en alle andere tooneel-schrijvers en dichters svoorbij" is gestreefd. Men wit niets of weinig meer van de grondleggers der be- schaving van Goethe en dergelijke weten. Sensatie-stukken, die de hartstochten prik- kelen en de zinnelijke lusten opwekken en waarin de afschuwelijkste en meest ijziiig- wekkende tooneelen in voorkomen, cm trekt nog. Zoo zijn Zondag in de Residentie vertoond twee zonderlinge stukken. Een met den titel»De geheimen van een Krankzinnigen- gesticht en wreedheden ontsluierd", en een »onthoofding", waarbij stralen bloed vloeiden uit het pas door den beul afgeslagen hoofd. Door groote aanplakbiljetten werd dit da- gen vooraf aangekondigd. Dit schenen enkelen toch wel wat al te kras te achten. Zij kwamen er tegen op niet zoozeer tegen de opvoering als tegen de aan plakbiljetten. De voorstellingen zelven zouden, zoo meen- den zij, slechts door halve wilden kunnen bijgewoond worden. Was dit wel zoo zeker Wil het publiek wel iets anders Volgens de advertenties in de bladen hebben dan ook beide stukken Zondagavond een grooten toe- loop gehad. Dit was te verwachten; want hoe traai wijsgeeren als D a h n op hun stu- deerkamer ook over beschaving mogen schrijven, het publiek wil er niets van weten. En onder dat publiek ook zooge- naamde welopgevoeden. Er is eens gezegd, dat de geschiedenis van het tooneel de geschiedenis is van »de beschaving." Indien dat zoo is, dan ziet het er met deze allertreurigst uit. Want de kunst welke in de schouwburgen tegen- woordig het meest gezocht wordt, pleit allerminst voor veredeling en beschavingjder menschheid. Boodsch Niet de Commissarissen der IConingin heb ben zich ter zake van het aari H. K. H. de Groothertogin van -Saksen- Weimar aan te bie- den huldeblijk tot de burgemeesters gewend, maareene uitvoerende commissie uit de Hoofd- commissie, die zich voor dit doel gevormd heeft en waarvan de Commissarissen in de verschillende provincien met andere hoogge- plaatste personen leden zijn. De referendaris van het departetnent van marine te Batavia, de heer K. H. Boers, met verlof bier te lande, heeft, in opdracht van den minister van Kolonien, het grootste gedeelte van zijn verloftijd besteed met zich op de hoogte te stellen van de comptabili- teit van het materieel bij onze marine, die sinds haar in werking treden in 1887 zulke gunstige uitkomsten heeft opgeleverd. Binnenkort nu zal deze hoofdambtenaar weder naar Indie vertrekken met de beiang- rijke opdracht ora de verantwoording voor het materieel van de Indische marine op uirizelfden voet in te rtchien ais~luei*I$ gy*-'' schied. Vanwege den minister van buitenlandsche zaken is bij de Kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam het onderstaande afschrift ingekomen van een telegram van Ilr. Ms. gezant te Berlijn. Aan de Pruisische tolkantoren aan de Ne- derlandsche grenzen zal aangeschreven wor den, de voorschriften van art. 8 der regle- menten op Nederlandsche graanhandelaren in dier voege toe te passen dat, indien hunne goede trouw buiten twijfel blijkt te zijn en de herkomst der granen op de eene of andere wijze kan worden aangetoond, zij vrijgesteld zullen worden van het overleggen van oor- sprongscertificaten en hunne zendiugen tegen het laag tarief zullen worden toegelaten. (N. R. Ct.) De opper-ceremoniemeester, baron Du Tour van Bellinchave, oud minister van justitie, zal den len Maart een diner aanbieden aan leden van het corps diplomatique en eenige autoriteiten. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat van de 159 paarden, dit jaar voor de bereden artilllerie benoodigd, zullen worden gekocht 80 in het binnenland en 79 in het buitenland. Mocht inmiddels oorlogsgevaar dreigen, dan zal natuurlijk alles in het binnen land worden gekocht. De Minister van Kolonien is weder met de Indische regeering in overleg getreden no- pens de reeds meermalen ter sprake geko- men vraag, of er geen rnaatregelen te nemen zijn tot beperking van de steeds op ruime schaal in verschillende streken van Nederl. Indie voorkomende circulatie van oude koperen duiten. Nopens het vraagstuk in hoeveriv beheer in regie van het opium-monopolie in Neder- landsch-Indie wenschelijk is, wordt nog het advies van de Indische Regeering tegemoet gezien. Inlusschen is door den Minister van Kolonien aan den Gouverneur-Generaal het verlangen te kennen gegeven dat, in afwach- ting van eene beslissing nopens deze kwestie, mogelijke verbeteringen in de werking van het bestaande stelsel niet achterwege blijven. Hier te lande is in studie genomen het derikbeeld om voor het bereide opium eene doelmatige verpakking van de hoeveelheden die mogen gedebiteerd worden, in te voeren, een heilzaam middel tot bestrijding van den sluikhande), in de eerste plaats onder het tegenwoordig stelsel, van dien welke van de pachters is te duchten. Door de toetreding van Nederlandsch-Iri- die tot de nieuwe te Weenen gesloten in- ternationale postwisselovereenkomst zal het buitenlandsche postwisselverkeer van Indie met ingang van 1 Juli 1892 op den voet van die overeenkomst plaats hebben. Daardoor zal de invordering van gelden op kwitantie door middel van den postdienst met dien datum tot het verkeer met Ne- derland en eenige andere landen kunnen worden uitgebreid. Het voornemen bestaat om een pakket- postdienst, aanvankelijk op beperkte schaal binnen Nederlandsch-Indie in te voeren, die zoo spoedig doenlijk ook tot het verkeer met Nederland en met andere landen zal worden uitgebreid. Naar de Contr. meldt, heeft minister Tak bij gelegenheid van het diner, dat bij dezer dagen aan eenige zijner politieke vrieriden aanbood, aan dezen een concept-voordracht tot uitbreiding van kiesrecht voorgelegen, die bij de geestverwanten algemeene instemming zou gevonden hebben. Het verhoogde passagierstarief bij deStoom- vaart-Maatschappijen tusschen Europa en Amerika, voor tussehendekspassagiers inge- voerd, is (volgens het Dgbl.) weder inge- trokken, omdat een Engelsche Maatschappij zich zou teruggetrokken hebben. De Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij is bezig, haar personeel uit te breiden met conducteurs en koetsiers uitsluitend voor -foiidagovitenst, ten' chide nan haai vast psr- soneel meer Zondagsrdst te verzekeren. Er kwamen in twee dagen rnim400 liefhebbers voor. Wij lezen in het Hbl. sOndanks den scherpen oostewind was het gisteren-middag aan den kop van de Handelskade zeer vol. De walvisch, welke in de stad reeds een zekere populariteit heeft verkregen, zou „opgehangen" en in de sehuitgebracht worden. En van dat schouw- spel wilden velen getuigen zijn. Zelfs de bij elke plechtigheid aanwezige militaire en burgelijke autoriteiten ontbraken niet. Maar, ongelukkig, bleek het werk meer tijdroovend dan men gedacht had. Onze kaailieden zijn met de behandeling van atlerlei vrachtjes bekend, maar hoe men dit logge gevaarte zou keeren, opdat het in een behoorlijke positie in de schuit gebracht kon worden, dat was een vraag, welke zoo- veol overleg vereischte, dat men heden niet klaar kwam. Het sbeestje" is niet gekeerd. Nog steeds lig het in drie »stroppen" op den rug. Wel is het een oogenblik even in de hoogte geweest, zoodat een paar vinnen zichtbaar werden, maar toen werd men be- vreesd, dat de stroppen zelfs op het beestje - aan de mogenlijkheid van welks dood niet te twijfelen vie) toch nog een slech- ten invloed zou hebben. Dit deed beslui- ten tot het bevel slangzaam strijken". En zoo ligt de walvich, welke ondanks zijn lengte van 22 meter, toch nog maar die zich als mede-eigenaars van vaste pan- den hebben aangegeven. Onze stadgenoote Mej. C. M. T. Tonino is te Breda geslaagd in het examen voor fraaie handwerken. De dames A. A. de Mooy en W. C. Tijl, zijn te 's-Gravenhage geslaagd bij het exa men voor nuttige handwerken voor meisjes. Op Woensdag, 9 Maart a. s. zal de derde uitvoering plaats hebben van de Christelijke Zangvereeniging Hlosannah" (zie achter- staande advertentie). Het programma, dat voor ons ligt, biedt een reeks van liederen aan, die door genoemde Zangvereeniging uitgevoerd, niet anders dan gunstig kan slagen. Het verleden staat borg ook voor het succes van deze uitvoering. Wie dus een genotvollen avond wil doorbrengen, schaffe zich een programma, tevens bewijs van toe- gang aan, dat slechts voor de luttele som van 15 cent verkrijgbaar wordt gesteld. De uitgave van het Surinaamsche blad de Volksbode is eenigen tijd gestaakt geweest tengevolge van de bekende arrestatie van eenige leden der redactie. Aan al wat de Surinaamsche coterie dezen mannen ten laste legde, zijn zij totaal on- schuldig gebleken. Het blad verschijnt nu weer op denzelfden voet als vroeger. Blijkens de jongste berichten uit Paramaribo heeft de gouverneur van Suriname van den Minister van Kolonien de mededeeling ont- vangen, dat de aanvoer van immigranten uit Java dit jaar niet mogelijk is. Dit is een teleurstelling na de toezegging van den Mi nister bij de behandeling der Surinaamsche begrooting in de Eerste Kamer, dat de eerste proef met de werving van Javaansche koelies voor Suriname door eene tweede zou worden gevolgd. Uit de aanvragen, zoo schrijft men, van verscheiden plantage-eigenaren, om in den loop van dit jaar Javaansche immigranten te verkrijgen, blijkt niet alleen, dat er behoefle is aan werkkrachten, maar ook dat de eerste proef met Javaansche koelies goed geslaagd is. Nu zal wel door den aanvoer van Britsch- Indische koelies te vergrooten, in het gebrek aan werkkrachten kunnen worden voorzien, maar na al wat er met deze koelies is ge- beurd, schijnt het meer gewenscht, arbeiders uit onze eigen Oost-Indische bezittingen op de Surinaamsche plantages te plaatsen. Wanneer de hier te lande bestaande plan- nen om Suriname te hulp te komen met eenigen spoed tot stand komen, zal het ge brek aan werkkrachten op de landbouw- ondcnemingen des te grooter worden, en men kan zich niet al te zeer van Britsch Indie at'hankelijk maken. Wat zou het lot van Suriname worden, warineer Engeland eens goed vond, de werving van koelies a ldaar te doen staken T Beschaving. »De Duitsche beschaving wortelt niet in Luthers geloof aan den duivel, in Calvijns uitverkiezing en voorbestemming, in den Syllabus, maar in de werken van Lessing, Kant, Goethe, Schiller." Zoo schrijft de bekende Felix Dahn, natuur lijk naar aaideiding van de Pruissische school- wet. Het ware wel gewenscht geweest, indien de geleerde het daarbij niet gelaten, maar even nagegaan had, waartoe de be schaving van vermetele sophistische wijs geeren als Lessing heeft geleid. Men kan er iets van in Den Haag bespeu- ren, wanneer slechts een blik geworpen wordt op de aanplakborden. Rome noch Luther of Calvijn konden be schaving brengende kunst, de schouw burgen zouden het doen. En hoever hebben de schouwburgen het nu gebracht? Zoover, dat de »Gijsbrecht van Amstel" van Vondel weinig of geen publiek trekt dat sclassieke stukken" geen aftrek meer vinden, dat Goethe's Faust alleen dan nog de moeite der opvoering loont, wanneer aan het ballet door halt naakte dames uitgevoerd de meeste zorg wordt gewijddat in een woord het publiek zoo »beschaafd" is gewor- den door de schouwburgen, dat het Goethe loof u, dat ik zoodra ik kan, zal terug- komen." Daar ginds komt een der vcldwachtcrs aan," riep de meid uit, die voor het venster stond. »Zie eens juffer hij slaat het Molenpad in en komt regelrecht hier." Dicntje, die haren arm om Geurtje heen geslagen had, voelde dat hare vriendin als door een schok bewogen werd. »Wat zou de veldwachter hier komen doen?" vervolgde de meid opvragenden toon. »Zou de Burgemeester soms mee- nen dat ik de boodschap niet alleen af kon?" »Wacht slechts tot den veld wachter hier is, Jans," zeide Dicntje. »Dan zult gij 't wel hooren. Misschien moet hij hier niet eens wezen, maar het erf van den smid overgaan, om des te eerder op den straatweg te komen Maar daar is hij." Dientje had den zomerdoek, dien zij bij hare komst over een stoel had ge- hangen, opgenomen en Geurtje een kus aanbiedende en haar eenige vertroostende woorden loefluisterende, maakte zij zich gereed om met de meid de woning te verlaten. Geurtje bleef in huis. Midden tusschen de korenvelden kwam de veldwachter aan, die in het voile besef zijner waardigheid voorwaarts stapte. Dientje hield hem tegen. >Mag ik vragen," zeide zij, »waarheen gij gaat >Naar Delver den smid." »Wegens werk?" Neen. Ik moet hem brengen bij den Burgemeester op 't Reijgershof." Dientje vroeg niets meer, maar om- ziende naar het huis van den smid, dacht zij met weemoed aan de donkere wolken, die zich hoe langer hoe meer boven Geurtje samenpakten. Toen Dientje thuis kwam, was haar vader nog druk bezig om den Burge meester een omstandig verhaal te doen van het voorgevallene, waarbij Piet, we der behoorlijk met verwijtingen werd overladen, daar hij geen toezicht op het huis had gehouden. Govert en de mei- den waren reeds ondervraagd, maar daar zij bij den boer als eerlijke lieden te boeken stonden, had de Burgemeester er niet op aangedrongen. huiszoeking bij hen te doen. Van alles wat Hen- drikscn had medegedeeld, had de Bur gemeester! behoorlijk aanfeekening ge- maakt, en het wachten was nu slechts op de komst van den kommissaris van politic uit de nabijzijnde stad. Hendriksen had half en half woord ge houden. Toen de Burgemeester hem vroeg of hij ook op iemand presumptie had, noem- de hij wel niemand, maar meende toch, dat de.dief iemand moest zijn, die ver- stand van sloten had, weshalve hij den een jongeling schijnt te zijn, weer in het water zonder overjas, zoodat men een goede gelegenheid had de zwaar geroefde huid van het sbuikie" van het beest te zien. Echter niet alien, want de po- litie die ditmaal precies wist in welke sectie de jongeling zou worden opgehangen, wist ook wat zij te doen had, en hield de nieuwsgierigen op eerbiedigen afstand. De vrees, dat de touwen het beestje kwaad zou den doen, was niet overdreven, want toen het goed boven de watervlakte verheven was, barstte het en spoot een flinken straal van het opgenomen water naar buiten. »Natuurlijk wel niet met zulk een straal als men, afgaande op plaatjes, van het groot ste zoogdier der sehepping verwacht had. Maar toch was het een straaltje, waarop de brandweer van menig dorp jaloersch zou zijn." Sedert de strenge vorst van een paar da gen is de scheepvaart in de binnenwateren van Friesland gestremd. De stoombooten hebben moeite om er door te komen en zijn alle in vertraging, terwijl de boot van Sneek op Bolsward varende halfweg is blijven vast- zitten en onverrichterzake moest terugkee- ren, zoodat zij de bestemmingsplaats niet kon bereiken. Wijlen de heer mr. H. W. J. Van Marie heeft aan de gemeente Deventer gelegateerd zijn woonhuis aan de Nieuwe Markt aldaar en een som van f 10.000 ter inrichting voor een gymnasium. De inspecteur van het geneeskundig staats- toezicht van Gelderland en Utrecht heeft de pokken epid^misch heerschende verklaard in de gemeente Groesbeek. Voor zooverre be kend is, komen er in dertien woningen ge- vallen voor. De nieuwe postzegels Een commissie van onderzoek uit de Haagsche vereeniging sArti et Industriae," bestaande uit twee deskundigen, de heeren S. Lankhout en J. M. Lion, spreken een be- slist atkeurend oordeel uit over het nieuwe postzegel, met het beeld onzer Koningin. Gravure, vorm en kleur voldoen volstrekt niet en het zegel zondigt zoowel tegen de eischen van techniek, als die van goeden smaak. Vooral waar de beeltenis van een kind kan gebruikt worden, had men al de gegevens, om iets werkelijk fraais te leveren, en was men niet meer gebonden aan den ouden vorm. Vanwege het bestuur zal nu een uitnoo- diging gericht worden aan al de leden om een ontwerp voor een nieuw postzegel in te zenden voor de volgende maandvergadering. Het bestuur, aangevuld desnoodig door eenige andere heeren, zal dan de meest gewenschte modellen uitkiezen en, met toezending van het rapport der caHimisaie, -onderw-erpen aan het oordeel der Regeering, Van de maatschappij Nederland en van de steomvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd zijn bij de Regeering voorstellen in gekomen tot het sluiten van nieuwe post- contracten. De Sequah-seances te Dordrecht behooren weder tot het verleden. Zij zijn niet geein- digd met geertdrittige huldebetooningen ot schitterende ovatiesde paarden zijn niet van Sequah's rijtuig gespannen en evenmin heeft men hem op de handen door de zaal rondgedragen, en dat wel in hoofdzaak, om dat de laatste seance achterwege is ge- bleven. Dat is te zeggen een laatste seance is er altijd, maar een offlcieele laatste seance, een seance dat men wist dat het de laat ste was die heeft niet plaats gehad, en dat wel uit een pieteitsgevoel. Jl. Maandag zou Sequah namelijk voor het laatst zijn opgetreden, maar Zondag over- leed zijn apotheker, die reeds dagen in »Mu- sis Sacrum," vlak naast de tribune, had ziek gelegen, en Sequah kon het nu toch niet over zijn hart verkrijgen, om in hetzelfde gebouw, waarin een der zijnen voor ettelijke uren den laatsten adem had uitgeblazen, te laten muziek maken, zingen, dansen, enz. Van daar het kalme verloop der seances, zoo geheel afwijkend van Sequah's afscheid van andere plaatsen. raad gat smid Delver te ontbieden, om zijn gevoelen te zeggen over den toe- stand van het slot in de kast. Hij deed dit in bewoordir.gen en op een toon, die de opmerkzaamheid van de Burgemees ter trokken, en daar deze den boer kende, kon hij wel nagaan wat hieronder ver- staan moest worden. Hij besloot dus Delver in 't oog te houden en wanneer er de geringste bedenking bij hem op rees, deze den kommissaris van politie mede te deelen. Delver kwam. Op verzoek van den Burgemeester moest hij met den sleutel, dien Hendrik sen hem gat, het slot onderzoeken. »Het slot is niet in orde," zeide Del ver nadat hij een paar malen te vergeefs beproefd had den sleutel om te draaien. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 2