een Keukenmeid. nette Dienstbode TWEEDE MEIS. Van alleriei aard. BUTTE NLA N 57 Marktberichten. Burgerlijke Stand. Kerkelijke Beriehten. ADVEETENTIEN. TE HUUR: MUZIEKBOEKEN, KERKBOEKEN, STUDIE30EKEN, KANTOORBOEKEN. Grebr. Yan Noortwijk, men in aanmerking neemt, dat bij de mili- taire inrichtingen van onder wijs een zeer groot aantal adspirant-officieren aanwezig is, lsan men daaruit besluiten dat de kansen om door promotie den officiersrang te beha- len, uiterst gering worden. In de havens te Rotterdam ligt reeds een zeer geruimen tijd een gelieele vloot van met graan geladen Rijnschepen op de aan- gekondigde verlaging van de graanrechten in Duitschland te wachten. Deze scbepen zijn alien gecliarterd op conditie van varen of liggen, en bezorgen, belialve rechtstreeks door havengeld, indirect een niet onbelangrijk voordeel aan onze stad. De Rijnhaven en Parkhaven liggen gebeel vol met deze scbepen, terwijl er ook in bet voormalige Delftshaven en zelfs in het Boe- rengat vele worden aangetroffen. Een onbekende man, is gisteren in de Westduinen door eenige Scheveningers aan getroffen, en naar bet Politiebureau te Sche- veningen overgebracht, en vandaar naar bet Centraalbureau van politie te 's-Gravenhage vervoerd. Men kon uit de vreemde gebaren en taal van den zwerveling niet opmaken tot welke natie hij behoort of van waar bij komt. Men vermoedt echter, dat men te doen heett met een Eskimo, Groenlander, of be- woners van een der meest noordelijke Rus- sische streken. De man, naar gissing omstreeks 30 jaar oud, is van middelbare grootte. In plaats van schoenen, lieeft hij zijn voeten in lappen leder gebonden, terwijl hij op zijn hootd, dat met lang zwart haar is begroeid, een vreernd- soortige bonten muts draagt. Hoe de man in de duinen is verzeild ge- raakt en waarmede hij zich op zijne zwerf- tochten voedde, is onbekend. Toen men hem vond, was hij in 't bezit van een mand en een stok. Voorloopig is hij door de politie in het Huis van Bewaring onder dak gebracht om later over de grenzen te worden gezet. Te Nieuwer-Amstel is opgericht een com- manditaire vennootschap, genaamd Eerste Nederlandsche stoomkleedermakerij, ten doel hebbende het vervaardigen van kieedingstuk- ken uit de stoffen, die door liandelaars en winkeliers in de confectie mannen-kleederen zelven ter bewerking worden gegeven. De werklieuen zullen voor 25 pet. in de nettowinsten der onderneming deelen. Eenige dagen geleden werden door den onlangs naar Leeuwarden overgeplaatsten hoofdconducteur bij de Staatsspoorwpgen Bunge, in de remkast van een goederenwa- gen eenige worsten gevonden. Hij ging ter- stond tot een onderzoek in den goederen- wagen over, waarbij het hem bleek, ;dat daarin worsten aanwezig waren, die in grootte overeen kwnmen met de door hem g wondene. Het mocht hem verder gelukken, twee remmers te ontdekken, welke zich van die worsten hadden weten meester te ma- ken. In atwachtmg van 't geen verder met deze personen zal geschieden, zijn zij ter- stond in hun betrekking geschorst. »Belgie", aldus is de naam van een streek in de Friesche veenkolonie Jubbega, waar- van het meerendeel der bewoners lui, on- beschaafd en ruw is. Velen hunner ontvangen deswinters bedee- ling, na in den zomer niet meer gearbeid te hebben dan noodig is voor hun levens- onderhoud. Maandag 4 Januari was het voor hen be- deelingsdag. Daar de vorst weder uit den grond was, had het armbestuur den onder- stand verlaagd. De Belgen hadden hiermede echter geen vrederuim honderd hunner belegerden de woning van den armvoogd en dwongen hem een zelfde bedrag als de vo- rige week te betalen, terwijl zij voor het lange wachten ieder een half brood eischten. Ook dit werd gegeven. Zij trokken hierop af, doch verklaarden den volgenden Donder- dag terug te zullen komen om een extra- bedeeling. Op dien dag echter bewaakte een brigade marechaussee, sterk een briga dier en acht bereden manschappen, de wo ning van den armvoogd en toen nu de saamgeschoolde bende weigerde uiteen te gaan, werd een charge gemaakt. Niemand werd daarbij gedeerd, doch de charge had tengevolge dat de »Belgen" huiswaarts keer- den zonder extra bedeeling. De brigade uit verschillende dorpen ge- requireerd, blijtt voorloopig te Jubbega. Maandag heeft de gewone bedeeling zonder stoornis der orde plaats gehad. Weder is een oud-gediende uit de dagen van '30 heengegaan. Het is Johannes Van der Klinse, verpleegde in het armhuis te Bergumerheide. Hij bereikte den leeftijd van 82 jaren. Van der Klinse behoorde tot de legeraf- deeling welke, onder bevel van den Prins van Oranje, den 30 Aug. 1830 naar Brussel optrok om daar aan den vijf dagen te voren uitgebroken opstand een einde te maken. Men schrijft ons uit 's-Hertogenbosch Door deri hoogen waterstarid is denijvere en talrijke bevolking van de Langstraat en Engelen weer van de gemeenschap met deze plaats afgesnedende weg naar Deuteren is overstroomd. Het marktbezoek te dezer stede lijdt onder een en ander meer dander Bossche burgerij lief is. (R. N.) In de Maandag te Deventer gehouden raadsvergadering deelde de voorzitter mede, dat H. M. de Koriingin-Regentes aan de ad- ministratie van de Bank van Leening nog gedurende twee jaren heeft toegestaan eene rente van 12 percent van de beleeners van panden te blijven heffen. Te 's-Hertogenbosch heeft de sterfte in de maand December ruim 70 per 1000 inwoners bedragen, een cijfer dat zelfs bij de cholera-epidemie in I860 niet werd bereikt. Eene proefneming, die de heer Chamber- and onlangs in het laboratorium van Pasteur te Parijs deed, heeft hem tot de ontdekking geleid, dat alle ziektekieinen gedood worden door den invloed van kaneel, zelfs reeds door den geur. Volgens den heer Chamberland kan geen smetkiem langer dan enkele uren in leven blijven in tegenwoordigheid van karieelgeur. Naar zijne rneening is het bederfwerend vcr- mogen, oin nl. microben te dooden, niet min der dan bij sublimaat. Daarbij is kaneel voor den mensch geneel onschadelijk. Het is daarom volgens genoemden geleerde dikwijls goed, in plaatsen die door typheuse koortsen of cholera besmet zijn, een aftrek- sel van kaneel te drinken. Een der lezers van het Hbl. schrijft»Naar aanleiding van de mededeeling in uw blad. volgens welke georuik van kaneel door dr. Chamberland (van Pasteur's instituut) alseen uitstekend voorbehoedmiddel tegeri influenza erkend en het drinken van kaneelwater aanbevoleri wordt, is het zeker niet ondien- stig op te merken, dat men daartoe dan ook werkelijk kaneel neme, en zich niet voorzie van zoogenaamde of gemalen soorten, maar pijpkaneel vrage (de fijne Ceylonsche is waar- lijk goedkoopgenoeg tegen wooi'dig") Wanneer men daarvan dan een pijp aan kleine staaf- jes snijdt, zoo'n staafje in den mond houdt - als ware't een sigarette dan is de aanwen- ding doodeenvoudig, gemakkelijk en practisch, en zoowel op straat, op reis, als inhuisuit- voerbaar." Naar verzekerd woidt, is het aantal zieken, grootendeels ten gevolge der influenza in het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam zoo groot dat men de barakken bestemd in geval van epidemieen in gereedheid zal brengen, ten einde aan de talrijke aanvragen om op- name te kunnen blijven voldoen. DELFT. Door de slagersknechts alhier is tot hun patroons het verzoek gericht om de werkzaamheden zoo in te richten, dat zij op den Zondag geen diensten behoeven te ver- leenen. Morgen zal de Delftsche slagersver- eeniging een vergadering houden, ten einde over deze niet zoo gemakkelijk op te lossen moeielijkheid van gedachten te wisselen. DEN HAAG. Met de afbraak van het voorge- bouw aan het Station van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij alhier is men tharis zoover. gevorderd dat gisteren op het voorplein van dit Station een aanvang werdt gemaakt met het stellen van een hulpgebouw voor het nemen van plaatskaar- ten en voor het goederenbureau. AMSTERDAM. De uitslag der verkiezing voor den gemeenteraad is: uitgebracht 5109, van onwaarde 81, geldig 5028volstrekte meerderheid 2515 stemmen. Gekozen de heer Jac. Polak liberaalmet 2556 stemmen. De heer Kouveld radicaalverkreeg 2434 stemmen, 38 waren er op diversen uitgebracht. Zondagavond had te Hoorn een vreeselijk voorval plaats. Vrouw de B., die in »de Ramen" een winkeltje had, is, terwijl .hare dochter af- wezig was, in brand geraakt, op welke wijze blijft eene gissing. Door rookdamp kwamen de buren op het denkbeeld dat er onraad was. Een paar lieden braken de deur open en vonden de vrouw in deerniswaardigen toestandhet onderlijf tot aan de voeten geheel verkoold Toch gaf zij nog teekenen van leven en werd terstond naar het Stads- Ziekerihuis vervoerd, waar zij een uur later overleed. Men gelooft algemeen, dat misbruik van sterken drank de oorzaak is geweest van dit ontzettend voorval. Nadat in de laatste vier maanden van het vorige jaar niemand op Schiermonnikoog was gestorven, overleed aldaar op 9 dezer de 86-jarige weduwe Y. Sanne, die als marketenister met haren man aan den veld- tocht tegen Belgie had deelgenomen. Bij den Solferine-brug over de Seine, te Parijs, vonden agenten 's nachts een gezin, bestaaride uit man, vrouw en zeven kinderen (waarvan het ondste 15 jaren enhetjongste 15 dagen telde.) De ongelukkigen waren se- dert 2 maanden zonder schuilplaats, door gebrek aan werk. Op bevel van den Pruisischen minister van binnenlandsche zaken zal voortaan op open- bare vertooningen en op het colporteeren van drukwerken door de politie scherper het oog worden gehouden, niet alleen wat betreft onzedelijkheid, maar ook ten aanzien van rorf- en moordverhalen, verheerlijking van misdrijven enz. Dat alles zal streng tegen- gegaan worden. ENGELAND. De voornaamste Engelsche reederijen en kooplieden, die op Azie handeldrijven, hebben bij de directie van het Suezkanaal zich per adres beklaagd over het gemis van voorzor- geu bij en het gevaar van het doorvaren van petroleumtankszij verzoeken althans waarborgen te ontvangen voor schadevergoe- diug bij mogelijke rampen. HET OOSTEN. Uit Constantinopel wordt gemeld, dat de Duitsche gezant aldaar, de heer van Rado- witz, Vrijdag den Sultan mondeling dringend waarschuwde voor Fransch-Russische kuipe- rijen. daarheen leidende dat de Sultan zeke- re concessies van Engeland betreffende Egypte zou trachten te verkrijgen, en dat dit den Sultan deed besluiten den nieuwen Khedive dadelijk teerkennen. Te Berlijn wordt die stap van den Duitschen gezant beschouwd als eerste practische gevolg van de schikkingen welke Engeland indertijd tot eene voorwaar- delijke toetreding tot het drievoudig verbond gebracht hebben. Volgens bericht uit Constantinopel heeft de Porte aan de Bulgaarsche regeering me dedeeling gedaan van de strekking der nota welke door Bulgarije aan Frankrijk gezon- den zal worden om aan het incident- Cha- dourne een einde te maken. Daar Bulgarije evenwel bezwaar had tegen enkele punten, zijn er tusschen Bulgarije en de Porte ge- dachtenwisselingen geopend, teneinde tot overeenstemming te komen. PORTUGAL De minister van justitie zal ad interim belast worden met de portefeuille van finan- cien. De politie te Lissabon heeft huiszoeking ge daan in de kantoren der Portugeesche spoor wegmaatschappij. Deze maatregel is goed opgenomen door de operibare meening. Vol gens de dagbladen zijn er in de pensioenkas der beambten van de maatschappij valsche bewijzen gevonden, aangevende een waarde van 150 millioen milreis, als gedeponeerd bij de Banco Lusitano, waar evenwel die waarden niet aanwezig waren daarentegen wel bij de bank van beleening en waar ze gebracht zijn ten bate of op naam der vroe- geren directeur der maatschappij. De minister van justitie zal over deze zaak in de Cortes gei'nterpelleerd worden. SPANJE. Volgens den correspondent van de Carrero waren de anarchisten te Xeres gedurende drie uren volkomen meester van de stad. Zij ver- spreidden schrik en ontzettir.g onder de be- >-w«ners en drongen in de gerechtshoven, kazernen, gevangenissen en zelfs in de wo- ningen der rechters binnen. Het aantal oproermakers was ongeveer 500. Volgens den correspondent heeft de overheid van Xeres geen bewijs van dourzicht gegeven door de zaken zoo ver te laten komen. Het oproer had zeer gemakkelijk voorkomen kunnen worden. De minister van Binnen landsche zaken moet dan ook zeer vertoornd zijn op den gouverneur van Cadix, die ver- antwoordeiijk is voor de rust te Xeres en die niets gedaan heeft om die te bewaren. Het onderzoek van den kapitein-generaal in zake het oproer te Xeres heeft aan den dag gebracht, dat het geen e'genlijke anar- chistische aanslag was. Wegens weigering in het betalen van belasting waren verschei- dene boeren uit den omtrek in de gevange- nis gezet. De overige boeren, gesteurid door een groep werklieden uit de stad, besloten hen met geweld te bevrijden. De anarchisten maakten zich van de beweging meester en hadden in den beginne eenig gevolg door de aarzeling van den gouverneur, die ze met de groote troepenmacht, welke hem ten dienste stond, onmiddellijk alien had kunnen omsingelen en arresteeren. Rogge 9 15 Jan. zonder handel. Gerst: 9 15 Jan. zonder handel. Moutwijn 9 15 Jan. f 9. Jenever: 6-15 Jan. 114.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. V.: 9-11 Jan. f 1.60. 12. f 1.5C. 13. f 1.30. 14. f 1.20. 15. fl 30. GEB OR EN: 5 Jan. Leeudert, zoon van J. van der Sloot en S. Huiswaard, Gasstraat - 6. Hen- drik Christiaan, zoon van L. Bosselaar en M. A. van Abshoven, Warande. Johan nes Petrus, zoon van P. Wasman en E. M. Hendriks, Breedstraat. Abraham Cor nells, zoon van A. Bakker en G. Cool, Korte Haven. 7. Neeltje, dochter van C. J. de Ronde en C. E. A. van Trotsen- burg, Kortlandstraat. 8. Petrus Johan nes, zoon van J. G. Harsing en A. W. Marijne, Singel. Cornells, zoon van II. van der Zee en E. Groeneweg, Broersveld. Hendrikus Jacobus, zoon van N. B. Roels en A. W. Verwaijen, Adrianastraat. 9. Antonia Alida Gijsberdina, dochter van F. C. Putters en A. A. Grimmelikhuijsen, Kreu- pelstraat. 10. Johanna Maria, dochter van D. M. Rammers en J. Schulze, Maria- straat. Wilhelmus, zoon van D. Krom- menhoek en M. R. van der Gaag, Visschers- straat. Gerardus Petrus Maria, dochter van J. W. van Slobbe en A. P. Kockx, Laan Ons Genoegen. Pieter, zoon van G. de Regt en K. Goedendorp, Nieuwe West Frankelandsche laan. 11. Clasina, dochter van P. L. Verlinde en P. Vreijenhoek, Dwars- straat. Johannes Jacobus, zoon van J. B. Wouw en C. H. Toonen, Oudendijk. Jacobus, zoon van H. A. Kiela en J. Hoogiand, Dam. 12. Martinus Adrianus, zoon van M. Peterbroers en P. C. Paal- vast, Oosterhoofd. 13. Adriana Anna, dochter van J. van den Bos en A. A. Beu- mer, Nieuwsticht. Hendrik Cornelis, zoon van F. W. Barg en A. van den Berg, Kreu- pelstraat. OV ERLEDEN: 7 Jan. Petronella Beffers, oud 73 jaar en 3 maanden, Kortlandstraat. Hendrik Vink, oud 70 jaar, Kreupelstraat. 8. Hendrikus Vredenbregt, oud 45 jaar, Nieuwstraat. Johannes Hendrikus Teppers, oud 78 jaar en 8 maanden, Breedstraat. 9. Maartje Ver- veen, oud 68 jaar en 10 maanden, Villa- straat. 10. Sophia TerVelde, oud 73 jaar, Nieuwe Haven. 11. Adriana van Noort, oud 31 jaar en 5 maanden, Rotterdamsche dijk. Andries Antonij Konemann, oud 2 maanden, Hendrinastraat. BEROEPENNaar Werkendam en De Werken, J. D. v. d. Velden, (Ned. Geref.) te Maasland. Naar Charlois, J. Hania, (Ned. Geref.) te Oosterbierum. Naar Noordwijk- Binnen, S. Verhoeff, (Herv.) te Eemnes- Binnen. AANGENOMEN: Naar Gorinchem, door W. de Lange, (Herv.) te Charlois. NaarRoon, door J. W. Gunst, (Chr. Geref.) te Brou- wershaven. BEDANKTVoor Leiderdorp, door J. D. v. d. Velden, (Ned. Geref.) te Maasland. Voor Vlaardingen, door A. Janse. Voor Maurik, door C. Woutman, (Herv.) te Boskoop. Voor Krimpen aan de Lek, door Chr. [Jnzonides, (Herv.) te Ouderkerk aan den IJsel. Voor Reeuwijk, door D. Tom, (Ned. Geref.) cand. aan de V. U. Voor Moerkapelle. door J. W. II. Kalkman, (Herv.) te Alfen aan den Rijn. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5^ uur Preeklezen. Een PAKHUIS met Kanioor en twee Zolilers pi. m. 50 a 60 M., hoek Schie en Ocievaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en GRAANZ0LDERS op de Noordvest, twee elk van 50 Last en 2 te zamen 40 Last. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 12—1 en 's a. 5—8 uur. Ondergeteekendenbelastenzich vanaf heden gaarne met het binden van boeken voor par-* ticulieren, als: SNEfi- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methode, en voorts solied en keu- rig werk. BOTERSTRAAT. 15 Januari 1892. Mevr. VISSER Spruijt, Plantage, vraagt tegen Februari Mevrouw PONT vraagt tegen half Maart een als meid alleen. Om met 1 MEI a. s. in dienst te treden, wordt gevraagd, een bekwamo Te bevragen op werkdagen aan het bu reau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3