Van allerlei aard. ASTHMA Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandheb- ben de loting voor de nationale-militie, dit jaar te Leiden gehouden en waartegen be- zwaren waren ingebracht, vernietigd en eene nieuwe loting bevolen. De oproepingsbrief voor de vergadering der Tweede Kamer op 4 Maart a. s. ver- meldt alleen als onderwerp het trekken der afdeelingen. Bij den minister van binnenlandsche zaken maakt het een punt van overweging uit, of met het oog op het voorkomen van mond- en klauwzeer onder het vee jn de Belgische provincie Antwerpen, in het "belang van den gezondsheidstoestand van den Nederlandschen veestapel, de in- of doorvoer van de van vee afkomstige artikelen in ons land geheel moet worden gestaakt of beperktalthans uit Duitschland en Belgie. De aandacht der districts-veeartsen is door den Minister gevestigd op de kalverziekte en op de veiliezen, daardoor geleden, en hun ver- zoeht daaromtrent een onderzoek in te stellen en de middeleri aan te geven ter bestrijding dezer ziekte. Te Middelburg is tot lid der Provinciale Staten van Zeeland gekozen de Heer Mr. P. J. F. van Voorst Vader (anti-rev.) met 1642 stemmen. De heer Jhr. Mr. A. A. van Doorn (lib.) had 1508 stemmen. Te Goes is tot lid der Provinciale Staten van Zeeland gekozen de Heer De Jonge (anti-rev.) met 1582 van de 2734 geldige stemmen. De heer P. Dekker Jzn, te We- meldinge (lib) had 911 stemmen. (N. v. d. D.) In het district Elst waren bij de herstem- ming voor een lid der Provinciale Staten uitgebracht 1342 stemmen. Gekozen werd de heer F. Terwindt, te Doornenburg, met 686 stemmen. De heer A. Terwindt, te Pannerden, had 642 stemmen. Door het Bestuur van Arti et Industriae te 's Gravenhage, zijn leden van de vereeni- ging uit^enoodigd om voor 10 Maart ont- werpen in te zenden voor nieuwe Neder- landsche postzegels met beeltenis van II.M. de Koningin. Teekeningen op groote schaal, zullen door photografie op het postzegeliormaat worden gereproduceerd. Voor een derde stichting heeft de Vereeni- ging tot Christelijke verpleging van krank- zinnigen in Nederland thans een terrein aangekocht. Dit terrein, een uitgestrektheid van vele bunders, is gelegen in de gemeente Zuidla- ren en bestaat uit heide, bouwgrond, wei- laini en hoscii. Het station Yiies Zuidlar&it ligt op korten atstand van het dorp. Voor- eerst zal natuurlijk nog niet tot bouwen kunnen worden overgegaan. Maandag herdacht de heer D. Vermaat, wethouder, den dag van zijn 25-jarig lid- maatschap van den gemeenteraad van Char- lois. Door den gemeer.teraad werd hem een prachtig bronzen beeld aangeboden, terwijl van haast alle huizen de vlaggen wapperden. Den schoolkinderen, ten getale van pi. m. 1900 wordt door den jubilaris een school- feestje bereid. Dank zij het lofwaardig initiatief van den heer C. J. Simons is te Brielle gedurende dezen winter aan 780 kinderen kosteloos voedsel verstrekt. Voor een te houden tombola, ten bate dier kindervoeding, kwamen nu weer heel wat geschenken in, als van den heer Karis uit Rotterdam, eenige suikerwerkenvan den heer A. Moerman, te Brielle een schilderstuk, gezicht op de Molenhaven aldaar voorstel- lendevan de heeren Koevoets en Hooger- heiden te Zieriksee 90 iraaie sigarenkokers, enz. Omtrent het optreden van Sequah in het Casino-gebouw te 's-Hage, meldt het Dag- blad van Z.-Il. nog het volgende Sequah had Maandag-avond voor het eerst zijn Amerikaansch costuum aan. De toeloop van nieuwsgierigen was zoo groot, dat men kwartier na acht uur de deur van Delver verbleekte eenigzins, 't geen niet onopgemerkt bleef. »Ik ben nu en dan eens in den tuin geweest," antwoordde hij schoorvoetend. Alleen in den tuin. Ik verzoek u uw geheugen goed te hulp te roepen. Wan- neer mij de veldwachter goed ingelicht heeft, dan heeft hij u omstreeks elf uur in het boschje gezien, op niet verren afstand van uwe woning. Wat deedt gij in dat boschje Delver werd nog bleeker en sloeg de oogen ter aarde. »Hebt gij daar in dat boschje met iemand gesproken De smid was niet in staat eenig ant- woord te geven. Beurtelings zag hij de personen aan, die in zijne nabijheid ston- den, als wilde hij bij hen hulp zoekcn. Maar ieders blik bleef koud en niemand scheen iets te gevoelen, van 't geen er in zijn binnenste omging behalve Dien- tje die naast de serafien zat en hem het Casino moest sluiten. Het gedrang in de vestibule van het gebouw was zeer groot, zoodat er niet weinig gevaar bestond voor het breken der spiegelruiten van de winkels. Een der agenten, die de ruiten te bescher- men hadden en voor de orde zorg dragen, kreeg het zoo benauwd, dat hij gevaar liep flauw te vallen. Een weinig frisch water Oracht hem weer op zijn verhaal. In het gebouw, dat tot in de verste hoe- ken gevuld was, ging alles ordelijk als naar gewoonte toe. Sequah genas drie patienten, waaronder een, die sinds 5 jaren aan rheu- matische pijnen moet hebben geleden. Sequah's optreden te Dordrecht heeft nog een eigenaardig nasleepje gehad. Zooals bekend is, had men zijn opotheker S. ge- noodzaakt, oij zijn apotheek, alzoo in de be- stuurskamer van Musis Sacrum, te wonen. Toen de man ziek werd en geen behoorlijk bed bezat, wist men de vrouw, bij wie hij aanvankelijk zijn intrek had genomen, te bewegen, hem haar bed af te staanwan- neer S. beter werd of onverhoopt kwam te overlijden, zou hij haar wel schadeloos stel len. Toen de oude man dan ook zijn einde voelde naderen, stelde hij edelmoedig een bankbiljet van 1000 Mark te harer beschik- king, als belooning voor de lietderijke ver pleging en als schadeloosstelling voor het geheel bedorven bed. Deze week begat de vrouw zich opgetogen naar het bedden-magazijn van den heer Keuss, overtuigd dat zij zich daar eens flink kon inspannen. Wie beschrijft echter haaar teleurstelling, toen haar werd medegedeeld dat het ver- meende bankbiljet riiets anders was dan een reclameprentje in den vorm van een bank biljet van 1000 Mark, als »souvenir voor dem1 geen die zou meenen dat het een echt biljet was". Natuurlijk, had de heer Keuss geen lust, in ruil voor dat souvenir het gekochte bed afte staan, maar ried hij der koopsteraan, zich onmiddellijk tot Sequah te wenden, die zeker ook wel edelmoedig genoeg zou zijn, de svergissing" van den overleden apotheker, wiens lijden en verdrukking hem reeds zoo- zeer ter harte waren gegaan, goed te maken. De vrouw moest zich echter troosten met het antwoord, dat Sequah met zijn apotheker ree'ds geheel had »afgerekend", terwijl van andere zijde der vrouw nog eenige lieflijk- heden ten aanzien van 's apothekers bezit- tingen werden toegevoegd. Er ontbreekt nu nog maar aan, dat het gemis van haar bed aan de vrouw rheumatiek bezorgt. (D. C.) Naar wij vernemen zal eerstdaags een commissie worden benoemd, wier doel zal zijn onder vrienden en vereerders, van wijlen den heer P. H. Witkamp, den bekenden aardrijkskunkige, onlangs te Wijchen ovei Ifeueri, geMen le verzu.-ek-.... c?. ^okLt dienen om een gedenksteen te doen plaatsen in het huis op de Rozengracht, waar Wit kamp werd geboren en een gedenkteeken op zijn graf te Wijchen. (Amst. Ct.) Onlangs zijn nabij Muiden 2 personen in hechtenis genomen, in het bezit van zilver- werk en eene pendule, van welke voorwer- pen zij de herkomst niet konden opgeven. Het is thans gebleken, dat een en ander ontvieemd is uit de villa van den heer Huis- man te Amsterdam, wiens villa onder Bus- sum 's winters onbewoond is. De inbrekers hebben zich door het verbreken der venster- luiken toegang weten te verschaffen. A1 het voorhanden zdver werd meegenomen, spiegels, kristal- en glaswerk baldadig ver- nield. De dieven schijnen erg op hun gemak te zijn geweest, wat at te leiden valt uit de flesschen met wijn, die geledigd en daarna op den vloer tot gruis vertrapt werden, waardoor de tapijten in enkele kamers ver- nield werden. In de gemeente Naaldwijk hebben zich weder eenige gevallen van diphtheritus (be- smettelijke keelziekte) voorgedaan, waarvan tot heden een met doodelijken alloop. Men schrijft aan de Avondpost uit Delft De heer T. De M., student, had kamers ge- huurd van den heer v. D., aan de Hypolitus- buurt alhier. Ten gevolge van een geschil met zijn hospita over een kleinigheid werd de huur der kamer opgezegd. Daar de huur- met een oog vol medeliiden gadesloeg. »Ik merk het al," zeide de man van 't gcrecht, »gij zijt niet heel spraakzaam 't geen mij ook niet verwondert. Ik zal dan maar in uwe plaats spreken. Om streeks twaalf uur heeft dezelfde veld wachter iemand uit het boschje zien ko- men, die u met de hand toewenkte en heenging. De veldwachter stond echter te ver af om te kunnen zien, wie die persoon was, die als een schaduw ver- dween, maar u heeft hij goed herkend, daar gij kort daarop naar uwe woning gingt. Kunt gij mij ook zeggen wie die persoon was met wien gij in dit boschje spraakt De smid moest in een beklagenswaar- digen toestand verkeeren, want hij ge- raakte zoozeer van zich zelf, dat hij zich met de rechterhand aan de tafel moest vasthouden. De Kommissaris, die in dit alles slechts bewijzen van schuld zag, liet hem ech- tijd nog niet was verstreken, werd met den voogd van T. De M. gecorrespondeerd en goed- gevonden, dat de kamer zou worden verlaten en de nog verschuldigde huur worden vol- daan. Ons studentje, daarover niet erg ge- sticht, behield den sleutel van de voordeur, om de vrije beschikking over zijn verlaten kamer te houden. Na verscheiden baldadig- heden in die kamer te hebben uitgevoerd, landde De M. er Vrijdag-nacht met vijf vrien den weder aan. Van het feestvieren opge- wonden, begon men alles kort en klein te slaan. Ja, zelfs werd de hospita genoodzaakt uit bed te komen en daarna mishandeld. Nog niet gekalmeerd, ging men naar boven, waar twee officieren wonen. Ook daar werd alles vernield, waardoor een der heeren wakker werd, die de studenten onmiddellijk nood- zaakte zijn kamer te verlaten, en op het hulpgeroep van de juffrouw ter assistentie kwam. De politie, in dien tusschentijd te hulp geroepen, maakte aan het schandaal een einde. Men verneernt dat een aanbod, om deze studentengrap in den doofpot te stoppen, is geweigerd. Gisteren herdacht de heer H. Pijls zijn 25-jarigen dienst als burgemeester van Maas tricht. Een prachtige zilveren bnrgemees- tersketting van aan elkaar geschakelde lang- werpige en ronde medailles, waarop zich de namen van de leden van den gemeenteraad en het stadswapen bevinden, werd den ju bilaris door den gemeenteraad ten geschenke aangeboden. Door de gemeente-ambtenaren werden hem ruikers aangeboden. Verschei- dene deputaties en talrijke bezoekers be- gaven zich naar zijn huis om hem geluk te wenschen. Tal van huizen waren versierd meL de nationale vlag ten blijke van de algemeene belangstelling. VLAARDINGEN. De uitkomsten met de beugvisscherij blijven allertreurigst. De sche- pen blijven vier a vijf weken op zee en brengen dan zoo weinig mede dat de besom- mingen lang niet voldoende zijn om de kos- ten van het vischaas te bestrijden. In den loop der afgeloopen week kwamen hier aan^Amsterdam I" met 8 ton visch, »Nederland" met 5 ton id.»Albatros" met 12 ton id. en »Amsterdam IP' met 10 ton id. en 2 ton leng. Deze slechte aanbrengsten waren oorzaak dat de stemming iets vaster was, zoodat voor visch f 30,25 en voor leng f 17,50 be- taald werd. RN.) Ingezonden Mededeelingen. 15 cent per regel. Longziekte, worden genezen. Deze methode, die snel en zeker werkt, wordt veelvuldig als uitstekend erkend. Na vier weken is reeds vooruitgang merk- baar. Voor uitvoerige inlichtingen wende men zich per brief, waarin postzegels voor antwoord, tot OFFICE SANITAS 57, Boulevard de Strasbourg PARIS. Te Brielle ontstond in den ochtend van 22 Februari in het Zuideinde brand op een hooizolder door eene kat, die, in vlam staan- de, hare toevlucht op dien zolder nam. Men zegt dat door baldadigen de kat met petro leum overgoten en in brand gestoken is. De justitie zal de zaak wel onderzoeken, en mocht bewaarheid worden dat het schande- lijk feit is gepleegd, dan is het te hopen, dat de schuldigen ontdekt en strerig gestraft zullen worden. De brand werd spoedig ge- bluscht. Maandag zijn, op last van den officier van justitie te Middelburg een viertal personen uit Zuid-Beveland naar de gevangenis te Middelburg overgebracht, onder verdenking van betrokken te zijn bij den eenigen tijd ter geen rust, maar herhaalde zijne vraag. »Vergeef het mij, mijnheer," antwoord de Delver maar ik kan u op die vraag niet antwoorden." »Waarom niet P >Omdat zij met zaken van mijn parti- kulier leven in verband staat, die echter met den diefstal^ niets gemeens hebben," »Is dit uw laitste woord?" »Ja mijnheer." >Goed dan zullen wij u tijd geven om te antwoorden, wanneer u deze vraag door den rechter zal voorgehouden wor den." »Wat bedoelt gij daarmede?" vroeg de smid op angstigen toon. »Ik bedoel daarmede, dat ik u voor- loopig in bewaring hcud tot tijd en wijle van nader onderzotk." Alle pogingen, die Delver aanwendde mochten niet baten. De veldwachters kregen last goed op hem te passen, on- derwijl zich de kommissaris met den In- geleden te Driewegen gepleegden effecten- diefstal. Een ambtenaar der justitie is naar Amsterdam vertrokkeri, ten einde een on derzoek in te stellen naar de vermiste en bekende effecten. Eene vrouw van een arbeidersgezin in de veenkolonie Beets (Friesland), die te schroom- vallig was hulp te vragen bij de armvoog- den, is van honger en gebrek gestorven. (St.) Uit de provincie Groningen zullen weder zeer velen naar Amerika verhuizen. In de gemeente Beerta alleen maken on- geveer 200 personen zich tot het vertrek ge- reed. Zaterdag werd bij iemand te Amsterdam de veel besproken bevroren schelvisch ge- presenteerd (door een venter.) De heer des huizes besloot de proef te nemen, doch werd weerhouden door de werkster, die in vol! en ernst weigerde die visch te eten, zeggende »lk zou je danken die visch te eten, die zoo- lang in den buik van die dooie wallevisch gezeteri heit. Vijftig duizend hebbe ze er uit gehaald 1" Maandag-avond is op het Engelsche stoom- schip Stanmore, liggende in de Binnenhaven, te Rotterdam, een touw gebroken waarmede een bak, dienstig bij de Tossing, aan de ree ling was verbonden. Een sjouwer, die in den bak zat om aan de zakken salpeter de rich- ting te geven, viel met den bak in het water. Hij is door een ander workman gered en be- kwam eene wonde aan het hoofd, welke aan het politiebureau aan de Nassaukade verbon den is. Gisteren-namiddag, omstreeks een uur ontstond er te Waalwijk in de looierij, toe- behoorende aan den heer C. de C. en in gebruik bij den leerlooier Sch., een brand, die zoo snel toenam, dat het geheele pand in weinig tijds was in asch gelegd. Het kindje van den stationschef te Ngand- joek P. zoo meldt de N. Vorsten- landen was zwaar ziek. De ouders ont- boden een geneesheer van een een naburige plaats, en toen deze kwam, zeide hij, dat er niets meer aan te doen was, want dat de dood reeds was ingetreden, en ging naar huis. De bedoelde ouders schikten zich in hun lot en lieten een doodkistje maken. Doch wat gebeurde er intusschen? Een paar uren voor de begratenis zou plaats hebben, kregen de ouders bezoek van een paar dames en heeren. Een der dames de dood gewaande kleine bekijkende, kwam totde ontdekking,dat er nog leven in was, streek op de bleeke lipjes wat honig en, o wonder, het wichtje siurpte die in. Een oogeilbiik later lag het kind in de armen der moeder en zoog met wellust de moedermelk. De vreugde van den heer en mevr. P. laat zich beter gevoelen dan beschrijven. Het kind in nu geheel hersteld. Volgens den Times-correspondent te Pe tersburg, hebben de [Russische anarchisten in den laatsten tijd een nieuwen weg inge- slagen om de regeering te ondermijnen. Ter wijl zij vroeger hunne aanslagen direct te- gen de overheid richtten, vertellen zij thans aan de noodlijdende boeren, dat de Czaar als een liefhebbend vader alles doet om hen van voedsel te voorzien en dat dus, zoo zij nog honger lijden, het vermoeden voor de hand ligt, dat de provinciale overheid de ondersteunirig achterhoudt, die ten behoeve der armen door den Czaar gezonden wordt Op die wijze trachten zij de boeren tegen de overheid op te ruien. Ook de eerste trekking der groote nationale loterij doet hun daartoe een middel aan de hand, dat zij al lerlei lasterlijke praatjes over de administra te rondstrooien, waaraan vele boeren, die een niet uit de loterij trokken, het oor lee- nen. Eenige te Parijs en in den omtrek wo- nende anarchisten hebben de vorige week, door inbraak in het kantoor van een steen- groeve te Choisky, 380 dynamietpatrorien gestolen. Een gedeelte van den buit werd den anarchisten te Levallois eu Saint-Denis specteur naar de smederij begaven, waar zij huiszoeking wilden doen, die dan ook voor hen met een punstigen uitslag be- kroond werd, want niet slechts vonden zij op den rand van den schoorsteen- mantel der huiskamer, tusschen twee couranten, een papier waarin een gou- den rijder gewikkeld was, maar ook in den jaszak van den smid een bankbil jet van honderd gulden. Het goudstuk werd door boer Hendriksen als het zijne herkend, daar hij er, evenals aan de anderen een bijzonder teeken aan gege- ven had. Wat het bankbiljet betreft, Dientjes vader kon niet met zekerheid zeggen, dat die tot de gestolen gelds- waardige papieren behoord had, die uit de lade waren ontvreemd, maar 't was toch merkwaardig, dat het den stempel droeg van den notaris, van wien hij het met de overige bankbiljetten ontvangen had. Wordt vervolgd —Jf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 2