15de Jaargang. Zaterdag 6 Februari 1892. No. 781. Uit en voor het Binnenland. FEUILLETON. - iDVERTENTIEN Van 110 gewone regels50 cent. ledere regel meer5 AdvertentUn 3 maal geplaatat, worden tegei 2 maal berekend. ABOXNEMENTi Per drie maanden 25 Ot. Franco per post 35 lingerers: GEBR. VAN NOORTWIJR. Bureau: BOTEUSTRAAT, E, Xo. 89. Schiedam, 5 Februari 1892. Bij Kon. besluit is den heer H. A. M. Roelants Jr. uitgever te Amsterdam, verlof verleend tot het aannemen der onderschei- dingsteekenen van officier der orde van de Afrikaansche verlossing, waartoe hij door den president der republiek Liberia is benoemd. In verschillende berichten omtrent het heerschen der influenza in andere plaatsen is dezerdagen het feit vermeld, dat het sterfte- cijfer belangrijk grooter, soms het dubbele, ja zelfs in enkele gemeenten meer dan het dubbele, van andere jaren bedroeg. Het is ons daarom een genoegen te kunnen vermelden, dat het sterttecijter hier ter stede in de maand Januari 11. belangrijk lager was dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Bedroeg dit in Januari 1891 55, in de nu afgeloopen maand was het slechts 36, terwijl er in 1890, toen ook de influenza heerschte, in die maand 98, en in den bijzonder strengen winter van 1891 66 personen stierven. De gevallen van influenza zijn hier in ver- gelijking met andere steden zeer gering ge- weest en de sterfgevallen tengevolge dezer ziekte bepaalden zich, gelukkig, slechts tot enkele. Tot onderwijzeres aan eene openbare school te Monster is benoemd Mej. L. Kram te Schiedam. Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Krimpen-aan-de-IJsel is benoemd mej. J. C. van IJsendoorn, onderwijzeres te Hoog-Blokland. Aan het commissariaat van politie zijn als op straat gevonden aangebrachteen gouden oorbelletje met zwart steenlje, een vuilnisbak, een klein gouden medaillon, een grijs konijn, een rijglaarsje, een rozenkrans en een kin- derportemonnaie met i 0.12. De Staatscourant behelst de statuten der volgende naamlooze vennootschappen Spie gel- en lijstenfabriek De Atlas Atlas Works) voorheen J. van Vorstenberg en Zoon, te Amsterdam, en naamlooze vennootschap de Stoommolen Nederland, te Schiedam. Democrat,ie zegt Dr. Schaepman in edn zijner lezenswaardige artikelen in het Centrum democratic is niet zelden doormengd met demagogie. Dit stemt, vervolgt de schrjjver, tot voor- zichtigheid. »De voorzichtigheid, die hier het woord vraagt, is van hooger orde en spreekt een andere taal. jZij wijst er op, dat een gezond volksleven een gezonden volksgeest vordert. »Zij herinnert eraan, dat men altijd moet arbeiden en blijven arbeiden aan de versprei- ding en handhaving der goede beginselen. »Zij leert, dat niet de volgzaamheid het HET TRAKTAATJE. 6) Een merkwaardig verhaal. »En wat wilt gij dan dat ik doen zal >Ik wil niets, lieve vader," zeide Dien tje, »maar als ik u een raad zou geven, dan zou het deze zijn deel den burge- meester mede wat er gebeurd is, noem geen naam, spreek geen verdenking uit en wanneer de burgemeester of wie ook u vragen mocht, of gij op iemand eenig vermoeden hebt, geeft dan een ontwij- kend antwoord. Wat mij bet reft, ik zal intusschen Geurtje bezoeken, en zonder haar iets te zeggen wat er hier gebeurd is, mijne oogen eens rond laten gaan. Ik heb haar gisteren niet in de kerk ge- *icn. Wie weet of zij niet ziek is." schoonste sieraad is van een volk, maar vast- heid van overtuiging. »Met onderwerping, zoo spreekt zij, heeft men nog niets gewonnen, zij is iets uiterlijks. »Gehoorzaamheid is eerbied, eerbied is kennis en wilen waar degelijke kennis en kloeke wil te zamen gaan, daar heeft men karakter. »Zorg, zoo gaat zij voort, voor het karakter van uw volk en als het zichzelv' kan regee- ren, dan hebt gij van zijn invloed op de re- geering niets te duchten, integendeel, dan zal door dien invloed iedere regeering krachtiger steun ontvangen en vaster staan. »Het groote beginsel, dat men onverwrikt moet handhaven en onverdroten moet predi- ken, is het eenvoudige woord Alle gezagis uit God. Door dat woord ontvangt de overheid haar wijding en wordt de onderwerping der onderzaten de gehoorzaamheid om des ge- wetens wil. Dit beginsel is de toetssteen, die altijd in de verwarring der verschijnselen en in de drukte der feiten de onderscheiding tusschen waarheid en logen op dit gebied mogelijk maakt." »De gezonde regel in onze constitutioneele, steeds meer en meer democratische Staats- orde eischt dat de overheid vrij zij in hare handelingen binnen de grenzen der wet dat zij niet worde belemmerd in de uit- voering der wetten, die haar is opgedragen dat de voiksvertegenwoordimng blijv. bin- tot stand komen der wetten toezicht houde op de uitoetening van het gezag met betrek- king tot de rechten, vrijheden en belangen des volks; dat de volksvertegenwoordiging zedelijk verbonden blijve met het volk, de kiezers; dat de volksvertegenwoordiger voor zijn kiezers blijve de drager der beginselen, op wier belijdenis hij is verkozen; dat de kiezer de voile vrijheid van den volksvertegenwoordiger eerbiedige, waar het zijn oordeel en zijn handelingen betreft. »Men kan lichtelijk die tegenstellingen neerschrijven. De gezonde regel verbied: de overheid te dwingen tot het nalaten eener geoorloofde handeling of haar de wet- tige macht tot handelen te ontnemen; haar de middelen te weigeren, om uit- voering te geven aan een door het gemeen overleg tot stand gebrachte en bestaande wet de volksvertegenwoordiging te maken tot een nieuwe macht over overheid en volk beiden, na de eens volbrachte en gewaarmerkte keuze in den eigenlijken zin van het woord alleen souverein den volksvertegenwoordiger te stellen on- der den last en het bevel zijner kiezers ot den kiezer te maken tot den gebieder over het oordeel en de handeling van den ge- kozene." De nieuwe stichting „Bloemendaal." Bij Kon. besluit van 13 Januari jl. opge- nomen in de St.-Ct. van 30 dezer, is aan »de De boer nam genoegen in haren voor- slag. Wei wilde hij er eerst iets tegen inbrengen, dat Dientje zich naar de sme- derij begaf, wijl zij daar Leendert zou kunnen ontmoeten, maar toen het hem inviel, dat Geurtjes broer afwezig was, maakte hij geen bedenkingen, nam zijn stok in de hand en begaf zich naar bui- ten, waar hij Govert en Piet last gaf in de onmiddelijke nabijhcid van het huis te blijven. Eenige oogenblikken later sloeg hij den weg in naar het dorp en naar het huis van den burgemeester, terwijl Dien tje zich op weg begaf naar de smederij. IV. Eene wandeling buiten door dekoren- velden Welk een genot 1 Kent gij het of heeft God u geplaatst in eene stad, waar gij tusschen hooge muren en groo te gebouwen, te midden van een woelige en bedrijvige menigte uw leven door- brengen moet, zonder dat het u ooit, of V u-eeniging tot Christelijke verzorging van kix nkzinnigen en zenuwlijders in Nederland," gevestigd te Utrecht, vergunning verleend op het landgoed Bloemendaal te Loosduinen e n gesticht voor krankzinnigen op te richten, overeenkomstig de door haar bestuur over- gt.-legde teekeningen en beschrijving. In dit gesticht, bestaande uit tien pavfl- joenen voor mannen, tien paviljoenen voor vrouwen en de noodige dienstgebouwen, inogen niet meer dan 500 krankzinnigen, 250 rr.annen en 250 vrouwen, verpleegd worden. "De geneeskundige behandeling der ver- pleegden wordt aan ten minste drie genees- kundigen opgedragen. Zoolang het aantal vjrpleegden niet meer dan 200 bedraagt, moet aan ten minste een, zoolang het aantal verpleegden meer dan 200 maar niet meer dan 350 bedraagt, aan ten minste twee ge- nceskundigen de geneeskundige behandeling zijn opgedragen. „IIet beste verkregen." Over het beschermend stelsel wordt ver- hillend geoordeeld. Hier te lande is schier ieder, die liberaal heet, voor het meest onbeperkte vrijhandels- stelsel. 't Is zoo, de liberale Groninger boer >ou wel een invoerrecht op buitenlandsche granen wenschenmaar wat is de stem van een Groninger landman vergeleken bij die ran een Rotterdammer of een Amsterdam- 'uer! Natuurhjk zijn de groote steden voor ■ihandel, heftig tegen invoerrechten. Im- d»< st->Igp' va-en Rotterdam e«< rsterdam, door den transito-handel, heer- hjk En aangezien uit die steden ook voor een groot deel de publieke opinie bewerkt wordt (N. Rotterdammer en Handelsblad), is het te begrijpen dat de liberale partij voor vrijhandel is. In het buitenland wordt anders geoordeeld en gehandeld. Terwijl Nederland schier alle artikelen uit den vreemde vrij en on- belemmerd over zijn grenzen laat komen, moeten daarentegen voor artikelen, die uit ons land naar Duitschland of naar Frankrijk worden vervoerd, rechten betaald worden. Nu werd verleden jaar door Frankrijk het bestaande handelstractaat met ons land op- gezegd. De reden daarvan lag hierin dat het liberale Frankrijk nog meer rechten wil de heflen op artikelen uit den vreemde. Tweeerlei tarief werd voor de invoerrech ten aangenomen een tarief, le tarif gene ral geheeten, hetwelk zoo hoog is dat het veel op verbod van invoer gelijkt en een tweede, het minimum-tarief, hetwelk bij wijze van gunst wordt toegestaan aan som- mige landen, maar hetwelk des nieltemin de meeste Nederlandsche artikelen aan een veel hooger recht onderwerp dan bij het nu ge- eindigd tractaat van 1884 was bepaald. De Fransche regeering heeft nu aan onze Regeering doen weten, dat het minimum- tarief ons (als gunst 1) zal worden toegestaan en onze Regeering heeft het aange nomen. Hoe de pers daarover oordeelt, is nog niet ten minste hoogst zelden vergund is de schoonheid van Gods schepping gade te siaan of te bewonderen O, als gij nooit of bijna nooit het ge- luk kunt smaker. een zomerschen dag buiten door te brengen wanneer gij niet met uw gezin tusschen de korenvelden kunt wandelen, het heerlijke lied van den leeuwerik niet hoort, de lachende velden niet aanschouwt en de duizenden bloe- men niet moogt gadeslaan, waarlijk dan beklaag ik u, want het is inderdaad een genot, zoo rein, zoo heerlijk, als geen pen dit vermag te beschrijven. Dientje kon dit genot thans smaken, maar voor het oogenblik had zij er geen oogen en geen gevoel voor. Haar blik rustte niet op het golvende graan, noch op de roode en blauwe bloemen, die tusschen het koren bloeidenzij werd den vlinder niet gewaar, die fladderend voor haar opvloog, noch de bij, die be- zig was zijn voorraad voor zijn familie genoegzaam bekend. Van het Vaderland alleen weten we, dat door dat tarief svoor ons het beste verkregen is, wat te ver- krijgen was." Een schrale troost. Wanneer het vol- geride jaar dat tarief wordt opgezegd en Frankrijk weer aan het verhoogen gaat en de Nederlandsche Leeuw dat slapeng toe- ziet, zal dan het Vaderland zich weer troosten met de meening, dat het beste ver kregen is? Zoo zal ten slotte handel met Frankrijk onmogelijk gaan worden. Het minimum-tarief is hooger, zeiden we, dan het tractaat van 1884. Men zie slechts onderstaand staatje in, waar de rechten per 100 K.G. zijn aangegeven Kaas 3 15 Paarden 18 20 Ossen 25 10 Koeien 12 10 Stieren 12 10 Kalfkoeien 8 10 Kalveren 4 15.50 Schapen 3 9.60 Rijst 1.80 5.— Viseh vrij 9.— Bier 7.75 6.— Boter 2. 1.— Hout vrij 1.— Cacao 114 123.— De voor Nederland belangrijkste verschil- leo tusschen het bestaande en bet nieuwe tarief betreffen, gelijk ook ten deel uit ait lijstje blijktKaas, runderen, rijst, visch, bier, boter, drukwerk, sommige papierwer- ken, gewoon hout, erwten, boonen en het meel daarvan en vleesch. En dat die verschillen nog al iets betee- kenen voor onzen handel, blijkt uit de cijfers, waarmede de waarde van de naar Frankrijk verzonden artikelen worden aangeduid. Uit- gevoerd werd naar Frankrijk in 1890: kaas, 7 millioen francsrunderenschapen enz., 2 millioenpaarden ditokoffie ruim 1| millioen tabak, ruim 1 millioenboter, on- geveer 1^ millioen. Maar het beste is verkregen, zegt het Vaderland. Daarmede kunnen de landbou- wers, kaas- en boterboeren enz., zich tevre- den stellen. Ook de heer Regout, die ver leden week in de Eerste Kamer wees op de hooge rechten, waaraan onze artikelen wor den onderworpen. Wij hebben het vrijhandelsstelsel En dat is ook wat waard, al erkent zelfs de Minister Pierson, dat dit stelsel, onder de tegenwoordige omstandigheden, ook nadee- len geeft. Leve de theorie I De Directie van de Christelijke Normaal- school te Nijmegen ontvangt nog altijd verscheiden brieven van afdeelingen der Ver- eeniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, waarin leedwezen betuigd wordt met het besluit, om de leerlingen van te verzamelen, zij zag slechts in den geest de wolk, die boven de woning van hare vrienden hing. Wel was zij vol- komen overtuigd van Delvers onschuld, maar zij had het reeds meer dan eens ondervonden, dat het woord, dat God over de tijdgenooten van Noach had uit- gesproken, nog heden ten dage van toe- passing blijft namelijk dat het gedichtsel der gedachten van 's menschen harte te alien dage alleenlijk boos is. Haar hart klopte van angst dat haar vader zich in zijn drift, en alleen uit lust om maar iets te zeggen, zou verspreken, en Delver in verdenking zou brengen. Ja, zij herin- nerde zich, hoe deze en gene reeds lang over den smid gemompeld had, zoodat het zeer licht zou kunnen gebeuren, dat de Burgemeester, luisterende naar Hen- driksen, en afgaande op allerlei ware en onware praatjes, de zaak vervolgen en in Delver de aangewezen persoon zien zou. I i Bqrp Kp rr?o-'j<\v e* ♦-a I Oud tarief Nienw tarief W aren. rechten. rechten. francs. francs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 1