Derdo Wii?@etia OSAKTNAH" I 0. ORGELLES, Gebruikte ORGELS, A. C. J. Woensdag 9 Maart 1892 F F F F F Van Maandag 29 Febr. af Stukgoederen en diverse Lappen. De Tweede Serie van Tom Tit's D. MOLENBROER, U IJzra Spoorwet-Maatscliappfj WINTERDIENST, Christelijke Zangvereeniging des avond ten 8 are, INTEEKENING THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. nil van vele in prijs verminderde Yermakelijke Natuurkunde, TE HOUR: MUZIEKEOEKEN, KEAKEOEKEN, SIUDIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. STOOMTRAMDIENST. 99 9 f VAN DE DirecleurJ. N. BOS^MAIN, OP in het Lokaal voor Evangelisatie (Broersvest), met medewerking van de Heeren L. WAGNER, uit Keulen, Cither, en J. S. BOSMAN, Orgel. Als spreker lioopt op to treden Ds. VAN BEN BROEK. PROGRAMMA'S a 15 Cent verkrijgbaar van af Zaterdag 20 Februari bij de Heeren Abr. JORDAANS, Singel. H. LEMS, Rott. Dijk. B. SONNEVELD, Iloofdstraat. J. S. BOSMAN, Oostsingel. I ierielit vail Bij Inteekening sleclits 10 Cents PER WEEK. Bij Inteekening sleclits 10 Cents PER WEEK. OP 5e Serie. De hoogstbelangrijke en zeldzaam goedkoope muziekuitgaaf »PERLES MUSICALES" waarvan 5e Serie verschijnt zal eene Bloemlezing der nicest gezoclite Pianomuziek vormen. Nipt minder dan 60 nummers van 37 verschilleude Componisten, zooals Fawsf, Eilenberg, Millocker, Waldteufel, Jungmann, Rohde, Spindler, Bendel, Lange, Schreiner, Behr, enz. enz. zullen eene rijke rerschoidenlieid geven tegen een tot heden onge- kend lagen prijs. Iedere wekelijksche aflevering zal een of twee complete nummers bevatten, zoodat men voor sleclits 10 cent per week in het bezit komt van een verzameling van circa 420 Biadzijden, op flink papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek. Buiten inteekening zullen de stukken in g e e n g e v a 1 tot dien uiterst geringen prys te bekomen zijn. INHOUD van „PERLES MUSICALES," Vijfde Serie. Eilenberg Die Miihle im Schwarzwald. Idylle. Mii'ocker. Der arme Jonathan. Quadrille. Lange Neues Blumenlied. BiehlLa Danse des Bouquetiferes. Waldteufel Mein Traum. Walzer. SpindlerImmergriin. Bohm Murmelnder Quell. Genreatiick. Ivanovici. Alhambra. Valse espagnole. Streaboc. La Poste. Galop. Bold Chasse aux Papillons. Morceau de Salon. Millocker. Der arme Jonathan. Potpourri. Lange Erika. Tonstiick. Eilenberg Die Nachtigall und die Frosche. BehrSouvenir du Bal. Faust. Chic Quadrille a la Cour. De la Cinna Calvalcade-Arabe. Pensde mu- sicale. Wenzel Es war zur Rosenzeit. Gavotte. Ulrich Kaisermarsch von Richard W agner. Lange Pilgerchor (Tannhaiiser). Schreiner Der lustige Student. Potpourri. Trehde. Lorelei. Volkslied. Kleflel Rumanisches Liebeslied und Kosacken-Tanz. Semler. La boite musicale. JungmannFriihlings-Einzug. Idylle. Hanisch. Christ-Abend. Nocturne. KrugSchweizer-Heimweh. Romance Sentimentale. Lange Lied an den Abendstern (Tann haiiser). Lay bachLes Sir4nes. Caprice brillant. Simon Alpenglockchen. Salonstiick. GebauerPersische Volkshymne. Bold La Capricieuse. Polka de Salon Waldteutel La Fiancee. Valse. Rohde La Najade. Morceau de Salon. BendelMenuet favori von Mozart. Kirchner. Novellette und Lied. Lange Wellenspiel. Neumann Aus Rubezahl's Lustgarten. Gavotte. Traugott. DerLiebesbrief. Bravour-Polka. Bold. DieerstenVeilcUen.Salonstiick. Millocker. Der arme Jonathan. Walzer. Simon Ich liebe Dich. Salonstiick. Horny Soil und Haben. Qaudrille. Pensde De la Cinna Danse des poetique Lange N^gres. Einzug der Gaste auf der Wartburg (Tannhauser). Ein Waldconcert. Espagnol. Walzer. Der erste Ivuss. Gavotte. Die Spieldose. Imitation. Wittkowsky Sc6ne de Ballet. Jungmann Aus Oesterreichs Bergen. Ton stiick. Fremd im Land. Polka Ma zurka. Wiegenlied. Quadrille A la Cour. Fliegende Pahnen. Character- stiick. Waldteufel. Deux Deux. Valse. Nachkliinge. Melodisches Ton stiick. Metamorphosen. Potpourri. Eilenberg Huld Ivanovic Schrader. Faust. Bendel Necke Spindler Lange Schreiner Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de beperkte oplaag bij deze zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig zal zijn geplaatst, verzoeken wy hun, die lust tot deelneming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van sleclits 10 cents per week in het bezit te komen van eene zoo keuiige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste aflevering waarin »Die Miihle im Schwarzwald" van den zoo: gevierden Componist Eilenberg voorkomt is alom voorhanden. Alle Boek- en Muziek- handelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd ge- schiedt de toezending franco per post, door Verschenen bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage lOO Kunststukjes voor de Huiskamer, met meer dan 140 verschillende toelichtende afbeeldingen. De verbazende opgang, dien de eerste Serie van „La Sience Amu- sante" (in Nederland uitgegeven als: „Natuurkunde in de Huiska mer"), gemaakt heeft, deed ons tot de uitgave van de TWEEDE SERIE, een vervolg, besluiten. In Frankrijk zijn reeds nu meer dan twintig duizend Ex. ver- kocht. Wie zijn kinderen onderhoudend en leerzaam wil bezighouden, hun, al spelende, leeren wilwie op eenvoudige wijze bekend wil worden met tal van in het dagelijksch leven voorkomende verschijnselenwie zich tal van kunststukjes voor het gezellig samenzijn wil eigen maken, en dat alles slechts met huishoudelijke Ivoorwerpen, zonder eenigen omhaal van toestellen, schafTe zich deze Tweede Serie aan, die nog aantrekkelijker is dan de eerste. Deze tweede Serie vormt een flink royal boekdeel op zwaar papier, van pi. m. 250 bladz. met 140 cliche's. Compleet fl,80 Gebonden in fraaien band f2,30- Ook verkrijgbaar in afleveringen ad 30 cent per afl.ELKE AFL. OP Z1CHZELF COMPLEET. Verkrijgbaar in elken Boekh. en bij de ERVEN J. L. NIERbTRASZ, te 's-Hage. Een PAKHUIS met Kantoor en twee Zolders pi. m. 50 a 60 [j M., hoek Schie en OoievaarssteegVoorts WONINGEN in de Kortlandstraat en GRAANZOLDERS op de Noordvest, twee elk van 50 Last en 2 te zamen 40 Last. Een HEERENHUIS met DISTILLE ERD E RIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 121 en 's a. 58 uur. Ondergeteekenden belasten zichgaarne met het binden yan bocken voor particulieren, als: SNfiE- en BANDVERGULDVVERK naar de laatste methode solied en keurig werk. Gcbr. Van Noortwijk, BOTERSTRAAT. Lange Haven, C 45«. beveelt zich beleeld aan tot het geven van aan eerstbeginnenden. IX. 13. Aan lietzelfde adres TE KOOP voor spotprRzen, Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg, ROTTERDAM, Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 97s117s uur 'smorgens, Zaterdag van 57s7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat, E no 297. aanvangsnde 1 Oct. 1391* SCHIEDAM ROTTERDAM, 7.18 7.41 8.43 8.46 9.21 10. 1 11. 7 11.39 12. 8 12.46 1. 2 2. 1 3.38 3.51 4.27 5.— 6.41 6.58 7.49 9.11 10.24 10.40 11.59 SCHIEDAM AMSTERDAM. 6. 7 8. 6 9.45* 10.59 11.44 12.32f 1.45* 2.52 3.39* 4.53 6. 9* 7. 5 9.14 10.34* 11.49* Tot Leiden, f Tot Den Haag ROTTERDAM SCHIEDAM. 5.55 7.35 7.55 9.35 9.55 10.50 11.35 12.23 1.35 2.25 2.43 3.30 4.42 4.55 6.— 6.55 7.45 9. 5 10.25 11.40 Van station Beurs 10 min. vroeger. SCHIEDAM SCHIEDAM Vlaarding.en Maassluis. Maassluis. Vlaarding. 6.10 6.50 7. 3 7.46 8.19 8.32 10. 6 11. 5 11.18 11.47 12.19 12.32 2. 1 2.32 2.45 3.51 4.22 4.35 5.— 6.30 6.43 7.56 8.38 8.51 9.18 10. 5 10.18 10.44 41.15 11.28 12.—f f Alleen Zondag, Woensdag en Vrydag. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrek ten 8 u. rm., tweede tram 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram 8 u. 15 min. rm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar SCHIEDAM. De opbrengst strekt ten bate van het Nieuwe Orgel, en der Christelijke Scholen (Broersvest en Tuinlaan). PULES VISIULI1. F i: GEBR. BERTELS. OIE VOORJAARS-DPRUIMING OlMllES. VAN NAAR VAN NAAR VAN NAAR TAN NAAR NAAR VAN St»om-Boekdrvkkerq: Gebr. Van Noortwijk, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4