fl® W!t?®®i!a HOSANNAH", Ontvangen Gebr. BERTEL Stukgoederen en diverse Lappen. GEBR. BEAUSAR. m I). RIJNBENDE Co., m MANUFACTURED, Broersveld-Schiedam. voor het aanstaande seizoen. S. HUMAN fJorlogesGoudenZilveren en Diamanten IS, Geurige Boter. IT, laapcke Leverworst. BotfiPiammenworst. C.J. Holl. IJzm Spoomi-Maatelappil WINTERDIENST, Woensdag 9 Maart 1892 o o o o a de Nieuwe Christelijke Zangvereeniging des avond ten 8 lire, Eene groote sorteering der NIEUWSTE MODELLEN alsmede eene groote keuze <1 TAPIJTEN, KARPETTEN, VLOERZEIL, ZEILen wollen loopers, matten, Wollen-, Gutta-Percha- en Wasdoek- Tafelkleeden, R A AMGARNITULTR, BERANGSELPAPIEREN en RANDEN. Horlocj emakerlooc/straatE 314, levert tegen de meesi concurreerende prijzen TE HCJTJR: MUZIEKBOEKEN, KERKBOEKEN, STUDIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. nitmnntende Hoofdkaas. EDAMMERKAAS. STOOMTRAMDIENST. VAN DE S3 Directeur: J. S. BONMAN, OP in het Lokaal voor Evangelisatie (Broersvest), met medewerking van de Heeren L. WAGNER, uit Keulen, Cither, en J. S. BOSMAN, Obgel. Als spreker lioopt op te treden Ds. YAN DEN BROEK. PROGRAMMA'S a 15 Cent verkrijgbaar van af Zaterdag 20 Februari bij de Heeren Abb. JORDAANS, Singel. H. LEMS, Rott. Dijk. B. SONNEVELD, Hoofdstraat. J. S. BOSMAN, Oostsingel. van vele in prijs verminderde Sommige artikelen aan mode onderhevig, met aanzienlijk rabat. saranmn mm Eh Eh cQ O O O H W vail bekroond door de Horlogemakersver.vCHRISTIAAN HUYGENS'' te Amsterdam, Wet erlcende bette en ffoedtcoopste adres voor het repareeren van WORJjOQKS, JPK&WUIjES, KIjOKKKJV, WKKKBiB*}, RXGUJjA- VKVHH, Si'KKI IIOOXXJV en andere SM.KCWANMKHKX. Een PAKHUIS met Kantoor, hoek Schie en Ooievaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en op de Noordvest. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 12 1 en 's a. 5—8 uur. Het KAPITAAL der SPAARBANK bedroeg op 31 December 1891 f 1137814.57 Verschuldigd aan de iribrengers in hoofdsom en renten- 106208013 Het zuiver overschot fcedraagtf 75734.44 Het Best uur der Spaarbank voornoemd, J. LOOPUIJT, Voorzitter. S. C. KNAPPERT, Secretaris. Schiedam, 29 Februari 1892. Ondergeteekenden beiasten zich gaarne met het bindcn van boeken voor partieulieren, als: SNfiE- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methode solied en keurig werk. Gebr Van Noortwijk, BOTERSTRAAT. I^ijn e Kaassoorten ROORVLEESCO. S A U C Y S E ALSMEDE Eenig adres voor echte u FJoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg, ROTTERDAM, Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 9'/*—ll'/s uur 's morgens, Zaterdag van 5'/:7 uur 's avonds, bij den lieer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat. F no 297. aanvangsnde 1 Oct. 1891* SCHIEDAM ROTTERDAM. 7.18 7.41 8.43 8.46 9.21 10. 1 11. 7 11.39 12. 8 12.46 1. 2 2. 1 3.38 3.51 4.27 5.- 6.41 6.58 7.49 9.11 10.24 10.40 11.59 SCHIEDAM AMSTERDAM. 6. 7 8. 6 9.45* 10.59 11.44 12.32f 1.45* 2.52 3.39* 4.53 6. 9* 7. 5 9.14 10.34* 11.49* Tot Leiden, t Tot Den Haag ROTTERDAM SCHIEDAM. 5.55 7.35 7.55 9.35 9.55 10.50 11.35 12.23 1.35 2.25 2.43 3.30 4.42 4.55 6.— 6.55 7.45 9. 5 10.25 11.40 Van station Beurs 10 min. vroeger. SCHIEDAM SCHIEDAM Vlaarding.en Maassluis. Maassluis. Vlaarding. 6.10 6.50 7. 3 7.46 8.19 8.32 10. 6 11. 5 11.18 11.47 12.19 12.32 2. 1 2.32 2.45 3.51 4.22 4.35 5. - 6.30 6.43 7.56 8.38 8.51 9.18 10. 5 10.18 10.44 11.15 11.28 12.—f Alleen Zondag, Woensdag en Vrijdag. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrek ten 8 u. vm., tw'eede tram 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram j s 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar SCHIEDAM. De opbrengst strekt ten bate van het Nieuwe Orgel, en der Christelijke Scholen (Broersvest en Tuinlaan). GRQOTE VDORJAARS-O GO CO CO BEHANGERS. ElVZ. ERNZ. CP CO CO OO NH en SiTOEIEl VAN NAAR VAN NAAR VAN NAAR VAN NAAR NAAR VAN Stoomboekdrukkerij|: Gcbr. Van Noortwijk, Sthitdan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4