EPILEPSIA ire W. RUTS. een Keukenmeid, BUITENLAN D. Marktberichten. Burgerlijke Stand. Kerkelijke Bericbten. ADVEPtTENTIEN7 KEtEUPELSTRAATNo, 16. ingezonden Mededeeiingea. OFFICE S ANITAS heeft geopend go9d kunnende werken. KUNSTDRAAIER en BLOKMA- KER, en beveelt zich beleefd in ieders gunst aan, zoowel voor leverantie als werk- zaamheden. n. reek, daar alle ruimte heeft om zich te bewegen. »Terwijl er in Nederland meer dan edn man staat voor elken vruchtbaren akker, zijn er twintigtallen ran vruchtbare akkers te- genover een enkelen man in de schoone valleien in Montana en nergens in de wereld wordt door elkaar en jaar op jaar eenbeter en overvloediger oogst ingeoogst dan van de goede, besproeibare akkers in Montana," zoo staat er in het verslag, dat aldus eindigt Met een onovertrefbaar vruchtbaren bodem en overvloedige gelegeriheid voor irrigatie (kunstmatige bevochtiging) om geregeld jaar- lijksche oogsten te verzekeren, een positief voordeel boven het wachten op regen, die in Tochtige klimaten op onze begeerte niet altijd komt ot gaat; zonder pestilentie of verwoestende stormen, genietde landbouwer hier overvioed waar hij werken wil, en wordt rijk en welvarend, waar hij daaraan toe- voegt de voorzichtige gewoonten van spaar- zaamheid en zuinigheid. Toch zijn er nog genoeg, die meenen dat. boven de landverhuizing naar dit Dorado, emigratie naar andere streken de voorkeur verdient. In Patrimonium bepleit de heer L. Rosmale Nepveu de verhuizing naar Ca nada. Hij schrijtt o. a., dat naar zijn over tuiging een veldarbeider, die werken kan en wil, daar niet alleen leven maar ook vooruit komen kan, en voorts dat de Canadeesche regeering bereid is een aaneengesloten ter- rein goed land voor Nederlanders te geven, zooveel als maar verlangd wordt, indien het geen speculatiezaak is. Zoodra de heer Nepveu uitgesproken heeft hij is nu aan zijn voorlaatste artikel hopen we uitvoeriger mede te deelen, wat hij van de emigratie naar Canada denkt. a 15 cent per regel. Kramp- en Zenuwlijdendcn; zekere genezing naar de eenige, duizendmaal beproefde methode. Behandeling per brief na inzending van een uitvoerig bericht, dat met postzegel voor antwoord te adresseeren 57, Boulevard de Strasbourg PARIS. AMERIKA. Uit Washington meldt men dat hetlijforgaan van president Harrison, de Post, een sensatie- artikel bevat, waarin Blaine beschuldigd wordt den president ter zake Chili te hebben om den tuin geleid. De afgevaardigde Arnold heeft in het Congres voorgesteld, Patrick-Egan als gezaut uit Santiago terug te roepen, ten einde wederkeerig aan Chili een bevredi- ging te geven. De motie is verwezen naar de commissie voor buitenlandsche zaken. President Harrisson heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarbij wordt bekend gemaakt, dat met Duitschland een overeenkomst op den voet van wederkeerigheid is gesloten. Er is een bijlage aan toegevoegd, waarin de voorwaarden vermeld staan, waaronder de Amerikaansche producten in Duitschland zul- len worden toegelaten. BELGIE. Het debat over de grondwetsherziening is in de Belgische Kamer eindelijk begonnen in eerste plaats over het voorstel Janson, waarbij algemeen stemrecht gevraagd wordt, een voorstel, dat men reeds in Nov. '90 be- sloten was in behandeling te nemen. De tribunes waren dicht bezet en het publiek kon nauwelijks zijn ongeduld bedwingen, toen de voorzitter Lantsheere ten kwart over tweeen de zitting opende, maar eerst nog de maandelijksche loting voor de samenstelling der afdeelingen liet plaats hebben, alvorens het woord te geven aan den minister-presi dent Beernaert. Deze betoogde dat van her- ziening slechts sprake mag wezen als een sterke strooming daartoe dringt en drukte zich ten slotte aldus uit»Wij achten het wenschelijk, dat de grondwet worde herzien, maar op voorwaarde, dat een stelsel, uit onze discussien proefhoudend gebleken, kunnen worden aanbevolen als grondslag voor de toe- komstige kiezers. Anders zou alles slechts uitloopen op verwarring en machteloosheid. Nadat de leiders der verschillende fractien Woeste, Frdre-Orban, Janson en Northomb, die met deze wijze van doen niet waren in- genomen, op onverwijlde indiening van het regeeringsontwerp aandrongen, gaf Beernaert lezing van de herzieningsartikelen en wees in het bijzonder op de vertegenwoordiging der minderheden, de geldelijke vergoeding voor de afgevaardigden, de troonsopvolging, de huwelijken der prinsen van den bloede, het recht van veto der Kroon en eindelijk een aan den Koning te verleenen recht om zich direct op het kiezersvolk te beroepen, met het oog op Kamer-ontbindingen, m. a. w. het referendum. De heer Woeste, de leider der Rechterzijde, nam het woord, en verklaarde in 't begin geen voorstander van grondwetsherziening te zijn geweest, maar nu twee groote par- tijen 't eens zijn, moest men de herziening §nel tot stand brengen. Hij meende, dat de toekomstige Earners niet gediend zul- len zijn met een proportioneele vertegen woordiging, oindat zij in de toepassing te moeilijk is. Wat betreft de kwestie van het koninkhjk referendum, deze is stelligde gewichtigste sedert 1830, omdat daardoor het in Belgie zoo geerbiedigd koningschap wordt in gevaar gebrachthij ziet in het referendum een vernietiging van de parle- mentaire macht, een instelling van het per- soonlijk gouvernement, verzacht door een plebisciet. Hij wenscht dat het koningschap de kalme sferen, waarin het zich sedert Belgie's onafhankelijkheid beweegt, niet ver- late, en vraagt terugzending naar de Cen tral e Sectie. Northomb verdedigde het referendum, terwijl Janson aankondigde, dat hij, bij ver- werping zijner voorstellen, tot invoering van algemeen stemrecht bij wijze van transactie, den wonings-census zou accepteeren en dien, afgescheiden van de herzieningsontwerpen zou voorstellen. Beernaert verklaarde echter, dat een wijziging van art. 47 met de overige herziening samenhangt. De Kamer besloot ten slotte tot de ver- zending der voorstellen naar de afdeelingen, die aanstaanden Vrijdag zullen vergaderen. In de vergadering van socialisten, Maan- dag jl. in het »Volkshuis" gehouden. werd onder anderen in de verwarde discussie voorgesteld, gelijk gemeld is, dat de socia listen permanent zullen vergaderen gedurende al den tijd, dat de Kamer beraadslaagde over de grondwetsherziening, en dat zij dagelijks zich in zoo groot mogelijken getale naar het plein van het parlementsgebouw zullen begeven. Het schijnt nu dat dit voor stel niet door de meerderheid goedgekeurd is, want gisteren en heden was het parle- mentsplein leeg, en in het »Volkshuis" was er geen enkel socialist permanent. ENGELAND. Ds. Spurgeon is op den laatsten Rustdag van de eerste maand des jaars, in bewusteloozen toestand te Mentone tot zijn rust ingegaan, na lang- durig lijden, dat telkens scheen te beteren doch slechts tijdelijk. Hij was in 1834 te Kelseden geboren uit een »predikantengeslacht" welks voorouders indertijd om des geloofswille Nederland waren ontweken, met welk land Spurgeon op meer dan een wijze in hetrekking stond. Hij ge- noot weinig opleiding, en werd eerst onder- wijzer. In 1850 sloot hij zich aan bij de Baptisten en begon weldra te prediken, waartoe hij huitengewone gaven bezat. Reeds zeer jong werd hij predikant en trad weldra te Londen op, waar spoedig een groote schaar hem volgde. Uit een openbare inschrijving werd zijn Metropolitan Tabernacle, een ge- bouw voor omstreeks 5000 a 6000 hoorders gebouwd Wie Londen bezocht, ging daar Spurgeon hooren als er plaats was te krijgen en verbaasde zich over zijn eigenaardigen spreektrant,zijn gemakkelijkheid van spreken, het aangrijpende zijner prediking. Een fraaie stem kwam hem daarbij te hulp. Eenige ja- ren gele'den scheidde hij zich wegens de afwijkende gevoelens van tal zijner geest- verwanten van hen af. Ook op't gebied van Christelijke werkzaamheid, door opleidings- school, weeshuis enz. arbeidde Spurgeon. Zijn preeken werden naar Amerika overgeseind en in vele talen, o. a. ook in de onze, overgezet. Als schrijver is Spurgeon zeer vruchtbaar geweest. Getuige zijn blad sZwaard en troffel", zijn leerredenen, de »Praatjes van Jan Ploeger", de »Psalmen" en de pas ver- schenen aSermoenen in kaarsen." Een schrij ver als Spurgeon verliest echter ook in de beste vertaling veel. Spurgeon leed aan nierziekte en jicht. Heel Engeland volgde het verloop zijrer ziekte en wordt geschokt door zijn dood, die een leegte maakt, voorwaar moeilijk aan te vul- len. Hem was het sterven gewin. FRANKRIJK. Het bureau-Havas verklaart, dat ten on- rechte door sommige bladen het mislukken der onderhandelingen over het sluiten van een handelstractaat geweten wordt aan de houding van den Spaanschen gezant te Parijs. Deze heeft integendeel de zaak met de groot- ste tegemoetkoming behandeld en den leven- digsten wensch getoond om het tractaat tot stand te zien komen. PORTUGAL. De Kamer van afgevaardigden heeft met 118 stemmen tegen 3 geweigerd het voorstel van Ferreira-Almeida om zekere kolonien van Portugal te verkoopen, in beraadslaging te brengen. De financieele commissie der Kamer heeft in beginsel de financieele voorstellen der Regeering goedgekeurd. De voorzitter der commissie verklaarde, dat het aannemen daarvan in beginsel hoofdzakelijk die betee- kenis heeft, dat met de buitenlandsche schuld- eischers van den staat eene schikking moet getrolfen worden. Eene inkomstenbelasting van 30 pet., verklaarde hij verder, was alleen van toepassing op de inkomsten uit de bin- nenlandsche schuldbrieven van den staat. De voorzitter en de regeering hebben de urgentverklaring der voorstellen gevraagd. Volgens berichten uit Lissabon wordt in de pers aldaar betoogd, dat de finaneieele plannen der regeering onbillijk zouden druk- ken en derhalve behooren te worden ge- wijzigd. De commissie uit de Kamer, welke die plannen onderzocht, verklaart in haar rapport het met de regeering eens te zijn, dat de tegenwoordige crisis huitengewone Men verwacht een besluit, waarbij verklaard wordt dat alle Portugeesche titels en de- coraties waardeloos zullen zijn, waarop de belasting voor het einde van 1892 niet be- taald is. Het lid der Cortes Serpa Pinto diende een wetsontwerp in tot afschaffing der toelage van 2500 reis daags voor de leden. Rogge30 Jan. 5 Febr. zonder handel. Gerst 30 Jan.—5 Febr. zonder handel. Moutwijn 30 Jan.-5 Febr. f9.— Jenever: 30 Jan.—5 Febr. f 14.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. V.: 30 Jan.—1 Febr. f 1.6C. 2 -4. f 1.50. 5. f 1.70. GEBOREN: 26 Jan. Francina Maria Liduina, dochter van A. L. P. Feelders en F. A. Rademaker, Breedstraat. 27. Leonardus Martinus Pe- trus, zoon van G. J. van der Lubben en E. Kouwenhoven, Singel. 28. Jacob, zoon van J. Barnouw en C. Geus, Singel. Martinus Petrus, zoon van H. J. van Lit- senburg en M Offerman, Nieuwe West Fran- kelandsche laan. 29. Maria Adriana, doch ter van J. C. Beukers en H. M. Landsbergen, Broersvest. Dirk, zoon van D. Durrer en C. M. Kersten, Proveniershuis. 30. Joseph Antonius, zoon P. W. A. Seijkens en T. van Hees, Hagastraat. Catharina Liduina, dochter van J. A. Feelders en J. M. van Wei, Singel. Maiinus, zoon van G. Noordijk en M. van Loenen, Broersveld. Clasina Geertruida Liduina, dochter van H. W. Scha- pers en J. M. A. Rijkuiter, Hoogstraat. Hendrik, zoon van A. van der Most en H. van Beert, Nieuwe West Frankelandsche laan. 31. Antoinette Maria Francina, dochter van J. C. van Deventer en S. C. Cool, Tuinlaan. Lambertus Johannes, zoon van L. Vlug en M. A. Wellenberg, Leliestraat. Johan nes Cornelis, zoon van P. de Mos en M. Z. Bakker, Overschiesche straat. 2 Febr. Selia, dochter van L. Hertog en L. Groenen- daal, Hoofdstraat. 3 Febr. Helena Petro- nella Maria, dochter van C. P. H. Ramberg en J. Scholte, Kethelstraat. Leendert, zoon van L. de Regt en J. van Schijndel, Dwarsstraat. Mattheus Johannes Cornelis, zoon van A. H. Landsbergen en J. M. Berg- hout, Nieuwe West Frar.kelandsche laan. Adriana Maria Mathilda, dochter van P. van der Harg en C. Roeling, Breedstraat. OVERLEDE N: 28 Jan. Cornelis van der Graaff, oud 66 jaar en 1 maand, Broersveld. 29. Gerrit van Meurs, oud 81 jaar en 8 maanden, Tuin- singel. 30. Nicolaas Philippa, oud 60 jaar en 10 maanden, Lange Achterweg. 31. Hendiik Lieven Verlinde, oud 9 maanden, Laan. 1 Febr. Arnoldus Geul, oud 66 jaar en 5 maanden, Boterstraat. Adriana Margaretha Diesbergen, oud 51 jaar en 8 maanden, echtgen. van J. Kemp, Lange Achterweg. 2. Jacob Schot, oud 87 jaar en 4 maanden, Hoofdstraat. 3. Joannes Vol, oud 82 jaar en 7 maanden, Kortlandstraat. ONDERTROUWD: 7 Jan. W. T. Hermans en C. Lourens. II. Meurs en M. H. van Putten. F. W. Ruseler en M. C. Vrijenhoek. GEHUWD: 3 Febr. J. van Witzenburg en J. C. Ber- revoets. W. J. Haanappel en G. J. Jan- sen. W. H. van der Teems en J. C. Dinkelaar. F. Busch en P. M. van Riet. J. C. de Graaf en M. H. Reijgersberg. In de voormiddag-godsdienstoefening van Zondag b/d Ned. Herv. Gemeente te Schie dam, hield ds. C. Veen zijn afscheidsrede, waarvoor hij tot tekst gekozen had 2 Thess. 3 vers 165. Een talrijke schare belangstellen- den vulde het kerkgebouw. Aan het einde der godsdienstoefening werd den vertrek- kenden leeraar door de gemeente toegezon- gen psalm 134 vers 3. Ds. C. A. de Meijere herdacht Zondag j.l. met zijrie gemeente de vervulling zijner 25-jarige evangeliebediening. Behalve zijn gemeente, die in groote getalen was opge- komen, waren ook verscheidene predikanten van andere gezindten in het kerkgebouw aanwezig. maatregelen en huitengewone offers eischt. Door den algemeenen kerkeraad te Schie dam is aan het bestuur der jEvangelisch- Ilervormde Vereeniging" in antwoord op haar adres, dato 14 Januari 1.1., het navolgend schrijven toegezonden De algemeene kerkeraad der Nerd.-herv. gemeente te Schiedam, heeft in zijn laatstge- houden vergadering kenriis genomen van het door u aan hem, onder dagteekening van 14 Januari, toegezonden adres en heeft de eer u daarop het volgende te antwoorden. Gaarne geeft hij u de verzekering, dat hij het zich ten duren plicht acht, nu, gelijk vroeger, met de gemachtigden der gemeente mede te werken tot het beroepen van herders en leeraars, die overeenkomstig hun heerlijk ambt, als mannen des geloofs, der liefde en des vredes, de blijde boodschap des heils, het evangelie der zaligheid naar de Schriften, aan de gemeente brengen en niets liever willen dan, alzoo arbeidende, onder den zegen des Heeren, het verlorene te zoeken, het verstrooide te vergaderen, voor Christus te winnen en daardoor het waarachtig heil en den bloei der gemeente te bevorderen. Aan de behoefte van alien, die den Heiland waarlijk wenschen toe te behooren, staan willen op den bodem der Heilige Schrift en werkelijk prijs stellen op de prediking van den Heer Jezus Christus en dien gekruisigd wordt dan ook, dank zij den zegen waarmede de Heer der gemeente 's kerkeraads streven heeft willen bekronen, reeds sedert tal van jaren voldaan. Zij allerminst hebben reden, om veranderjng van dien toestand te wen schen. Zijn er onder hen, die dit doen en zijn deze wellicht onder het bestuur en de leden der »Evangelisch-Hervormde Vereeni ging" te vinden, gelijk uw adres doet ver- moeden, dan van tweeen een, of zij verstaan de kracht en de beteekenis niet van de door u gebezigde woorden Hem (den Heer) wil len toebeliooren en staan willen op den bodem der Heilige Schriften en prijs stellen op de prediking van den Heer Jezus Chris tus en dien gekruisigd, of zij hebben zich stelselmatig jaar en dag onttrokken aan de prediking in hun eigen kerkgenootschap te dezer stede en weten het daardoor niet, dat de gemeente weikelijk bezit, en dat niet in eenvormigheid, lietgeen gij voor haar verlangt. Uit den aard der Christelijke liefde mag de algemeene kerkeraad het eerste niet veronderstellen. Doch diezelfde liefde dringt hem voor het tweede te waarschuwen. Gij wenscht, ter aanvulling der eerlang openstaande plaatsen, mannen der liefde en des vredes beroepen te zien. Terecht. Maar zij, die dit wenschen, behooren dan allereerst zichzelven te oefenen in lietgeen tot de liefde en den vrede dient. Doet dit, door voortaan het werk te waardeeren van hen, die onder u arbeiden en niets wenschen te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd doet dit, door u aan de openbare bediening des Woords onder hur. voorgang, niet te blijven onttrek- ken. Ongetwijteld zal zulks u tot zegen, der gemeente tot blijdschap en den Heer der gemeente tot eere zijn." Aangezien het door u aan den algemee nen kerkeraad gerichte adres in de plaat- selijke nieuwsbladen is opgenomen, veroor- looft zich de kerkeraad de vrijheid, aan dit antwoord op dezelfde wijze openbaarheid te geven. Door de Synode der Ned. Herv. Kerk is een geldleening uitgeschreven ad f 55,000. A 2 pCt., in aandeelen van f 25.—aflosbaar in 75 jaren. De Synode heeft dit bedrag noodig om een eigen gebouw te kunnen ver- krijgen, waarin zij haar vergaderingen kan houden, en het archief eenveilige bergplaats kan vinden. I)e plaats, waar de Synode dusver vergaderde is een der kamers van de Haagsche Willemskerk en wordt voor dit doel geheel ongeschikt geacht. BEROEPENNaar Leimuiden, C. S. van der Voch, (Ned. Geret.) cand. te 's Graven- liage. Naar Arnhem, H. H. Veder, (Ned. Geref.) te Rotterdam. Naar Alkmaar, A. J. van 't Hooft, (Herv.) te Nootdorp. Naar Ooltgensplaat, G. J. Braining, (Herv.) te Schoonhoven. BEDANKT Voor Rijssen, door W. J. van Elden A.Gzn., (Herv.) te Katwijk aan Zee. Voor Gouderak, door P. Bokma, (Herv.) te Hien en Dodewaard. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5| uur Ds. Boonstra. ChrGer. en Ned. Ger. Kerk.) Donderdag avond 7| uur Ds. Boonstra. Bijbellezing. De ondergeteekende bericht bij dezen het geachte publiek, dat hij sedert Zatordag 23 Januari, een II IN DE Beleefdelijk beveelt hij zich in ieders gunst aan. Mevrouw BAKKER, Boterstraat, vraagt tegen l Maart, De ondergeteekende heeft de eer te berieh - ten hij zich alhier gevestigd heeft als Rotterd. dijk, lioek Singel. N.B. Boodschappen worden ook aangenome n bij Wed. BROUWER, Hoogstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3