Koepok-Inenting. Earner. ire eene NAAISTER, ORGELLES, Gebruikte ORGELS, flinke Dienstbode J. Van Katwijk, Koopman in llooi en Slroo EE Geurige Boter. A. C. J. W. RUTS. I). MOLENBROEK, DIENSTBODE, laaiscbfi Lmriorct. Botrtaneniarst. ASTH (VIA Van allerlei aard. ~BUITENLAFyD7 Marktberichten. Burgerlnke Stana. Kerkelijke Bericbten. ADVERTENTIER. TD HCJCJR: ONGEMEUBILEERDE KREUPELSTRAAT No. 16, geeft hooge prijzen voor zal worden voortgezet. uitmuntende Hoofdkaas. EDAMMERK AAS. 5 Ingezonden Mededeelingen. OFFICE SANITAS Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5£ uur Ds. Boonstra. PLANTAGEKERK. lieeft geopend en. vraagt voor 66n of twee dagen per week goed bekend met het naaien van cos tumes. voor spotprRzen, Falckstraat No. 166, 's GRAVENHAGE, door hem op denzelfden voet I'i.j no Kaassoorten. ROOKVLEESCH. S U O Y S E. Eenig adres voor echtej Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg, ROTTERDAM, Den laatsten inschrijver is het werk gegund. MAASSLUIS. De werkzaamheden aan de spoorlijn Maassluis— Hoek van Holland, het tweede gedeelte van de Spoorlijn Rotterdam Hoek van Holland vorderen goed. Er wordt met meer dan bekwamen spoed aan gearbeid. Als 'tzoo voort gaat, zal de geheele lijn binnen enkele jaren voor't publiek geopend zijn. Van het station Maassluis tot onzen haven is een enkel spoor aangelegd, doch nog niet in gebruik gesteld. Dat de handel hiermede ten zeerste zal gebaat zijn, zal wel geen vermelding behoeven. a 15 cents per regel. Longziekte, worden genezen. Deze methode, die snel en zeker werkt, wordt veelvuldig als uitstekend erkend. Na vier weken is reeds vooruitgang merk- baar. Voor uitvoerige inlichtingen wende men zich per brief, waarin postzegels voor antwoord, tot 67, Boulevard de Strasbourg PARIS. Het lijk van Ds. Spurgeon is te Londen aangekomen, opgewacht door eene groote menigte, waarvan vele mannen en vrouwen weenden. De begrafenis zal morgen plaats vinden. Zondag is in de Protestantsche ker- ken, ook in de staatskerken, Spurgeon's dood herdacht. Trijntje De Jong, de bekende millioenen juf- frouw II, die tegenwoordig te Drachten woont, heeft zich bij de politie beklaagd, dat men bij haar heeft iugebroken, en al haar geld heeft ontvreemd. De lGjarige boerenknecht Hk. De Groot Fz., te Oldebroek, die jl. Zondag-avond met zijn meisje naar Wezep was geweest en voor dien tocht een geladen pistool schijnt mede- genomen te hebben w:lde, na terugkomst bij den boer van het meisje den overgehaal- den haan van het vuurwapen nederlaten, in plaats van dit af te schieten. Dit had het ongelukkig gevolg, dat het schot afging en zijn linkerhand werd verbrijzeld. Uit Venlo is een loteling naar Maastricht overgebracht, waar hij voor twee achtereen- volgende jaren ingelijfd wordt bij deinfanterie, ornilat hij zich niet voor militiehad aangegeven. Een der passagiers van de Dinsdagmor- gen te Vlissingen binnengekomen nachtmail- boot, een jongmensch van ruim 20 jaren, die voor herstel van gezondheid eenigen tijd te Madera was geweest en door zijn zuster en zijn broeder was afgehaald, overleed plotse- ling op de ponton onder het gaan van de mailboot naar den trein. Het lijk werd in den namiddag met den mailtrein naar de woonplaats der moeder van den overledene overgebracht. DUITSCHLAND. De influenza, waardoor ook de Keizerin in lichten graad is aangetast, is te Berlijn bijna geheel geweken. Daarentegen heerscht zij in Zuid-Duitschland in hevige mate, inzon- derheid te Regensburg en te Neurenburg. Te Munchen werden wekelijks ongeveer 200C personen door de ziekte aangetast. In het het vijfde kiesdistrict te Berlijn hebben de sociaal democraten eene groote vergadering gehouden om eene resolutie aan te nemen tot uittreding- der aanwezigen uit de Staatskeik. De met het toezicht op de vergadering belaste luitenant van politie ver- klaarde officieel, onder groote opgewonden- heid der vergadering, dat elke openbare aansporing tot uittreding uit de Staatskerk als eene ongeoorloofde daad strafbaar is. Diensvolgens zou eene gerechtelijke vervol- ging ingesteld worden. Daarop besloten de aanwezigen »den godsdienst met woord en schritt te bestrijden, omdat eene kerk tegen hen is, wier aard en wezen de ergste reac- tie is." Dit besluit werd der vergadering vergund te nemen. In koloniale kringen alhier heerscht eene groote vreugde, omdat de bekende reiziger in Afrika Karl Peters bericht heeft, dat hij kostbare en groote salpeterlagen in Duitsch Oost-Afrika, nabij Kilimandscharo, ontdekt heeft. ENGELAND. Het bureau van landbouw heeft bekerid gemaakt, dat in de twee laatste dagen in het district van Londen drie gevallen van mond- en klauwzeer bij runderen zijn voor- gekomen31 dieren zijn geslacht. In het Huis der Gemeenten deelde giste- ren de heer Lowther, bij de adres-discussie mede, dat de overeenkomst met de Veree- nigde Staten omtrent de scheidsrechterlijke beslechting der Behringzee-kwestie gesloten is, maar hij geloofde dat Italie, Frankrijk en Zweden nog niet uitgenoodigd zijn, arbi ters te benoemen. De overeenkomst betref- fende den verkoop van sterke dranken in de Noordzee is door Frankrijk nog niet bekrach- tigd. Aan de Nederlandsche regeering is gevraagd, welke stappen zij derikt te doen om die ratificatie te verkrijgen. De Brus- selsche anti-slavernij-akte zal weldra gerati- ficeerd zijn; Frankrijk is toegetreden behou- dens enkele wijzigingen, en de ratificatie van Portugal kan binnenkort verwacht worden. De openbare gezondheidstoestand van Lon den blijft steeds verbeteren. In de vorige week is het sterftecijfer gedaald tot 30.6 per duizend. Het aantal sterfgevallen inge- volge influenza bedroeg 314. ITALIE. In de laatste maanden heeft de politie 22900 arbeiders uit Rome gezet als vage- bonden, en toch staan dagelijksch geheele scharen werkloozen voor het ministerie van binnenlandsche zaken, werk en brood vra- gend. Dezer dagen trachtte een troep van 600 werkloozen het ministerie binnen te dringen, doch werd door de politie uiteen- gedreven. Daarop trokken zij naar het Qui- rinaal, waar soldaten echter den weg ver- sperden. Door honger gedreven, plunderden eindelijk eenigen hunner een bakkerij. Te Reggio Emilia trok een troep boeren- arbeiders met een vaandel, waarop de woor- den Brood, en werk naar het stadhuis, doch de politie rukte tegen hen op, waaruit eene botsing ontstond, waarbij de infanterie moest te pas komen en de vaandrager en 36 ma- nifestanten gearresteerd werden. PORTUGAL. Uit Lissabon wordt aan de Times geseind, dat de financieele commissie voorstelt eene inkomstenbelasting te heflen van 5 pet. op alle inkomens tusschen 90 en 150's jaars, daarna allengs vermeerderend tot 20 pet. op inkomens van 333 's jaars of daarboven. Na 1 Maart zou geen staatsambtenaar meer dan 444 jaarlijksch salaris mogen ontvan- gen, maar de staatsministers, de bisschop- pen, de diplomaten en de consuls zouden van dezen inkomsttax vrijgesteld blijven. De commissie stelt eene algemeene verhooging der belastingen voor, maar geen verandering in het ministerieele plan omtrent de coupon- regeling. Roqge6-9 Febr. zor.der handel. 10. Domein f251 Cont. per 2100 kilo. 11 en 12. zonder handel. Gerst: 6-12 Febr. zonder handel. Moutwijn: 6 -12 Febr. f 9. Jenever: 6—12 Febr. 114.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. Y.: 6-8 Febr. fl.80. 9. fl.70. 10-12. f 1.6C. GEBOJREN: 3 Febr. Arie Johannes, zoon van P. J. Verstegen en A. M. Kalkman, Vlaardinger straat. Petrus Michael en Leonardus, zoons van G. J. Loos en J. J. W. Koens, Hoofdstraat. 5. Francina Hendrika, doch- ter van A. Pont en A. Bouman, Kleine Baan. 5. Martinus, zoon van H. P. Bras en J. M. Ozefius, Singel. 6. Michael Hendricus Maria, zoon van H. J. Vester en M. H. Hendriks, Haga- straat. Esther, zoon van J. 01 man en R. Monatz, Buitenhavenweg. Elisabeth, dochter van G. van Konijnenburg en A. C. Woudstra, Achtersingel. Andries, zoon van J. Bijloo en J. M. Tulles, Hoofdstraat. Leendert, zoon van H. Steenbergen en J. van Wolferen, Nieuwe Buurt. Simon, zoon van J. Bijl en H. van Meene, aan boord. 7. Jasper, zoon van W. Post en H. Hendriks, Noordvestsingel. Emmerentia Adriana, dochter van J. J. de Munnik en L. Spoel, Nieuwe Singelstraat. Cornelis Rokus, zoon van C. Oosthoek en M. Noordhoek, Hagastraat. 8. Elisabeth Hendrika, dochter van J. Steenbergen en H. E. de Weerd, Hagastraat. 8. Michiel, zoon van J. C. Vos en C. M. van Berkel, Singel. Jacobus, zoon van J. van Dijk en M. H. Hoogland, Korte Achterweg. Antoine, zoon van A. Meijer en M. Soeter Lange Haven. Elisabeth Johanna Frede- rica Wilhelmina, dochter van J. F.VV. Meijer en E. Gabel, Nieuwe Haven. 9. Cornelia Adriana, dochter van J. Baumann en M. Droge, Houtstraat. Susanna Apolonia, dochter van C. L. van Troost en S. A. M. W. van Els- wijk, Doelenhofje. 10. Cornelia Johanna, dochter van W. de Wolf en M. B. Stoltz, Laan. 11. Frans Joseph Marie, zoon van J. J. Zoetmulder en E. L. J. Biezenaar, Schie. 0VERLEDEN: 5 Febr. Frederik Teppers, oud 75 jaar en 1 maand, Hoofdstraat. 6. Cornelis August Wouter Oranje, oud 7 maanden, Nieuwe Singelstraat. Elisabeth Adriana Smits, oud 72 jaar en 4 maanden, echtgen. van A. Rissema, Lange Achterweg. Pe- tronella Catharina Theresia Hagendoorn, oud 3 maanden, Hoogstraat. PieterKort- land, oud 3 maanden, Villastraat. Jan Berrevoets, oud 81 jaar en 6 maanden, Nieuwsticht. 7. Johannes Wilhelmus Maria Looman, oud 18 dagen, Spinhuispad. 9. Petronella Cornelia Bubberman, oud 53 jaar en 11 maanden, echtgen. van J. Jongste, Hagastraat. Buiger Koogje, oud 66 jaar, Dwarsstraat. Margaretha Catharina Maria Feelders, oud 4 maanden, Nieuwe Haven. 10. Gerritje de Ronde, oud 56 jaar en 4 maanden, wed. van W. van der Heiden, Oostsingel. 10. Johanna Frederika Moer- man, oud 22 jaar en 8 maanden, Nieuwe buurt. GE H U W D: 10 Febr. F. W. Ruseler en M. C. Vrijen- hoek. In de Nederduitsch-hervormde kerk kwa- men in 1891 161 predikantsplaatsen open en werden 158 vervuld. Op 1 Januari 1892 waren 375 plaatsen onbezet. Volgens De Wageninger zal dat getal weldra tot 350 dalen. De Kerkelijke Courant zegt echter, dat men geen reden tot gerustheid heeft. Immers sedert jaren zijn tot de evangetie- bediening -minder candidaten toegelaten dan noodig waren om in de geregeld ont- staande vacaturen te voorzien. En nu het getal studenten in de theologie toeneemt, komen er nog jaarlijks 20 tot 30 plaatsen open die niet kunnen worden vervuld. Er zijn dus buitengewone maatregelen noodig om het ontbrekend getal aan te vullen. BEROEPENNaar Oudshoorn, A. T. van Dijken, (Ned. Geref.) cand. aan de V. U. Naar Ernst, (GL), A. L. Th. van der Ven, (Herv.) cand. te Leiden. Naar Woudenberg en Buiksloot, J. Visser, (Herv.) cand. te Buiksloot. Naar Sneek, (2e maal), J. A. Landwehr, (Chr. Geref.) te Monster. AANGENOMEN Naar Gouda, door J. W. Berkelbach van der Sprenkel, (Herv.) te Breda. Naar Woudenberg, door J. Visser, (Herv.) cand. te Buiksloot. Naar Sneek, door J. H. Landwehr, (Chr. Geref.) te Monster. BEDANKT Voor Charlois, door J. Hania, (Ned. Geref.) te Oosterbierum. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. (Chr. Ger. en Ned. Ger. Kerk.) Donderdag avond 7^ uur Ds. Goslinga. Een PAKHUIS met Kantoor en twee Zolders pi. m. 50 a 60 M., hoek Schie en Ooieuaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en GRAANZOLDERS op de Noordvest, twee elk van 50 Last en 2 te zamen 40 Last. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 12—1 en 's a. 5—8 uur. INGE£NT met stof van het KALF zal er worden op Woensdag den 17 Febr., in den STADS-DOELEN, 'snamiddags van ball twee tot twee uur voor betalenden en van twee tot drie UUr voor onvermogenden. Een JUFFROUW vraagt te SCHIE- DAM een Fr. Br. met prijsopgave, letter M, Advert.- bureau van D. BROUWER, Strooveer 8 Rotterdam. De ondergeteekenle bericht bij dezen het geachte publiek, dat hij sedert Zaterilag, 23 Januari, een II IN DE Beleefdelijk beveelt hij zich in ieders gunst aan. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. Ue ondergeteekende heeft de eer te berieh- ten hij zich alhier gevestigd heeft als KUNSTDRAAIER en BLOKMA- KER, en beveelt zich beleefd in ieders gunst aan, zoowei voor leverantie als werk zaamheden. N. REEK, Rotterd. dijk, hoek Singel. N.B. Boodschappen worden ook aangenomen by Wed. BROUWER, Hoogstraat. Lange Haven, C45". beveelt zich beleefd aan tot het geven van aan eerstbeginnenilon. IVO. Aan lietzelfde adres TE KOOP Mevrouw Wed. J. VRIJLAND, Planlage, vraagt tegen 1 Mei eene als meid-allBDn, niet beneden de 25 jaar. NB. Boodschappen worden ook aangeno men bij J. VAN KATW1JK, Broersveld, Schiedam. De ondergeteekende bericht bij dezen dat de ZAAK van wijlen zijn Vader van miiimit EN fly beveelt zich beleefd in de gunst van alien aan, die zijn Vader gedurende vele jaren met hun vertrouwen vereerden, waar- voor hij hun tevens zijn oprechten dank betuigt. Schiedam, 1 Februari 1892. Men vraagt, tegen 1 April a. S-, een fatsoenlijke van den P. G., omstreeks 16 jaar oud. Te bevragen: Broersvest, W. D. No. 40. ALSME DE Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 9Vs—ll'/s uur 's morgens, Zaterdag van 5Vi7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat, E no 297.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3