Heeren belofte. God zou het licht in de duisternis doen schijnen, doch de duisternis heeft het niet be- grepen. De Heere doet eene afgesnedene zaak op aarde. Als alle hoop schijnt opge- geven, dan komt God met Zijne onverwachte redding. Alles moet medewerken ter vervulling van 's Heeren belofte. De Christus moest gebo ren worden binnen de muren van Bethle hem, en daar werd niets meer gevonden van Davids huis. Te Nazareth, de verachte plaats 2) Een merkwaardig verhaal. Maar de meesten van die menschen behoorden tot de zoogenaamde smalle gemeente, och, heel heel kleine boertjes, arbeiders, rietdekkers, klompen- makers en dergelijke, zoo heel klein bij den weg, menschen, die tot de kate- gorie behoorden van welke de Heere Jezus gezegd heeft, dat hun het Evan- gelie wordt verkondigd. Deze konden het, wat hunne geestelijke behoeften be- treft, met de prediking in de dorpskerk niet vinden, en hoewel de stad een uur gaans van hunne woonplaats vcrwijderd was, getroostten zij zich dien weg gaarne om slechts de loutere verkondiging van het Woord Gods te hooren. Ook Dientje begaf ztch dikwijls Zon- dagsmorgens naar de kerk in de stad, en hoe zeer haar vader er tegen geijverd had, toch kon hij het niet verhinderen, dat zich onder het gezel-chap, dat zich derwaarts begaf, ook Leendert bevond. Leendert was timmerman van beroep, een fltnke jongeman, die zijnen schooltijd niet doelloos had doorgebracht, uitnemend zijn vak verstond, en zeker wel vooruit zou komen in de wereld, wanneer hij over een weinig bedrijtkapitaal zou kun nen beschikken. Maar Leenderts ouders waren arme arbeiders, die hij zelf van zijn gering weekloon moest onderhouden. Nu moge het waar zijn, dat Salomo de spreuk »Rijken en armcn ontmoeten elkander" met een andere bcdoeling ge schreven heeft dan ik nu bezig, maar niettemin blijft het waar, dat de schai- rijke erfdochter van boer Hendriksen, en Leendert, de arme timmermansgezel, die niets ter wereld bezat dan eenpaarijve- rige handen, flinke oogen, een helder verstand en een vroom hart, niet slechts elkander ontmoetten, maar ook, dat er door die ontmoeting een kennis- making was ontstaan, die tot gevolg had, dat beiden elkander hartelijk lief - hadden. Boer Hendriksen had dit spoe- dig bemerkt, en daar Dientje hem niet den zin wilde doen, om Hannes, of Frits Kantekoek, of Gerrit van den Heuvel te trouwen wilde hij ten minste beletten, dat zij Leendert zoo min mogelijk sprak. Hoe groot ook zijn afkeer was van de prediking van den rechtzinnigenpredikant in de stad, toch liet hij nu en dan aan- spanner, en reed mee kerkwaarts, waar- door hij in elk geval verhinderde, dat Dientje met Leendert onderweg kon spreken. Maar de liefde is vindingrijk. Dientje was bij den domine aangenomen en nu sprak het immers van zelf, dat zij hem na kerktijd wel eens ging be- zoeken, iets waartoe haar vader niet besluiten kon, daar hij zich reeds genoeg in de kerk geergerd had en den domine niet luchten of zien kon. Hij begaf zich dus na kerktijd naar het koffiehuis, en onderwijl hij een partij biljart speelde, wisten de beiden gelieven elkander toch te zien en te spreken, al was het ook nog zoo vluchtig. En nu zult gij wel met de beide re- denen bekend zijn, waarom Dientje alle aanzoeken afwees. Zij wilde met geen ongeloovig christen in een verbond des huwelijks treden en had haar hart aan Leendert gegeven. Dientje gelijk wij hierboven gezien hebben zit bij het venster en naait. Het is.een zomersche dag nog vroeg in den morgen. Het zonnetje schijnt zoo heerlijk over het veld, en de bloemen, die onder het venster staan, hebben haar schoonste kleed aangetrokken, als wilden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1891 | | pagina 1