15de Jaargang. Zaterdag 30 Januari 1892. No. 780. .„*U. Uit en voor het Binnenland. FEUILLETOIM, 3 &kS HET TRAKTAATJE. ADTEBTBJfTIEI: 1 an S10 gewoiie rogels .50 «e&t, witjrp rys/pf moorh AovsktentiSn 3 maai goplaatst, worden teges I nail berekend. "dVL. '-r' fepiilflHiillllMUflf 3 WhdWt.Tch iBOSSEiESTi Par tins O/bAndac Ot Franco ier post 81 Eaikala eo comers Ult^ererHS GEBK. VAN AOOItTWIJli. Bnreau: BOTE348TRAAT, ENo. 30. Sciiiedam, 29 Januari 1892. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 December 25370 zielenin het afgeloopen jaar stierven 506 personen en werden erge- boren 4011, zoodat het sterfteciifer door dat der geboorten met 505 wordt overtroffen. In het gemeentelijk bevolkingsregister wer den ingeschreven 498 personen van het man- nelijk en 514 van het vrouwelijk geslacht, totaal 1012, en afgeschreven 686 van het man- nelijken 709 van het vrouwelijk geslacht, totaal 1395. Een huisgezin (vrouw met vier kinderen en inoeder) vertrok naar Samarang1 onge- huwde vrouw naar Samarang, 1 jongeling naar Samarang en 1 geliuwde vrouw naar Batavia. De gemeente leed dus per saldo een verlies van 383 personen. Van de geborenen behoorden 494 tot het mannelijk en 517 tot het vrouwelijk ge slacht, totaal 1011, waarvan 14 tweeling- geboorten (wettig.) Als onecht moesten worden ingeschreven 4 van het mannelijk en 10 van het vrouwelijk geslacht, totaal 14 als levenloos werden aarigegeven 22 van het mannelijk en 18 van het vrouwelijk ge slacht, totaal 40. Er stierven 290 mannelijke en 216 vrouwelijke personen, totaal 506 175 huwelijken werden er gesloten. De loting voor de nationale militie zal te Schiedam dit jaar plaats hebben aldaar op 20 ehruari ten 9 uur en voor Kethel en Spa- Inn vviiMrlo/vQ ion npA Dinsdag-middag werd aan de. politie ken- nis gegeven, dat de wed. M. Willebrand, wonende alhier aan de Verbrande Erven, den ganschen dag d.oor haar buren nog niet was gezien. Daarop heeft de politie zich toegang tot de woning van bedoelde vrouw verschaft, waarbij bleek, dat zij dood te bed lag. De Regeering, de algemeene Begrootings- beschouwingen van de Eerste Kamer beant- woordende, verklaart o. a., dat het juiste tijdstip der indiening van een wet tot rege- ling der levende strijdkrachten nog niet kan worden opgegeven. Tevens zegt zij, dat ook voor wapenen en kazernes be- hoorlijk moet worden gezorgd en moet in elk geval de stelling van Amsterdam binnen niet te lang tijdsverloop worden voliooid. De Regeering hoopt de herziening van de grondbelasting, in verband met de perequalie met 1 Januari 1893 te kunnen invoereii. Met de uitvoering van de Ai beidswet zal zoowel met de Delangen der industrie als met die der arbeiders rekening worden gehouden. De vraag omtrent herziening van het Kon. besluit van 14 Juli 1891 is in overweging. Aan de Regeering zijn geen teiten bekend zegt de Min. van Binnen]. Zaken die grond geven voor de vrees dat het school- toezicht niet voldoende in staat is om te waken tegen de verspreiding^van begrippen, strijdig met de opleiding tot die deugden, 5) Een merkwaardig verhaal. Verwonderd zag Dientje haren vader aan. Dientje," zeide hij, luid en vol drift en oploopendheid, »Dienije, dat is de man Dientje begreep hem niet. »Vat gij 't niet?" vroeg hij op boo- zen toon lachende, »vat gij het niet? >Neen," antwoordde Dientje kalm. »Die man is de dief." Delver Maar vader, hoe komt gij aan die gedachte Die stille man!" Stille wateren hebben diepe gronden," zeide Hendriksen. Die stille man I vervolgde Dientje zonder op dit spreekwoord acht te geven, welke de wet op het lager onderwijs op de scholen wenscbt aangekweekt te zien. De Regeering vervvaclit, dat bij de rege- ling der handelstractaten, de gunstigste tarieven, ook door Frarikrijk, op ons land zullen worden toegepast. Atzonderlijke wettelijke regehng van de begratenisfondsen verdient aldus verklaart onze regeering aanbevehng, maar eerst dient het voor dit onderwerp door de En- quetecommissie ingesteld onderzoek ten einde worden gebracht. Herziening der Armenwet zal te zijner tijd noodig zijn, maar met het beginsel dat de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid in de eerste plaats tot ondersteuning der armen roept, zou de Minister niet gaarne zien ge- broken. Bij herziening zal overwogen wor den ot de meerdere samenwerking voor alien, die tot armenzorg geroepen worden, door wettelijke voorschrilten kan worden bevorderd. Een ingesteld onderzoek heeft de juist- lieid bewezen van het beweren dat iri de Rijnprovincie in den voor zalmzegen geslo ten tijd gevischt wordt met zegens op die wijze waardoor de zalrnvisscherij zich v$in" elke andere zegenvisscherij onderscbeidt. De aandacht der Duitsche Regeering zal hiesop door de Nederlandsche worden gevestigd en aangedrorigen op maatregelen om aan dia praktijken een einde te maken, zoo noodjg, door wijziging van de Duitsche verordening van 1886. Een nartieele verbetaring XjUlhst fywrer- lijk Wetboek zal plaats hebben teuopziciit. der olographiscbe testamenteii. Bij koninklijk besluit is de Commissaris der Koningin in Noord-Holland gernach- tigd tot het bijeeriroepen van de Staten dier provincie in buitengewone vergadering op Dinsdag 9 Februari, om dan aan de orde te stelien de verkiezing van een lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal, in plaats van wijlen jhr. mr. D. van \kerlaken. Aan het Ministerie van Binnenlandscbe Zaken zal eene statistiek worden bewerkt van het aantal kinderen, die de gewone la- gere school hebben verlaten, voordat zij kun nen worden geacht het gewoon lager onder wijs volledig te hebben genoten, in verband met de germddelde bevolking der scholen en met het aantal kinderen, die het gewoon lager onderwijs wel ten einde volgen, en tevens de redenen vermeldeude, die het te vroeg verlaten van de school veroorzaakten. Voor dat doel zijn door tusschenkomst van de Commissarissen der Koningin in de pro- vincien aan de Gemeentebesturen tabeller. toegezonden ter invulling door de hootden van scholen voor openbaar en bijzonder lager onderwijs. Vermoedelijk moet deze statistiek doen zien in hoever er noodzakelijkbeid bestaat tot in- voering van leerplicht. die man, die zoo trouw en ijverig werkt en van alle weldenkenden achting ge- niet, zou die een dief zijn Neen vader, dat kan niet. 't Is waar, ik ver- schil veel van hem in geloofszaken, maar ik kan hem toch mijne achting niet ont- zeggen. Zoo dikwijls ik zijne vrouw be- zoek, vind ik hem aan den arbeid, en moge 'took zijn dat hun huwelijksheil, om mij onbekende redenen, in den laat- sten tijd aan het kwijnen gtraakt is, toch kan ik verzekeren, dat hij zijne vrouw hartelijk lief heeft, zijne beide kin deren bemint en in al zijn doen en la- ten betoont een voorbeeld te zijn van vlijt en spaarzaamheid." »En met dit alles kan hij toch een dief zijn 1"Jsulderde de boer. Hij kan het zijn," zeide Dientje, »zoo- als wij alien het kunnen wezen, omdat ons hart boos is en wij tot alle zon- den »Och, schei maar uit met al die god- De invoering van de nieuwe Postwet zal 'ians spoedig kunnen plaats vinden, omdat net besluit tot uitvoering van die wet enkele weken geleden van den Raad van State is -terug ontvangen. In beginsel is de minister van Waterstaat voor het denkbeeld, om aan de rijkspost- spaarbank op te dragen, inscbrijvingeti op het Grootboek te nemen, ten behoeve van de inleggers die zulks mochten verlangen. De accijns op het geslacht kan volgens verklaring van de Regeering voorshands nog Iniet opgenomen worden onder die, welke ten deele of geheel kunnen vervallen de accijnzen op zout en zeep dienen voor te gaan. De benoeming van den commandant van de grenadiers, zegt de Haagsche correspoti- j dent van de Zutpli. Ct, laat nog steeds op zich wachten. H. M. de Koningin-Regentes moet op den onlangs ten Hove gehouden raout gezegd hebben, dat zij hoopte, schier- lijk in de vacature te kunnen voorzien, maar er zijn reeds weer een paar weken verloo- pen, en de Staats-courant blijft nog altijd zwijgen. Met zekerheid kan ik er alleen van zeggen, dat de minister van Oorlog zijn eerste voordracht heeft teruggenomen, maar dat H. M. gemeend heeft ook tegen de tweede door hem ingediende voordracht be- zwaar te moeten maken. M-t den armstaaru'en zomer kan verwacbt. worden de invoering van nieuwe aanm.-.rke- lijk verlaagde spoorwegtarieven voor reizigers en goederen, ook voor groote afstanden. De Haagsche briefschrijver van het Nieuws die »amende honarable" doet, wegens het in de wereld zenden van de anecdote over de vrij zoriderlinge ontinoeting tusschen den Haagschen burgemeesier, den beer mr. Roest, en den hoofdeommissaris van politie aldaar, doet zijn schuldbekentenis met volgende veelzeggende woorden vergezeld gaan »Laat ik er nu bijvoegen, dat het verhaal zoo geheel overeenstemde met shistorische"' mededeelirigen omtrent burgemeesters aard en wijze van omgaan met sommige ambte- naren, dat het uit dAt oogpunt verre van onwaarschijnlijk was en dan eindigen met mijne verontschuldiging aan den beer Van Schermbeek, omdat ik het verhaal te zijnen aanzien niet voor onmogelijk hield, en beterschap beloven voor 't vervolg. Het verkeer met Marken is nu weer zee gebrekkig. Van Marken tot halverwege den afstand van Monnikkendam geschiedt de reis per boot door een slop, om daarna op bet ljs te stappen en over het Monnikendammergat Monnikendam te bereiken. Dat Koningin Wilhelmina zich vooral gees- telijk goed ontwikkelt, daarvan hoorde de Haagsche correspondent der Middelb. Ct. dezer zalige uitdrukkingen Die kunt gij onder uwe geloofsgenooten verkoopen. Ik zeg maar een dief is een dief, om het even of hij liberaal of vroom, stil of luidruchtig is. En Delver moet het gedaan hebben en geen ander." >En waarom juist Delver?" vroeg Dientje. Omdat hij verleden maand den nieu- wen sleutel op de kast gemaakt heeft. Wat heeft hem belet, om er tegelijk twee te vervaardigen en zijn slag te slaan en een greep in de lade te doen, die hem op eens in 't bezit van ruim vijftien honderd gulden kon stelien Gij weet immers even goed als ik, dat hij zijn huis heeft bezwaard?" »Jawel vader, maar volgens gerucht is daarvan reeds het grootste gedeelte af- gelost." »Goed, dit moge waar zijn, maar gij begrijpt wel, dat de laatste lootjes het zwaarste wegen, en dat Delver, meenende dagen een aardig staallje, op het kantje van kinderlijke ondeugendheid af. Hare Engel- sche gouvernante had haar om de eene of andere reden als strafwerk (waarom zou een koningskind ook niet eens strafwerk moeten maken opgegeven het teekenen van eene kaart van Europa. Ons koninginnetje maakte de kaart netjes gereed, maar toen zij die aan miss Saxton Winter vertoonde, bleek bet Britsche koninkrijk op veel kleinere schaal geteekend dan Nederland, zoodat bet eerste niet de halve groote had van ons land. Een kleine wraakneming van onschuldigen aard, die vooral een aanstaande regeerende konin gin zich wel veroorloven mag, en die getuigt voor haren geest Door de Nederlandsche spoorwegmaat- schappijen zal op Zaterdag 30 Jan. in een der lokalen van het station Maas te Rotter dam een gedachtenwisseling worden gehou den over de aanstaande zomerdienstregeling. In de Dinsdag te Rotterdam gehouden al gemeene vergadering der afdeeling Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandsche maatschappij van landbouw werd tot bestuurs- lid herkozen mr. C. P. Zaaijer, te Rotterdam, terwijl tot bestuurslid werd gekozen, in de plaats van den heer D. P. van Capellen, te Kapelle a d IJsel, die niet herkiesbaar was, de heer H. W. Wachter, te Kralingen. Het schijnt, zegt het Vad., met de in ducing dor financiaole voo; .telleii r.iei zoo vlot te gaan, als aanvankelijk verwacht werci. Zijn wij wel ingelicht, dan zijn zij waren zij althans twee dagen geleden nog niet bij den Raad van State ingekomen. De groote omvang, dien het hervormingsplan allengs aannam, kan daaraan wel schuld zijn. Maar nu eenmaal verschillende be- lastingen zijn ter hand genomenvermo- gensbelasting, bedrijfsbelasting, grondbelas ting, mutatierechten, zoutaccijnS, zeepaccijns, personeel, zou 't overweging verdienen nog een belasting in het plan op te nemen. Waarom, vraagt het blad, niet successie-en overgangsrechten in de zijlinie verhoogd Van verschillende zijden ishierop in den laatsten tijd aangedrongen en men zal moeten toegeven, dat geen belasting gemakkelijker betaald wordt dan deze. Daar deze rechten gemiddeld 8 a 9 millioen opbrengen, zou een verhooging een niet te versmaden voordeel kunnen af- werpen. Zeker zou volgens het Vad. zulk een verhooging minder tegenstand ontmoe- ten dan te hoog opgedreven belastingen op de inkomens, die den gezeten middenstand te zwaar drukken, als ze niet met een be- belangrijke verlaging van het personeel ge- paard gaan. In den ouderdom van 73jaren is te s'-Gra- verihage overleden de heer A. van der Leeuw, tot voor korten tijd een der meest geachte ingezetenen van Delft, waar hij van 1853 1887 lid van den gemeenteraaden gedurende op zulk een gemakkelijke wijze het res- tant te kunnen voldoen, niet terugge- deinsd is voor een misdaad Maar ik zal hem wel krijgen I Hij denkt mis- schien, dat ik zoo dom zal zijn, om dit verlies met onverschilligheid te dragen. Neen, dan kent hij Hendriksen van't Reij- gershof niet, en zoowaar als »Maar vader," viel Dientje hem in de rede, »ik vind het toch een zwak be- wijs, dat gij tegen Delver hebt." »Zwak 1" riep Hendriksen uit, die zijn dochter toornig aanzag. »Ja, zeer zwak. Ware Delver nu nog een man op wiens maatschappelijk leven iets te zeggen viel, bij voorbeeld dat hij zijn geld in de herbergen verteerde, of zijne verdienste bij het kaartspel ver- braste, ware hij een man. die zijn leven in lui- en ledigheid doorbracht, dan, dunkt mij, ware er nog eenige grond om hem te verdenken. Maar hij is een stil, ingetogen, werkzaam en vlijtig man.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 1