I EPILEPSIA V oorloopig "bericht. Opto Yerkooping MANIFACTIREN, Van allerlei aard. Marktberichteo. Burgerlijke Stand. Kerkelijke Berichten. ADVERTENTIEN. Znivere Wollen. Winter- e-a VoorjaarstBffen, MUZIEKBOEKEN, KERKBOEKEN, STUDIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. BUITEIMLAMP. Ingezonden Mededeelingen. OFFICE SANITAS HENDRIKDEURHOF VAN MEURS, D AMESREGENM ANTELS Gebr. Tan Noortwijk, Men schrijft uit Kampen De buitenhavens alhier liggen vol visschers- vaartuigen van elders, waaronder wel een •40-tal uit Vollenhoven, die wegens de massa ijs in zee niet in de haven aldaar zijn kunnen komen. Een dier schuiten, V. N. 32, is in zinkenden staat te Kampen, met behulp van andere visschers binnengebracht. Bij bet invaren van het Ganzendiep bekwam de schuit een lek, waarna deze kort daarna zonk. De opvarenden werden door een andere schuit opgenomen. Gisteren-middag is de goederenboot Stad Y1st, varemle van Sneek op Amsterdam (onderneming P. de Jong,) tengevolge van den lagen waterstand en van het felle stroo- men, op den buitenslagdrempel der sluis te Stavoren gestooten en lek geraakt. Behalve andere lading had de boot 10 koeien aan boord, die in eene veestalling geborgen zijn. Door de rechtbank te Leeuwarden is Za- terdag jl. de persoon H. S. T., te Witmar- sum, wegens het afleveren van melk aan de stoomzuivelfabriek aldaar, wetende dat die melk met water was vervalscht en die ver- valsching verzwijgende, veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, met last tot open- baarmaking van deze uitspraak op kosten van den veroordeelde door plaatsing van een uittreksel in de Leeuw. Ct. Maandag-nacht ontstond er brand in de behuizing van J. J. te Raamsdonksveer. Door het spoedig optreden der brandweer werden de belendende perceelen gespaard, doch het woori- en pakhuis, steenkolen, petroleum be- nevens paard en ezel werden eene prooi der vlammen. Met moeite werden de kinderen gered. Alles is verzekerd. Zeeland wordt weder eens afgereisd door een zestal vreemdelingen, waaronder een paar vrouwengewoonlijk in twee clubjes van drie. Bij het doen van kleine inkoopen worden vooral kwartjes en dubbeitjes. ter inruiling gevraagd, waarbij wordt aangeboden even mede in de toonbanklade naar die geld- stukjes van zeker jaartal te zoeken, om een ketting daarvan te maken. Veelal wordt dit verzoek argeloos toegestaan. Men betaalt 2£ cent winst op elk geldstukje. Hierbij valt op te merken, dat het winke- liers en herbergiers toeschijnt, dat er na dat zoeken minder kleingeld in de lade is dan even te voren, hoewel er bij het zoeken toch geen geldstukjes van het opgegeven jaartal waren gevonden. Men denke hier maar aan vingervlugheid. a 15 cents per regel. Kramp- en Zenuwlijdenden; zekere genezing naar de eenige, duizendmaal beproefde methode. Behandeling per brief na inzending van een uitvoerig- bericht, dat met postzegel voor antwoord te adresseeren 57, Boulevard de Strasbourg PARIS. Als een bijzonderheid wordt medegedeeld, dat in de gemeente Asten met hare bevol- king van 3450 zielen in dit jaar nog geen enkel sterfgeval is voorgekomon. Dit feit is vooral opmerkelijk nu in zoovele Noord- Brabantsche gemeenten het sterftecijfer zoo verbazend hoog is. Een droevig ongeval had te Eindhoven plaats. Zekere Z. nam een pot metkokende soep van de kachel. Door een ongelukkig toeval stortte hij een groot deel van den in- houd over zijn 10-jarig zoontje, dat bij de kachel zat. Het kind bekwam zulke ernstige brandwonden, dat de te hulp geroepen ge- neesheer voor zijn leven vreest. Volgens een bericht uit Brussel van gis- teren worden uit alle deelen van Belgie en uit een groot gedeelte van Europa hevige sneeuwstormen gemeld. Op de Fransche en Engelsche kusten is het weer zeer slecht. De oostenwind dreigt eenige dagen te zul- len duren, zoodat wij nog zoo spoedig niet van dit weer zuHen af zijn. »Een oude boer leed sedert eenige dagen erg aan hardlijvigheid. »Ik kan 't zoo nie langer meer lijen," verklaarde hij aan zijn vrouw. »Kunde g'er me niks veur geven »»Jao, genog," antwoordde zijngedienstige wederhelft, Miadde de mer eer gezeed ik zal wel es we veur oe haolen". De vrouw ging naar een naburigen winkel en kocht er een half pond engelsch zout. Thuis gekomen deed zij de geheele hoeveelheid in een aar- den kom, goot er warm water op en bood het haar echtgenoot te drinken aan. In een paar teugen had deze den geheelen inhoud binnen. i>Ziezoo," zei de boerin, de zal oe wel helpenna moette mer w& gaon slaopen, es ge kunt." En ja welde voorspelling der vrouw kwam uit, doch van slapen kwam niets. Nog geen halfuur was sedert het innemen van 't beestendrankje verstreken, of de boer was totaal van zijn hardlijvigheid genezen." Het bovenstaande klinkt niet bijzonder gelooflijk, maar men zal aan de waarheid wel niet meer twijlelen, zoo men weet dat nog voor eenige jaren tot de huismiddeltjes van de boeren-apotheek behoorde een af- kooksel van paardenmest als gorgeldrank tegen keelpijn. Een werkstaking, welke zeer bedenkelijk zou worden, is te Nanterre (Seine) uitgebro- ken. De mannen van de b'randweer aldaar hebben verklaard, geen dienst meer te wil- len doen voor het gemeentebestunr hunne loonen heeft verhoogd. Een juwelier te Parijs bestolen voor een bedrag van ongeveer een millioen francs. Hij vond, bij zijn terugkomst van een reis naar Nizza, zijn brandkast, welke die som bevatte aan geld en papieren van waarde, geplunderd. Vermoedelijk is de diet 'sju- weliers zoon, die spoorloos verdwenen is. De bestolerie heeft een aanklacht ingediend, niet tegen zijn zoon dat kan niet volgens de wet maar tegen de minnares van den jonkman. Waarschijnlijk is het paar in Engeland. Een geheim agent van politie is derwaarts getrokken om de vluchtelingen op te sporen. De eenvoudigste oplossing Als de druit- luis in Spanje voortgaat met zulke verwoes- tingen in de wijngaarden aan te richten, als zij thans reeds heeft gedaan, dan zal er weldra van een wijnquaestie geen sprake meer zijn, om de eenvoudige reden, dat er geen wijn meer zal zijn. Resumeert men wat uit de verschillende wijnstreken wordt gemeld, dat blijkt, dat in de provincie Tarra gona ongeveer 1000 H. A. door de druilluis verwoest zijn, terwij in vele andere provin- cies de gevreesde ziekte eveneens begint te heerschen. In de provincie Cordov, waar in Mei 1890 ongeveer 600 H. A. waren verwoest, zijn thans bijna alle velden door druifluis aan- getast. Even treurig ziet het er in Almeria, Jaen, Malaga en Sevilla uit. Granada is er ook niet geheel vrij van. In Galicie worden de provincies Leon en Salamanca het meest bedreigd. De electrische torpedo Sims Edison, die van den wal at bestuurd wordt door middel van metalen draden, welke zich afwikkelen naarmate de torpedo vordert en tijdeljjk de noodige bewegingskracht aanvoeren, is be- kend. Thans wordt bericht, dat dezelfde uitvin- ders zich bezighouden met de toepassing van hetzelfde systeem op reddingsbooten, die dus geen bemanning zouden noodig hebben om het doel te bereiken, waarop zij afgezonden worden. Mochten de uitvinders in hunne pogingen slagen, dan maken zij zich zeker zeer verdienstelijk jegens de menschheid. Aan het ministerie van Openbare Werken te St. Petersburg worden plannen gemaakt voor den bouw van een electrischen spoor- weg tusschen Petersburg en Archangel, een afstand van ongeveer 1000 kilometer. Dit zal de langste electrische spool weg ter we- reld worden. AMERIKA. De ministers van Canada, die naar Was hington gezonden waren om te onderhan- delen over een handelsverdrag met de Unie, op den grondslag van reciprociteit, zijn on- verrichterzake teruggekeerd. President Har rison en minister Blaine heeten zeer ver- toornd, omdat opnieuw gebleken zou zijn, dat de genoemde ministers slechts volmacht hadden tot onderhandelen, niet tot het slui- ten van een tractaatzij beweren dat Ca nada misbruik maakte van diplomatieke ge- bruiken alleen om invloed te oefenen op zijne binnenlandsche staatkunde. BELGIE. De minister van buitenlandsche zaken, prins de Chimay, ligt gevaarlijk ziek. In de Kamer van afgevaardigden zijn op het herzieningsontwerp door de Antwerpsche afgevaardigden amendementen ingediend, waarbij eenige waarborgen zouden verkregen worden tot betere naleving der Zondagsrust en tot betere verdeeling der hoven van appel, opdat ook de Vlamingen rechters mogen vinden, die hen verstaan, en opdat over't algemeen de gelijkstelling van Vlamingen en Walen niet langer een ijdel woord zij. Door de Gentsche afgevaardigden De Hemptinne c. s. is voorts een amendement ingediend op art. 56 tot wegn'eming van de verplichting voor afge vaardigden om, minister of ridder geworden, zich aan eene nieuwe verkiezing te onder- werpen, zoo zij lid der Kamer wiilen blijven. Het socialistische dagblad Le Conscrit, dat aan alle lotelingen zou worden uitgereikt, om hen op te ruien, is gisteren te Brussel cloor de politie in beslag genomen. DUITSCHLAND. In den Rijksdag is gisteren de beraadsla- ging geeindigd over de begrooting van hetmili- taire rechtswezen, met dedaarop voorgestelde resolution. Het eerste deel van een voorstel des heeren Buhl omtrent de herziening van eene uitspraak en inzonderheid aangaande de verplichting om mishandelde soldaten in de gelegenheid te stellen hunne bezwaren kenbaar te maken, werd verworpen met 122 stemmen tegen 120. Het tweede deel van het voorstel omtrent eene herziening der militaire strafprocesorde met betrekking tot de zelfstandigheid van het gerecht en de openbare en mondelinge behandeling der zaak, werd aangenomen met 143 stemmen tegen 100. Het voorstel der commissie betreffende het vergemakkelijken van het recht om bezwaren in te brengen, werd aangenomen en dat aangaande hetaarikwee- ken van godsdienstigen zin bij de soldaten verworpen. De Koln. Volksz. meldt, dat bij de ver deeling der Sperrgelder gebleken is, dat alleen de van ouds op de begrooting voor- komende salarissen, die ingehouden waren, in het fonds gevloeid zijn. maar geenszins de latere verhoogingen en buitengewone toe- lagen, zoodat de rechthebbenden thans veelal teleurgesteld zullen zijn en soms nauwelijks de nelft of een derde verkrijgen van hetgeen zij verwachtten. FRANKRIJK. De Kamer van afgevaardigden heeft gis teren hare zittingen hervat. De afgevaar- digde Richard diende een ontwerp in tot vaststelling van een minimumloon voor elke onderneming. Uit de toelichtingen bleek, dat de invoering der nieuwe handelstarie- ven een groote stijging in den prijs van alle levensmiddelen heeft veroorzaakt. De toestand van de arbeidende klasse is daar- door ernstig geworden. De voor dit voor stel gevraagde urgentie werd echter met 161 tegen 101 stemmen geweigerd. De socialist Lafargue bood vervolgens een voor stel aan tot afschafling der nieuwe handels- tarieven. De minister van koophandel, Jules Roche, zal een krediet aanvragen van 3.250.000 frank voor de deelneming aan de tentoon- stelling te Chicago. De minister van Open- bare werken. Yves Guyot, zal een wijziging der wet op lokaalspoorwegen en tramwegen indienen. De minister van financien, Rouvier, zal een krediet van 500.000 frank aanvra gen om te voorzien in de uitgaven van meer- deren arbeid der douanen en kosten van toezicht. Later zal nog een verhooging van een millioen gevraagd worden, en wel in verband met de nieuwe handelstarieven. SPANJE. De Koningin Regentes heeft een dreig- brief ontvangen, waarin haar verweten wordt, dat zij de terechtgestelde anarchisten te Xeres niet begenadigd heeft, en haar wordt aangezegd, dat die »moord" zal gewroken worden op haar kind, den zesjarigen konirig Alfonso, die het met zijn leven zal moeten batten. De politie bewaakt strong de konink- lijke paleizen er. de dienst der lijfwacht is verscherpt. Rogge 13-19 Febr. zor.der handel. Gerst: 13-19 Febr. zonder handel. Moutwijn 13-19 Febr. f 9. Jenever 13—19 Febr. fl4.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. V.: 13 Febr. fl.80. 15. fl.70. 16. f 1.60. 17 en 18. fl.80. 19. f 1.90. GEBOREN: 12 Febr. Arie, zoon van H. van der Stoep en P. C. Zaal, Ploegstraat. Hillegonda, doch- ter van J. F. Wessel en H. Krommenhoek, Hoofdstraat. Gerardina Johanna, dochter van A. van Vliet en P. E. Daane, Broersveld. 13. Jacobus, zoon van H. van den Heuvel en R. W. van Gameren, Nieuwsticht. Adriaanje, dochter van K. van Eijk en M. Verberk, Adrianastraat. - 14. Nicolaas Theodorus Maria, zoon van T. A. Kockx en A. C. van der Stap, Nieuwe West Franke- landsche laan. Johanna Adiiana, dochter van J.'Veth en J. M. E. Meijer, Oostsingel. 15. Christianus Theodorus, zoon van B. M. J. Trompper en C. G. van Buitenen, Oostsingel. Jacoba Johanna, dochter van M. Hopman en J. J. Osephius, Lange Haven. Catha- rina, dochter van J. van der Zee er. W. Groe- neweg, Singel. Theodora Antoinette Petro- nella Ludwina, dochter van T. E. J. Kramers en M. J. J. Buijtendorp, Schie. 16. Jan Frederik, zoon van B. van der Hoek en M. M. Meijer, Buitenhavenweg. 17. Jacob, zoon van G. Immerzeel en B. van Zanten, Lelie- straat. OVERLEDEN: 1C Febr. Lamberta Gerarda Maria Mel- chers, oud 3 maanden, Singel. 11. Willem Cornelis Goossens, oud 68 jaar en 10 maan den, Hoogstraat. Wilmen van Amen, oud 3 maanden, Spoorstraat. 13. Johan nes Brinkman, oud 1 maand, Klein Watertje. Wilhelmus Leonardus Kloos, oud 3 weken, Broersveld. 15. Lieving Rijke,oud 84 jaar en 10 maanden, Hoogstraat. Johannes An dreas van Gogh, oud 5 maanden, West Frankelandsche laan. 16. Johanna van der Graaf, oud 58 jaar en 8 maanden, echt- gen. van A. van der Sande, Broersveld. Catharina van Katwijk, oud 51 jaar en 10 maanden, Kerkstraat. 17. Elizabeth van der Sluijs, oud 89 jaar en 5 maanden, wed. van H. de Wit, Broersveld. ONDERTROUWD: 11 Febr. L. Ingelse en P. La Verge. M. F. L. van Antwerpen en F. J. Peitsman. C. van Rhijn en A. van Deursen. GEHUWD: 17 Febr. W. T. Hermans en C. Lourens. 18. H. Meurs en J. M. van Putten. De diaconie der chr. geref. gemeente te Schiedam collecteerde in den morgen-gods- dienstoefening van Zondag j.l. een gift van f 100 voor hare armen. BEROEPEN Naar Berg-Ambacht, W. H. Dekking, (Herv.) teHagestein. NaarSchoon- rewoerd, W. F. A. Winckel, (Ned. Geref.) te Oudewater. Naar Besoijen-Waalwijk J. W. F. Roth, (Herv.) te Ottoland. AANGENOMEN Naar Amsterdam, door J. Th. de Visser, (Herv.) te Rotterdam. Naar Middelburg, J. I). v. d. Velden, (Ned. Geref,) Maasland. Naar Kerk-Avezaath, door A. Rut gers van der Loeft, (Herv.) cand. te Leiden. BEDANKTVoor Spijk, (bij Gorinchem), door A. de Haan, (Herv.) te Ophemert. Voor Alkmaar, door A. J. van 't Hooft, (Herv.) te Nootdorp. Voor Hierden, (bij Harderwijk), door C. Bouthoorn, (Herv.) te Dirksland. Voor Alblasserdam, door J. J. A. Ploos van Amstel, (Ned. Geref.) te Reitsum. Voor Scherpenzeel, door C. Hengeveld, (Herv.) te Aarlanderveen. Voor Leimuiden, door A. J. van 't Hooft, (Herv.) te Nootdorp. Voor Oud- Vosmeer, door J. W. F. Roth, (Herv.) te Ottoland. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorrn. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5| uur Ds. Boonstra. Maandelijksche Collecte voor het Kerkfonds. (Chr. Ger. en Ned. Ger. Kerk.) Donderdag avond 7£ uur Ds. Fernhout van Dordrecht. Heden overleed mijnen geliefden Echt genoot, onzen Vader, Behuwdvader en Broeder, in den ouderdom van 58 jaren. Wed. H. D. VAN MEURS—A. Gerdes. P. MOOLHUIZEN. M. L. MOOLHUIZEN—Ewaardt. J. C. SPAAN. C. SPAANvan Meurs. Rotterdam, 14 Februari 1892. in jMusis Sacrum", aan de Lange Ilaven te Schiedam, wegens benadering eener SOLIDE HANDELSZAAK in EEN PARTIJ en wat meer ten verkoop zal worden aan geboden, OP ZES WEKEN 6KED1ET, op Dinsdag den In Maart 1892, des namid- dags ten 2 ure, en volgende dagen des voormiddags ten 10 ure, door den Vendu- meester J. SCHEURKOGEL, ten overstaan van den Deurwaarder A. BOSMAN. Dinsdag des voormiddags van 10 tot 1 uur zijn de goederen te bezichtigen. ZEGT HET VOORT! Ondergeteekenden belasten zich gaarne met het binden van boeken voor particulieren, als SNftE- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methodesolied en keurig werk. BOTERSTRAAT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3