BROERSVELD, Kost en Inwoning ITIS1TEEAARTJES1 Wijnsn, Likeuren, tSinufD- en BuitenlaniMi GEDISTILLEESD, ph©i in diverse prijzen. lapzgn van LAlPEi BeJkmiteD, Waterstovei, Bolerwarmers Laspitas eo Kaloes. Plaatsvcrvangers Summer verwisselaars, ARIJ A. BOER Jr. in dif bslu^ijkstd Uitj|^?§ii d@iii Stuw. Prachtigste aller Prachtbijbels. BIBLIA HUISELIJK LEED en NA DEN STORM, Herairaclit 209, AMSTERDAM. Getosta KOSTER. GEMEHBILEEBDE KAMIR PR1JS-COUHAM. Ms Is Miteilf 0.70 p. pi. Mer - 0.25 Karavaan Tte 8,10 ss 12 cl. p. T* o. Foefler CbocoIaRe f 0.24 p. ons Lscifets- 0.05 p. pi Sicaretten, Pjjpen enz. est 100 Gedrukts MET 100 KNTELOPJES Burgerlijke Stand. Kerkelijke Berichten. AJDVERTENTIEN. VEEPLAATST HEEFT G. L0S-K0RF, 1 in ETUI, S bij Qebr. Van NOORTWUK. PUIPUIK. Zeeuwsche Jammen 38 ct. OvermaasscheJammen36 Roode Aardappelen 32 Boterstraat 359. H. MEETJWS, PETROLEUMKACHELS, Lange Singelstraat A 170 SCHIEDAM. TIEN GULDEN TACHTIG CENTS. ECHT? LAMPE BELGE, dat het kwam van hunne buren, het bijkans 70 jarige echtpaar A. Deze waren door 'tbreken van het zoogenaamde paard aan 't hoofdeinde der bedstede, in den vrij die- pen kelderjgeraakt. Nadat nog eenige per- sonen waren te hulp geroepen, mocht het na vele vergeefsche pogingen ten slotte ge- lukken de deur te openen, waarna de beide oudjes uit hun benarde positie konden wor- den verlost. Ware niet spoedig liulp op- gedaagd, hoogstwaarschijnlijk zouden zij door verstikking zijn omgekomen. Beiden hebben zich de borst nog al bezeerd. De bekende hongerlijder Succi is in het Aquarium te Londen een vastenkuur begon- nen, die 50 dagen zalduren. Zooals bekend is gebruikt Succi gedurende zijn vastentijd niets anders dan enkele druppels van een zeker elixer per jdag. Bij den aanvang der kuur woog Succi 142 pond en 4 ons. Een Engelsche uitgever is op het geniale denkbeeld gekomen den drukinkt welriekend te maken. Het lezen wordt dan even aange- naam voor den neus als voor den geest. »Zou daarmee de gouden eeuw voor de romans zijn aangebroken vraagt een der bladen. In de officieele noteering der Londensche Beurs zijn opgenomen de preferente aan- deelen no. 8 -33.430 en de gewone aandee- en no. 100,001—106,666 van de Sequah Company (Limited). Op Sardinie zijn weer drie personen, eene dame en twee heeren, door roovers wegge- voerd. De dame wist hen echter door tranen te overreden haar weder los te laten en een der heeren, haar echtgenoot, werd even- eens vrijgelaten, toen de roovers bemerkten, dat hij geheel onvermogend was. Voor zijn makker werd echter een losprijs van 4000 lire geeischt, doch door het groote aantal politie-beambten, dat weldra op de been was, moesten zij ook dezen weder op vrije voeten stellen. Het is dus wel een andere soort van roovers dan de Siciliaansche. In Whitechapel te Londen was alles Vrijdag-morgen in rep en roer over het gerucht, dat Jack-the-Ripper een nieuwen moordhad gepleegd. Spoedig bleek ditonjuist; wel was een vrouw door een man gedood, doch een Jack-the-Ripper moord was het niet. Een Udensch boertje zou twee vette var- kens te Haps in ontvangst nementoen de krulstaarten in de hondenkar bezorgd wa ren, werden zij in het cafe met de noodige spiritualien ingewijd. Het ongeluk wil echter, dat onder dit bedrijf de kar openslaat, de honden in de lucht spartelen en zich ten slotte in 't gaieel verhangen. Op het zien van zooveel ellende maken verbazing en schrik zich van den baas meester, bevreesd als hij is voor het sermoen, dat hem te huis te wachten staat. Met een zucht worden de trouwe dieren uit het netwerk verwijderd, de man spant zich-zelf voor den wagen en legt den vier uur langen weg naar Uden brommend af, waar hij ten slotte te mid- dernacht aankwam. GEBOREN: 16 Dec. Johanna, dochter van J. Pijnak- kers en J. Brinkman, Buitenhavenweg. Johanna Maria Casparina Jacoba, dochter van J. S. M. Brinkhaus en J. G. Grandjean, Achtersingel. 17. Andries, zoon van J. L. Ritman en S. C. van Woerkom, Broers- veld. Bastiaantje, dochter van A. Sluijter en H. Schipper, Doelenhofje. Sophie Re- bekka, dochter van J. H. Schiller en E. M. Bastemeier, Laan. 18. Gerardus Jacobus, zoon van A. van der Sloot en M. Wittebol, Bagijnhof. 19. Hendrik, zoon van J. Stokla en J. Rijntalder, Lange Kerkstraat. Pieter en Klaas, zoons van M. L. van der Sloot en M. Herlaar, Grofbaan. Dirk, zoon van A. Kok en E. Oprel, Singel. Johanna Elisa beth, dochter van H. Smoker en C. E. Beu- mer, Raam. 20. Ane, zoon van A. de Regt en J. Oversteeg, Singel. Wilhel- mus Johannes Theodorus, zoon van W. J. Leliveld en J. C Kropmans. Lange Achter weg. Karel Jan Elisa, zoon van J. E. Kimmijser en A. Boogaard, Vlaardinger dijk. 21. Johan Willem, zoon van J. Bakkes en H. Kooijman, Lange Singelstraat. 22. Gerrit, zoon van J. van den Broek en A. Hoogendoorn, Baan. OVERLEDE N 17 Dec. Johannes Joris van der Hidde, oud 21 jaar en 8 maanden, Singel. 18. Cor nells de Graaf, oud 78 jaar en 7 maanden, Kortlandstraat. 19. Jacob Bergman, oud 48 jaar en 10 maanden, Singel. Kors van der Sluijs, oud 34 jaar en 1 maand, Lange Haven. Een levenl. aangeg. zoon van W. van der Heiden en E. Rijke, Schie. 21. Johannes Wapenaar, oud 1 maand, Piet Hein- straat. Pieter van der Sloot, oud 2 dagen, Grofbaan. Nicolaas van der Sloot, oud 2 dagen, Grofbaan. 21. Apert Woens- drecht, oud 55 jaar en 1 maand, Nieuwe Singelstraat. BEROEPENNaar Heinenoord, G. J. Wijenberg, (Chr. Geref.) te Putten. Naar Jteeuwijk, D. Tom, (Ned. Geref.) cand. aan de^ V. U. Naar Kapelle aan den Usel, T. H. Woudstra, (Ned. Geref.) te Maassluis. Naar Krimpen aan de Lek, Chr. IJnzonides, (Herv.) te Ouderkerk aan de Usel. Naar Maurik (cl. Tiel), A. C. Woutmari, (Herv.) te Bos- koop. AANGENOMEN Naar Ter-Aar,door G. van Dijk, (Herv.) te Sprang. BEDANKTVoor Nieuwerkerk aan den Usel, door K. Stelma, (Ned. Geref.) te Voor- burg. Voor Hellevoetsluis, door W. La'ats- man, (Chr. Geref.) te Heusden. Voor Nieu- wendam, door N. Jolles, (Herv.) te Beusichem. Voor Rozenburg, door L. F. A. Westerbeek van Eerten B.Jz., (Herv.) te Serooskerke. Voor Gouda, door A. B. ter Haar Romeneij Bz., (Herv.) te Middelburg. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5^ uur Ds. Boonstra. Cat. Zondag 39. OUDEJAARSAVOND. Donderdag avond 7| uur Ds, Boonstra. NIEUWEJAARSDAG. Vrijdag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. De ondergeteekende bericht bij deze, dat hij zijne ZAAK in Boter, Kaas, Eieren, Koloiiiale en Grutterswaren Hoogstraat (in het huis, vroeger bewoond door den heer D. MOLENBROEK.) Onder dankbetuiging voor de gunst tot nu toe genoten, beveelt hij zich opnieuw beleefd bij zijne geachte begunstigers en stadgenoo- ten aan. M. SONNEVELD, Broersveld. aangeboden, in de nabijheid van liet Spoor- wegstation, aan EEN a TWEE NETTJE PERSONEN, voor f 5-50 per week. Ook aan hetzeltde adres een te huur met inbegrip van Wasch en af- zoriderlijke Slanpplaats, nette bediening, voor f 30 per maand. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau vaa dit Blad. Beleefd aanbevelend, Broersveldpad C 572. v/ voor f 0.90, ra per KOP, bij B. BEUMAN, Breedstraat. Aan dit adres zijn ook TWEE WONIN- GEN met Waterleiding TE HUUR voor f 1.10 per week staande aan de werf van MUIS, b./d. Rotterd. Poort. Iloogstraat 135. en lmislioiidelijke Artikelen, GROOTE ICEUZE IN tegen lage prijzen. iMM Ook met de Z011- en Feest- <~sgg& dagen tot 4 uur verkrijgbaar. (Wegens vergevorderd seizoen) OPRUIMI]\a van KOLEN- en TURFBAKKEN, HAARDSTELLEN en VUURSCHERMEN. Steeds voorhanden groote keuze e u z. Eenig adres van (steeds verplaatsbaar). (LEMPEREUR BERNARD,) de eenige, welke meermalen met goud bekroond als veiligste, soliedste en voor- deeligste Brander. Steeds brandend te zien. Zie de ETALAGE. IE IV worden tegen h o o g loon door de Eerste Nederlandsche Militie-Verzekering-Maat- schappij te Utrecht gevraagd. De uitbetaling gcschiedt niet, na bckomen van paspoort, maar met groot verlof, zooals gebruikelijk is; daarenboven worden de restant gelden gedeponeerd op de Spaarbank der Utrechtsche Crediet-Bank ten name van den plaats- vervanger, waardoor hij de rente boven zijn loon geniet. Notarieel contract, Reis- en verblijfkosten, zijn geheel voor rekening der Maatschappij Zich te vervoegen aan het Hoofdkantoor Stationsdwarsstraat L. 7, te Utrecht, of bij onderstaanden Agent Ouders, Voogden of Wervers ontvangen Vijf-en-twintig Gulden aanbrenggeld. VOOR SLECHTS 3 CENTEN PER DAG komt men binnen een jaar in 't bezit van de Van dat overheerlijke, onschatbare BOEK DER BOEKEN, versierd met 100 werelilberopmde, ouscliatbare PLATEN van GUSTAVE DORfi en nauwkeu- rig herziene kantteekeningen van Professor A. BRUMMELKAMP. dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boeken des Ouden en de1 Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.mog. heeren Staten-Generaal van deVereen "de Nederlanden en volgens het besluit der Synode Nationael, gehouden te Dordrecht in jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelirke talen in onse Nederlandsche tale qetrouu - lick overgezet. Met nieuwc bygevoeghde Verklaringeu op de duysterc seu, aanteekeningen van de gelijck tnydeude Texten in de Xleuwe Re. glsters over beyde de Testamenten. Ende door gemeene orde der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in de Eersten Druck gevonden worden, benevens de Belijdenia en LiturgUche Schriften der Nederlandsche Gereformeerde Kerken; met de Apocrype Boecken en Familiercgister. WIJZE VAN UITGAVE. De STATEN-BIJBEL BRUMMELKAMP met 100 Platen van GUSTAVE DORE zal verschijnen in groot folio formaat van 2 kolommen per bladzijde. HU wordt nitgcgevru in Aflcvcriiiijen van 5 vel drnks of 40 bladzijden en 3 A 3 platen. De bij be 1 is met 200 vellen ot 1600 bladzijden compleet, zoodat er te zamen zullen verschijnen 40 Aileveriugen. Wij hopen binnen een jaar de Afleveringen voltaliig te hebben De prijs van elke Atievering is bepaald op slechts 37 CENT, zoodat de geheele Bijbel sleclits kost Elk inteekenaar ontvangt daarbij cadeau bet Boek der Psalmen, berijmd en geheel op noten op het formaat des Bijbels, om er desverkiezende bij in te bindenzoomede ontvangt elk inteekenaar cadeau de twee bekende pracktvolle Mtaalgravuree naar de beroemde schilderijen van Jos. ISRAELS, zich bevindende in de kabinetten van de WelEd. Heeren J. Borski te Amsterdam en Mr. M. C. der Roeds te 's-Gravenha^e. De platen, 100 bij 80 cM., hebben eene zuivere handelswaarde van 30 Gulden en°nu ire- heel cadeau bij een Bijbel welke slechts f 10.80 kost in plaats van f30 't Spreekt vanzelf, dat wij op duizenden inteekenaren in Nederland rekenen want de ondervinding heeft ons geleerd, dat ivie wat degelijks leverttegen een qerinqen vvijs ox> den steun van het Nederlandsche volk mag rekenen Wanneer men op een plaats woont, waar het moeielijk is zijne bestelling aan een Boek- handelaar op te geven dan gelieve men de bestelling aan ons zelve te doen, wij maken alsdan de noodige schikkingen tot eene geregelde aflevering en betaling. Banden met en zonder sloten, van verschillende kwaliteiten, worden zeer, zeer goedkoop verkrygbaar gesteld. VAN DE NAAR HET EN EN DER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1891 | | pagina 3