BUITENLAND. Hit en voor het BinnenlancL ingezonden. Van allerlei aard. dan toch voornamelijk te danken is aan de stipte naleving der voorwaarden, waaraan de landing van Nederlandsch vee in Engeland onderworpen is. Zij meenen belanghebbenden, met herinnering aan het bericht, opgenomen in de Ned.erland.sche Staats-Courant van 4 September 1889, opnieuw met den meesten aandrang te moeten wijzen op het gewicht om alleen in alle opzichten gezond vee naar Engeland uit te voeren, en hen tot de grootst mogelijke waakzaamheid aan te sporen, op- dat de dezerzijds en door Engeland voorge- schreven maatregelen stipt in acht worden genomen. In verband hiermede wordt hun aandacht gevestigd op de bepalingen van hoofdstuk 32 van de Animals order of 1886, en voorna- mefijk op de voorwaarden, waaraan de lan ding van Nederlandsch vee in Engeland is onderworpen, van welk een en ander een vertaling voorkomt in de Staatscourant van 19 dezer, waarbij in acht is te nemen, dat ten opzichte van het veeartsenijkundig staats- toezicht de Board of Agriculture sedert in de plaats van de Privi Council is getreden. Tevens wordt door genoemde ministers de aandacht van belanghebbenden gevestigd op eene, mede in de Staatscourant van 19 dezer opgenomen, instructie voor de gouvernements- keurmeesters, en in het bijzonder op de be- paling in art. 8 der instructie, kracbtens welke de inladers van voor het buitenland bestemd vee het in de hand hebben, te be- letten dat ook vee, lijdende aan andere ziekten dan die, welke hier te lande als besmettelijk worden geacht, worde uitgevoerd. BELGIE. In het congres der socialistische studenten te Brussel gehouden, werd een brief voorge- lezen van den advocaat Pirard, waarin deze zegt, dat men altijd aarzelt op afdoende wijze het militaire vraagstuk, alsmede het vraag- stuk van de Joden-tortuinen op te lossen. De advocaat Van der Velde, uit Brussel, kwam tegen dit laatste op, zeggende dat het een sociaal vraagstuk is en niet eene kwestie van rassen. De strijd moet evenzeer tegen de groote fortuinen van Christenen als tegen die van Joden gevoerd worden. Rakonitza (een Rumenier) sprak den wensch uit, dat er een eind mocht komen aan de vervolging der Joodsche studenten in Rume nie. Daarbij sloten zich de voorzitter en ver- scheidene afgevaardigden aan. Het Congres heeft vervolgens de conclusion behandeld en aangenomen van het socialistisch congres dit jaar te Brussel gehouden. Gisteren-middag zouden de beraadslagingen hervat worden d< gedachtenwisseling zou dan loopen over de voeding van de vrouw. KENGEIVND^ Jp sche un'onisten of libe ra"lc ien een nieuwot ..Auer krygen, daar de tege.iwoordige, Spencer Cavendish, markies van Hartington, naar het Hooger- huis overgaat om den pairszetel zijns vaders in te nemen, die gisteren vacant geworden is, door het overlijden van den 83-jarigen lord William Cavendisch, den zevenden her- tog van Devonshire. Vermoedelijk wordt nu Chamberlain leider der unionisten. Het bericht van de Daily News, volgens hetwelk de graaf van Parijs voornemens is na de eerstvolgende algemeene verkiezin- gen de propaganda voor zijne zaak te staken, ook omdat hij voor die propaganda geene geldelijke hulp vindt bij zijne familie, wordt te Parijs nadrukkelijk gelogenstraft en lou- ter als een praatje betiteld. HET OOSTEN. De Kamer van afgevaardigden in Rumenie, heeft met 78 tegen 94 stemmen eene motie van wantrouwen in het Kabinet aangenomen 12 leden namen geen deel aan de stemming. De minister-president heeft den Koning dit resultaat medegedeeld, waarop zeer waar- schijnlijk een ministerieele crisis volgen zal. Zooals men men weet, had Rumenie pas kort geleden een nieuw ministerie gekregen. Naar men verzekert, zou de Italiaansche zaakgelastigde te Sofia van Bulgaarsche vrou- wen een verzoek hebben ontvangen, waarvan de gegrondheid door hem werd erkend, en diensvolgens aan zijne regeering hebben voor- gesteld officieuse en vriendschappelijke op- zij wedijveren met de pracht die rondom haar heerscht. Wij kunnen niet zeggen, dat Dientj e heel ijverig aan het werk is, want van tijd tot tijd rust hare hand en staart zij voor zich heen. Waarheen dwalen hare gedachten f O zoo ver en toch zoo dicht bij. Zij heeft een soort van dubbel leven, want hoe blijmoedig zij ook moge zijn, wetende in wien zij gelooft, in Hem die nabij is der.genen, die Hem vreezen en liefhebben, toch licht er een nevel van droefheid over haar bleeken wangen vooral als zij denkt aan haren vader, die heden morgen haar allerlei onaan- gename din gen gezegd heeft, bittere woorden, omdat zij volhardt in haar be- sluit geen af.stand van Leendert te zullen doen. »hn ik zeg u," had hij onderanderen gezegd, »dat Leendert, zoolang ik leef geen voetstap op mijn erf zal zetten, en dat, als hij het waagt bij mij aanzoek te merkingen,welke hem in dezen zeer gewenscht voorkwamen, tot het Bulgaarsche Kabinet te richten. Maar de regeering te Rome zou haren agent hebben geantwoord, dat haar, ter wille van de verstandhouding met -de bondgenooten, onthouding ten deze voorge- schreven was. ITALIE. De onderhandelingen over een handels- tractaat tusschen Italie en Zwitserland, zul- en den 4n Januari te Zurich geopend worden. De Kamer is uiteengegaan tot den 14n Januari, na hare goedkeuring te hebben ge- hecht aan het ontwerp tot verlenging van de overeenkomsten betreffende het vervoer der over zee komende brievenmalen, en na besloten te hebben, dat op den genoemden datum een aanvang zal worden gemaakt met de beraadslaging over de handelstractaten. In den Senaat heeft de minister van finair- cien het ontwerp-Catenaccio ingediend en daarvoor de urgentie verzocht, waarna de behandeling op heden werd gesteld. RUSLAND. Uit Ottawa wordt gemeld, dat de civiel ingenieur Keefer, door een consortium naar Siberie gezonden omte trachten een contract te sluiten voor den aanleg van eengedeelte van den Siberischen spoorweg, teruggekeertt is met mededeeling dat zijne zending misluki. is. De Russische regeering laat den spoor weg bouwen door militaire tuchtelingen er wil geen vreemdelingen daarbij toelaten. De aanleg gaat zeer langzaam. Keefer verklaart, niet le gelooven, dat de ljjn over 3 jaiAti*i voltooid zal kunnen zijn. De Daily Chronicle verneemt uitMoskou, dat eene som van 20,000 roebel, behoorende aan de afdeeling Orla van de vereeniging Het Roode Kruis, en bestemd voor de hon gerlijdende boeren, verdwenen is. Grootvorsl Sergius wordt (volgens denzelfden berichtg? ver) met den dag minder geliefd wegerrS zijne pogingen om de handelaren onder toe- zicht te houden en de corruptie in den ste- delijken raad tegen te gaan. Dezer dagen werd de grootvorst zelfs in het openbaar uitgefloten. Schiedam, 24 December 1891. Tot onderwijzer aan de christelijke school te Maassluis is benoernd de hear J. J. Goed- volk, te Schiedam. Als blijk van ingenomenheid met het doef, dat de »Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin" nastreeft, hivft de Koningin-Regentes eene gift van fbOO aan de bestuurders doen toekomen. Op een voorsZel van den voc ,;itte Het kostuum zal geheel overeenkomeri met dat, hetwelk voorgeschreven is voor de leden der Rekenkamer, met dit onderscheid, d^L het minder rijk zal gegalonneerd zijn op de opslagen der mouwen en op de tasschen van den rok. Ingevolge aanschrijving van het departed ment van binnenlandsche zaken worden se dert jaren, met ministerieeele machtiging, door de commissarissen der Koningin, dis- pentatien van het verbod van in- en doorvoer van ongesmolten vet enz. en van afval van vee verleend, doch tot weder-opzegging en voor niet langer dan ten hoogste van twee maanden. Van onderscheidene kanten werden voor eenigen tijd bezwaren tegen dezen be- perkten termijn bij den minister van bin nenlandsche zaken ingebracht. Na de ge> noemde commissarissen te hebben gehoord, heeft de minister gemeend, geen terinijns- verlenging te moeten toestaan. Niet minder dan een40-tal onderoffic.eren en minderen van het 7e regiment intanterie zullen in het begin van Januari a. s. eenigo- dagen worden werkzaam gesteld bij de Rijks- postspaarbank tot het beschrijven van renten. De te Dusseldorf gehouden vergadering ter doen om uwe hand ik hem vierkant de deur zal uiigooien. Nooit nooit zal ik mijne toestemming geven, dat hij uw man wordt. Wat meent zoo'n aap wel f Meent hij, omdat hij de tale Kanaans kan spreken en een vroom gezicht kan zetten, dat hij eenig recht op u krijgt? Dat wou die kale jakhals wel 1 Dan kon hij een lui leven bij u slijten. Neen neen, dat zal nooit gebeuren I" En in zijn drift had hij hard op de tafel geslagen. Dientje had geen woord tegengespro- ken. Alleen toen hij vloekte had zij hem ernstig aangezien, maar zonder dat er eenig verwijt over haar lippen kwam. Zij wilde ootmoedig en onderworpen blijven, hopende en biddende, dat God nog eenmaal zijn hart mocht veranderen. Hieraan dacht zij. Maar zij dacht ook aan Leendert, die gisteren van haar afscheid had genomen daar hij gedurende een paar weken in bespreking van de zomerdienstregeling der spoorwegen enz. voor 1892 werd door afge vaardigden van 81 spoorweg- en stoomscheep vaart-ondernemingen bijgewoond. Besloten werd lo. den zomerdienst algemeen op 1 Mei in te voeren 2o. op de voor het publiek bestemde dieristregeiing-biljetten te vermel- den, welke doorloopende rijtuigen er zijn, en 3o. de vergadering ter bespreking van den winterdienst 1892/93 in Junia.s. te Budapest te houden. Het gebruik van den eenheids- tijd in de voor het publiek dienende biljetten werd atgestemd. Door het hoofdbestuur der »Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland" is aan H. M. de Koningin-Regentes een adres gezonden, waarin verzocht wordt alsnog zulke bepa lingen in het leven te roepen, waardooraan onderwijzers en onderwijzeressen, die voor het in werking treden der tegenwoordige wet de akte vermeld in art. 56 onder a. der wet van 17 Aug. 1878 verkregen hebben de bevoegdheid wordt toegekend om in hunne klasse onderwijs te geven in de vrije- en ordeoeteningen der gymnastiek. Het lid van de Tweede Kamer de heer Kolkman, die door ongesteldheid geruimen tijd verhinderd was aan de parlementaire werkzaamheden deel te nemen, heeft gisteren voor het eerst na zijn herstel de vergadering der Kamer weer bijgewoond. De IJsclub Kralingen en Omstreken opende gisteren hare banen voor de leden. Slechts door een betrekkelijk klein aantal mannelijke leden werd hiervan gebruik gemaaktjam mer genoeg, want het ijs was spiegelglad, en een vrij aanzienlijk contingent bevallige jonge dames was opgekomen, waarvan velen bewijs leverden dat de langdurige winter van 1890 91 eene degelijke oefenschool is ge- weest. Muziek was op dezen openingsdag niet aanwezig. Dank zij de voortvarendheid van het be- stuur, is de groote tent weder opgebouwd en bijna voltooid. Zij biedt meer ruimte aan dan de vorige, omdat men, door breedere kapspanten te nemen, de hinderlijke stutten in het midden heeft kunnen laten vervallen. Voor zoo ver dit van den ringdijk was waar te nemen, is de groote K r a 1 i n g- s c h e P1 a s geheel dichtgevroren, en ver- toont geen rimpel. Blijft het dus op deze wijze rustig doorvriezen, en blijft de sneeuw achterwege, dan staat den liefhebbers van wintersport spoedig een prachtig ijsvlak te wachten, dat in omvang in ons land zijne wedergade niet heeft. (IV. R. Ct.) In de duinen te Scheveningen, achter de Jialte van de Hollandsche tram, wordt door •>'t Geme»v>telK»stim. - pwi hjrik geplafl'^f die voor Kerstmis gereed moet zijn. De inter- pellatie, door dr. Van Tienhoven in dejongste raadzitting tot B. en W. gericht, heeft alzoo goede gevolgen. De Scheveningsche typhuslij- ders zullen nu spoedig afgezonderd' kunnen worden verpleegd, wat tot dusverre onmoge- lijk was, omdatde ddrpelingen over 'talgemeen volstandig weigeren, wanneer men hen voor- slaat, naar het ziekenhuis in Den Haag te gaan. Gisteren-middag had, naar men uit Lei den bericht, een ernstig ongeluk plaats nabij het station der Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij te Leiden. Op den straatweg, die daar door den spoor weg wordt gesneden, rijden de stoomtrams naar Katwijk en naar Haarlem; de stoomtram, die naar Katwijk zou vertrekken, was op den over weg, toen eene losse machine der Hol landsche Spoorweg-Maatschappij kwam aan- rijden en de machine greep. De veel lichtere machine werd uit hare rails gewrongen en een eindweegs medegesleept. De machinist van den tram werd zwaar gewond op den weg opgenomen, de passagiers van de tram kwamen met den schrik vrij. Met behulp van het personeel werkzaam aan de spoorbrug bij »de Vink" werd de weg voor de treinen weder in orde gemaakt. De machinist der stoomtram, wien een been werd afgereden, is, volgens nader bericht, overleden. in eene afgelegen stad aan een huis moest werken. Daar hoorde zij eenig geluid in den gang. Het zou zeker haar vader zijn, die plan had naar de paardemarkt te gaan. Het was zoo. Een oogenblik later trad boer Hendriksen het vertrek binnen. II. Boer Hendriksen was een man van middelbare lengte, eer gezet dan mager, en voor een boer als een heer gekleed. Een zware gouden ketting met allerlei snuisterijen bommelde over zijn zwart lakensch vest en hij droeg net zulke omgeslagen boorden en een colletje als de notaris. Een fantazie-hoed dekte zijn hoofd, waarvan de haren reeds peper- en zoutkleurig begonnen te worden. Rosachtig en lang was zijn baard, die hierdoor weinig aangenaams verleende aan het gelaat, dat gewoonhjk hoogrood van kleur en vooral nu zeer opgezet was. De influenza heerscht tegenwoordig zeer sterk op Terschelling, zoodat dezen herfst bijna geen enkel gezin ervan verschoond bleef. Nog in de laatste dagen is hetgetal lijders sterk toegenomen. De binnenvaart is reeds voor een goed deel gestremd. De Almelosche boot kon gisteren den tocht niet meer volbrengen en de scheepvaart door Mastenbroek tussclien Kamperi en Zwolle en Kampen-Genemuiden- Hasselt is geheel gestremd. Die op't Zwar- tewater is nog open, de booten zijn daar nog vertrokken en aangekomenboot. De nacht van Amsterdam vertrok gisteravond op den gewonen tijd. De handelsvloot van Harlingen is op drie schepen na weder binnen. Onder deze drie medegerekend de Frisia, kapitein H. Bos- wijk, met hout van Sundsvall, van welken bodem men sedert begin November geen bericht heeft gehad, zoodat de hoop op het behoud van dat schip nagenoeg geheel ver dwenen is. Langs de kusten der Zuiderzee begint zich reeds drijfijs te vertoonen. Op de Drentsche hoofdvaart is wegens het ijs, de scheepvaart gestaakt. Op de wij- ken vertonen zich reeds schaatsenrijders. Het gesticht voor mannelijke drankzuchti- geri te Hooghullen, telt reeds 13 verpleegden afkomstig uit acht verschilleride provincien. Binnenkort zal het geheel voltooid zijn en dan 25 patienten kunnen huisvesteri. Tot onze vreugde kunnen we meedeelen, dat het plan tot vorming eener Vereeniging tegen Bedelarij voldoenden steun vindt. Een 200 personen hebben verklaard lid te worden teger. een jaarlijksche bijdrage van f 0.50 tot f 10. Stellig hebben velen, die tot medewerking bereid zijn, hun inschrijvingsbiljet nog niet afgegeven. Wij verzoeken dezen, het zoo spoedig mogelijk aan een onzer te willen toezenden. Binnenkort zal de constitueerende verga dering worden bijeengeroepen. J. W. J. VAN HARWEGEN DEN BREEMS. F. BIJLANDT. M. C. M. DE GROOT. F. HAVERSCHMIDT. HERMAN J. JANSEN. J. C. H. KRAMERS. J. LECHNER C.Sz. S. A. MAAS. Joh. W. PONT. Th. A. J. ZOETMULDER. Schiedam, December 1891. De persoon, die te Kleef in de gevangenis zich uitgelaten heeft als zoude hij inlichtirigen kunnen geven omtrent den moord, te Gennep op Hulsman gepleegd, wordt nu verdacht, zelf de dader te zijn. Hij zal aan de justitie in Nederland worden uitgeleverd. Dinsdag-morgen omstreeks 6 uurbrakeen felle brand uit in de buurtschap Brummijne bij Kampen. Vier met riet gedekte huizen bewoond door 8 gezinnen, waaronder die van de veehouders W. Opgelder en G. Van der Weerd zijn geheel afgebrand. Van de in- boedels werd weinig gered, zij waren groo- tendeels niet verzekerd. Het vee is gered. Onder meer werden twee bergen met 20.000 pond hooi een prooi der vlammen. Te Echt, in Limburg, heerscht een onbe- kende ziekte onder de kippen. Het begin ervan is, dat zij niet uit het hok komen, hun voedsel weigeren en hevig snurken. Dan worden zij blind, en men ziet ze na eenige dagen sterven. Onze huismoeders hoort men hierover klagen, en met recht, want de kip pen moeten haar in het huishouden veel goedmaken. Dinsdag-nacht, circa half drie, werden de echtelieden J., aan Pannekoekendijk, te Zwolle, door gekerm en hulpgeroep uit hun slaap gewekt. Opstaande bemerkten zij Haastig trad hij binnen. »Dien, geef mij de sleutel van de kast," zeide hij op norschen toon, terwijl hij naar de kast wees, welke ik u hierboven beschreven heb. Gij weet immers wel, dat ik naar de paardemarkt ga en dan geld behoef." Dientje haalde de sleutel uit haar zak. »Wil ik u het geld krijgen, vader?" vroeg zij vriendelijk. Niet noodig. Ik zal het zelf wel doen," was het knorrige antwoordGeef mij den sleutel, want gij moet niet denken, dat gij in alles de baas zijt. Ik weet precies hoe veel ik noodig heb." Hij nam de hem toegereikten sleutel aan, legde zijn stok op de tafel, trad naar de kast en stak de sleutel in het slot. Wordt vervolgd.} ■Rafec.iViv,wC^-iAt 3 van een hoikostuum voor de referendaris^ van dat college, evenals voor die van den Raad van State is door H. M. de Koningin- Regentes goedgunstig beschikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1891 | | pagina 2