MANUFACTURER Mangxl, DAMES-C0NFEGT1E. Dienstbode, J. Van Katwijk, i, Hi bis is, Geurige Boter. D. RIJNBENDE Co., aivere folia, finter- aVoorjaarstoffeii, zeer psclitt voor LOOMANGEL. Mej. ffi. EE JONG-TAN EEN AKKER. nette Dienstbode B E RIC H T. DepOt Haapcle Leverworst. Boterlammsnworsf. Militie Verzekering- Maatschappij." o o B iTs T E N L A N D. Marktberichten. Burgerlijke Staiia. Kerkelijkb Bench ten. ADVERTENTIEN. u MAATKNIPPEN. geeft hooge prijzen voor nitmnntende Hoofdkaas. EDAMMERK AAS. „Eerste Nederiandsche Doel. Overeenkomstig de bepalingen der A. A. TII0 U W B 0 R S T, o 0 O o ffl TAPIJTEN, KARPETTEN, VLOERZEIL, RAAMGARN1TUUR, BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN. tn PLANTAGEKERK. D AMESREGENM AN TELS een zoo goed als nieuw eikenliouten Falckstraat No 166, s GRAVENHAGE, t den lieer BURKI, Broersveld482; Fijne Kaassoorten, ROOKVLEESCH. A U C Y 8 E, Eenig adres voor echte Zetel: Utrecht, Catharijnekade C 8. Waarborg. AHe gelden worden door de Utreehtsclie Cre- Stationsingel, SCHIEDAM, H H ai ZEILen WOLLEN LOOPERS, MATTEiN, Wollen-, Guita-Percha- en Wasdoek- Tafelkleeden, Q H W P> O afgegeven een ander deel aan de partijge- nooten te Parijs. Bij eenige huiszoekingen werden 100 patronen teruggevondennaar aanleiding hiervan werden 6 anarchisten aangehouden. De diefstal schijnt in verband te staan met de plannen van de Meibetoo- gingen. DUITSCHLAND. Gelijk ieder jaar nam de Duitsche Keizer ook ditmaai deel aan het feestmaal van den Brandenburgschen Landdag. Nadat een toost op hem was uitgebracht, sprak hij zijndank uit voor de betuiging der trouwe gevoelens, die hem bijzonder goed heett gedaan. Wat de Keizer in zijne verdere toespraak zeide luidt als volgt: Het is mij in mijne moeielijke taak dubbel aangenaam, en tevens zeer aanmoedigend als mijne pogingen voor het welzijn mijns voiks dankbare erkenning vinden. Immers, het is, helaas, thans gebruikelijk geworden alles wat van den kant der regeering geschiedt te bedillen. Op de nietigste gronden wordtde rust van lieden gestoord en hun vergenoegen in het leven en in de ontwikkeling van ons gezamenlijkgrooteDuitsche vaderland vergald. Uit die bedillerijen en ophitsing ontstaat bij menigeen ten laatste de gedachte, dat ons land het allerongelukkigste en het slechtst geregeerde van de wereld is en dat het eene ramp is in dat land te leven. Dat dit niet zoo is, weten wij alien natuurlijk beter. Doch ware het dan niet beter, dat de ontevreden bedillers de Duitsche stof van hunne voetzolen afschudden en zich aan onzen en hunnen ellendigen en jammerlijken toestand ten spoedigste onttrokken Zij waren er dan bij gebaat en ons deden zij er een groot genoe- gen mede. Wij leven in een overgangstoestand. Duitsehland groeit allengs uit de kinderschoe- nen om in het jongelingstijdperk te treden, Het wordt dus tijd dat wij ons vrijmaken van de kinderziekten. Wij doorleven bewo- gen dagen, waarin het de groote menigte der menschen, helaas, te zeer aan objecti- viteit ontbreekt. Op de tegenwoordige dagen zullen rustiger tijden volgen, in zoover ons volk tot ernstig nadenken komt, zich reken- schap geeft van zijne daden, niet in de war gebracht door vreemde stemmen, op God vertrouwt en op den eerlijken en zorgzamen arbeid van zijn ertelijken regeerder. Ik wensch zoo vervolgde de Keizer dit overgangstijdperk met een klein verhaal dat ik eens gehoord heb vergelijkenderwijze toe te lichten. De beroemde Engelsche ad- miraal Francis Drake was in centraal- Amerika geland, na tengevolge van storm eene moeilijke reis gehad te hebben. Hij zocht naar een anderen grooten Oceaan, van welks bestaan hij zich overtuigd hield doch dien de meeste zijner reisgenooten als' niet bestaande aannamen. Een hoofdman van een stam wiens aandacht door de drin- gende vragen en het navorschen gewekt was, zeide hem »Gij zoekt het groote wa ter volg mij, ik zal het u wijzen," en nu gingen beiden, ondanks het waarschuwend roepen van de overige begeleiders, een hoc- gen berg beklimmen. Toen zij na vele moeilijkheden op den top gekomen waren wees het hoofd van den stam op eene wa- tervlakte achter hen, en Drake zag onstui- mig bewogen golven in de door hem reeds bevaren zee. Daarna keerde het hoofd van den stam zich om, leidde den Engelschen admiraal om een kleine vooruitspringende rots, en plotseling vertoonde zich voor zijn oog een door de gloeiende zon beschenen waterspiegel van den in majestueuse rust zich uitbreidenden Stillen Oceaan. Zoo zij het ook met ons! Het vaste bewustzijn uwer, mijn arbeid trouw vergezellende sym- pathie geeft mij steeds nieuwe kracht om te volharden in mijn arbeid en voorwaarts te schrijden op den weg, die mij door den He- mel is aangewezen, Daarbij komt het gevoel van verantwoordelijkheid jegens onzen Op- persten Heer daarboven en mijne onwrik- "bare overtuiging, dat onze oude bondgenoot van Rosbach en Dennewitz (hiermede wordt God bedoeld) mij daarbij niet in den steek zal laten. Hij heeft zoo oneindig veel ge daan voor ons oude Mark en ons Huis, dat wij niet kunnen aannemen, dat dit voor niet gedaan is. Neen, integendeel, Brandenbur- gers, tot groote dingen ziin wij nog bestemd en heerlijke dagen breng ik u nog aan. Laat u maar niet door bedillerij en door onte vreden partijtoespraken uwen blik in de toe- komst verduisteren of uwe vreugde aan on zen mede-arbeid verkleinen. Met woorden alleen richt men niets uit. Op de eeuwig bittere toespelingen op den nieuwen koers en de nieuwe mannen zoo besloot de Keizer antwoord ik rustig en vast»Mijn koers is de richtige en daarin zal verder gestuurd worden. Dat mijne brave mannen van de Mark mij daarbij zullen bij- staan, dat hoop ik zeer zeker. Daarom drink ik op het welzijn van Brandenburg en zijne mannen." PORTUGAL. De financieele voorstellen der Portugeesche regeering, reeds door de Kamer van verte- genwoordigers aangenomen zijn gisteren ook door de Pauskamer goedgekeurd, zoodat de Regeering nu ook gevolmachtigd is tot het aangaan eener overeenkomst met de buiten- lar.dsche fondsenhouders op den grondslag, als die in de voorstellen was aangegeven. Het onderzoek in zake het spoorwegbeheer maakt steeds meer en meer sensatie. De afgetreden minister Marianne Carvalho is nog niet in staat van beschuldiging gesteld, maar wel is de oud-minister Mendoza gearresteerd en heeft zich eergistereri de cewezen admi- nistrateur der spoorwegen, Roduguez Vas- concellos uit wanhoop het leven benomen. Ilet onderzoek wordt ijveiig voortgezet en brengt voortdurend nieuwe schandaleri aan het licht. Rogge 20—26 Febr. zor.der handel. Gerst 20 -26 Febr. zonder handel. Moutwijn 20 26 Febr. f 9. - Jenever: 20—26 Febr. f 14.50. per heet. cont. zonder fust eu zonder belasting. S. S. V.: 20—22 Febr. fl.90. 23. fl.80. 24-26. fl.90. G EBOREN: 16 Febr. Petrus Franciscus en Antonius, znons van C. J. Geul en G. J. Koster, Hee- renstraat. 17. Maria, dochter van A. Boes en P. Weerheim, Noordmolenstraat. 18. Aaltje, dochter van G. J. F. Tijssen en A. van der Velden, Broersveld. 18. Martinus Cor- nelis, zoon van J. Groeneweg en A. 0. La Roy, Hoofdstraat. 19. Adrianus, zoon van G. van der Most en M. van der Eijk, Nieuwe Singelstraat. Niesje, dochter van G. van Katwijk en M. van der Vlies, Broersveld. Jacobus, zoon van A. J. van den Bos en C. M. Rijntalder, Heerenstraat. Janna Maria, dochter van J. van der Kraan en E. Bijl, Overschiesche weg. 20. Cornelia Jo hanna, dochter van N. Wijzenbroek en E. Kruines, Hoofdstraat. 21. Anna Maria Dore- thea, dochter van W. den Held en C. Blok, Doelhofje. 21. Adrianus Johannes, zoon van A. Soesbergen en J. C. Kalkman, Dam. 22. Jan, zoon van J. W. van der Woude en E. Muilenburg, Rotterdamsche dijk. Christoffel Gerardus, zoon van A. den Uijl en E. Kraa, Rotterdamsche dijk. Maria Johanna Hendrika, dochter van P. B. van Leeuwen en H. Boogaarts, Lange Achterweg. Alida Apolonia Maria, dochter van P. van der Stap en A. C. in 't Veen, 's Gra- veland. 23. Hendrik Dirk, zoon van J. van Katwijk en M. C. Krabbendam, Broers veld. 23. Koenraad, zoon van K. Rosman en P. Oers, Singel. Jansje, dochter van J. Olivier en A. van Dijk, Hagastraat. Wil- helmus Antonius, zoon van J. S. Juffermans en J. A. Wuismari, Korte Dam. 24. Lambertus Joseph, zoon van G. P. J. Braak en S. Rademakers, Heerenpad. Dorothea Adriana, dochter van W. J, Heijligers en L. van der Zwet, Warande. 0VERLEDEN: 18 Febr. Elisabeth Maria van Deventer, oud 14 maanden, Spoprstraat. 19. Leen- dert Levinus de Brouwer, oud 3 maanden, Singel. Jacobus Christianus Meegdes, oud 51 jaar en 1 maand, echtgen. van F. van den Heuvel, Lange Achterweg. 20. Paulina Francina van den Bosch, oud 5 maanden, Kreupelstraat. Arie Johannes Verstegen, oud 17 dagen, Vlaardingerstraat. 21. Jo hanna Susanna Manders, wed. J. C. Dries, oud 77 jaar en 10 maanden, Lange Achter weg. - Wilhelmina Oosterman, wed. van Th. Verhoeff, oud 91 jaar en 8 maanden, Nieuwe Sluis. Anna van Santen, oud 9 maanden, Nieuwe West Frankelandsche laan. 22. Marinus Bonefaas, oud 1 jaar en 11 maan den, Overschiesche weg. 23. Dirk Krom- menhoek, oud 53 jaar en 11 maanden, Hoi van den Achterweg. Cornells den Herder, oud 56 jaar en 4 maanden, Blauwe steeg. 24. Petronella Honing, oud 89 jaar en 1 maand, wed. van H. van der Laan, Sin- gel. 25. Een levenl. aangeg. zoon van A. J. van Haasteren en J. M. Pouwels, Spoor- straat. ONDERTROU WD: 18 Febr. J. Slavenburg en M. M. Soeters. GE H U W D: 24 Febr. M. F. L. van Antwerpen enF. J. Peitsman. C. van Rhijn en A. van Deur- sen. 25. L. Ingelse en P. La Verge. BE ROEPENNaar Den Bommel en Stad aan 't Haringvliet, (in comb.), W. Mulder, (Ned. Geref.) te Maassluis. Naar Leiderdorp, T. H. Woudstra, (Ned. Geref.) te Maassluis. Naar St. Laurens, K. J. Stelma, (Ned. Geref.) te Voorburg." Naar Charlois, C. W. C. Ploos van Amstel, (Ned. Geref.) te Gerkesklooster. Naar Krimpen aan de Lek, D. Bartstra, (Herv.) te Wassenaar. BEDANKT Voor Scheveningen, door W. de Haas, (Herv.) te Hattem. Voor Ernst, (Geld.), door L. A. Th. van der Veil, (Herv.) cand. te Leiden. Voor Leerdam, door B. van Meern, (Herv.) te Meteren. Voor Zevenhoven, door C. Hengeveld, (Herv.) te Aarlanderveen. Voor Arnhem, door H. H. Veder, (Ned. Geref.) te Rotterdam. Voor Ooltgensplaat, door J. G. Bruining, (Herv.) te Sehoonhoven. Voor Ter-Aar, door G. van Mansfeld, (Herv.) te Nichtevecht. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorm. 10 uur de heer J. C. Voigt van Nieuw Ilelvoet. Zondag avond 5£ uur de heer J. C. Voigt. (dir. Ger. en Ned. Ger. Kerk.) jjonderdag avoDd 7£ uur Ds. Goslinga. in »Musis Sacrum", aan de Lange Haven te Schiedam, wegens benadering eener SOLIDE HANDELSZAAK in EEN PARTIJ en wat meer ten verkoop zal worden aan- geboden, OP ZES WEKES CREDIET, op Dinsdag den In Maartl892, desnamid- dags ten 2 ure, en volgende dagen des voormiddags ten 10 ure, door den Vendu- meester J. SCHEURKOGEL, ten overstaan van den Deurwaarder A. BOSMAN. Dinsdag des voormiddags van 10 tot 1 uur zijn de goederen te bezicbtigen. ZEGT HET VOORT! TE KOOP: Brieven franco letters N. S M., Algemeen Advertentie-Bureau NIJGH VAN DIT- MAR, Rotterdam. Voor hen, die grondig onderriclit ver- langen in het MAATKNIPPEN, het maken van COSTUMES enz., biedt zich daartoe, op aannemelijke voorwaarden de gelegenheid aan bij Weslmolenstraat, A 179, alhier. Wordt verlangd tegen 1 Mei eene zin- delijke en fatsoenlijke liefst niet beneden 18 jaar. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. In een Ned. Ger. gezin te Vlaardingen, wordt een gevraagd, als MEID-ALLEEN, huiselijk verkeer, loon naar bekwaamheid. Franco brieven letter G, aan het Bureau van dit Blad NB. Boodschappen worden ook aangeno men bij J. VAN KATWIJK, Broersveld, Schiedam. Bij deze deel ik de geachte ingezetenen mede, dat ik, evenals in Den Haag, Rotter- terdam en Leiden, van mijn bekende lste kwaliteit K0FF1E, voor Schiedam een heb geplaatst bij de prijs is per 5 ons 55, per 2£ ons 28, per ons 11£ cent; zoowel gemalen koffie als boo- nen. Niet aan de eischen voldoende, geld terug. Uw dw. dn., HENDRIK KUIJER, Stoomkoffiebranderij, Theehandel, Sigarenfabrikant, Veenkade 102, Den Haag. ALSMEDE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Militiewet, voorziet de Maatschappij in de vervanging, en neemt zij alle risico's daarvan voor hare rekening met inbegrip der vrij making van op volgende broeders. dletbank ingevorderd, terwijl het bedrag, den manschappen toekomende, op de Spaar- bank ten hunnen name, rentegevend wordt belegd. Alle gewenschte informatien en, prospec- tussen worden gaarne verstrekt ten hoofd- kantore der Maatschapjiij, en bij onderstaande agent waar tevens tegen hoog loon IPlatxts- vervangers en Nommerver- wisselaars worden aangenomen. »In zake Klein ITagel- ivoort te Markelo diene, »de Burgemeester en het Hoofd der sSchool aldaar als blijk van vertrouwen, sbeiden met onze Maatschappij voor de »lichting 1892, contracteerden." OO CO CO BEHANGERS. ENZ. ENZ. UL CO CO GO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3