Earner. DIEHSTBODE p. o, 1 D. RIJNBENDE Co., Geuriga Bote:. Tandarts A. C. J. ire W. HUTS. Militie Verzekering- Maatschappij." 4 i w De Tweede Serie van Tom Tit's Holl. Llzereo Spooriei-Maatsciappij Haafische Leverworst. BotertaMwarsl. KREUPELSTRAAT No. 16. „Eerste Nederlandsche ONGEMEUBILEERDE Doel. Overeenkomstig de bepalingen der A. A. TROUWBORST, INTEEKENING THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. o o Tapijten, Karpetten, Vloerzeil, RAAMGARJSTITUCJR, Bekangselpapieren en Eanden. o o o w Vermakelijke Natuurkunde, MU21EKB0EKEN, KERKBOEKEN, SIUDIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. WINTERDIENST uitmuntende Hoofdkaas. EDAMMERKAAS. STOOMTRAMDIENST. <1! De ondergeteekende bericht bij dezen het geachte publiek, dat hij sedert Zaterdag, 23 Januari, een heeft geopend Beleefdelijk beveelt hij zich in ieders gunst aan. NAAMLOOZE VENNOOTSGHAP ZetelUtrecht, Catharijnekade C 8, Een JUFFROUW vraagt te SCHIE DAM een Fr. Br. met prijsopgave, letter M, Advert.- bureau van D. BROUWER, Strooveer 8 Rotterdam. Er wordt voor dadelijk gevraagd, een vlugge Schiedamsche voor Meid-alleen. Adres Hoogstraat, V1 a a r d i n g ejn, wijk D no. 4. L. Militie wet, voorziet de Maatschappij iri de vervanging, en neemt zij alle risieo's daarvan voor hare rekening met inbegrip der vrijmaking van opvolgende broeders. ^VcLeLFbftFO1 f?e'den worden door de Utrechtscbe Cre- dietbank ingevorderd, terwijl het bedrag, den manschappen toekomende, op de Spaar- bank ten hunnen name, rentegevend wordt belegd. Alle gewenschte information en prospec- tussen worden gaarne verstrekt ten hoofd- kantore der iMaatschappij, en bij onderstaaride agent Stationsingel, SCHIEDAM, waar tevens tegen hoog loon E»la.a,ts- vervangers en Nommerver- wisselaars worden aangenomen. Bij Inteekening1 sleclits 10 Cents PER WEEK. Bericht van. Bij Inteekening slechts 10 Cents PER WEEK. OP 5e Serie. De hoogstbelangrjjke en zeldzaam goedkoope muziekuitgaaf »PERLES MUSICALES" waarvan 5e Serie verschijnt zal eene Bloemlezing der meest gezochte Piauoniuziek vormen. Niet minder dan 60 nummers van 37 verschilleude Componisten, zoos Is laust, Eilenberg, Millocker, Waldteufel, Jungmann, Rolide, Spindler, Bendel, Lange, Schreiner, Behr, enz. enz. zullen eene rijke verscheidenheid geven tegen een tot lieden onge- kend Iagen prijs. Iedere wekelijksche allevering zal een of twee complete nummers bevatten, zoodat men voor slechts 10 cent per week in het bezit komt van een verzameling var. circa 420 Bhulzijden, op llink papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek. Buiten inteekening zullen de stukken in g e e n g e v a 1 tot dien uiterst geringen prijs te bekomen zijn. INHOUD van „PERDES MUSICALES," Vijfde Serie. Eilenberg Die Miihle im Schwarzwald. Idylle. Millocker. Der arme Jonathan. Quadrille. Lange Neues Blumenlied. BiehlLa Danse des Bouquetieres. Waldteufel Mein Traum. Walzer. SpindlerImmergriin. Bohm Murmelnder Quell. Genreituek. Ivanovici. Alhambra. Valse espagnole. Streaboc. La Poste. Galop. Bold Chasse aux Papillons. Morceau de Salon. Millocker. Der arme Jonathan. Potpourri. Lange Erika. Tonstiick. Eilenberg Die Nachtigall und die Frosche. BehrSouvenir du Bal. Faust. Chic Quadrille a la Oour. Be la Cinna Calvalcade-Arabe. Pensee mu- sicale. Wenzel Es war zur Rosenzeit. Gavotte. Ulrich Kaisermarsch von Richard Wagner. Lange Pilgerchor (Tannhaiiser). Schreiner Der lustige Student. Potpourri. Trehde. Lorelei. Volkslied. Kleffel Rumanisches Liebeslied und Kosacken-Tanz. Sender. La boite musicale. Jungmann Friihlings-Einzug. Idylle. Hariisch. Christ-Abend. Nocturne. Krug. Schweizer-Heimweh. Romance Sentimentale. Lange Lied an den Abendstern (Tann haiiser). LaybachLes Sirenes. Caprice brillant. Simon Alpenglockchen. Salonstiick. GebauerPersische Volkshymrie. Bold La Capricieuse. Polka de Salon Waldteutel La Fiancee. Valse. Lustgarten. La Najade. Morceau de Salon. Menuet favori von Mozart. Novellette und Lied. Wellenspiel. Aus Rubezahi's Gavotte. DerLiebesbrief. Bravour-Polka. Lie ersten Veilctien. Salonstiick, Der arme Jonathan. Walzer. Ich liebe Dich. Salonstiick. Soli und Haben. Qaudrille. De la Cinna Danse des Negres. Pensee poetique. Einzug der Gaste auf der Wartburg (Tannhauser). Ein Waldconcert. Espagiiol. Walzer. Der erste Kuss. Gavotte. Die Spieldose. Imitation. Wittkowsky Scene de Ballet. Jungmann. Aus Oesterreichs Bergen. Ton stiick. Fremd im Land. Polka Ma zurka. Wiegenlied. Quadrille A la Cour. Fliegende Pahnen. Character- stuck. Deux A Deux. Valse. Nachklange. Melodisches Ton stiick. Metamorphosen. Potpourri. Rohde Bendel Kirchner. Lange Neumann Traugott. Bold Millocker. Simon Horny Lange Eilenberg Huld Ivanovic Schrader. Faust. Bendel Necke Spindler Waldteufel. Lange Schreiner Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de beperkte oplaag bij deze zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig zal zijn geplaatst, verzoeken wij hun, die lust tot deelneming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts 10 cents per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste allevering waarin »Die Miihle im Schwarzwald" van den zoo gevierden Componist Eilenberg voorkomt is alom voorhanden. Alle Boek- en Muziek- handelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd ge- 1 schiedt de toezending franco per post, door O Eh CC w BEHANGERS. ZEIL EN WOLLEN LOOPERS, MATTEN, m H Q Verschenen bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage lOO Kunststukjes voor de Huiskamer, met meer dan 140 verschillende toelichtende afbeeldingen. De verbazende opgang, dien de eerste Serie van „La Sience Amu- sante" (in Nederland uitgegeven alsNatuurkunde in de Huiska mer"), gemaakt heeft, deed ons tot de uitgave van de TWEEDE SERIE, een vervolg, besluiten. In Frankrijk zijn reeds nu meer dan twintig duizend Ex. ver- kocht. Wie zijn kinderen onderhoudend en leerzaam wil bezighouden, hun, al spelende, leeren wil; wie op eenvoudige wijze bekend wil worden met tal van in hetdagelijksch leven voorkomende verschijnselen wie zich tal van kunststukjes voor het gezellig samenzijn wil eigen maken, en dat alles slecbts met huishoudelijke voorwerpen, zonder eenigen ombaal van toostellen, schaffe zich deze Tweede Serie aan, die nog aantrekkelijker is dan de eerste. Deze tweede Serie vormt een flink royal boekdeel op zwaar papier, van pi. m. 250 bladz. met 140 cliche's. Compleet f 1,80 Gebonden in fraaien band f2,30. Ook verkrijgbaar in afleveringen ad 30 cent per afl.ELKE AFL. OP Z1CHZELF COMPLEET. Verkrijgbaar in elken Boekh. en bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage. Ondei'geteekenden belasten zich vanaf heden gaarne met het binden van boeken voor par- ticulieren, als: SNEfi- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methode solied en keurig werk. Oebr. Van Noortwijk, BOTERSTRAAT. 15 Januari 1892. aanvangends 1 Oct. 1891. I"ij lie Kaassoorten, SCHIEDAM ROTTERDAM 7.18 7.41 8.43 8.46 9.21 10. 1 11. 7 11.39 12. 8 12.46 1. 2 2. 1 3.38 3.51 4.27 5.- 6.41 6.58 7.49 9.11 10.24 10.40 11.59 SCHIEDAM ROTTERDAM AMSTERDAM.1 SCHIEDAM. 6. 7 8. 6 9.45* 10.59 11.44 12.32f 1.45* 2.52 3.39* 4.53 6. 9* 7. 5 9.14 10.34* -11.49* Tot Leiden, t Tot Den Haag 5.55 7.35 7.55 9.35 9.55 10.50 11.35 12.23 1.35 2.25 2.43 3.30 4.42 4.55 6.— 6.55 7.45 9. 5 10.25 1140 Van station Beurs 10 min. vroeger. ROORVLUESCH. M Jk. XJ O Y S E. ALSMEDE Eenig adres voor echte Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg, ROTTERDAM, Spreekuren te Schiedam Woensdag van 9'/sll'/i uur 's morgens, Zaterdag van 51/!7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat, E no 297. SCHIEDAM SCHIEDAM Vlaarding.en Maassluis. Maassluis. Vlaarding. 6.10 6.50 7. 3 7.46 8.19 8.32 10. 6 11. 5 11.18 11.47 12.19 12.32 2. 1 2.32 2.45 3.51 4.22 4.35 5.- 6.30 6.43 7.56 8.38 8.51 9.18 10. 5 10.18 10.44 11.15 11.28 12.—t t Alleen Zondag, Woensdag en Vrijdag. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrek ten 8 u. vm., tweede tram 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 30 min. nm. Maaridag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar SCHIEDAM. SUoroboskdrukkerijGcbr. V»b Noortwijk, Sebied*»v IN DE CO CO CO Oh H ENZ. ENZ. CO CO GO »Bfc» »jS« ♦fH« «w« VAN NAAH VAN VAN NAAR NAAR VAN NAAR NAAR VAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4