15de Jaargang. Zaterdag 27 Februari 1892. No. 784, Uit en voor het Binnenland. FEU B LLET0 PJs ADVEBTENTIEN Van 110 gewone regels50 csat. federo regel meer5 AuvEaTENTiKN 3 maal gepl&atst, warden teges 2 maal barekend. ABOHNEMHXi Far drie maandan 25 Franco per post Eakele stomraers 01, llitgems: GEBB. TAN KOOBTWIJE. Bnrean: BOTEBSTBAAT, E,X«. 89. Niet Tak, maar Pierson aan liet woord. De Minister Pierson heeft woord gehouden. Nog vo6r het bijeenkomen der Kamer zijn de »omvangrijke belasting-voorstellen" inge- diend. Wij hebben daaraan ook niet getwijfeld. De heer Pierson was de man van het Ministerie geworden. Uitbreiding van kies- recht, sociale wetgeving, leerplicht, leger- wet met zooveel zekerheid aan de kiezers beloofd het werd alles op den achtergrond geschoven, omdat Pierson oordeelde als de Minister Lohman: de natie stelt meer prijs op een herziening van onze belastingen dan op uitbreiding van het kiesrecht. Van Pierson schijnt men dit goed te vinden Loh man werd er heftig over aangevallen. Een andere vraag is het evenwel, of de natie nu juist deze belasting-herziening wenschte en in de volgorde als door den heer Pierson is voorgesteld. Wij althans zijn nog altijd van rneening, dat voorziening niet tijdelijke leniging in den nood der armgemeenten en herziening van het per- soneel voorop hadden moeten gaan. Deze herzieningen zijn, dunkt ons, meer urgent dan alle andereen door dit te zeggen her- halen wij slechts wat de heeren Houwing, W. de Beaufort en Rutgers van Rozenburg uitspraken. Noch herziening van de gemeentewet, noch die van het personeel of van het patent is ingediend. Dat komt later, zegt de Minister. Later. Maar wanneer Wat heeft nu de minister ingediend? Twee wetsontwerpen tot vermeerdering van be- lasting, twee wetsontwerpen tot verminde- ring van belasting en een paar toezeggin- gen. Laat ons nu zien welke die wetsontwerpen en die toezeggingen zijn. Allereerst de vermindering van belasting. lo. Vermindering van sommige even- redige registratie- en hypotheekrechten (waaronder dus de z. g. mutatie-rechten). Het overgangsrecht van vaste goederen onder de levenden onder bezwarenden titel wordt van 4 pet. tot 2 pet. verminderd. Het recht voor verkoopingen van Staats- domeinen wordt eveneens 2 pet. Het recht van overschrijven, thans pet., wordt verminderd tot op 15 cents van de flOO. Op de rechten en boeten van regis tratie en van hypotheek worden geen opcenten geheven. HET TRAKTAATIE. (9 Een mtrkvuaardig verhaal. »Wat denkt gij dat er aan mankeert vroeg de Burgemeester. »Ik kan dat niet zeggen," was het ant- woord. Maar het komt mij voor alsof er iets in verbogen is. Ik zou dat kunnen zien, als ik het slot van de kast had afgenomen." »Kan men met den gewonen slcutel een slot verbuigen O ja, wanneer men hem er niet goed insteekt en dan met geweld omdraait. Doch dit is zeer zelden het geval, veel meer gebeurt het, dat de sleutel afbreekt daar het slot weerstand biedt." »Hebt gij niet ruim een maand gele- den een nieuwen sleutel voor deze kast gemaakt 2o. Afschaffing van den accijns en wijziging van het invoerrecht op zeep. De zachte groene zeep wordt van invoer recht vrijgesteld en alle andere zeep be- last met 5 pet. der waarde. Nu de toezeggingen lo. Ten opzichte van de grondbelasting zal de Minister bevorderen de uitvoering van het beginsel van perequatie, door het percentage der hefflng te verlagen tot 6 pet. zonder opcenten. 2o. Een wetsontwerp tot afschaffing der Staatstollen wordt voorbereid. 3o. Een verlaging van den zout-accijns van f 8 of f 4 per 100 K.G. kan spoedig verwacht worden. Derhalve twee wetsontwerpen tot vermin dering en drie dito dito op zicht. Die vermindering zal de schatkist duchtig voelen, wat uit dit lijstje blijkt afschaffing zeepaccijns f 2.000.000 vermindering zout-accijns - 2.000.000 registr. en hyp. rech ten - 4.336.000 grondbelasting - 960,000 afschaffing tollen- 600.000 Totaal verlies voor de schatkist f 9.896.000 of ongeveer 10 millioen. Jtoe dit gat te stopn/m De Ministe'- heeft twee middelen voorgesteld lo. Verhooging van den accijns op het ge- distilleerd van f60 op 165 per HL. 2o. Een belasting op de inkomsten uit het roerend vermogen1 gulden van iedere duizend gulden, welke men bezit in eigen- dommen, landerijen, effecten, hypotheken, vee enz. enz.alles na aftrek van belastin gen, schulden, huren enz. De belasting begint bij een bezit van 13 duizend guldenwie minder heeft, is vrij. Van een vermogen tusschen de f13.000 en f 25.000 moet iets minder dan f 1 per f 1000 aan belasting betaald worden. Van f 25.000 tot f 100.000 is het f 1 boven een ton klimt de belasting tot het vermogen van 5 ton en hooger, waarbij dan fl£ per f 1000 aan be lasting moet worden betaald. Wie een millioen bezit, betaalt dus 11500 belasting, die een ton in eigendom heeft brengt f 100 bij den ontvanger. Hoeveel brengt dit nu op? Volgens de berekening van den Minister De verhooging van den accijns f 2.000.000 De vermogens-belasting - 8.000.000 Totaal f 10.000.000 Dat klopt dus. Als nu de Minister het maar even goed >Ja," antwoordde Delver. >Hebt gij er sltchts een gemaakt?" De smid zag den Burgemeester vra- gend aan. Wat werd er met dien vraag bedoeld »Verwondert gij u ojfer mijne vraag?" vroeg de Burgemeester hooghartig. Ja, ik begrijp die niet. Meent mijnheer de Burgemeester of het de eerste maal is dat ik een sleutel voor dit slot heb gemaakt, of wordt er verondersteld, dat ik in plaats van 66n, zooals mij opge- dragen is, er twee zou gemaakt heb ben »Dit laatste bedoel ik," antwoordde de Burgemeester. »Maar ik zou niet weten, wat ik met dien sleutel moest doen 1" riep Delver uit. »Ik kan mijn tijd en krachten beter gebruiken dan om uit liefhebberij te werken." »Dat is ook zoo," zeide de Burge meester. Maar gesteld eens, dat gij Lin voorrekenen in de Tweede Kamer. Dat zal de tijd moeten leeren en als 7,Exc. ernstig meent, wat hij in zijn Memo- e van Toelichting schrijft en waarom xouden wij aan zijn woorden geen geloot h2chten dan is die tijd niet eens zoo ver neer af. Z.Exc. wenscht toch, dat al die wetsont werpen nog in dit zittingsjaar zullen aange- nomen zijn. En als de Minister nu zijn wensch ver- krijgt, wat zal dat de natie nog baten Immers Tak heeft gezegd, dat wij in het operas zatenen toen hij dat zeide dacht de spreker allerminst aan een vermogens-be lasting als middel om de natie uit die alles behalve aangename positie te helpen. De Grondwet moest immers tot een levend- wekkende kracht gemaakt worden Licht na dui storms Seyffardt heeft zijn n 0 0 d w e t inge- trokken en het voorbeeld van zijn voorgan- ger Bergansius gevolgd, in zooverre hij nu slechts voorstelt den diensttijd van den milicien te verlengen tot acht jaren. Is dit het begir. van het einde Wij Let riej,. .Maar we} ma? or op ge- wezen worden hoe Seytfardt bij den vorigen Minister heriiaaldehjk *op een noodwet aan- drong, hem er een grief van maakte dat hij op zijn smeeken geen gehoor gaf en thans ongeveer hefzelfde moet doen wathijinBer- gansins zoo gispte. Heeft de Minister Seyffardt verstandig gehandeld met de intrekking van de nood wet? Het antwoord daarop hangt, dunkt ons, af van het standpunt, dat ten opzichte van de regeling van ons krijgswezen wordt ingenomen. Het komt ons althans voor, dat de anti- militairisten maar matig ingenomen zullen zijn met de intrekking. 't Is zoo, te oordeelen naar het Voorloopig Verslag scheen het wel alsof de groote meerderheid der Tweede Kamer tegen de noodwet wasmaar voor ons is het nog volstrekt zoo zeker niet of de noodwet wel zou verworpen zijn. Een Voorloopig Verslag is niet altijd een zuiver beeld van de Ka mer om de eenvoudige reden, dat vele leden en daaronder in de eerste plaats enkele roomsch-kath. leden de afdeelings-verga- deringen niet bijzonder druk bijwonen. Een noodwet is bovendien voor alien, die afkeerig zijn van militaire hervormingen, een heerlijk een tweeden sleutel hadt gemaakt, zou die dan niet kunnen dienen, om bij af- wezigheid van den eigenaar, dit slot te openen 1 Zeker, maar ik heb u reeds te kennen gegeven, dat ik geen tweeden sleutel heb gemaakt. En zoo dit het geval ware, dan zou het slot in orde gebleven zijn, daar de eene sleutel precies moet zijn als de andere." »Wie heeft den sleutel gemaakt?" Ik. »Gij alleen »Ja, ik had toen slechts een jongen aan het werk, dien ik geen sleutel kon la ten maken." In dit oogenblik h-:eld een wagon voor de boerderij stil en kort daarop steeg er de Kommissaris, vergezeld jvan een in- specteur, uit. Beide heeren traden het vertrek binnen. De Burgemeester bracht hen op de hoogte der zaak, en nadat de Kommissaris alles nauwkeurig beke- middeltje om een definitieve regeling van het krijgswezen op de lange baan te houden. Doch hoe dit zij de noodwet is van de baan en de regeling van het krijgs wezen is, meer en dringender dan tot heden het geval scheen, aan de orde gebleven. Thans zal de Minister Seyffardt spoed moeten maken met zijn stelsel en kan de indiening van zijn ontwerp legerhervor- ming waarschijnlijk nog wel dit jaar ver wacht worden. Of dat stelsel, met zijn persoonlijken dienstplicht en zijn groote uitgaven, op een meerderheid zal kunnen rekenen in de Tweede Kamer, zal de toekomst wel leeren. Doch hoe men daarover ook oordeele, over de intrekking van de noodwet verheu- gen wij ons. De regeering moet nu voor den dag ko- mende partijen zullen er zich over uit te spreken hebbende defensie-quaestie blijft dus aan de orde en de kans bestaat, dat er licht zal dagen, waar zoo lung een sombere en nare duisternis heeft geheerscht. Aan de Anti-revolutionaire Kamerleden, en daaronder de militaire, mag wel een woord van hulde gebracht wordenwant, vergissen wij ons niet, dan zijn zij op hun post geweest, toen de noodwet in de afdee- Schiedam, 26 Februari 1892. Naar wij vernemen heeft de commissie van drie raadsleden, daartoe aangewezeu, het plan van een progressieve inkomstenbelas- ting bij den raad ingediend, en kan de behan- deling daarvan binnenkort worden tegemoet gezien. Tot onderwijzer aan de Christ. School (Plantage) alhier, is benoemd de heer K. IJzer- man, van Hoedekenskerke. Bij de in het laatst der vorige week ge houden examens in nuttige han'dwerken, zijn 0. a. nog geslaagd de dames H. iVlak, en A. van Vlaardingen van Schiedam. Aan het commissariaat van politie zijn als op straat gevonden aangebrachteen ledige portemonnaie, een streng bruine wol, een wandkalender, een pakje peekoffie, een blauw ochort, een lap japonstof waarin gewikkeld zijn 6 paar kousen enz., een fantaisie haar- speld, een houten trap, een pak uitgeknipte feuilletons getiteld »Clara", een prot. vra- genboekje, een ring met twee sleutels en een bloedkoralen kinderoorbelletje. ken en een ta! van vragen tot dezen en genen gedaan had, nam hij het van den Burgemeester over, om het onderzoek voort te zetten. Waarschijnlijk was den Kommissaris het een of ander gerucht ter oore gekomen, althans hij zag nu en dan den smid scherp aan en vroeg hem toen eensklaps, als op den man af Waar waart gij gisteren morgen?" »In huis." »Dus niet ter kerk?" »Daar kom ik zelden." »En uwe vrouw Die begeeft zich meest om den ande- ren Zondag naar de stad, om daar te kerken." »Was zij er gisteren ook?" »Neen, zij moest thuis blijven om de kinderen." »Tot hoelang zijt gij thuis gebleven »Tot s'namiddags." »En waarmede hebt gij dien Zondag- morgen doorgebracht iufgeTJ aUIi de Oi 1 e tvoc.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 1