OB, BOTERSIUIS GETJRIGE BOTER, Fijne Kaassoorten, Rookvleesch, idemist. GBOO IE PRIJSVERMIN BERING weg ens vergevorderd seizoen van AR TIE EL EN, als: rs, J. I Smorenlierg. Tanflaris LG. J. BEICK. WOLLEN DOEEEN, Voorlocpig Bericht. PflaTBGBAPfllE-ATELlEB OOGSTRAAT Ii. 98 Steiger 45, 4de huis vanal de Vlasiaarkl. We gens vergevorderd seizoen GROOTE PRIJSVERMINDERING van l>e Concuxrexit. Steiger 45,4de huis vanal de lasmarkl. 8 8 8 8 8 Zeldmm! Zeldmm! jr. o. n. versche VANILLE-NOOTJES. J. C. SCHiLP. GELDE8SCHS BAM IS MST. Steeds voorhanden een groote sorteering en verder alles wat tot het vak belioort, OPRUUVIllXG van een partij LIKEUHEN van af f 0.40 per Liter. PUNCH -0.70 Flesch. COGNAC - 1.00 GOEDIiOOPE AANBIEEING1 C. BLOMMENDAAL ts's Graralap versclisnen eiljj jei lostlaijel ieiiriii&aar: Huzaor tegen wil en dank. M of een tale aaier is taisa, De Wolf aan de Denr, TR HUUR: ECHTE EDAMMER KAAS. Een PAK1IUIS met Kantoor en twee Zolders pi. m. 50 a 60 M., hoek Schie en Ooievaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en GRAANZOLDERS op de Noordvest, twee elk van 50 Last en 2 te zamen 40 Last. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 12—4 en 's a. 58 uur. Vraagt met het merk J. C. S. JECorte X>am 335. Eenig adres voor Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg, ROTTERDAM, Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 9'AHVa uur 's morgens, Zaterdag van 5'/:7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat. E no 297. Ondergeteekende maakt bij deze zijn ge- achte clientele en stadgenooten bekend, dat met Januari e. k. zijn yerplaatst wordt Bovenhuis van den Heer HOEFMAN. Zich minzaam aanbevelende, JOAN ZWAAN. GEBR. VAN NOORTWIJK. L ikeurstoker, Broersveldpad, LEVERT: enz. enz. Ter uitdeeling- op Zonda^sscholen zijn bij EN DE VLOEK DER SLAVERNIJ. Een bhidzijde uit de geschiedenisvan de bevrijdiiig der Slaven op Jamaica. Een verlnial nit den zevenjarigen Oor- log tusschen Pruisen en 'Jostenrijk. Naar Zee! door den Schrijver van vSelcartenz. DE FIRMA JACOB VREESWIJK ZN. UIT DEN FRAN'SCHEN TIJD. DE KLERK VAN DEN INQUISITEUR, PRISCA EN MIRIAM, door den schrijver van j>Selcart" en met een aanbevelend woord van Ds. W. G. Smitt, met geillustreerden omslag en 2 gekleurde plaatjes. Prijs van elk 60 cts; 25 ex. f 12. 50 ox. f 21. Deze 7 boekjes worden ook gesorteord geleverd tegen den getalsprijs. OE VLUCHTELING, naar Jacques Porchat, met gei'llustreerd omslag en 2 gekleurde plaatjes. 2de druk, met gei'llustreerd omslag en 6 plaatjes. Deze 3 boekjes worden ook gesorteerd geleverd tegen den getalsprijs. DE MEL4ATSCUE VAN AOSTA, KAKEI, COULSON 2de druk, door Dr. Rossvally, met gei'llustreerd om slag en met aanbeveling van Jhr. Mr. E. v. S. Prijs van elk 15 cts.25 ex. f3.— 50 ex. f 5.25. HET LEVEN VAN WILLEM FAREL, met 8 platen, post 8», 311 bladz., ingen. f 1.50, in stempelband f 1.90. OUDE EN NIEUWE DINGEY, door Ds. W. G. Smitt, post 8°, 208 bladz. 75 cts. 2de druk, met een voorwoord van Ds. W. G. Smitt, met gei'llustreerd omslag en 2 gekleurde plaatjes. Op aanvrage wordt gaarne 1 exemplaar van deze werkjes ter inzage toegezonden voor den tijd van 14 dagen. BOSMAN k DEK AREHDr Wollen, Katoenen en Molton Dekens, gemaakte Heeren- en Rinder-Winterjassen. NAAR DE 8TOOM - BOKKliltUKKKKIJ BOT3JB3THAAT, SCHIEDA Mf. Net werk, Spoedige levering, Billijke prijrea. Vooral bij groote hoeveelheden worden de prijzen uiterst laag berekend. HEHRI BOSMAN, MODEiETIKELES 5? Een verhaal voor onze jcngens uit den tijd van M. A. de Ruijter (1648 1651), HENRI BOSMAN, Prijs vanj elk dezer 3 boekjes 40 cts.; 25 ex. f 8.50 ex. f 14. KORT OVERZICHT van de geschiede- nis der Joden van de Babylonische Balling- schap tot Jezus geboorte. PrijsI5cents. KORT VOOR KERSTMIS, of nog niet te laat voor Alphonsine. Prijs 5 cts 50 ex. f 2.100 ex. f3.— 5>s=5jp?*M= Stcom-Boekdrukkerij Gebr. Van Naortwijk, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1891 | | pagina 4