Uit en voor het BinnenlancL »neutrale" verpleging van krankzinnigen eigenlijk Als ge dat vraagt aan de mannen, die er altijd zoo hoog van opgeven, dan blijkt het al terstond, dat zij dit zelf niet weten. Zij kunnen u dan zeer goed zeggen wat ze volgens hun neutraliteitsbeginsel niet wil- len, maar wat ze wel willen, dat is een vraag, daar ze zelf voor staan. Dit kan ook niet anders, want neutraliteit is iets zuiver nega- tiefs. Maar het is toch een kras feit dat op die wijze geleerde en invloedrijke mannen zich zelf ten prooi geven aan onzekerheid. Doch behalve dit gebrek van onzekerheid vertoonen zich bij de voorstanders van het neutraliteitsbeginsel nog verschillende andere zielsgebreken. Zoo ook het gebrek der leugen- achtigheid. Niet, dat zij welbewust zouden liegen, maar doordat zij vasthouden aan iets onmogelijks, aan iets, wat onbestaanbaar is. Want watzijn neutrale verplegers, wat zijn neutrale doctoren En honderd dergelijke vragen doet men immers op dit punt te- vergeefs. En dat die neutraliteit ook alleen in naam en volstrekt nergens in werkelijkheid bestaat blijkt duidelijk genoeg, als men maar eens liota neemt b. v. van den inhoud der biblio- theken, die men in de neutrale stichtingen vindt. In geen enkele dier bibliotheken, verzekerde spr. is ook maar £en boek te vinden, waarin aan de ongelukkige patienten den weg ge- wezen wordt tot den grooten Heelmeester van gebroken hartenwaarin zij gewezen worden op den eenig waren Zielenarts. Niets anders wordt aan de patienten te lezen gegeven dan de gewone roman- en an dere lectuur uit onze liberale, moderne krin- gen. Is dat neutraal En dan lette men nog eens op het karakter van de uitspanningen waarop de lijders ont- haald worden. Voor een groot deel bestaan die in tooneelspel en vroolijke muziek. Blijkens offlcieel rapport van het gesticht te Medemblik, wordt daar o. a. het Kerst- feest onder de uitspanningsteesteii gerang- schikt. In het Utrechtsche gesticht is een muziek- feest gegeven door de studenten. En in het gesticht te Zutphen gaf onlangs de dienstdoende schutterij een comedie-voor- stelling I Uok hjden u. von. n Vrj van de »neu- trale verpleging r verhi dheid. Immers: r\ zeggen niemand te willen kwetsen. m; tr dat hun miskenning van Gods Woord de ergste kwetsing is, die zij kunnen aandoen aan alien die een behandeling hun- ner patienten naar den eisch van dat Woord willen, daar schijnen zijn iets van te begrijpen. Ook leert de ervaring, hoe deze mannen met zedelijke onrnacht zijn geslagen. Zij erkennen volmondig, dat ons Christe- lijk beginsel het ware uitgangspunt voor dit werk der barmhartigheid ismaar in de practijk wenden hun officieele woordvoerders zich toch van ons afzij heb'oen het verstand, den moed en de vastheid van wil niet, om het goede te grijpen. En niet minder in het oogloopend is de hooghartigheid, waarmee zij zichzelven op- dringen als de mannen van het juiste mid den en ieder, die niet met hun goede stich - tingen tevreden is, nawijzen als een overdre- ven man, die eigenlijk geen recht van meespreken moet hebben. In zijn tweede stelling noemde spr. het bovenvermelde gebrek in het geestesleven des volks seen oorzaak van veel onnoodig hj den, inzonderheid van onze behoeftige krank zinnigen." had ontvangen, en waarvan er een in den zak van Delver gevonden was. Het viel dus Jarks moeilijk, zoo al niet on- mogelijk, om staande te houden dat hij dit geld uit Amerika medegebracht of onderweg tegen Amerikaansche waarde ingewisseld had. En ten overvloede. Hoe kwam hij aan de drie gonden rijders, die Hendriksen als zijn eigendom herkende f Hoe kwam hij in het bezit van het tractaatje, waarin deze munten door den boer ingewikkeld en in de lade geborgen waren Hij zeide wel, dat hij ze gevonden had, maar niemand sloeg er geloof aan, en van lieverlede won het gerucht veld, dat men in Jarks den wa ren dief gevonden had, die op den be- wnsten Zondagmorgen 't Reigershof be- stolen had. En wat baatte hem 'tontkennenf In zijne woning vond men nog twee bankbiljetten van honderd gulden, van In de sneutrale" gestichten wordt het lijden der patienten dikwijls verergerd. Veelzeggend noemde spr. de klacht van een der medeverpleegden van Mevr. Stuten in het Haagsch gestichtDie loontrekkende meiden doen me zooveel kwaad En tegenover zulke, en nog enkele andere feiten, die spr. mededeelde, staat nu het feit, dat de thans overleden inspecteur van het Geneeskundig Slaatstoezieht in Gelderland eens aan spr. verklaarde Het is aw beginsel, dat u in staat stelt zooveel uitnemends op dit gebied te leveren, want wij kunnen voor onze stichtingen geen verplegers en geen doktoren krijgen, die er geschikt voor zijn ook al beschikten we over nog veel meer Rijks- en Provinciale gelden. Zoo is dus alleen van terugkeer naar dit beginsel heil te verwachten. Komt het niet tot dien terugkeer, dan zal, zoo formuleerde spr. zijn derde stelling, de dezer dagen opgewekte belangstelling in de verpleging onzer krankzinnigen weinig of geen beterschap brengen. Dan is er geen ander gevolg van te voor- zien, dan dat de patienten iets beter, iets humaner behandeld zullen worden. Doch daarmee is de zaak niet uit. Hoe langs zoo meer zal het blijken, dat de verzorging onzer krankzinnigen een wetenschappelijke, doch niet minder een godsdienstige quaestie is. Dat moeten wij in het oog houden. En daarom moet ons streven gericht zijn op terugkeer naar Gods Woordook met onze geneeskundige wetenschap. Er is dus heel wat te doen voor de belijders van den Christus, om op het terrein van de verzorging onzer krankzinnigen den weg te banen, allereerst in het belang onzer behoefti ge krankzinnigen, die niet minder dan 70 pCt. van het geheele aantal uitmaken Die taak moet op onze werklijst staan zoo eisch te spr. in zijn vierde stelling. Er is reeds veel gedaan. Maar wat zegt het 500-tal patienten, dat weldra in twee stichtingen verpleegd zal kunnen worden tegenover de 10,000, waarop heel het aantal in ons land geschat wordt en dat jaarlijks met bijna duizend aangroeit Welk een open arbeidsveld blijf er dus nog. En hoe langs zoo meer wordt nu ook reeds de behoelte gevoeld aan Christelijke doctorenmet alleen doctoren, die ook Christen zijn, maar dezulken, wier medische wetenschap in het Christelijk beginsel haar gro'ndslag en uitgangspunt vindt. Om nu zulke mannen te verkrijgen is noodig een medische faculteit aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en ook een leer- stoel in de Christelijke psychiatrie. Maar ook zijn noodig jonkmannen en jonge vrouwen, die uit het ware Christelijke be ginsel zich willen wijden aan het moeielijke waar zoo noodige werk der verpleging. Met een krachtige aansporing tot al dezen arbeid, besloot de spreker zijne bezielde toe- spraak, die door het talrijk gehoor met steeds klimmende aandacht en belangstelling ge- volgd werd. Schiedam, 18 Maart 1892. Bij de Vrijdag 11 dezer te 's-Gravenhage gehouden akte-examens voor nuttige hand- werken zijn o. a. geslaagd de dames J. van der Spuij en A. C. W. Hickendorf, beiden te Schiedam. Bij de Dinsdag te 's-Hage gehouden exa- mens in nuttige handwerken is geslaagd mej. A. Schram te Schiedam. De oudste ingezetene onzer gemeente, Beeletje van Meurs, geboren 17 Juni 1795, denzelfden stempel voorzien als de vo- rigen, een brief van Delver en een kist met sleutels, loopers en breekwerktuigen al te maal getuigen tegen hem, zoodat hij zich door zijne leugens niet langer kunnende redden, ten laatste tot de be- kentenis kwam, dat hij boer Hendriksen bestolen had. Welk een treurig menschenleven was dat van Jarks 1 Uit een onwettig huwelijk geboren had hij zijn kinderjaren meest bedelende op straat doorgebracht, en was hij in han- den geraakt van een kermistroep, die door alle landen trok en zelden iets goeds achterliet. Daar leerde hij allerlei kun- sten, maar ook vloeken, vechten. drinken, dobbelen, alles, behalve een eerlijk hand- werk, dat toch om een duitsch spreek- woord te gebruiken, een gouden bodem heeft. Ten gevoJge van een twist met het hoofd der troep, werd hij weggejaagd is 17 dezer in het St.-Jacobs-gasthuis over leden. Den 13n Juli a. s. zal in het bosch van graaf Van Rechteren Limpurg, te Almelo, een zendingsfeest gehouden worden. Een billijk en aannemelijk yoorstel. De Gedeputeerde Staten van Zeeland stel- len na ingewonnen inlichtingen aan de Pro vinciale Staten van dat gewest voor het vol- gende te besluiten lo. Als uw gevoelen uit te spreken, dat de oprichting van een provinciaal ge neeskundig gesticht voor krankzinni gen vooralsnog niet wenschelijk is. 2o. Ons te machtigen overeenkomsten aan te gaan tot het doen opnemen van arme krankzinnigen uit deze provin- cie in de gestichten te Coudewater, Dordrecht en Loosduinen. 3o. Ons op te dragen in de Zomerverga- dering nadere voorstellen te ontwer- pen met de nieuwe regeling. Het beginsel van gelijkstelling voor elke godsdienstige richting wordt hier gehuldigd. De Roomschen kunnen dan hunne krank zinnigen te Coudewater doen verplegen door geestelijke broeders en zusters. De neutraliteitsvoorstanders te Dordrecht, terwijl zij, die aan eene Christelijke verple ging de voorkeur geven, gebruik kunnen maken van het gesticht te Loosduinen. Zoo- doende wordt niemands geweten geweld aan- gedaan Naar het D. v. N. verneemt, luidde het advies van den Raad van State omtrent het dezer dagen ingediend wetsvoorstel tot tij- delijke voorziening in den nood dergemeen- ten zeer ongunstig. De Raad moet het ont- werp praematuur vinden. De opper-ceremoniemeester maakt bekend dat het Hof, ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin-Regentes, ingaande den 17en dezer, den lichten rouw zal aannemen voor den tijd van veertien dagen, wegens het overlijden van Z. K. H. Lodewijk IV, groot- hertog van Hessen en den Rijn. Hare Majesteit de Koningin-Regentes heeft gisteren een bezoek gebracht aan den ko- ninklijken grafkelder te Delft en legde eenige palmtakken neder op de lijkkist van Koning Willem HI. H. M. heett laten vervaardigen en doen plaatsen twee geslagen ijzeren hekken tus- schen de pilaren en den muur in den graf kelder te Delft, waardoor eene nieuwe plaats verkregen is, welke ruimte biedt voor drie grafsteden. Op last van H. M. is gisteren in die ruimte geplaatst de kist, bevattende het stoffelijk verschot van Z. M. Koning Willem III, in - nwoordigheid, ingevolge Harer-Majesteits veilangen, van generaal graaf Dumonceau, adjudant-generaal, en kapitein jhr. De Ranitz, adjudant en particulier secretaris van H. M. De commissaris van den koninklijken graf kelder, de burgemeester van Delft, woonde mede deze verplaatsing bij, welke op pas- sende wijze volbraclit werd. De laatste rustplaats van onzen vorst is nu in een aan drie zijden open vak overgebracht. Dientengevolge is thans de kist van Koning Willem III, tot dusver rustende boven het gral van Z. K. H. Alexander, prins van Oranje, geplaatst tegenover die van Koning Wil lem I. (IV. R. Ct.) HH. MM. de beide Koninginnen zullen in Juni a. s. aan Groningen een bezoek bren gen. Het wetsontwerp, gisteren bij de Tweede Kamer ingekomen tot goedkeunng van inter- nationale overeenkomsten totbeschermingvan den industrieelen eigendom,strekttot bekrach- tiging van de op 14 en 15 April 1891 door de gevolmachtigden van Nederland en eenige andere Staten onderteekende overeenkoms ten lo. schikking betreffende de internatio- nale inschrijving der tabriek en handelsmerken 2o. een protocol betreffende vaststelling der ir.komsten van het international Bureau der Vereeniging ter bescherming van den indus trieelen eigendom 3o. een protocol bepalende de uitlegging en toepassing der overeenkomst en nu stond hij op zestienjarige leeftijd moederziel alleen in een vreemd land, zonder geld, zonder vrienden, zonder iemand, die hem van het pad der zonde op den weg des rechts en des heils zou leiden Wat zou hij nu beginnenf Hij moest toch leven, moest in zijn onderhoud voorzien, maar ihoe Hij had niets geleerd dan een we nig goochelen met de kaart, springen over een paar stoelen en zich te wringen in den vorm van een kikkert, om zoo over den weg te kruipen. Maar dit was een schrale broodwinning, en dikwijls had hij te kla- gen over te veel dan over te weinig ge brek aan eetlust. Zoo bracht hij een paar weken door totdat hij in aanraking kwam met een man, die er zijn werk van maakte anderen te berooven, door middel van valsche sleutels en loopers de woningen bi nnendrong en meenam wat hem het beste en voerdecligste toe- van 20 Maart 1883 betreffende de vorming van genoemde vereeniging. Nu meldt het Hbl. weer, wat den gordeltijd betreft, dat de minister van waterstaat geen plan heeft in eenig opzicht, behalve bij de spoorwegen, met dien tijd rekening te hou den. De spoortijd zal wel 20 minuten atwijken van de klok aan het postkantoor, doch beide bedoelen hetzelfde oogenblik en wel hetzelfde oogenblik als thans, voor 1 Mei. In het burgerlijk leven zal dan geen verandering komen, behalve dat men van deu spoorweg gebruik willende maken, eraan denken moet, dat de klok daar 20 minuten vroeger wijst. De vraag is echter, waarom de minister van binnenl. zaken dan heeft aangeschreven, dat de stadsklokken moeten worden verzet De nieuwe overeenkomst, door de Regee- ring met de Billiton-Maatschappij gesloten, en ter behandeling waarvan de aandeelhouders tegen Zaterdag 2 April zijn bijeengeroepen, is aangegaan voor den tijd van 35 jaar, van 1 Mei 1892 tot 30 April 1927. Terwijl elk prelevement van de bruto-opbrengst, in het vorige contract ten bate van den Staat be- dongen, is vervallen, is daarentegen een vaste verhouding voor de verdeeling van de netto- winst aangenomen, zoodat de Staat 5/» en de Maatschappij s/g van de' netto-winst zal ge- nieten. De extra uitkeering aan aandeelhouders der eerste rubriek, zoomede de uitkeering aan de Erven Landry wordt van de s/g der Maatschappij afgenomen. Met renten en aflossingen van geldleenin- gen, buiten goedkeuring des ministers van Kolonien gesloten, heeit de Regeering niets uitstaan, evenmin als met tantiemes aan directeuren. De baians der Maatschappij moet goedgekeurd worden door den minister van Kolonien. De uitdeeling van het winst- aandeel aan den Staat zal geschieden gelijk- tijdig met de uitkeering van het dividend aan de aandeelhouders. Ten aanzien van het geval van liquidatie der Maatschappij is be- paald dat die alsdan binnen drie jaar zal moeten zijn atgeloopen, terwijl, na aftrek van de waarden van de bezittingen, de Staat alsdan eveneens recht zal hebben op 5/s van het saldo. Een regeerings commissie zal zoowel in Nederland als in Indie worden aangesteld. Uitgifte van woeste gronden op Biliiton zal door de Regeering niet mogen geschieden zonder de Maatschappij gehoord te hebben, die een voorkeur zal genieten boven anderen. Ten aanzien der houtbekappingen blijven de bestaande bepalingen gelden., Indien de Maatschappij haar bedrijf ge- durende drie achtereenvolgende jaren mocht staken, wordt de concessie beschouwd als te zijn vervallen. De bestaande overeenkomst, die 23 Maart 1892 zou eindigen, wordt, in afwachting van de beslissing over de nieuwe conventie, ver- lengd tot 30 April 1892. De heer Van Houten, lid van de Tweede Kamer, heeft zich bereid verklaard als spreker over de financieele ontwerpen van den mini ster Pierson op te treden in eene op Dinsdag 29 Maart te houden openbare bijeenkomst van de kiesvereeniging »s-Gravenhage." Tot kommandeur der Nicham Iftikhar orde van Tunis is benoemd de heer Hulst, Pro vinciaal Inspecteur der directe belastingen, ir.voerrechten en accijnzen te Amsterdam. Bij de Haagsche Kamer van Koophandel en Fabrieken is ingekomen een schrijven van den Minister van Waterstaat met verzoek om advies omtrent bezwaren van binnen- schippers tegen de termijn van lossing bepaald in art. 457 Wetb. van Kooph. (Dit artikel stelt de schepen van de binnen vaart gelijk met zeeschepen ingevolge de bepaling van art. 748 idem. Besloten werd den Minister te kennen te geven dat, althar.s voor zooveel Haagsche toestanden betreft, voor schepen van 50 last of minder drie losdagen (achtereenvolgende werkdagen) voldoende zijn. Door den onlangs te Haarlem overleden dr. K., is het grootste gedeelte van zijn aan- zienlijk fortuin bestemd tot een wetenschap pelijke stichting, onder toezicht van het gemeentebestuur zijner laatste woonplaats. schecn. Met dezen man bleel hij onge- veer een half jaar te zamen, toen zij op eenen nacht in het huis, waar zij inge-. broken hadden, werden gevangen genomen en tot tuchthuisstraf veroordeeld. In dit tuchthuis bevond zich ook Del ver, dien hij echter slechts een paar malen, en dat, nog wel toevalligerwijze, te zien kreeg. Delver was, gelijk men dit noemt, vroeger reizende op zijn handwerk en had werk gevonden aan een groote smederij. Stil van aard als Delver was, en zich in zijne vrije uren liever bezig houdende met nuttige lectuur, werd hij onophoudelijk door zijne medgezellen geplaagd, uitge- lachen en bespot, omdat hij niet verkoos met hen de herbergen te bezoeken. Hier- tegen op den duur niet bestand, ging hij met hen mede. Slechts e^nmaal, maar die eene keer kwam hem duur te staan, Wordt vervolgd.) l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 2