&S&A.MWA. Woensdag 9 Maart 1892 I 1 I D. RIJNBENDE Co., m De Tweede Serie van Tom Tit's Militie Verzekering- Maatschappij." loll. IJzeren Spoorwoi-Maatsclappij WINTERDIENST, Christelijke Zangvereeniging des avond ten 8 lire, INTEEKENING THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. o W TAPIJTEN, KiRPETTEN, VLOERZEIL, ZEIL en WOLLBN LOOPERS, MATTEN, Wollen-, Guita-Percha- en Wasdoek-Tafelkleeden, RAAMGARN1TUUR, BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN. o o a Vermakelijke Natuurkunde, Eerste Nederlandsche Doel. Overeenkomstig de bepalingen der A. A. T R 0 U W B 0 It S T, MU2IEKB0SKEN, KEEKBOEKEN, STUDIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. STOOMTRAMDIENST. VAN DE 99 I>irecteiir: J. S. BOSM AN, OP in liet Lolvaal voor Evangelisatie (Broersvest), met medewerking van de Ileeren L. WAGNER, uit Keulen, Cither, en J. S. BOSMAN, Orgel. Als spreker lioopt op te treden Ds. VAN DEN BROEK. De opbrengst strekt ten bate van het Nieuwe Orgel, en der Christelijke Scholen (Broersvest en Tuinlaan). PROGRAMMA'S 15 Cent verkrijgbaar van af Zaterdag 20 Fobruari bij de Ileeren Abr. JORDAANS, Singel. H. LEMS, Rott. Dijk. B. SONNEVELD, Hoofdstraat. J. S. BOSMAN, Oostsingel. Bericht van ISij Itteekening slechts 10 Cents PER WEEK. Bij Inteekening slechts 10 Cents PER WEEK. OP 5e Serie. De hoogstbelangrijke en zeldzaam goedkoope muziekuitgaaf »PERLES MUSICALES" ill waarvan 5e Serie verschijnt zal eene Bloemlezing der meest gezochte Pianomuziek vormen. Niet minder dan 60 nummers van 37 verscliilleudo Componisten, zooals haunt, Eilenberg, Millocker, Waldteufel, Jungmann, Rohde, Spindler, Bendel, Lange, Sclireiner, Behr, enz. enz. zullen eene rijke versclieidenheid geven tegen een tot lieden onge- kend lagen prijs. Iedere wekelijksche aflevering zal een of twee complete nummers bevatten, zoodat men voor slechts 10 ceiCt per week in het bezit komt van een verzameling var. circa 420 Bladzijden, op flink papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek. Buiteninteekening zullen de stukken in g e e n g e v a 1 tot dien uiterst 4 geringen prijs te bekomen zijn. INHOUD van „PERLES MUSICALES," Vijfdo Serie. Eilenberg Die Miihle im Schwarzwald. Idylle. Millocker. Der arme Jonathan. Quadrille. Lange Neues Blumenlied. BiehlLa Danse des Bouquetieres. Waldteufel Mein Traum. Walzer. SpindlerImmergriin. Bohm Murmelnder Quell. Genrefrtiick. Ivanovici. Alhambra. Valse espagnole. Streaboc. La Poste. Galop. Bold Chasse aux Papillons. Morceau de Salon. Millocker. Der arme Jonathan. Potpourri. Lange Erika. Tonstiick. Eilenberg Die Nachtigall und die Frosche. Behr Souvenir du Bal. Faust. Chic Quadrille la Cour. De la Cinna Calvalcade-Arabe. Pensee mu- sicale. Wenzel Es war zur Rosenzeit. Gavotte. Ulrich Kaisermarsch von Richard Wagner. Lange Pilgerchor (Tannhaiiser). Schreiner Der lustige Student. Potpourri. Trehde. Lorelei. Volkslied. Kleffel Rumiinisches Liebeslied und Kosacken-Tanz. Semler. La boite musicale. JungmannFriihlings-Einzug. Idylle. Hanisch. Christ-Abend. Nocturne. Krug. Schweizer-Heimweh. Romance Sentimentale. Lange Lied an den Abendstera (Tann haiiser). LaybachLes Sir^nes. Caprice brillant. Simon Alpenglockchen. Salonstiick. GebauerPersische Volkshymne. Bold La Capricieuse. Polka de Salon Waldteufel La Fiancee. Valse. Rohde La Najade. Morceau de Salon. Bendel. Menuet favori von Mozart. Kirchner. Novellette und Lied. Lange Wellenspiel. Neumann Aus Riibezahl's Lustgarten. Gavotte. Traugott. DerLiebesbrief. Bravour-Polka. Bold Die ersten Veilchen. Salonstiick. Millocker. Der arme Jonathan. Walzer. Simon Ich liebe Dich. Salonstiick. Horny Soli und Haben. Qaudrille. Pensee De la Cinna Danse des poetique. Lange Negres. der Einzug der Gaste auf Wartburg (Tannhauser). Eilenberg Ein Waldconcert. Iluld Espagiiol. Walzer. Ivanovic Der erste Kuss. Gavotte. Schrader. Die Spieldose. Imitation. Wittkowsky Sc£ne de Ballet. Jungmann Aus Oesterreichs Bergen. Ton stiick. Faust. Fremd im Land. Polka Ma zurka. BendelWiegenlied. Necke Quadrille a la Cour. Spindler. Fliegende Pahnen. Character- stuck. Waldteufel. Deux k Deux. Valse. I Lange Nachklange. Melodisches Ton stiick. Schreiner Metamorphosen. Potpourri. Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de beperkte oplaag bij deze zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig zal zijn geplaatst, verzoeken wy bun, die lust tot deelneming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts 10 cents per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste aflevering waarin »Die Miihle im Schwarzwald" van den zoo gevierden Componist Eilenberg voorkomt is alom voorhanden. Alle Boek- en Muziek- handelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd ge- schiedt de toezending franco per post, door O Eh CO 0 O Q m H oo Verschenen bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage loo Kunststukjes voor de Hniskamer, met meer dan 140 verschillende toelichtende afbeeldingen. De verbazende opgang, dien de eerste Serie van „La Sience Amu- "sante" (in Nederland uitgegeven als: „Natuurkunde in deHuiska- mer"), gemaakt heeft, deed ons tot de uitgave van de TWEEDE SERIE, een vervolg, besluiten. In Frankrijk zijn reeds nu meer dan twintig duizend Ex. ver- kocht. Wie zijn kinderen onderhoudend en leerzaam wil bezighouden, hun, al spelende, leeren wilwie op eenvoudige wijze bekend wil worden met tal van in het dagelijksch leven voorkomende verschijnselen wie zich tal van kunststukjes voor het gezellig samenzijn wil eigen maken, en dat alles slechts met huishoudelijke Jvoorwerpen, zonder eenigen omhaal van toestellen, schaffe zich deze Tweede Serie aan, die nog aantrekkelijker is dan de eerste. Deze tweede Serie vormt een flink royal boekdeel op zwaar papier, van pi. m. 250 bladz. met 140 cliche's. Compleet fl,80 Gebonden in fraaien band f2,30- Ook verkrijgbaar in afleveringen ad 30 cent per afl.ELKE AFL. OP ZICHZELF COMPLEET. Verkrijgbaar in elken Boekh. en bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage. NAAMLOOZE VENNOOTSGHAP Zetel: Utrecht, Catharijnekade C 8. L Militiewet, voorziet de Maatschappij in de vervanging, en neemt zij alle risieo's daarvan voor hare rekening met inbegrip der vrijmaking van opvolgende broeders. YlUo arhnFP" 8e'^en worden door de Utrechtsche Cre- dietbank ingevorderd, terwijl het bedrag, den manschappen toekomende, op de Spaar- bank ten hunnen name, rentegevend wordt belegd. Alle gewenschte information en prospec- tussen worden gaarne verstrekt ten hoofd- kantore der Maatschappij, en bij onderstaande agent Stationsingel, SCHIEDAM, waar tevens tegen hoog loon IPlaats- vervangers en Nommerver- wisselaars worden aangenomen. oln zake Klein Fagel- »voort te Markelo diene, »de Burgemeoster en het Hoofd der »School aldaar als blijk van vertrouwen, sbeiden met onze Maatschappij voor de »lichting 1892, contracteerden." Ondergeteekenden belasten zich gaarne met het binden van boeken voor particulieren, als SN^E- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methodesolied en keurig werk. Gebr. Yan Noortwijk, BOTERSTRAAT. aanyangsnds 1 Oct. 1891* SCHIEDAM ROTTERDAM, 7.18 7.41 8.43 8.46 9.21 10. 1 11. 7 11.39 12. 8 12.46 1. 2 2. 1 3.38 3.51 4.27 5.- 6.41 6.58 7.49 9.11 10.24 10.40 11.59 SCHIEDAM AMSTERDAM. 6. 7 8. 6 9.45* 10.59 11.44 12.32f 1.45* 2.52 3.39* 4.53 6. 9* 7. 5 9.14 10.34* 11.49* Tot Leiden, t Tot Den Haag ROTTERDAM SCHIEDAM. 5.55 7.35 7.55 9.35 9.55 10.50 11.35 12.23 1.35 2.25 2.43 3.30 4.42 4.55 6.— 6.55 7.45 9. 5 10.25 11.40 Van station Beurs 10 min. vroeger. SCHIEDAM SCHIEDAM Vlaarding.en Maassluis. Maassluis. Vlaarding. 6.10 6.50 7. 3 7.46 8.19 8.32 10. 6 11. 5 11.18 11.47 12.19 12.32 2. 1 2.32 2.45 3.51 4.22 4.35 5.— 6.30 6.43 7.56 8.38 8.51 9.18 10. 5 10.18 10.44 11.15 11.28 12.—f t Alleen Zondag, Woensdag en Vrijdag. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrek ten 8 u. vm., tweede tram i 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog «en tram naar SCHIEDAM. FEELES M GO CO CO H BEHANGERS. EiVZ. EiNZ. CO CO VAN NAAR VAN NAAR VAN NAAR VAN NAAR NAAR VAN StoomboekdrnkkerijGcbr. Van Noortwijk, Sehiadaa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4