TWEEDE MEID Marktberiehten. Burgerlijke Stand. Kerkelijke Bencbten. ADVEBTENTIEiNL 2 0 Beslagbakken, Brande- rijgereedschappen, Bin- ten, Ribben, Pianken en een groote partij Brand- hout. BUITENLAND. aan de Regeering voorgesteld die lijn over te nemen en aan zijne Maatschappij ter ex- ploitatie over te geven. Nws Naar men aan de L. Ct uit vertrouwbare bron mededeelt, kan binnen weinige dagen de benoeming worden tegemoet gezien van den kolonel Lantzing, Kommandant van bet 6e reg inf., tot Kommandant van bet regi ment grenadiers en jagers. In [jden Baag beett zich een eommissie van dames gevormd tot het uitoefenen van wijkverpleging Zij stellen zich ten doel naar bet voorbeeld van elders, b. v. te Londen, om aan minvermogende patienten in bun eigen woning door bekwame verpleegsters de vereischte hulp en zorg te doen verschaf- fen, in overleg met de gemeente-genees- heeren. Dinsdag trad Davenport (Sequah) na de operatie zelf weder te Leiden op. Het aan- tal personen werd op ongeveer 1000 geschat. Toen Sequah zich op het tooneel vertoon- de, ging er een luid hoezee voor hem op. Hij zag er beter uit dan bij zijn laatste op- treden, ruim twee weken geleden. Hij was vol dankbaarheid over de uitstekende behan- deling, door hem vaiT prof. Van Iterson en dr. Van Stockum ondervonden, en gevoelde zich duizendmaal beter dan voor de op hem toegepaste gevaarlijke kunstbewerking. Herhaaldelijk werd Sequah toegejuicht, en het bleek ook nu weder dat hij er bijzonder slag van heeft het publiek te spakken". Ontkennen deed hij het niet, dat de rheu- matiek na eenigen tijd weer kon terugko- menmaar kan de hoest dit ook niet, niet- tegenstaande men daarvocr van zijnen dokter een recept heeft gehad Met den persoon, die gisterenavond be- handeld werd, den bejaarden B. van Wie- ringen, uit Ilazerswoude, die 13 jaar stijf van de rheumatiek was, maakte hij thans een dansje. Zaterdag avond zal hij voor het laatst te Leiden optreden. (De residentie zal dan aan de beurt komen). Een der te Amsterdam verschijnende bla- den meldt het volgende »Onze lezers zullen zich ongetwijfeld nog herinneren de geruchtmakende zaak, toen voor anderhalf jaar ongeveer het lijk eener ongehuwde dame werd opgegraven, daar het vermoeden geuit werd, dat zij ver- giftigd zou zijn. De deskundigen vonden zink in het lijf, maar na een langdurig on- derzoek werd de verdachte op vrije voeten gesteld. lets dergelijks is thans weder aan de orde. Eenige weken geleden is hier ter stede overleden de bekende wielrijder, de heer Roosdorp. »Een vriend van dep. overledene, de heer Adler (student te Amsterdam), die nog v6or de teraardebestelling het lijk zag, was ver baasd over den vreemden toestand, waarin het zich bevond. Daar hij zich hierover uit- liet, werd reeds dadelijk door de justitie een onderzoek ingesteld, maar zonder gevolg. »De geruchten, die langzamerhand begon- nen te loopen, waren van dien aard, dat de justitie last gaf het lijk van den heer R., dat ter aarde besteld was op de Oosterbe- graafplaats, op te graven en deelen er van over te brengen naar het scheikundig onder- zoekslokaal tier hoogeschool te Amsterdam, ten einde op vergift onderzocht te worden. «Het onderzoek is opgedragen aan de pro- fessoren J. W. Gunning en W. Stoeder." Dinsdag-avond had te Houten een zeer droevig ongeluk plaats. Nauwelijks was de trein van 5.45, van Utrecht komende, het station aldaar gepasseerd, of een vreeselijke gil werd vernomen, gevolgd door een angstig gekerm. Bij onderzoek bleek, dat de hoofdcon ducteur B., woonachtig te Breda, onder den trein was geraakt en hem de beenen, even boven de knieSn bijna waren afgesneden. Met de meeste omzichtigheid werd de on- gelukkige opgenomen en naar de wachtkamer 3e klassegebracht. Nadat voorloopige genees- kundige hulp was verleend, werd de ongeluk- kigenaar het Ziekenhuis te Utrecht overge- bracht, waar hij binnen enkele minuten overleed. Ook te Delft breidt de influenza zich meer en meer uit reeds* enkele gevallen met doodelijken atloop kwamen daar voor. Van de 29000 zielen zijn er 1200 door aange- tast. Van het personeel der gist- spiritus- en •lie-fabriek is het tiende gedeelte lijdende aan die ziekte. Volgens matige begrooting van menschen, die op de hoogte kunnen,zijn bedraagt het aantal zieken te's-Hertogenbosch thans ruim 2000, dat is bijna 10% der bevolking. Eer- gisteren stierven er weer 14. In het stede- lijk ziekenhuis zijn zooveel influenza-lijders, dat aan een groot getal van dezen geen bedden kunnen worden verstrekt. Zij wor den dan maar om de kachel geplaatst, in de hoop dat zij ook zoo wel zullen gene- zen. Ook te Loon-op-zand in Noord- Brabant heerscht de ziekte op vreeselijke wijze. Te Apeldoorn kunnen de vier geneesheeren al de influenza-lijders niet bezoeken, zoodat de hofharts Vlaanderen er dagelijks ook nog een vijftigtal bezoekt. Te Krommenie loopen de beide geneesheeren met den huissleutel van velen patienten in den zak, daar al de huisgenooten aan de ziekte lijden. Ook in het buitenland woedt de ziekte op vreeselijke wijze. Te Miiaan overleden in tijd van twee dagen 175 personen. De Italiaansche soldaten verrichten doodgraversdienst. Jan Velt, de hoofddader van den aanslag op den herbergier Menger te Noordwolde, die door een geweerschot van Menger, bij diens kloeke zelfverdediging in den arm ge- wond werd, is zoo verre hersteld, dat hij naar de gevangenis kon overgebracht worden. Het gebruik van den arm zal hij voor altijd moeten missen. De Moord te Breda. Omtrent het vreeselijk voorval, dat te Breda plaats had, ontleenen wij aan de N. Br. Ct. de volgende bijzonderheden. Aan de westzijde van de Eindstraat staat het huis van den heer S., marchand-tailleur. Beneden is het ingericht tot magazijn en kleedermakerswerkplaats, boven tot woning voor het gezin. Dit gezin bestond uit den heer S. voornoemd, een man van omstreeks 60 jaren, zijn echtgenoote, vier zoons en een dochter, van welke laatste personen deleef- tijd verschilt van 28 tot 20 jaren. Van de vier zoons zijn de oudste en de jongste werkzaam in de zaak, terwijl een ander reeds geruimen tijd lijdende is en te huis wordt verpleegd. De dochter was be- hulpzaam in de huishouding. De familie staat te Breda overal bekend als zeer gods- dienstig, liefdadig en humaan, terwijl de onderlinge verhouding der familieleden steeds voorbeeldig was. Bij den jongsten zoon een jongeling van ruim 20 jaren openbaarde zich langza merhand een neiging tot droomen en pein- zen over godsdienstige onderwerpen nu en dan betrapte men hem, dat hij riiet in bed, maar op den grond sliepsotns vastte hij hij werd zonderling in zijn daden, zijn over- pi ikkeld zenuwgestel dreef hem tot dingen, die een verstandig en ltalm mensch niet of anders doet. In een woord, hij werd malende en maakte den indruk van menschenschuw te zijn soms sprorig hij in eens op van de werktafel, om zich af te zonderen in een ander vertrek. Met dat al was zijn gedrag niet van dien aard, dat hij door de overige leden der fa milie gevaarlijk werd geacht. Eens ja, toen had hij in een aanval van woestheid getracht de meubelen zijner kamer uit het raam te werpen, maar die bui was weer overgedre- ven, en alles ging in huis verder den ge- wonen gang. Toch hield men hem in het oog. Om zoo mogelijk verbetering te brengen in zijn zenuwachtigen toestand, hadden zijn ouders hem gedurende eenige maanden doen verplegen in een gesticht voor zenuwlijders in een dorpje van Limburg, van waar hij enkele maanden geleden was teruggekeerd. De jonge man scheen wel iets beter dan te voren,, msnr hij he^inor toe.h hop* Hwaas- heden als de bovengenoemde, en om hem ook 's nacht onder toezicht te hebben, lieten de ouders hem slapen in hun slaapkamer. Men vermoedde volstrekt niet aan welk gevaar men zich daardoor blootstelde, al had hij eens gevraagdMoeder, zal ikjenueens wurgen?" en tot den zieken broeder gezegd, terwijl hij hem bij de keel vatte »Zal ik nu maar doordrukken welke vragen en gezeg- den men opvatte als scherts. In den avond van den eersten Kerstdag girigen de beide echtgenooten, die met de familie in de huiskamer bijeen waren ge- weest, te 11 uur naar bed, doch de jongste zoon maakte nog geen aanstalten daartoe. Hij rookte nog een pijpje en scheen dit te willen uitrooken, wat hij ook deed. Einde- lijk ging ook hij naar de slaapkamer der ouders, doch ontkleedde zich niet. De overige familieleden begaven zich eveneens terruste, en spoedig daarna was al es stil in huis. De ongelukkige jongste zoon sloop daarop van de slaapkamer der ouders, die zich bo ven de keuken achter in huis bevindt, naar beneden in den kelder en zoekt en vindt daar een nandbijl, een bot en veelgebruikt werktuig Hiermede gewapend, gaat hij naar de ka mer der oudjes terug, tot voor het bed van zijn vader en zijn moeder, zwaait de bijl en klooft der arme vrouw het hoofd, zoodat de hersenen bloct liggen, en vermoedelijk deze slag alleen den dood reeds heeft veroorzaakt. Zij ontvangt echter meerdere slagen, zooals de lijkschouwing heeft aangetoond, naar men ons mededeehle. Een nieuwe bijlsiag treft den vader, die eveneens een gapende wonde aan het voorhoofd bekomtnog een slag volgt, en nog een, en nog een. Het bed is een bloedbad! Vermoedelijk afgemat door de inspanning, gaat de krankzinnige naar de huiskamer te rug, zoekt een sigaar, steekt die aan enbe- geeft zich naar buiten, de straat op. Zooals wij zeidende oude vrouw was dood. De heer S. had groote en diepe won- den aan het hoofd, de rechter arm was bij den elleboog stukgeslagen, drie vingers van de hand waren gebroken, want bij het afwe- ren van de slagen waren deze ook op arm en hand neergekomenOndanks die vree selijke woriden wist de grijsaard de kracht te vinden, om zich naar de slaapkamer van de drie andere zoons te steependaar viel hij, onder den kreet»Naar moeder" be- wusteloos neer. De zoons verbonden en wieschen de wonden van den vadereen J liep naar den dokter en priester de dochter, in de m'-ening dat haur moeder slechts be- zwijind was, deed intusschen eveneens wat zij kon. Drj Du Tois van Hees was spoedjg ter plaatse, om te verbinden, zoo ook de wel- eerwaarde heer Van Miert, die den geheelen nacht in huis bleef. Andere doctoren kwa men ook en verleenden hun hulp. De krankzinnige had op de Groote Markt een paar politieagenten ontmoet en hun ge zegd »Ik heb er thuis een paar doodge- maakt." Hij werd in arrest genomen. Eerst naar het Ziekenhuis gebracht, verhuisde hij later naar de gevangenis. Wij vernemen dat de ongelukkige dader allerlei verwarde en dwaze antwoorden geeft en zich niets meer van het door hem aangerichte bloedbad herin- nert. Een gerechtelijke vervolging zal wel niet plaats hebben, doch de opneming van den ongelukkige in een krankzinnigengesticht wordt bevolen. Het lijk van de moeder is onder algemeene deelneming ter aarde be steld. De toestand van den vader is hoogst ernstig. Een nader bericht luidt De heer Schuurmans, te Breda, die in den nacht van 25 Dec. op zoo vreeselijke wijze werd verwond, heeft zijne echtgenoote, die in denzelfden nacht vermoord werd, slechts 8 dagen overleefd, zoodat thans het tweede slachtofler is overleden. De waanzinnige zoon is op last van de rechtbank overgebracht naar het Rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik. AFRIKA. Uit Tanger wordt gemeld. dat de vijand- schap der stammen tegen den Pacha toeneemt. Er is eene Engelsche kannonneerboot aan- gekomen, die naar men gelooft, door een llritsch smaldeel w.1 gevolgd worden. De Britsche gezant moet den Pacha bedreigd hebben met het aan wal zetten van Engelsche matrozen, indien de Pacha de veiligheid in de stad niet verzekeren kan. De Spaansche regeering heeft aan het arsenaal te Cadix level gegeven een schip gereed te houden. tenemde dit naar Tanger te zenden, zoodra de Spaansche gezant dit verlangt. AMERIKA. Uit Valparaiso wordt van de Herald be richt, dat de regeering van Chili haren ver- tegenwoordiger te Washington opgedragen heeft, het gouvernement der V. S. hare verontschuldiging aan te bieden wegens de betreurenswaardige gewelddadigheden, aan velke schepelmgen van de Baltimore heb- ben blootgestaan. Er wordt bijgevoegd dat daze verontschuldiging van geen voorwaar- den vergezeld gaat. Algemeen wordt verwacht dat de finan- ceele eommissie van het Huis van afge- v'.iirdigden te Washington trachten zal de Viac-Kinley wet te wijzigen door voorstellen c'nt.rent intrekking of belangrijke verlaging i in invoerrechten op verschillende artikelen. li Dinsdag zijn er bij het Congres reeds 20 voorstellen ingekomen, om enkele artikelen op de lijst der vrijstellingen te plaatsen, als wol, steenkolen, ijzererts, tin en blik. Met andere voorstellen wordt afschaffing der suikerpremien bedoeld. DUITSCHLAND. De directeur van het nieuwe Instituut voor nfectieziekten te Berlijn, de militaire arts dr. Richard Pfeiffer, meent den bacil der influenza te hebben oritdekt in een buiten- gewoon kleinen, staafvormigen bacil. Dr. Pfeiffer is een schoonzoon van prof. Koch. Majoor von Wismann moet verklaard heb ben zoo goed hersteld te zijn, dat hij einde Mei of het begin van Juni de stoomboot- expeditie naar Victoria-Nyanza zal onderne- men. Men verzekert, dat hij in bevriende kringen verklaard heeft, zich even sWk te gevoelen als in het begin van zijn Afrikaan- sche loopbaan. FRANKRIJK. Een galavoorsteiling is door den gemeen- teraad van Toulon aangeboden aan de offi- cieren en bemanning der daar toevende Russische en Grieksche oorlogsschepen. Er heerschte groote geestdrift. De Russische, Grieksche en Fransche volksliederen werden door het publiek in koor gezongen. OOSTENRIJK HONGARIJE. - De Keizer vertrok gisteren-avond van Weenen naar Budapest, waar hij persoonlijk met een rede de Kamer zou sluiten. De regeeringsoppositie heeft een verkiezings- manitest openbaar gemaakt, waarin de vol- ledige onafhankelijkheid van Hongarije tegen- over Oostenrijk gevraagd wordt. Alleen zou de Unie blijven bestaan door den per soon des Keizers, die ook te Buda-Pesth een alzonderlijke hofhouding zou moeten hebben. RUSLAND. Naar uit Odessa aan de Daily News wordt bericht, betoogt de Russische pers, dat de binnenlandsche beroeringe in Perzie aan Rusland eene schoone gelegenheid geven om het verloren prestige te Teherar te her- winnen. Perzie moet allengs gerussificeerd worden. Rogge 2 - 8 Jan. zonder handel. Gerst 2—5 Jan. zonder hondel. 6. Donau f 180 3'm. per 1950 kilo. 7 en 8. zonder handel. Moutwijn: 2 8 Jan. f 9. Jenever: 2—8 Jan. f 14.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. V.: 2 Jan.f 2.—. 4-6. fl.90. 7. I1.7C. 8. f 1.60. GEBOREN: 30 Dec. Ferdinand Koert, zoon van H. F. Lohstroh en A. Zevenhuijzen, Stationstraat. 31 Hendrikus Arnoldus Marie, zoon van A. Rosenboom en G. G. M. Vischer, in een vaartuig. 2 Jan. Hendrik, zoon van H. W. Aalberts en E. M. van Gogh, Singel. Gerrit, zoon van C. A. Tettelaar en J. van Wieringen, Westvest. 3. tlelena Marga- retha Maria, dochter van M. C. Nobels en C. M. van Harteveld, Singel. Cornelia Liduina, dochter van M. van Tol en W. M. Kroskinsky, Laan. 3. Johannes Cornelis, zoon van C. W. Oostrum en C. P. Korpers- hoek, Konijnenbuurt, Johanna, dochter van J. Soeters en C. M. van Leeuwen, Nieuwe West Frankelandsche laan. Martinus, zoon van L. Soeters en G. J. Weij, West Frankelandsche laan. 4. Jacobus Cornelis, zoon van J. H. Gunnewegh en J. P. Wever, Buitenhavenweg. 4. Stephanus Lamber- tus, zoon van J. G. Rademakers en M. P. Nagelsmit, Singel. Hendrika Adriana, dochter van W. van Leeuwen en A. Nieu- wenhof, Broersvest. 5. Antonia Theodora Petronella, dochter van C. de Kok en P. M. Ronteltap, Buitenhavenweg. -- Daniel Chris- toffel, zoon van D. C. Dorr en C. Poot, Lange Nieuwstraat. Maria Georgina Johanna, dochter van J. G. Hosman en M. A. A. J. Ooms, Vlaardingerstraat. 5. Cornelis Adrianus, zoon van B. van der Zee en L. de Koning, Broersveld. Johanna Geer- truida dochter van J. van Eijk en A. C. Harsing, Kortlandstraat. Geertruida Lidui na, dochter van L. H. Vredenbregt en E. Loog, Singel. Pieter Cornelis, zoor. van C. Verkade en P. Vlug, Gasstraat. Jo hannes Martinus, zoon van C. de Bruin en H. Krommenhoek, Lourenstraat. 6. He lena Hendiika, dochter van W. van der Most en A. Nauman, Singel. Hermanus Everardus Petrus, zoon van H. E. Weber en A. Honker, Hoogstraat,. MachielFran- ciscus, zoon van J. H, Hendriks en H. P. van Rhijn, Hoogstraat. Agatha Johanna, doch ter van P. As en N. van Dongen, Klein Watertje. OVERLEDEN: 30 Dec. Philippus Jordaans, oud 59 jaar en 4 maanden, Singel. 30. Johan Ema nuel Holingre, oud 1 jaar en 8 maanden, Hoofdstraat. 31. Een levenl. aangeg. zoon van S. Lourens en J. M. Zuidgeesl, 's Grave- land. - 3 Jan. Cornelis van Steenuven, oud 65 jaar en 8 maanden, Broersveld. 5. Teunis Balthazar Bezemer, oud 4 jaar en 9 maanden, Broersvest. Jacob Hout- man, oud 20 jaar en 4 maanden, Nieuwe Haven. - Hendrikus Hermanus Brokling, oud 4 maanden, Spoorstraat. 6. Johanna Maria Geertruida Kruining, oud 8 jaar en 11 maenden, Boterstraat lnVmnne de Bruin, oud 3 jaar en 1 maand, Broersvest. GEHU WD: 31 Dec. M. van der Bie en W. Post. BEROEPEN: Naar Renkum, J. W. H. Kalkman, (Herv.) te Alfen aan den Rijn. Naar Benthuizen, J. W. II. Kalkman, (Herv.) te Alfen aan den Rijn. Naar Charlois, J. Hania, (Ned. Geref.) te Oosterbierum. Naar Utrecht K. Fernhout, (Ned. Geref.) te Dordrecht. Naar Den Bommel (Flakkee), J. G. Bruining, (Herv.) te Schoonhoven. AANGENOMENNaar Beekbergen (Apel doorn), door P. N. Gijsman, (Herv.) te Zoe- terwoude. Naar Loosduinen, door J. P. Vis- scher, (Chr. Geref.) te Voorschoten. BEDANKT Voor Den Bommel (cl. Brielle), door J. G. Bruining, (Herv.) te Schoonhoven. Voor Maurik en Abbekerk, door C. Woutman, (Herv.) te Boskoop. Voor Krimpen aan de Lek, door Chr. IJnzonides, (Herv.) te Ouder- kerk aan den IJsel. Voor Aarlanderveen, door J. P. Visscher, (Chr. Geref.) te Voorschoten. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. H. Avondmaal. Zondag avond 5| uur Ds. Boonstra. Nabelrachting. Donderdag avond 7| uur Ds. Boonstra. Bijbellezing. De Deurwaarder A. BOSMAN, is voor- nemens, op Vrijdag, 15 Januari a- s., voormiddag 10 UV6, aan den Noordrnolen publiek te verkoopen Gevraagd tegen FEBRUARI eene be kwame voor noodhulp of vast. AdresMejuffrouw S. E. MAAS, Plant age.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3